Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 16.07.2008
Naslov: prosilec - Občina Sežana
Številka: 021-93/2008
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?
Status: Zavrnjeno


Številka: 021-93/2008
Datum: 16.07.2008

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP2, v nadaljevanju ZDIJZ) in 3. odstavka 255. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1 in 126/07- ZUP-E, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi ……. (v nadaljevanju prosilec), zoper molk Občine Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana (v nadaljevanju organ), v zadevi odobritve dostopa do informacije javnega značaja naslednjo


ODLOČBO:


Pritožba prosilca se kot neutemeljena zavrne.


OBRAZLOŽITEV:

Prosilec je dne 30. 11. 2007 na Pooblaščenca naslovil pritožbo zaradi molka organa v zadevi dostopa do informacij javnega značaja. Iz pritožbe in priložene dokumentacije je izhajalo, da je prosilec dne 9. 10. 2007 na organ podal zahtevo, v kateri je navedel, da se je dne 24. 9. 2007 v krajevni skupnosti Tomaj udeležil sestanka krajanov, sklicanega z namenom predstavitve gradnje nove stanovanjske soseske v J delu Tomaja. V razpravi, v kateri so navzoči enotno nasprotovali predstavljeni gradnji, so nekateri krajani tudi opozorili, da veljavni planski akti občine Sežana ne omogočajo gradnje na zemljiščih, ki naj bi bile predmet pozidave. Zaradi proučitve zadeve je prosilec zahteval od organa, da mu dostavi naslednje dokumente, za katere šteje, da so informacija javnega značaja, in sicer:

1. kopije vseh tekstov sprejetih in objavljenih sprememb in dopolnitev družbenega plana    Občine Sežana za obdobje 1986-1990,
2. kopije grafičnih prilog prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990 (s spremembami), in sicer:
- tematske karte načina urejanja prostora in
- tematske karte namenske rabe površin za območje krajevne skupnosti Tomaj,
3. kopije vseh tekstov sprejetih in objavljenih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990,
4. kopije grafičnih prilog prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990, in sicer:
- tematske karte načina urejanja območij in naselij,
- tematske karte namenske rabe površin in
- tematske karte načinov urejanja prostora
za območje krajevne skupnosti Tomaj.

Glede navedene zahteve je organ, po navedbah prosilca, izdal zavrnilno odločbo, zoper katero je prosilec dne 12. 11. 2007 vložil pritožbo. Po vložitvi pritožbe je organ z dopisom št. 350-5/2007-5 z dne 19. 11. 2007 prosilcu posredoval naslednje dokumente:
- Dolgoročni plan Občine Sežana za obdobje 1986 - 2000,
- Dolgoročni plan Občine Sežana za obdobje 1986 - 2000 - dopolnjen 1989,
- Družbeni plan Občine Sežana za obdobje 1986 - 1990 - spremembe 1992. V dopisu pa je navedel še, da grafične priloge opredeljujejo območja za posege v prostor za krajevno skupnost Tomaj.

Prosilcu pa še vedno ni bila posredovana naslednja dokumentacija:
- kopije grafičnih prilog prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986 - 1990 (s kasnejšimi spremembami) - (Ur. I. SRS 14/88, Uradne objave št. 1/1989 -Primorske novice), in sicer:
- tematske karte načina urejanja prostora in
- tematske karte namenske rabe površin za območje krajevne skupnosti Tomaj;
- kopija grafičnih prilog prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1989 - 2000 (Ur. I. SRS 14/88), in sicer spremembe sprejete in objavljene: Uradne objave št. 5/1992 - Primorske novice ter spremembe objavljene Ur. I. RS 81/2002;
- kopije grafičnih prilog srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1989 -
1990 (s kasnejšimi spremembami), in sicer:
- tematske karte načina urejanja območij in naselij,
- tematske karte namenske rabe površin in
- tematske karte načinov urejanja prostora za območje krajevne skupnosti Tomaj.

Pooblaščenec je z dopisom z dne 3. 12. 2007, št. 0900-208/2007/2 organ pozval, zakaj o zahtevi prosilca ni odločil v celoti in v roku, kot ga zahteva 23. čl. ZDIJZ.

Organ je na poziv Pooblaščenca odgovoril z dopisom z dne 10. 12. 2007, št. 350-5/2007-6, v katerem je navedel, da je prosilcu posredoval kopije objavljenih odlokov in grafične priloge zadnjih veljavnih prostorskih aktov za zahtevano območje. Dodatno pa je zahtevano gradivo posredoval 19. 11. 2007. S tem je bila prosilcu posredovana vsa zahtevana dokumentacija.
Vsebine, ki jih prosilec dodatno navaja, kot gradiva, ki mu niso bila dostavljena, to so tematske karte načina urejanja prostora in tematske karte namenske rabe površin za območje krajevne skupnosti Tomaj, so grafično prikazane na istih listih grafičnih prilog, na katerih je vrisano območje naselja, kot je razvidno iz priloženih legend za branje vsebine posameznega lista in so mu bila že posredovana.

Na podlagi zgoraj navedenega dopisa organa je Pooblaščenec  z dopisom z dne 18. 12. 2007, št. 0900-208/2007/4  prosilca pozval, da mu sporoči,  ali glede na pojasnilo organa, da je prejel vse zahtevane dokumente, še vedno vztraja pri pritožbi.

Prosilec je odgovoril z dopisom z dne 23. 12. 2007, v katerem je navedel, da vztraja pri vloženi pritožbi, saj mu organ še vedno ni posredoval vse zahtevane dokumentacije, kot je to že bilo navedeno v vlogi z dne 28. 11. 2007.
Kljub zahtevi, prosilcu torej še vedno ni bila posredovana vsa zahtevana grafična dokumentacija s prilogami, in sicer:
- kopije grafičnih prilog prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990 (s kasnejšimi spremembami) - (Ur. I. SRS 14/88, Uradne objave št. 1/1989 - Primorske novice in Uradne objave št. 5/1992 - Primorske novice), in sicer:
- tematske karte načina urejanja prostora in
- tematske karte namenske rabe površin za območje krajevne skupnosti Tomaj,
- kopija grafičnih prilog prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 (Ur. I. SRS 14/88), in sicer spremembe sprejete in objavljene: Uradne objave št. 5/1992 - Primorske novice ter spremembe objavljene Ur. I. RS 81/2002) in
- kopije grafičnih prilog srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990 (s kasnejšimi spremembami) in sicer:
- tematske karte načina urejanja območij in naselij,
- tematske karte namenske rabe površin in
- tematske karte načinov urejanja prostora za območje krajevne skupnosti Tomaj.
Glede na navedeno prosilec vztraja pri pritožbi in zahteva, da Pooblaščenec organu naloži, da je dolžan prosilcu v 8 dneh posredovati vse zahtevane dokumente.
Prosilec ob tem še navaja, da se je območje površin naselja krajevne skupnosti Tomaj z zgoraj navedenimi planskimi akti spreminjalo in je to mogoče ugotoviti le z vpogledom v navedeno kartografsko dokumentacijo s priloženimi legendami, kar pa organ prosilcu ni posredoval.                                                     

Pooblaščenec je na podlagi izjave prosilca, da vztraja pri vloženi pritožbi, organ pozval z dopisom z dne 3. 1. 2008, št. 0900-208/2007/6, da o zahtevi prosilca odloči z odločbo ali pa mu nemudoma omogoči dostop do zahtevanih informacij.

Na poziv Pooblaščenca je organ odgovoril z dopisom z dne 9. 1. 2008, št. 090-10/2007/5, v katerem je ponovno sporočil, da je bila prosilcu zagotovo posredovana vsa kartografska dokumentacija s priloženimi legendami ter vse ostale zahtevane informacije v obliki fotokopij. Organ je pri tem navedel, da v kolikor prosilec želi vpogled v zahtevano dokumentacijo, lahko kadarkoli v času uradnih ur in predhodnem dogovoru, pride na vpogled prostorskih aktov občine Sežana. Na voljo so tudi strokovne službe Občinske uprave Občine Sežana, ki zahtevano vsebino pojasnijo in tolmačijo, tako da se prosilec lahko brez težav seznani z njeno vsebino, o čemer so ga tudi obvestili.

Za razjasnitev zadeve je Pooblaščenec dne 13. 2. 2008 v prostorih organa opravil ogled in camera, to je ogled brez prisotnosti strank na podlagi 11. čl. ZInfP.

Pritožba ni utemeljena.

1. Pojem informacije javnega značaja.

ZDIJZ predstavlja konkretizacijo ustavne pravice dostopa do informacij javnega značaja, zato v 1. odstavku 1. čl. vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo (med drugim tudi) državni organi. Namen ZDIJZ, ki izhaja iz 2. člena, je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja, pri čemer si morajo organi za uresničitev tega namena prizadevati, da dosežejo čim večjo obveščenost javnosti o svojem delu.
 
Informacija javnega značaja je po določilu 1. odst. 4. člena informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.

Po ZDIJZ je torej informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, tista informacija, ki je nastala v zvezi z izvajanjem javnopravnih nalog oziroma v zvezi z dejavnostjo organa. Organ mora informacijo javnega značaja izdelati pri svojem delu in v postopkih, za katere je pristojen v skladu s splošnimi predpisi. Če je prvi pogoj izpolnjen, se lahko informacija javnega značaja nanaša na kakršnokoli vsebino na vseh področjih delovanja zavezanega subjekta ter je lahko povezana z njegovo politiko, aktivnostjo in odločitvami, ki spadajo v delokrog oziroma sfero odgovornosti posameznega organa (prim. doktorska disertacija dr. Urške Prepeluh, Pravica dostopa do informacij javnega značaja, Ljubljana, september 2004, str. 149).   

Pooblaščenec ugotavlja, da organ ne zanika obstoja dokumentov, saj v korespondenci s prosilcem in Pooblaščencem izrecno navaja, da je bila prosilcu posredovana vsa zahtevana informacija. Glede na navedeno ni nobene dileme, da  zahtevane informacije izpolnjujejo vse pogoje za obstoj informacije javnega značaja.

2. Ogled dokumentov in camera

Z namenom razjasnitve dejanskega stanja in vpogleda v vsebino zahtevanih dokumentov je Pooblaščenec dne 13. 2. 2008 v pristojnosti pooblaščene osebe pri organu opravil in camera ogled na podlagi 11. čl. ZInfP. Določilo 11. čl. ZInfP določa, da lahko Pooblaščenec opravi procesna dejanja v zahtevi za dostop do informacij javnega značaja brez prisotnosti stranke, ki zahteva dostop do informacije javnega značaja.  

V obravnavanem primeru je bilo potrebno zlasti ugotoviti, ali je organ dejansko prosilcu posredoval vse zahtevane dokumente, saj je prosilec vztrajno zatrjeval nasprotno.

Na ogledu in camera je organ ponovno poudaril, da je prosilec prejel popolnoma vse zahtevane  informacije, z vsemi spremembami od leta 1988 naprej. Organ je bil vedno tudi pripravljen razložiti vsebino  poslane dokumentacije in je to tudi še vedno pripravljen.

Nadalje je organ po posameznih dokumentih pojasnil, kaj je posredoval prosilcu in pri tem podrobno razložil posamezne plane in karte, kakšne so bile spremembe in ali so le te vsebinsko in regulativno spreminjale grafični del plana. Pri tem je organ pojasnil tudi katerih kart prosilec ni prejel, ker so identične kartam, ki pa jih je prosilec prejel v okviru drugega plana.

3. Zaključek

Na podlagi opravljenega ogleda in camera je Pooblaščenec ocenil, da je prosilec prejel vse zahtevane dokumente, saj ne vidi razloga, da ne bi verjel navedbam organa, ki je bil izredno kooperativen. Zaradi navedenega organ tudi ni bil zavezan izdati posebne odločbe, saj je v skladu s 1. odst. 22. čl. ZDIJZ dolžan narediti le uradni zaznamek, če zahtevi za dostop ugodi. Kljub temu je Pooblaščenec z dopisom z  dne 22.  4. 2008, št. 0900-208/2007/12  prosilca pozval, da sporoči, ali še vztraja pri vloženi pritožbi. Predmet pritožbe, o kateri je pristojen odločati Pooblaščenec, so namreč lahko samo informacije iz vložene zahteve, do katerih je prvostopenjski organ prosilcu zavrnil dostop. Organ je sicer na ogledu in camera Pooblaščencu izkazal, da je v celoti pripravljen sodelovati in da je prosilcu tudi omogočil dostop do zahtevanih dokumentov, vendar je Pooblaščenec kljub temu pozval prosilca, da se v roku osmih dni izjasni, ali kateri del njegove zahteve vendar ni bil rešen.

Do 14. 7. 2008 prosilec na poziv Pooblaščenca ni odgovoril, zato Pooblaščenec utemeljeno verjame organu, da je prosilcu posredoval vse zahtevane informacije. Ker je torej prosilec prejel vse zahtevane dokumente iz zahteve z dne 8. 10. 2007, ne obstajajo razlogi za vložitev pritožbe v skladu s 27. čl. ZDIJZ,  zato je potrebno pritožbo prosilca zaradi molka na podlagi 3. odst. 255. čl. ZUP zavrniti.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa lahko prosilec sproži upravni spor. Tožba se vloži v 30 dneh po prejemu te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v Ljubljani, Fajfarjeva 33, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži najmanj v treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.
Informacijski pooblaščenec
    Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
         pooblaščenka