Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 15.10.2019
Naslov: prosilec - Okrajno sodišče v Ljubljani
Številka: 090-223/2019
Kategorija: Ali dokument obstaja?
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Prosilec je na organ naslovil zahtevo po ZDIJZ, katero je organ z odločbo zavrgel, saj je bilo o vsebinsko enakih dokumentih že odločeno. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je organ v preteklosti resnično že odločal o vsebinsko enakih dokumentih, zato je pritožbo prosilca kot neutemeljeno zavrnil.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-223/2019/2
Datum: 16. 10. 2019

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik, v nad. IP, na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nad. ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nad. ZDIJZ) ter 2. odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06–ZUS-1, 126/07-ZUP-E, 65/08-ZUP-F in 8/10-ZUP-G in 82/13-ZUP-H; v nad. ZUP), o pritožbi …. (v nad. prosilec), z dne 1. 10. 2019, zoper odločbo Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana (v nad. organ), št. Su 330/2019, Su 331/2019 z dne 2. 9. 2019, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, izdaja naslednjo


O D L O Č B O


1.    Pritožba prosilca z dne 1. 10. 2019 zoper odločbo Okrajnega sodišča v Ljubljani, št. Su 330/2019, Su 331/2019 z dne 2. 9. 2019, se zavrne.

2.    Zahteva prosilca za povračilo stroškov postopka se zavrne.

3.    V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.


OBRAZLOŽITEV:


Prosilec je dne 28. 7. 2019 na organ naslovil dve zahtevi (VL 54134/2017 – 2. 7. 2019 in VL 54134/2017 – 3. 7. 2019) za posredovanje informacij javnega značaja, v katerih je zahteval opis del in nalog s splošnimi in posebnimi pogoji iz Akta o sistemizaciji delovnih mest, diplomo o zaključeni (pravni) izobrazbi, potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu, potrdilo o strokovnem izpopolnjevanju s področja izvršbe in potrdilo o opravljenem izpitu iz sodnega reda, in sicer za:
-    …. – okrajna sodnica
-    …. – prokuristka in predsednica nadzornega odbora
-    …– poslovodja ….
-    …. – referent izterjave v ….

Organ je o zahtevah prosilca odločil z odločbo št. Su 330/2019, Su 331/2019 z dne 2. 9. 2019, s katero je zahtevi prosilca zavrgel z obrazložitvijo, da je bilo o vsebinsko enaki zahtevi prosilca že odločeno, in sicer z odločbo št. Su 328/2019 z dne 30. 8. 2019.

Zoper odločbo organa je prosilec dne 1. 10. 2019 vložil pritožbo, v kateri oporeka odločitvi organa. Prosilec je v pritožbenem postopku tudi priglasil stroške postopka.

IP je dne 8. 10. 2019 prejel dopis organa št. Su 330/2019, Su 331/2019 z dne 7. 10. 2019, s katerim mu je ta, na podlagi 245. člena ZUP, odstopil pritožbo, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe.

Pritožba ni utemeljena.

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje, v skladu z 247. členom ZUP, dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

IP ugotavlja, da v obravnavanem primeru ni sporno, da je organ zavezanec po ZDIJZ.

IP uvodoma pojasnjuje, da je organ o zahtevah prosilca z dne 28. 7. 2019 (VL 54134/2017 – 2. 7. 2019 in VL 54134/2017 – 3. 7. 2019) odločil z odločbo št. Su 330/2019, Su 331/2019 z dne 2. 9. 2019, pri čemer je zahtevi zavrgel s sklicevanjem na 4. točko 1. odstavka 129. člena ZUP.
IP v tem delu pojasnjuje, da je organ ravnal napačno, ko je zahtevi prosilca z dne 28. 7. 2019 (VL 54134/2018 – 2. 7. 2019 in VL 54134/2017 – 3. 7. 2019), na podlagi 4. točke 1. odstavka 129. člena ZUP, zavrgel z odločbo. Glede na 4. točko 1. odstavka 129. člena ZUP organ namreč s sklepom zavrže zahtevo, če se o isti upravni zadevi že vodi upravni postopek ali sodni postopek, ali je bilo o njej že pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice, ali so ji bile naložene obveznosti, ne pa z odločbo, kot je v konkretnem primeru to storil organ. Organ je tako napačno poimenoval pravni akt, s katerim je zahtevi prosilca zavrgel iz razloga, ker je o vsebinsko popolnoma enaki zahtevi v preteklosti že odločal, kar sicer pomeni kršitev, vendar pa ne gre za bistveno kršitev pravil postopka, ampak za pomanjkljivost, ki ni bistvena, saj prosilcu s tem niso bile kršene oz. odvzete nobene pravice.
Po pojasnilu organa je organ o vsebinsko enaki zahtevi prosilca že odločal, zato je zahtevi prosilca z dne 28. 7. 2019 (VL 54134/2017 – 2. 7. 2019 in VL 54134/2017 – 3. 7. 2019) potrebno zavreči. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je organ o vsebinsko enaki zahtevi prosilca resnično že odločal, in sicer z odločbo št. Su 328/2019 z dne 30. 8. 2019. Zoper predmetno odločbo se je prosilec tudi že pritožil – pritožbeni postopek se pri IP vodi pod opravilno številko 090-226/2019.
Glede na navedeno je IP v pritožbenem postopku ugotovil, da so v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji, ki jih za zavrženje določa 129. člen ZUP, kar pomeni, da je odločitev organa v tem delu pravilna in na zakonu utemeljena, pritožba pa neutemeljena, zato jo je IP, na podlagi 2. odstavka 248. člena ZUP, zavrnil.
IP je glede priglašenih stroškov prosilca v pritožbenem postopku ugotovil, da je zahteva neutemeljena. V skladu s 1. odstavkom 113. člena ZUP gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče, izvedence, tolmače, ogled, pravno zastopanje, oglase, prihod, izgubo dohodka, strokovno pomoč, odškodnina za škodo, ki nastane pri ogledu ipd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Postopek dostopa do informacij javnega značaja in nadalje pritožbeni postopek se je začel na zahtevo prosilca, torej je slednji dolžan svoje stroške kriti sam, zato je IP odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5 in 14/15 – ZUUJFO) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

Postopek vodila:
Tanja Švab, dipl.upr.ved.,
raziskovalka IP

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka