Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 12.02.2021
Naslov: prosilec - Občina Škofja Loka
Številka: 090-10/2021
Kategorija: Kršitev postopka
Status: Vrnjeno v ponovno odločanje


POVZETEK:

IP je v pritožbenem postopku presojal sklep, s katerim je organ zahtevo prosilke zavrgel, z obrazložitvijo, da je o isti zahtevi prosilke že odločil. IP je ugotovil, da odločitvi organa ne gre slediti, ker organ o zahtevi prosilke z isto vsebino še ni odločil. Pritrditi je namreč mogoče prosilki, da z novo vlogo z dne 24. 11. 2020 ni zahtevala gradbene dokumentacije, ampak je prosila za dokumente, ki se nanašajo na lastniška in mejna razmerja med točno določenimi parcelami. Prav tako iz besedila obeh njenih vlog, z dne 24. 11. 2020 in z dne 16. 3. 2016, izhajajo jasne in nedvoumne razlike pri vsebini zahtevane dokumentacije. Organ je torej napačno ugotovil dejansko stanje, posledično pa izdal izpodbijani sklep, čeprav bi o zahtevi prosilke z dne 24. 11. 2020 moral meritorno odločiti. IP je zato izpodbijani sklep odpravil in zadevo vrnil organu v ponovno odločanje.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-10/2021

Datum:  12. 2. 2021

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP2, 23/14, 50/2014, 19/2015 – odl. US, 102/15, 7/18; v nadaljevanju ZDIJZ) in tretjega odstavka 251. ter 259. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi ………………(v nadaljevanju prosilka) z dne 30. 12. 2020, zoper sklep Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju organ), št. 0900-0015/2020 z dne 7. 12. 2020, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo

 

 

O D L O Č B O:

 

  1. Pritožbi prosilke z dne 30. 12. 2020 se ugodi, sklep Občine Škofja Loka št. 0900-0015/2020 z dne 7. 12. 2020 se odpravi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje. Organ prve stopnje mora o prosilkini zahtevi z dne 24. 11. 2020, dopolnjeni dne 2. 12. 2020, odločiti brez odlašanja, najpozneje pa v 30 (tridesetih) dneh od prejema te odločbe.
  1. V postopku reševanja te pritožbe posebni stroški niso nastali.

 

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

Prosilka je dne 24. 11. 2020 na organ, na podlagi ZDIJZ, naslovila vlogo, s katero je prosila za kopije (skenirana oblika) vseh dokumentov, kot so: elektronska sporočila, dopisi, zapisniki, pobude, kupoprodajne pogodbe, ostale pogodbe, upravni spisi in ostali dokumenti in listine, ki obravnavajo lastniška in mejna razmerja med parcelo s številko 1071 k.o. Rateče in parcelami: 273/13, 273/14, 273/15, 272/11, 272/10, 272/5, 264/2, 273/1 in 276, vse k.o. Reteče. O morebitnih stroških je prosilka želela biti predhodno seznanjena, z zahtevanimi informacijami pa se je želela seznaniti v elektronski obliki. Na poziv organa je prosilka dne 2. 12. 2020 zahtevo dopolnila s svojim naslovom ter navedla, da uradno osebo organa, pristojno za posredovanje informacij javnega značaja, prosi, da v konkretni zadevi postopa skladno s 7. členom ZUP.

 

O prosilkini zahtevi je organ dne 7. 12. 2020 izdal sklep št. 0900-0015/2020 z dne 7. 12. 2020, s katerim je zahtevo prosilke zavrgel. V obrazložitvi sklepa organ navaja, da je pri preizkusu zahteve ugotovil, da je prosilka o isti vsebini že zahtevala dostop do informacij javnega značaja. Dne 16. 3. 2016 je zahtevala vpogled v Gradbeno knjigo za projekt Komunalna ureditev naselij Reteče, Godešič in Gorenja vas – Reteče, v projektno dokumentacijo projekta Ureditev cest za naselja Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče, v kopijo njenega soglasja za opravljena dela na nepremičnini v njeni solasti, št. 262/5 ter nepremičnini 262/7, obe k.o. Reteče, kot izhaja iz PID dokumentacije projekta Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče, v izdano soglasje Občine za postavitev betonskega opornega zidu z ograjo in dvorišče, ki je navezan na nepremičnino 260/18 in fizično stoji na zemljišču 1071, k.o. Reteče, v lasti Občine Škofja Loka, v izdano soglasje Občine za postavitev nadstreška na nepremičnini 263/3 in robnikov na zemljišču 1071, k.o. Reteče, v lasti Občine Škofja Loka, v izdano soglasje Občine za postavitev betonskega zidu (izvedeno 2014) ob/na zemljišču parcele 1071 in 272/5, oboje k. o. Reteče, izdano soglasje Občine za postavitev betonskih robnikov ob/na parcelni številki 1071 in številkami 272/10, 272/11, 273/12, 272/1, vse k.o. Reteče ter v spis za izdajo soglasja (poslano 2. 11. 2015). Zahtevo za vpogled je prosilka dopolnila na vpogledu dne 21. 4. 2016, ko je zahtevala še vpogled v gradbeni dnevnik projekta Komunalna ureditev naselij Reteče, Godešič in Gorenja vas – Reteče ter v gradbeni dnevnik projekta Ureditev cest za naselja Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče. Organ je o zahtevi prosilke z dne 16. 3. 2016 izdal odločbo št. 0900-009/2016 z dne 11. 4. 2016, izhajajoč iz zapisnika z dne 10. 5. 2016 pa je prosilki tudi omogočil vpogled v relevantno dokumentacijo, kjer je tudi zaznamovana predložitev izsekov gradiva iz projektne dokumentacije Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče, Gorenja vas – Reteče – Ureditev cest: situacija odvodnjavanja komunalnih vodov, izsek 2.1, iz projektne dokumentacije Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče, Gorenja vas – Reteče – Ureditev cest: Prečni profili cest AA od 11 do 15, iz projektne dokumentacije Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče, Gorenja vas – Reteče – Ureditev cest: Ureditev in prometna situacija, izsek 2.1, iz projektne dokumentacije Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče, Gorenja vas – Reteče – Ureditev cest: Gradbena situacija, izsek 2.1, iz projektne dokumentacije Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče, Gorenja vas – Reteče – Ureditev cest: Detail asvaltne mulde in požiralnika iz L TŽ mrežo, iz projektne dokumentacije Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče, Gorenja vas – Reteče – Ureditev cest: Detajl jaška 080, iz projektne dokumentacije Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče, Gorenja vas – Reteče – Ureditev cest: Shema direktnega priključka na cev, iz projektne dokumentacije Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče, Gorenja vas – Reteče – Ureditev cest: Tehnično poročilo (od 1. do 13. strani), iz projektne dokumentacije Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče, Gorenja vas – Reteče – Ureditev cest: Navodila in pogoji za izvedbo (od 1. do 6. strani), iz projektne dokumentacije Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče, Gorenja vas – Reteče – Ureditev cest: Projektantski popis del s proračunom – Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče, Gorenja vas – Reteče, rekapitulacija, stran 4/41 in 27. Cesta AA (kanal 3.5.2), stran 38/41, iz spisa št. 371-005/2016: kopija uradnega zaznamka z dne 18. 02. 2016. Organ dalje navaja, da se na podlagi 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP s sklepom zahteva zavrže, če je bilo o zahtevi že pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice, enako pa se ravna tudi, če je bila izdana zavrnilna odločba in se dejansko stanje ali pravna podlaga, na katero se opira zahtevek, ni spremenilo. Skladno z navedenim je organ o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja z dne 24. 11. 2020 odločil v zadevi št. 0900-0009/2020. Odločba št. 0900-009/2016 z dne 11. 4. 2016 je postala pravnomočna dne 15. 5. 2015, Uradni zaznamek po Zapisniku št. 0900-0009/2016 z dne 10. 5. 2016 pa dne 26. 5. 2016. Od odločitve v zadevi št. 0900-0009/2016 do dne izdaje sklepa ni prišlo do sprememb na obravnavanem območju. Organ je o zahtevi prosilke torej že pravnomočno odločil in je bil prosilki omogočen dostop do informacij javnega značaja, o zavrnjenem zahtevku pa se ni nič spremenilo, zato tokratni zahtevek prosilke nima podlage za vsebinsko obravnavanje.

 

Zoper sklep št. 0900-0015/2020 z dne 7. 12. 2020 (dalje izpodbijani sklep) je prosilka dne 30. 12. 2020 pri organu vložila pritožbo. V njej navaja, da se pritožuje iz naslednjih razlogov:

  1. Organ je po preizkusu zadeve popolnoma napačno zaključil, da je prosilka o isti vsebini že

zahtevala dostop do informacij javnega značaja. Iz besedila obeh njenih vlog, z dne 24. 11. 2020 in z dne 16. 3. 2016 izhajajo jasne in nedvoumne razlike pri vsebini zahtevane dokumentacije. Če bi prosilka želela gradbeno dokumentacijo, bi to v vlogi z dne 24. 11. 2020 tudi navedla, pa njena vloga takšne dokumentacije nikjer ne omenja. Prav tako se v vlogi z dne 24. 11. 2020 pojavijo parcelne številke, ki v vlogi z dne 16. 3. 2016 niso bile navedene ( 273/13, 273/14, 273/15, 264/2, 273/1, 276, vse k.o. Reteče). Prosilka navaja, da je organ prosila za dokumente, ki se nanašajo na lastniška in mejna razmerja med točno določenimi parcelami.

  1. Četudi bi bilo dopustno enačenje vlog za dostop do IJZ z dne 24. 11. 2020 in 16. 3. 2016, prosilka

meni, da bi moral organ njeni zadnji vlogi vsaj delno ugoditi, saj so v vlogi navedene tudi parcelne številke, ki niso bile predmet vloge za dostop do informacij javnega značaja z dne 16. 3. 2016.

  1. Organ po mnenju prosilke brez dvoma razpolaga z dokumentacijo, ki po vsebini in namenu

ustreza njeni vlogi z dne 24. 11. 2020, saj je splošno znano, da je organ dne 18. 5. 2016 pričel z urejanjem mej ob parceli s številko 1071 k.o. Reteče in se jo dotikajo parcele, naštete v prosilkini vlogi z dne 24. 11. 2020. Organ je znotraj več mejnih postopkov namreč urejal meje med naštetimi parcelami, postopki pa so bili zaključeni v letu 2018. Torej organ zagotovo razpolaga z dokumenti, ki so nastali pred in seveda po 16. 3. 2016 ter po vsebini ustrezajo zahtevku za dostop do IJZ, a jih prosilki ni zagotovil.

  1. Po mnenju prosilke organ zavaja, da ni prišlo do »sprememb na obravnavanem področju«. Organ

namreč ni navedel, o kakšnih spremembah govori, kaj je tisto, kar se po njegovem ni spremenilo. Splošno znano je namreč dejstvo, da je do sprememb zagotovo prišlo, kot je prosilka navedla že v tč. 3 svoje pritožbe.

  1. Prosilka opozarja, da organ v izpodbijanem sklepu navaja številne netočnosti, npr. na str. 2, zadnji

odstavek, kjer napačno povezuje številko sklepa ter datume (IJZ z dne 24. 11. 2020 se nanaša na sklep št. 0900-0015/2020, IJZ z dne 16. 3. 2016 pa na sklep 0900-0009/2016). Prav tako odločba 0900-009/2016, izdana dne 11. 4. 2016 ni mogla postati pravnomočna dne 15. 5. 2015. Odločba/sklep 0900-0009/2020 pa je prosilki neznana oziroma z njo nikoli ni bila seznanjena.

