Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 21.05.2019
Naslov: prosilec - Občina Mengeš
Številka: 090-38/2019
Kategorija: Ali dokument obstaja?
Status: Delno odobreno


POVZETEK:

IP je v pritožbenem postopku obravnaval pritožbo prosilca, ki je vztrajal na posredovanju določene dokumentacije. Ugotovljeno je bilo, da je prosilec določeno dokumentacijo že prejel, zato je IP njegovo pritožbo v tem delu zavrnil. Nadalje je bilo ugotovljeno, da organ z določeno dokumentacijo ne razpolaga, zato je bil atudi v tem delu njegova pritožba zavrnjena. Glede dokumentov, s katerimi organ razpolaga in še niso bili posredovani prosilcu pa je IP pritožbi ugodil in odločil, kot izhaja iz izreka.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-38/2019/16

Datum: 21. 5. 2019

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/05, 51/07 – ZUstS-A; v nadaljnjem besedilu ZInfP), tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06– uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ) in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi ……. (v nadaljevanju prosilec) z dne 4. 12. 2018, zoper odločbo št. 090-4/2018-10 z dne 20. 11. 2018, Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš (v nadaljevanju organ), v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, naslednjo

 

 

 

O D L O Č B O:

 

  1. Pritožbi prosilca z dne 4. 12. 2018 zoper odločbo Občine Mengeš, št. 090-4/2018-10 z dne 20. 11. 2018, se delno ugodi in se izpodbijana odločba delno odpravi ter se odloči: Organ je dolžan prosilcu v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe posredovati elektronsko kopijo:
  • popisa zadeve št. 351-46/2007,
  • popisa zadeve 441-2/2013.
  1. V preostalem delu se pritožba prosilca zavrne.
  1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Prosilec je dne 23. 4. 2018 na organ naslovil dopis, s katerim je zaprosil za tretje nadaljevanje seznanitve z zadevami in dokumenti, ki so se zgodile oz. izdelanimi dokumenti, podpisani akti/sklepi od zadnje seznanitve, dne 1. 12. 2017 in z zahtevanimi stvarmi, s katerimi prosilec še ni bil seznanjen. Predvsem z:

- manjkajočimi zadevami (glej zabeležko tretjega nadaljevanja z dne 11. 12. 2017);

- dodatnimi zadevami in dokumenti k PGD vlogi in s samo PGD vlogo v pripravi oz. oddani v letu 2018;

- ugotovitvami organa glede pogojev o posegih v Mestnem parku glede na veljavni OPN.

 

Organ je o zahtevi prosilca odločil z odločbo št. 090-4/2018-3 z dne 28. 5. 2018, s katero je v delu zavrgel njegovo zahtevo, v preostalem delu pa zavrnil dostop do zaprošenih dokumentov. Zoper takšno odločitev se je prosilec pritožil, o njegovi pritožbi pa je odločal IP. Ta je ugotovil, da je pritožba delno utemeljena, zato je omenjeno odločbo delno odpravil ter zadevo vrnil organu v ponovno odločanje.

 

V ponovljenem postopku je organ v skladu z napotili IP prosilca pozval k dopolnitvi zahteve za seznanitev z dne 23. 4. 2018. Dopolnjeno zahtevo, ki jo je organ nato presojal v ponovljenem postopku, je prejel dne 30. 10. 2018. Iz slednje izhaja, da se prosilec želi seznaniti z:

(A) PGD dokumentacijo s spremljajočimi dokumenti, finančno konstrukcijo, izvedbenimi dokumenti, načrti vzdrževanja, upravljanja, uporabe, stroški delovanja in podobno. Torej celotno dokumentacijo, ki je bila posredovana UE Domžale kot vloga za gradbeno dovoljenje z vsemi dopolnitvami in prilogami;

(B) Sklep Sveta Občine Mengeš o potrditvi DIIP in sam potrjen DIIP, izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, skupaj s spremljajočimi obveznimi dokumenti v skladu z javno finančnimi predpisi;

(C) Pogodbe, naročilnice in zneske izplačil v zvezi s Športno dvorano od leta 2006 ter

(D) Vloge občine Mengeš za sofinanciranje države, EKO Sklada ali drugih sofinancerjev, morebitnih dogovorov javno zasebnih partnerstev in podobno

 

O dopolnjeni zahtevi prosilca je organ odločil z odločbo št. 090-4/2018-10 z dne 20. 11. 2018 (v nadaljevanju izpodbijana odločba), s katero je:

- ugodil zahtevi prosilca po posredovanju PGD dokumentacije na način, da se mu omogoči vpogled na sedežu organa, in sicer v času uradnih ur organa po predhodnem dogovoru s prosilcem (A) ter

- zavrnil zahtevo v delu, ki se nanaša na dostop do Sklepa Sveta Občine Mengeš o potrditvi DIIP in sam potrjen DIIP, skupaj s spremljajočimi obveznimi dokumenti v skladu z javnofinančnimi predpisi (B), pogodbe, naročilnice in zneske izplačil v zvezi s Športno dvorano od leta 2006 (C) in vloge Občine Mengeš za sofinanciranje države, EKO sklada ali drugih financerjev, morebitnih dogovorov javno zasebnih partnerstev in podobno (D).

 

V obrazložitvi izpodbijane odločbe organ navaja, da po pregledu zahteve prosilca ugotavlja, da je ta v delu, ki se nanaša na seznanitev s PGD dokumentacijo utemeljena (A), da je bil prosilec s pogodbami, naročilnicami in zneski izplačil v zvezi s športno dvorano od leta 2006 (C) že seznanjen ter da glede dokumentov, navedenih v točki (B) in (D) podana izjema po 9. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.  

 

Dne 22. 1. 2019 je prosilec IP posredoval dopis, v katerem navaja, da vlaga pritožbo, ker organ v roku ni določil termina in načina seznanitev ter temu priložil tudi elektronsko sporočilo z dne 4. 12. 2018, ki ga je posredoval organu in ga poimenoval »Pritožba na odločbo št. 090-4/2018-10 z dne 20. 11. 2018«. Navedeno je IP skladno z določbo drugega odstavka 239. člena ZUP posredoval organu. Ta je, po preizkusu procesnih predpostavk in odločitvi, da izpodbijane odločbe ne bo spremenil, na podlagi 245. člena ZUP, pritožbo prosilca odstopil v reševanje IP.

 

V pritožbi prosilec navaja, da:

(A) poleg PGD dokumentacije z vsemi prilogami, ki so bile posredovane k vlogi za gradbeno dovoljenje, zahteva tudi seznanitev z investicijskim programom, s finančno konstrukcijo, izvedbenimi dokumenti, načrti vzdrževanja, upravljanja, uporabe, stroški delovanja in podobno;

(B) izpodbija odločitev organa glede seznanitve z DIIP in dejstvom, da naj bi zahtevani dokument predstavljal izjemo po 9. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ;

(C) je bila seznanitev s pogodbami, naročilnicami in zneski izplačil v zvezi s Športno dvorano od leta 2006 le delna oz. izpisi iz dokumentarnega gradiva niso bili urejeni, bili so nepopolni in napačni. Prosilec dvomi, da v kolikor so v taki obliki, potem je to vprašanje doslednega dokumentiranja v skladu s pravili pisarniškega poslovanja. Zahteva popoln izpis na računalniškem mediju (datotekah z arhivskimi izpisi) kot so v sistemu SPIS in ne kot je bil seznanjen na posameznih papirjih A4 in manjših formatih.

 

Ob odstopu pritožbe se je organ hkrati opredelil tudi do pritožbenih navedb prosilca in glede pritožbene točke (A) navedel, da je bilo prosilcu z izpodbijano odločbo v tem delu ugodeno, in sicer iz izreka izhaja, da se mu omogoči seznanitev z zahtevano informacijo tako, da se mu dovoli vpogled na sedežu organa, v čadu uradnih ur, po predhodnem dogovoru s prosilcem. Prav tako organ navaja, da se je sicer z zahtevano dokumentacijo prosilec že seznanil, kar izhaja iz zapisnika o vpogledu št. 0901-1/2017 z dne 11. 12. 2017. Nadalje organ navaja, da prosilec nima pravnega interesa za pritožbo, še posebej to velja za PGD dokumentacijo z investicijskim programom, saj iz »Popravka prispevka Posebna obrazložitev glede sredstev za gradnjo športne dvorane Mengeš«, glasilo Mengšan, julij 2018, številka 7, stran 38, med drugim izhaja, da se je ta na UE Domžale seznanil s celotno PGD dokumentacijo od leta 2009. Glede pritožbene točke (B) organ vztraja pri svoji odločitvi (izjema od dostopa do informacij javnega značaja), pri čemer dodaja, da odgovora na poziv prosilca, da dokument ne obstaja v obliki, ki bi bil potrjen v skladu s predpisi, v okviru postopka pritožbe v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, ni mogoče doseči. Glede pritožbene točke (C) organ navaja, da je bil prosilec z zahtevanimi informacijami seznanjen že dne 7. 12. 2017, dne 8. 12. 2017 ter dne 11. 12. 2017.

 

IP je z zgoraj navedenim seznanil prosilca, ki je v elektronskem sporočilu z dne 14. 3. 2019 navedel, da organ od maja 2018 zavlačuje z dokončanjem seznanitve ter da je očitno, da ga ne želijo seznaniti z vso dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Prosilec dodaja, da naj bi bil po skoraj enem letu DIIP še vedno zaupne narave celo za člane Sveta Občine, ko pa ne le pravica vedeti, pač pa tudi 66. člen poslovnika, daje pravico biti seznanjen za člane Sveta občine. Prosilec meni, da je popolnoma nevzdržno in ustavno nezakonito sporno delovanje v primeru investicije v Telovadnico/Športno dvorano Mengeš (proračunska postavka 18025) ter da bi moral organ izvesti zaključno seznanjanje z dokumentacijo. Po prejemu navedenega odgovora je IP pozval organ, da mu dostavi dokumentacijo, potrebno za reševanje konkretne pritožbe ter poziv v vednost poslal tud prosilcu.

 

V zvezi s pozivom za dostavo dokumentacije je organ poklical IP ter pojasnil, da na njegovi strani ne obstajajo zadržki za posredovanje zahtevane dokumentacije, zato predlaga, da sam stopi v stik s prosilcem ter mu na ta način omogoči čimprejšnjo seznanitev z zaprošeno dokumentacijo. IP je v vednost prejel elektronsko sporočilo organa, s katerim je prosilca dne 8. 4. 2019 (zaradi obsežnosti možno nadaljevanje tudi dne 9. 4. 2019) povabil na ogled dokumentacije. Prosilec se je vabilu odzval in potrdil svojo udeležbo. Tako organ, kot tudi prosilec, sta dne 10. 4. 2019 IP obvestila, da je bil ogled izveden in da se je prosilec seznanil z določeno dokumentacijo. Glede na navedbo organa, da je prosilcu posredoval celotno dokumentacijo ter glede na navedbo prosilca, da ni bil v celoti seznanjen z vsemi dokumenti, je IP prosilca pozval, da sporoči, ali vztraja pri vloženi pritožbi ter v kolikor pri pritožbi vztraja, da natančno navede, kaj je še predmet spora.

 

Prosilec je dne 19. 4. 2019 sporočil, da ni prejel oz. je pomanjkljivo prejel naslednje:

- popis vseh zadev in dokumentov Športna dvorana Mengeš od leta 2007 kot izpis datoteke neposredno iz sistema SPIS pisarniškega poslovanja. Prejel jih je le za leto 2017 in 2018,

- konto izpis iz računovodskega programa vseh transakcij od leta 2007 v višini stroškov okoli 600.000 EUR. Prejel je izpis konta le za leto 2018,

- rezultate in ugotovitve arheoloških sondiranj v letu 2018,

- glede seznanitve s PGD dokumentacijo ni prejel za vedenje s strani javnosti pomembnega načrta zunanje ureditve in ureditve nadomestnih zunanjih igrišč, pa tudi z elaborati, statiko in elektro ter strojnimi inštalacijami,

- če je podana izjava na zapisnik, da ni sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) iz leta 2016 (izdelal g. ……. kot uslužbenec Občine Mengeš) potem mora biti to dejstvo še dodatno verodostojno zapisano s posebno izjavo s podpisom župana in del samega dokumenta (primer spodaj).

 

Sladno z odgovorom prosilca je IP ponovno pozval organ k dostavi dokumentacije, ki jo je IP prejel dne 13. 5. 2019. Obenem je organ navedel, da je želel prosilcu posredovati popis zadev, s katerim razpolaga na »nadaljevanju seznanjanja«, do katerega pa ni prišlo. Glede konto izpisa iz računovodskega programa vseh transakcij od leta 2007 je organ pojasnil, da je predmetno dokumentacijo že posredoval prosilcu v elektronski obliki, in sicer dne 8. 12. 2017 v dveh delih. Nadalje je organ IP posredoval pogodbo z izvajalcem Magelan Skupina d.o.o. Kranj ter elektronsko sporočilo z dne 8. 5. 2019. Organ dodaja, da sicer prosilec ni natančno navedel, katera arheološka sondiranja ima v mislih, vendar meni, da gre za dela, ki jih izvaja dotični izvajalec na lokaciji bodoče Športne dvorane pri Osnovni šoli Mengeš. Glede navedbe prosilca, da ni prejel za vedenje s strani javnosti pomembnega načrta zunanje ureditve in ureditve zunanjih igrišč, pa tudi z elaborati, statiko in elektro ter strojnimi inštalacijami, organ navaja, da je prosilec, kot dogovorjeno na sestanku z dne 8. 4. 2019, prejel preko spletne aplikacije WeTransfer celotno zahtevano dokumentacijo z opozorilom, da gre za dokumentacijo, ki je avtorsko delo in podvrženo zakonodaji, ki varuje tovrstna dela. Dokumentacija, ki zadošča tudi izvajalcem gradbenih del (na podlagi objav so pripravili predračune v sklopu javnega naročila za izgradnjo športne dvorane), je še vedno objavljena na spletni strani Občine Mengeš (http://www.menges.si/obcina-menges/objave/javna-narocila/javna-narocila-2019/). Organ še zaključuje, da poziv prosilca k zapisu dejstva, da ni sklepa o potrditvi DIIP v verodostojno listino, ni stvar postopka, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.

 

Pritožba je delno utemeljena.

 

IP je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločitev v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Prvostopenjsko odločitev preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

IP pojasnjuje, da v postopku po ZDIJZ ni pomembno, kdo je prosilec in s kakšnim namenom zahteva informacije, saj dostop do informacij javnega značaja lahko zahteva prav vsakdo. Če bi torej katera druga oseba od organa zahtevala dostop do istih dokumentov, bi se moral dostop dovoliti (oz. zavrniti) pod enakimi pogoji, kot osebi, ki je v konkretnem primeru prosilec. V postopku po ZDIJZ se torej presoja zgolj vprašanje, ali gre pri zahtevani informaciji za informacijo javnega značaja, ki je dostopna erga omnes, torej z vidika javnosti in se npr. posebnega statusa prosilca in njegovega morebitnega specialnega interesa ne upošteva. Povedano drugače, v postopku po ZDIJZ je vprašanje, ali je prosilec npr. samostojni svetnik, ki ima za dostop do informacije specialno pravno podlago v nekem drugem aktu, povsem irelevantno.  

 

Prav tako se IP na tem mestu opredeljuje do navedb prosilca glede seznanitve po korakih in izdelave zapisnika kot zaključka seznanitve. IP pojasnjuje, da niti ZDIJZ niti ZUP (subsidiarna uporaba za vprašanja, ki jih ZDIJZ ne ureja) v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja ne poznata instituta seznanitve po korakih in izdelave zapisnika o tem. Postopek dostopa do informacij javnega značaja se namreč vselej vodi na podlagi prejete zahteve stranke, pri čemer ima organ dve možnosti, in sicer:

- stranki v celoti ugodi, ji posreduje zahtevane informacije in o tem napravi uradni zaznamek (prvi odstavek 22. člena ZDIJZ);

- strankino zahtevo za dostop delno ali v celoti zavrne, pri čemer o tem izda pisno odločbo (drugi odstavek 22. člena ZDIJZ). 

Iz zgoraj navedenega sledi, da je postopek dostopa do informacij javnega značaja zakonsko reguliran postopek, pri čemer je organ na podlagi vložene zahteve prosilca, dolžan (v javnem interesu) odločati v upravnem postopku, v okviru in na podlagi zakona, ki pa, kot že zgoraj navedeno, ne pozna postopka seznanitve po korakih in pisanja zapisnika. V zvezi z navedenim IP poudarja, da vloge, na podlagi katerih so potekale zgoraj omenjene seznanitve, nimajo pravnega varstva v skladu z določili z določbami ZDIJZ in niti niso predmet presoje konkretnega pritožbenega postopka. Kot izhaja iz zgoraj navedenega, je organ v izpodbijani odločbi odločal o zahtevi z dne 23. 4. 2018, dopolnjeni dne 30. 10. 2018, ki pa je tudi predmet presoje tega postopka.

 

Upoštevajoč odgovor prosilca z dne 19. 4. 2019, v katerem je ta izrecno navedel, v katerih delih vztraja pri pritožbi zoper izpodbijano odločbo, IP ugotavlja, da je predmet presoje konkretnega postopka:

- popis vseh zadev in dokumentov Športna dvorana Mengeš od leta 2007 kot izpis datoteke neposredno iz sistema SPIS pisarniškega poslovanja,

- konto izpis iz računovodskega programa vseh transakcij od leta 2007 v višini stroškov okoli 600.000 EUR,

- rezultati in ugotovitve arheoloških sondiranj v letu 2018,

- seznanitev s PGD dokumentacijo. Prosilec ni prejel za vedenje s strani javnosti pomembnega načrta zunanje ureditve in ureditve nadomestnih zunanjih igrišč, pa tudi elaborat, statiko in elektro ter strojne inštalacije,

- če je podana izjava na zapisnik, da ni sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) iz leta 2016 (izdelal g. Gregor Lojevec kot uslužbenec Občine Mengeš), potem mora biti to dejstvo še dodatno verodostojno zapisano s posebno izjavo s podpisom župana in del samega dokumenta (primer spodaj).

 

V zvezi z zahtevo prosilca po posredovanju popisa vseh zadev in dokumentov Športna dvorana Mengeš od leta 2007 kot izpis datoteke neposredno iz sistema SPIS pisarniškega poslovanja je organ IP posredoval dva izpisa iz pisarniškega poslovanja, in sicer popis zadeve št. 351-46/2007 (nerešena) ter popis zadeve 441-2/2013 (rešena). Po pregledu dokumentov IP ugotavlja, da gre za prosto dostopne informacije, zato se izpisa prosilcu posredujeta v celoti, kot izhaja iz tč. 1 izreka te odločbe.

 

Glede zahteve prosilca po posredovanju konto izpisa iz računovodskega programa vseh transakcij od leta 2007 je organ pojasnil, da je predmetno dokumentacijo že posredoval prosilcu v elektronski obliki, in sicer dne 8. 12. 2017. Prosilec je v odgovoru z dne 19. 4. 2019 navedel, da je prejel izpis konta le za leto 2018. V zvezi z navedeno zahtevo je organ IP posredoval dokumentacijo v fizični obliki, iz katere izhaja, da je bilo s strani direktorja občinske uprave prosilcu dne 8. 12. 2017 ob 11:53 uri posredovano elektronsko sporočilo, čigar vsebina je kontno kartica in računi (prvi del.)  IP ugotavlja, da gre za dokument »promet konta« od januarja 2007 do decembra 2017, ki vsebuje transakcije v tem obdobju na proračunski postavki 18025 (telovadnica/športna dvorana Mengeš). Iz navedenega izhaja, da je navedba prosilca v tem delu neutemeljena, saj mu je, kot to izhaja iz predložene spisovne dokumentacije, organ po elektronski poti dne 8. 12. 2017 ob 11:53 uri že posredoval zaprošene podatke. Pritožba prosilca se v tem delu posledično zavrne.

 

Glede rezultatov in ugotovitev arheoloških sondiranj v letu 2018 je organ IP posredoval pogodbo z izvajalcem Magelan Skupina d.o.o. Kranj (podpisana dne 13. 6. 2018 in dne 18. 6. 2018; v nadaljevanju izvajalec), ki v 2. členu določa, da je predmet te pogodbe izvedba arheoloških izkopavanj v skladu s Pravilnikom o arheoloških raziskavah (Uradni list RS, št. 3/13) za potrebe izgradnje nizkoenergijske športne dvorane. Pogodbi je organ priložil tudi elektronsko sporočilo izvajalca z dne 8. 5. 2019, iz katerega izhaja, da so se arheološka izkopavanja izvajala od dne 10. 9. 2018 do dne 28. 9. 2018, pri čemer so za omenjeno situacijo izdali račun št. 2018-47 z dne 12. 10. 2018. Izvajalec pojasnjuje, da poročilo o arheoloških izkopavanjih ni bilo narejeno, saj z deli po pogodbi še ni končal. Poročilo bo oddano najkasneje v 2 mesecih po vseh dokončnih delih. Upoštevaje navedeno IP nima razlogov za sum, da organ z zahtevano informacijo, tj. z rezultati in ugotovitvami arheoloških sondiranj v letu 2018, razpolaga, vendar je ne želi v celoti ali delno posredovati. Iz elektronskega sporočila namreč jasno izhaja, da poročila o arheoloških izkopavanjih (še) niso bila izdelana. Organ torej z zahtevano dokumentacijo ne razpolaga, kar posledično pomeni, da v tem delu ne more ugoditi zahtevi prosilca. Posledično se pritožba prosilca v tem delu zavrne.

 

Nadalje je organ glede navedbe prosilca, da ni prejel za vedenje s strani javnosti pomembnega načrta zunanje ureditve in ureditve zunanjih igrišč, pa tudi elaboratov, statiko in elektro ter strojne  inštalacije, pojasnil, da je prosilec, kot dogovorjeno na sestanku z dne 8. 4. 2019, prejel preko spletne aplikacije WeTransfer celotno zahtevano dokumentacijo z opozorilom, da gre za dokumentacijo, ki je avtorsko delo in podvrženo zakonodaji, ki varuje tovrstna dela. Dokumentacija, ki zadošča tudi izvajalcem gradbenih del (na podlagi objav so pripravili predračune v sklopu javnega naročila za izgradnjo športne dvorane), je še vedno objavljena na spletni strani Občine Mengeš (http://www.menges.si/obcina-menges/objave/javna-narocila/javna-narocila-2019/). IP je opravil vpogled v navedeno spletno stran in ugotovil, da se na povezavi »Dodatno gradivo - dopolnitev 4.4.2019« nahajata mapa » Načrt elektro, strojnih inštalacij, telekomunikacij« ter mapa »NVŠD Mengeš_PZI_zunanja ureditev_2019-03-21«, ki vsebujeta zaprošene podatke, zato je navedba prosilca neutemeljena, njegovo pritožbo pa je v tem delu posledično treba zavrniti.

 

Predmet presoje konkretnega pritožbenega postopka pa je tudi izjava, dana na zapisnik z dne 8. 4. 2019, da ni sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) iz leta 2016. Po mnenju prosilca mora biti tako dejstvo še dodatno verodostojno zapisano s posebno izjavo s podpisom župana in del dokumenta. IP se strinja z navedbo organa, da slednje ni materija pritožbenega postopka v zadevi dostopa do informacij javnega značaja.

 

IP ob tem poudarja, da je v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja pristojen presojati (zgolj) vprašanje, ali gre za informacijo javnega značaja in če ta pri organu obstaja v materializirani obliki, ne pa tudi npr. vprašanje zakonitosti poslovanja organa (npr. zakaj organ ne razpolaga s sklepom o potrditvi DIIP). Navedeno sodi v delovno področje drugih organov in ne IP, ki kot že rečeno, v pritožbenem postopku po ZDIJZ presoja zgolj obstoj zahtevanih informacij in vprašanje, ali gre za prosto dostopne informacije javnega značaja.

 

IP tako zaključuje, da je pritožba prosilca delno utemeljena, saj je v pritožbenem postopku ugotovil, da je treba zadevo rešiti drugače. V skladu s prvim odstavkom 252. člena ZUP je IP tako delno odpravil izpodbijano odločbo in sam rešil zadevo, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. V preostalem delu pa je pritožbo prosilca, v skladu s prvim odstavkom 248. členom ZUP, zavrnil. 

 

V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški, zato je IP odločil kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Mevlida Deljanin, univ. dipl. prav.

asistentka svetovalca

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.

informacijska pooblaščenka