Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 03.09.2009
Naslov: Prosilec - Okrožno državno tožilstvo Maribor
Številka: 090-101/2009
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?
Status: Zavrnjeno


Številka: 090-101/2009/
Datum: 3. 9. 2009

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) po pooblaščenki Nataši Pirc Musar, izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A,  v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP2, v nadaljevanju ZDIJZ) in drugega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07- ZUP-E, 65/08-ZUP-F, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi … (v nadaljevanju prosilec) zoper odločbo Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, Ulica talcev 24, 2000 Maribor št. Tu 56/09-12/2 EG/JB z dne 6. 7. 2009 (v nadaljevanju organ) v zadevi dostopa do informacije javnega značaja naslednjo

ODLOČBO:

1.    Pritožba prosilca se kot neutemeljena zavrne.

2.    V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

OBRAZLOŽITEV:

Prosilec je dne 16. 6. 2009 pri organu vložil zahtevo za vpogled v svojo osebno mapo, pri čemer je želel posebej opraviti pregled vseh treh prijav na prosta delovna mesta, ocenjevalni zapisnik o razgovoru, ko je kandidiral za prosto delovno mesto strojepisca v pravosodnem organu ter vpisničarja v pravosodnem organu, prav tako pa tudi v ovoje, ki so vloženi v personalno mapo in na katerih je zabeležena celotna dokumentacija.

Organ je nato izdal odločbo št. Tu 56/09-12/2 EG/JB, z dne 6. 7. 2009, s katero je prosilcu v celoti zavrnil vpogled v osebno mapo in vpogled v ocenjevalni zapisnik, kjer je kandidiral za prosto delovno mesto strojepisca v pravosodnem organu, odobril pa mu je zahtevo za vpogled v ocenjevalni zapisnik o razgovoru, kjer je kandidiral za prosto delovno mesto vpisničarja v pravosodnem organu.

Organ je v obrazložitvi izpodbijane odločbe navedel, da je dne 18. 8. 2008 prosilcu omogočil vpogled v osebno mapo na podlagi odločbe organa Tu 49/09-16 EG/JB, z dne 4. 8. 2008, ki jo je organ Pooblaščencu poslal skupaj s pritožbo prosilca. Organ nadalje navaja, da je bil o vpogledu sestavljen tudi uradni zaznamek, ki ga je organ ravno tako posredoval Pooblaščencu. Organ tako meni, da je prosilec že z odločbo z dne 4. 8. 2008 pridobil pravico do vpogleda in kopiranja listin iz osebne mape in že razpolaga z izvodi svojih prijav na delovno mesto zapisnikarja in vpisničarja in ovoji, ki so vloženi v personalno mapo in na katerih je zabeležena vsa dokumentacija.

Nadalje organ v obrazložitvi navaja, da ocenjevalni zapisnik na razgovoru za delovno mesto zapisnikarja, z dne 24. 9. 2007, za katerega je kandidiral prosilec, ni bil izdelan in organ z njim ne razpolaga.

Organ je torej zahtevo prosilca v delu, ki se nanaša na dokumente, s katerimi organ razpolaga, zavrnil, ker naj le-ta ne bi imel več pravovarstvenega interesa, saj mu je bil v vse obstoječe dokumente, vpogled omogočen že na podlagi odločbe organa, z dne 4. 8. 2008.

Prosilec se je zoper zavrnilni del odločbe organa, z dne 6. 7. 2009 pritožil.

Pooblaščenec je prosilčevo pritožbo prejel dne 14. 7. 2009 in je organ dne 16. 7. 2009 pozval na dostavo dokumentov v zadevi reševanja pritožbe po ZDIJZ. Pooblaščenec je zahtevane dokumente s strani organa prejel 23. 7. 2009.

Pritožba ni utemeljena.

Pooblaščenec ugotavlja, da je pritožba pravočasna, dovoljena in vložena po upravičeni osebi. Pooblaščenec je kot organ druge stopnje, v skladu z 247. členom ZUP, dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

Iz dokumentov konkretne zadeve in navedb organa je razvidno, da je prosilec že izkoristil možnost vpogleda v zahtevane dokumente, s katerimi organ razpolaga ter je bila o tej zahtevi izdana tudi že odločba organa Tu 49/09-16 EG/JB, z dne 4. 8. 2008 v skladu z določbami ZDIJZ in je bil na njeni podlagi opravljen tudi vpogled v osebno mapo prosilca. Navedeno pomeni, da prosilec vpogleda v iste dokumente ne zahteva prvič. Isti prosilec namreč ne more več kot enkrat zahtevati iste informacije javnega značaja, saj zato nima več pravovarstvenega interesa, če je bilo njegovi predhodni zahtevi za dostop ugodeno. Zaradi tega lahko organ takrat, ko prejme zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, ki jo je prosilcu že poslal oziroma mu je omogočil vpogled vanjo, takšno zahtevo zavrže na podlagi 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP. Po tej določbi se namreč zahteva zavrže, kadar je bilo o isti stvari že pravnomočno odločeno, stranka pa je z odločbo pridobila pravice.

V tem primeru je prosilec namreč pridobil pravico v tem smislu, da je bilo njegovi predhodni zahtevi za dostop že ugodeno. Iz obrazložitve izpodbijane odločbe, navedb organa v dopisu št. Tu 56/09-12 EG/jb, z dne 13. 7. 2009 ter uradnega zaznamka organa z dne 18. 8. 2008, je razvidno, da je organ prosilcu dne 18. 8. 2008 na podlagi svoje odločbe omogočil vpogled v njegovo osebno mapo. Hkrati iz navedenega uradnega zaznamka izhaja, da je bilo prosilcu omogočeno tudi fotokopiranje dokumentov, ki jih je želel fotokopirati. Prosilec je sicer na vpogledu dne 18. 8. 2008 povedal, da v njegovi osebni mapi manjkajo nekateri dokumenti, vendar Pooblaščenec pojasnjuje, da je to pomanjkljivost, ki jo mora prosilec uveljavljati pri drugih pristojnih organih in ne pri Pooblaščencu. Pooblaščenec nima pristojnosti za vplivanje na to, katere dokumente v osebnih mapah svojih zaposlenih vodijo posamezni organi.

Hkrati je Pooblaščenec mnenja, da je, glede na to, da prosilec že v času opravljenega vpogleda dne 18. 8. 2008 ni bil več zaposlen pri organu jasno, da v njegovi osebni mapi v času odločanja o njegovi zahtevi z dne 16. 6. 2009 ni bilo (in še vedno ni) nobenega novega oziroma drugega dokumenta, do katerega prosilcu ne bi že bil omogočen dostop. O tem se je Pooblaščenec prepričal, ko je vpogledal v vse dokumente v vseh ovojih spisov, ki so v osebni mapi prosilca. Zadnji dokument, ki je bil v osebno mapo vložen, nosi datum 1. 8. 2008 (ovoj A, dokument A23) in ga je prosilec ob vpogledu tudi fotokopiral (navedba na uradnem zaznamku o vpogledu, z dne 18. 8. 2008). Vsi ostali dokumenti, ki so v osebni mapi prosilca, so zgodnejših datumov ter popisani na ovojih spisov, katerih fotokopije je prosilec tudi že dobil na vpogledu dne 18. 8. 2008.

Določba 26. člena ZDIJZ sicer določa, da se zahteva za dostop do informacij javnega značaja lahko zavrne samo, kadar zahtevana informacija predstavlja eno izmed izjem iz 6. člena ZDIJZ. To pomeni, da ZDIJZ zavrnitve zahteve iz razloga njenega ponavljanja, oziroma iz razloga, da je bil dostop do informacij javnega značaja že omogočen, ne predvideva. Vendar pa je v obravnavani zadevi bistveno, da je bil prosilcu vpogled v zahtevane dokumente že omogočen, in sicer na podlagi pravnomočne odločbe organa izdane na podlagi ZDIJZ. Tako prosilec v tem delu zahteve ne more več imeti pravovarstvenega interesa (prim. Komentar Ustave RS, Lovro Šturm (urednik), Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije 2002, komentar k 156., 161. in 162. čl.), da bi od organa ponovno dobil vpogled v iste dokumente. Prosilec zato v tem delu zahteve ne uživa pravnega varstva in s pritožbo v tem delu ne more uspeti.

Prosilec je torej dne 18. 8. 2008 vpogledal v celoten osebni spis, ki se nahaja pri organu. Dostop do zahtevanih dokumentov prosilcu ni bil preprečen, prav tako pa mu pravica do dostopa do teh dokumentov ni bila kršena kako drugače. Prav nasprotno, organ mu je omogočil celo več, kot je zahteval, saj mu je omogočil tudi fotokopiranje posameznih dokumentov, čeprav tega prosilec ni zahteval.

Dokumenta ocenjevalni zapisnik na razgovoru za delovno mesto zapisnikarja z dne 24. 9. 2007 v osebni mapi prosilca ni, organ je tudi izrecno navedel, da z navedenim dokumentom ne razpolaga.

Pooblaščenec tako v pritožbenem postopku ni našel razumnega razloga za dvom v navedbe predstojnika organa glede obstoja posameznih dokumentov ter da gre za zahtevo za vpogled v iste dokumente, ki jih je prosilec videl in deloma fotokopiral na vpogledu dne 18. 8. 2008. Podpisana izjava predstojnika organa ima z vidika dokazne vrednosti seveda veliko težo, saj bi v primeru navajanja lažnih dejstev s strani uradne osebe utegnilo iti za kaznivo dejanje po 258. ali 259. členu Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09). Pooblaščenec torej ne dvomi, da organ v zvezi z zahtevo prosilca razpolaga samo z dokumenti, v katere mu je vpogled omogočil že dne 18. 8. 2008.   

Organ bi moral sicer zahtevo prosilca na podlagi 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP zavreči in ne zavrniti, kar pomeni, da gre za postopkovno pomanjkljivost, ki pa ni bistvena (drugi odstavek 248. člena ZUP), saj vsebinsko na končno odločitev ne vpliva. Drugi odstavek 248. člena ZUP določa, da organ druge stopnje pritožbo zavrne tudi tedaj, kadar spozna, da so bile v postopku na prvi stopnji sicer pomanjkljivosti, da pa te niso bistvene. V konkretnem primeru navedena kršitev, kot rečeno, ni vplivala na končno odločitev, saj bi postopek v vsakem primeru tekel na način, kot je potekal ob ugotovljeni kršitvi. Pooblaščenec v tem delu torej ni ugotovil bistvenih kršitev, zato v odločbo organa ni posegal in je pritožbo, na podlagi drugega odstavka 248. člena ZUP, zavrnil.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami - ZUT-UPB3) oproščena plačila upravne takse.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč lahko prosilec sproži upravni spor zoper odločbo Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, Ulica talcev 24, 2000 Maribor št. Tu 56/09-12/2 EG/JB z dne 6. 7. 2009. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko pošlje priporočeno po pošti, vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


Postopek vodila:
Mag. Nataša Brenk
Svetovalka informacijskega pooblaščenca

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.
pooblaščenka