  1. Prosilka je organ v dopolnitvi vloge izrecno prosila, naj postopa v skladu s 7. členom ZUP. Če

organ njene zahteve z dne 24. 11. 2020 ni razumel ali mu je bila ta nejasna, premalo natančna ali podobno, bi moral prosilko na to opozoriti, ne pa izdati izpodbijanega sklepa. Prosilka vztraja, da od organa ni prejela nobenih dokumentov (kopij v skenirani obliki), kot so elektronska sporočila, dopisi, zaznamki, pobude, kupoprodajne pogodbe, ostale pogodbe, upravni spisi in ostali dokumenti in listine, ki obravnavajo lastniška in mejna razmerja med parcelami, ki jih je navedla v zahtevi z dne 24. 11. 2020. Posledično meni, da je izpodbijani sklep napačen in ga je treba v celoti odpraviti.

 

Organ po prejemu pritožbe, izpodbijanega sklepa ni nadomestil z novo odločitvijo, zato jo je, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe, dne 15. 1. 2021, poslal v odločanje IP.

 

IP je pritožbo prosilke, kot pravočasno, dovoljeno in vloženo po upravičeni osebi, vzel v obravnavo.

 

Pritožba je utemeljena.

 

Kot organ druge stopnje je IP, skladno z 247. členom  in prvim odstavkom 259. člena ZUP, izpodbijani sklep organa preizkusil v delu, v katerem ga je prosilka izpodbijala, in v mejah njenih pritožbenih navedb. Po uradni dolžnosti je preizkusil, ali ni v postopku na prvi stopnji prišlo do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen materialni zakon.  

 

V obravnavani zadevi je organ zahtevo prosilke na podlagi 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP zavrgel, ker naj bi o isti zahtevi prosilke že odločil. Navedena določba ZUP pravi, da če se o isti upravni zadevi že vodi upravni ali sodni postopek, ali je bilo o njej že pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice, ali so ji bile naložene kakšne obveznosti, organ s sklepom zahtevo stranke zavrže. Enako ravna tudi, če je bila izdana zavrnilna odločba in se dejansko stanje ali pravna podlaga, na katero se opira zahtevek, ni spremenilo.

 

Prosilka v pritožbi nasprotuje ugotovitvi organa, da je bilo o njeni (isti) zahtevi že odločeno,  zato je IP v tem pritožbenem postopku presojal, ali je organ postopal pravilno, ko je zahtevo prosilke z dne 24. 11. 2020, dopolnjeno z dne 2. 1. 2020, zavrgel.

 

IP najprej ugotavlja, da se izpodbijanega sklepa ne da preizkusiti, ker iz njega ne izhaja, na podlagi katerih ugotovitev se je organ dokopal do zaključka, da je bilo o isti zahtevi prosilke že odločeno. V zvezi s tem IP pritrjuje pritožbenim navedbam prosilke, da iz njene zahteve z dne 24. 11. 2020, dopolnjene dne 2. 12. 2020, izhaja, da je s slednjo zahtevala dokumente v zvezi z lastniškimi in mejnimi razmerji med parcelo s številko 1071 k.o. Rateče in tam navedenimi sosednjimi parcelami, organ pa v izpodbijanem sklepu pojasnjuje, da je prosilki predhodno že omogočil dostop do Gradbene knjige za projekt Komunalna ureditev naselij Reteče, Godešič in Gorenja vas – Reteče, do s tem povezane projektne dokumentacije, soglasij in gradbenega dnevnika. Organ v obrazložitvi izpodbijanega sklepa ob tem ni navedel, zakaj gre za iste dokumente, tega pa, na podlagi vpogleda v predloženi spis upravne zadeve, ni ugotovil niti IP. Pritrditi je namreč treba zatrjevanju prosilke, da z vlogo z dne 24. 11. 2020 ni zahtevala gradbene dokumentacije, ampak je prosila za dokumente, ki se nanašajo na lastniška in mejna razmerja med točno določenimi parcelami. Prav tako iz besedila obeh njenih vlog, z dne 24. 11. 2020 in z dne 16. 3. 2016, izhajajo jasne in nedvoumne razlike pri vsebini zahtevane dokumentacije.

 

Ob tem IP še dodaja, da mora prosilec v skladu s 17. členom ZDIJZ v vlogi za dostop do informacij javnega značaja med drugim opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis). Prosilka je v vlogi z dne 24. 11. 2020 navedla, da se z zahtevano dokumentacijo želi seznaniti v elektronski obliki, medtem ko organ v izpodbijanem sklepu navaja, da je prosilki, do tam navedene dokumentacije, omogočil vpogled. Ker ne gre za isti način seznanitve (prosilka pa lahko zahteva katerikoli način ali tudi več načinov seznanitve), tudi iz tega razloga ne gre za iste zahteve, posledično pa organ zahteve prosilke z dne 24. 11. 2020 tudi iz tega razloga ne bi smel zavreči.

 

V zvezi s pritožbeno navedbo prosilke, da je organ pozvala, naj v zvezi z dopolnitvijo njene vloge postopa po 7. členu ZUP, IP še opozarja, da ZDIJZ v drugem odstavku 18. člena izrecno določa, da mora uradna oseba prosilcu pri dopolnitvi nuditi ustrezno pomoč, kar v konkretnem primeru pomeni, da bi bila uradna oseba pred izdajo sklepa o zavrženju dolžna stopiti v stik s prosilko (na formalen ali neformalen način, npr. po telefonu) in ji pri dopolnitvi zahteve pomagati, npr. na način, da ji pojasni, s katerimi dokumenti v zvezi z njeno zahtevo organ razpolaga, kako se ti dokumenti točno imenujejo, v katerem postopku so nastali, kakšen je obseg dokumentacije…

 

Glede na navedeno IP, v okoliščinah konkretnega primera, ne more slediti odločitvi organa, da je o isti zahtevi prosilke že pravnomočno odločil, zato je bilo njeno zahtevo treba zavreči. Upoštevajoč vse navedeno IP tako zaključuje, da je organ dejansko stanje ugotovil nepopolno oziroma napačno, zato je treba izpodbijani sklep organa odpraviti, na podlagi tretjega odstavka 251. člena ZUP.

 

IP je dolžan spoštovati temeljna načela upravnega postopka, zato mora upoštevati tudi načelo ekonomičnosti postopka iz 14. člena ZUP in zato postopek voditi hitro, kar pomeni s čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba. Ker je organ z izpodbijanim sklepom dejansko stanje ugotovil nepopolno oziroma napačno,  je IP ocenil, da bo pomanjkljivosti postopka na prvi stopnji hitreje in bolj ekonomično odpravil sam organ prve stopnje, ki podrobno pozna vsa relevantna dejstva v zvezi z zahtevano dokumentacijo.

 

V ponovljenem postopku se bo moral organ konkretno opredeliti do zahteve prosilke in pojasniti, s katerimi, posameznimi, dokumenti tozadevno razpolaga. Nadalje se bo moral organ opredeliti do posameznih dokumentov z vidika izjem iz 5. a člena in prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Če bo ugotovil, da zahtevani dokumenti vsebujejo izjeme, mora natančno in določno opredeliti, v katerem delu se ti podatki prekrijejo oziroma zavrnejo in na podlagi katere izjeme, ki jo mora obrazložiti in konkretizirati.

 

Na podlagi vsega navedenega IP zaključuje, da je pritožba prosilke utemeljena, ker je organ na prvi stopnji dejansko stanje ugotovil nepopolno oziroma napačno, zato je treba izpodbijani sklep odpraviti, na podlagi tretjega odstavka 251. člena ZUP. IP je zadevo vrnil organu prve stopnje v ponovno odločanje. Organ mora o zahtevi prosilke odločiti najpozneje v roku 30 (tridesetih) dneh od prejema te odločbe.

 

Na podlagi petega odstavka 213. člena ZUP, ki se smiselno uporablja tudi za odločbo o pritožbi (prvi odstavek 254. člena ZUP), se v izreku odloči tudi o tem, ali so nastali stroški postopka. IP je ugotovil, da v tem postopku posebni stroški niso nastali, zato je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, niti upravni spor.

 

 

 

Postopek vodila:

mag. Kristina Kotnik Šumah, univ. dipl. prav.

namestnica pooblaščenke

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka