Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 26.06.2014
Naslov: Prosilec - Občina Prevalje
Številka: 090-155/2014/2
Kategorija: Kršitev postopka
Status: Ničnost


POVZETEK:
Organ je po ZDIJZ obravnaval in delno zavrnil zahtevo prosilke za vpogled v razpisno dokumentacijo iz postopka javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta. Prosilka je vpogled zahtevala kot neizbrana kandidatka v tem postopku in se izrecno sklicevala na Zakon o javnih uslužbencih in v pritožbi vztrajala, da organ ne bi smel njene zahteve obravnavati po ZDIJZ. Pooblaščenec je v pritožbenem postopku po uradni dolnosti ugotovil, da je odločba organa nična, saj je vodil postopek po ZDIJZ brez zahteve prosilke.

ODLOČBA:
Številka: 090-155/2014/2
Datum: 26. 6. 2014

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 117/2006 – ZDavP2 in 23/2014 – ZDIJZ-C; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP) ter 4. tč. prvega odstavka 279. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007- ZUP-E, 65/2008-ZUP-F, 8/2010-ZUP-G in 82/2013-ZUP-H; v nadaljevanju ZUP) in 280. člena ZUP, o pritožbi __________ (v nadaljevanju prosilec), zoper odločbo Občine Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje (v nadaljevanju: organ), št. 090-0010/2014-26 z dne 18. 6. 2014 v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

O D L O Č B O:


I.    Odločba organa št. 090-0010/2014-26 z dne 18. 6. 2014 je nična.

II.    Posebni stroški v tem postopku niso nastali.


O b r a z l o ž i t e v:

Prosilka je dne 17. 6. 2014 kot neizbrana kandidatka v postopku javnega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta pri organu zahtevala vpogled v celotno razpisno dokumentacijo (v prijave in predložene dokumente vseh kandidatov, vprašalnik in odgovore vseh kandidatov, ki so se udeležili preizkusa usposobljenosti dne 12. 6. 2014, zapisnike in druge dokumente o procesnih dejanjih v postopku izbire). Kot razlog vpogleda je navedla namero o vložitvi pravnega sredstva po 65. členu ZJU.

Organ je o zahtevi prosilke izdal odločbo št. 090-0010/2014-26 z dne 18. 6. 2014, ki jo je oprl na določbe ZDIJZ, in ji delno ugodil tako, da ji je dne 20. 6. 2014 omogočil vpogled v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, ter v gradiva izbirnega postopka. Vpogled v prijave, dokumente in izpolnjene vprašalnike neizbranih kandidatov ji je zavrnil.

Pooblaščenec je dne 24. 6. 2014 od organa v obravnavo prejel pritožbo prosilke z dne 19. 6. 2014 zoper odločbo organa št. 090-0010/2014-26 z dne 18. 6. 2014. V pritožbi je prosilka navedla, da je organ ravnal napačno, ko je njeno zahtevo obravnaval po ZDIJZ, saj je zahtevala vpogled v razpisno dokumentacijo po določbah ZJU kot neizbrana kandidatka, ki ji je bil v postopku javnega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta na Občini Prevalje vročen sklep o neizbiri št. 1100-0003/2014-19, z dne 13. 6. 2014, zoper katerega želi vložiti pravno sredstvo. Zahtevala je, da njeno pritožbo v zadevi vpogleda v razpisno dokumentacijo javnega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta, vodenega po ZJU, kot drugostopenjski organ obravnava župan Občine Prevalje po ZJU in ZUP.

ZUP v 128. členu določa, da sme organ, v zadevah, v katerih je po zakonu ali po naravi stvari za začetek upravnega postopka in za sam postopek potrebna zahteva stranke, začeti in voditi postopek samo, če je taka zahteva podana. Odločba, ki jo je izdal organ brez zahteve stranke (128. člen ZUP), pa stranka pozneje ni izrecno ali molče v to privolila, se na podlagi 4. tč. prvega odstavka 279. člena ZUP izreče za nično.
Iz določb ZDIJZ nedvomno izhaja, da se postopek dostopa do informacij javnega značaja vodi le na zahtevo prosilca. Že v drugem odstavku 5. člena ZDIJZ določa, da ima vsak prosilec na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja, celotno IV. poglavje ZDIJZ (12. do 30. člen) pa ima celo naslov »Postopek z zahtevo za dostop ali za ponovno uporabo«. ZDIJZ tako na več mestih jasno opredeljuje, da postopka za dostop do informacij javnega značaja ni mogoče voditi brez zahteve prosilca. Prosilec namreč zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja, lahko pa tudi z neformalno zahtevo (12. člen ZDIJZ), vloži jo pri organu, za katerega meni, da z informacijo razpolaga (1. odst. 16. člena ZDIJZ), v zahtevi mora opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (2. odst. 17. člena ZDIJZ), organ pa zahtevo, če ta tudi po pozivu organa ni ustrezno dopolnjena, zavrže (19. člen ZDIJZ). V 15. členu ZDIJZ določa, da o pisni zahtevi za dostop do informacije javnega značaja odločajo organi v postopku, ki ga določa ta zakon, za vprašanja postopka, ki niso urejena s tem zakonom, pa se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. ). Če organ zahtevi za dostop ugodi, ne izda posebne odločbe, temveč o tem napravi uradni zaznamek (1. odst. 22. člena ZDIJZ), če pa zahtevo za dostop delno ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo (2. odst. 22. člena ZDIJZ). Ne glede na to, da po izrecni določbi 3. odst. 17. člena ZDIJZ prosilcu ni treba izrecno označiti, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja, pa jo mora organ vseeno obravnavati po ZDIJZ, če iz narave zahteve izhaja, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja, to nikakor ne velja tudi v obratno smer – organ zahteve, ki je bila izrecno vložena po drugem predpisu in je prosilec naknadno celo izrecno nasprotoval, da jo organ obravnava po ZDIJZ, nikakor ne more obravnavati po tem zakonu.
Izhajajoč iz zgoraj navedenega dejanskega stanja Pooblaščenec ugotavlja, da je organ vodil postopek po ZDIJZ brez zahteve prosilke in da prosilka tudi naknadno ni privolila v vodenje tega postopka niti izrecno niti molče, ampak je celo izrecno nasprotovala, da organ njeno vlogo z dne 17. 6. 2014 obravnava po ZDIJZ, zato pogoj iz 128. člena ZUP ni bil izpolnjen.

Upoštevaje navedeno je Pooblaščenec, v skladu z 280. čl. ZUP po uradni dolžnosti na podlagi 4. tč. 1. odst. 279. čl. ZUP, odločbo organa št. 090-0010/2014-26 z dne 18. 6. 2014 izrekel za nično, kot to izhaja iz 1. tč. izreka te odločbe.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010- uradno prečiščeno besedilo; ZUT) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

Postopek vodila    :                                 
Tina Kraigher Mišič, univ. dipl. prav.,                         
svetovalka Pooblaščenca                               

Informacijski pooblaščenec          
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka