Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 14.08.2017
Naslov: Prosilec - Občina Mengeš
Številka: 090-165/2017
Kategorija: Ali dokument obstaja?
Status: Zavrnjeno


Sodba Upravnega sodišča

 

POVZETEK:

Organ je zavrgel zahtevo za dostop do informacij javnega značjaja, ker je o razkritju istih dokumentov že odločil z dvema zavrnilnima odločbama. IP je ugotovil, da se dejansko stanje in pravna podalga nista spremenili od izdaje preteklih odločb, zato je pritožbo zavrnil.

ODLOČBA:

 

Številka: 090-165/2017/4

Datum: 14. 8. 2017

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki, Mojci Prelesnik (v nadaljevanju: IP) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06– uradno prečiščeno besedilo, 117/2006 – ZDavP-2, 23/2014-ZDIJZ-C, 50/2014-ZDIJZ-D, 19/15-Odl. US in 102/15-ZDIJZ-E; v nadaljevanju ZDIJZ) in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007- ZUP-E, 65/2008-ZUP-F, 8/2010-ZUP-G in 82/2013-ZUP-H; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi… (v nadaljevanju: prosilec), zoper sklep št. 090-5/2017-5 z dne 5. 7. 2017, Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš (v nadaljevanju: organ) v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, naslednjo

 

O D L O Č B O:

 

1.     Pritožbo prosilca z dne 14. 7. 2017 zoper sklep Občine Mengeš št. 090-5/2017-5 z dne 5. 7. 2017, se zavrne.

 

2.     V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Prosilec je dne 26. 5. 2017 zahteval, da mu organ v elektronski obliki posreduje:

-       ustrezne elaborate o izvajanju JGS varstva okolja, skladne z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju uredba MEDO), od 2013 naprej;

-       sklepe skupščine JKP Prodnik, besedilo javnega razpisa za zbiranje ponudb in zapisnik o izboru - v zvezi s pogrebnimi in pokopališkimi storitvami, ki jih operativno ne izvaja JKP Prodnik in so s pogodbami prenesene na druge izvajalce;

-       pogodbe z izvajalci, ki jih operativno ne izvaja JKP Prodnik in navedba upravičenj (provizij in podobno), ki jih pridobi JKP Prodnik od posredovanja storitev;

-       knjigovodske podatke o poslovanju JKP Prodnik v zvezi s pogrebnimi in pokopališkimi storitvami v Občini Mengeš za leti 2014 in 2015 ter za prvo polovico leta 2016;

-       vse dokumente, podatke in pogodbe v zvezi s poslovanjem JKP Prodnik z izvajalcem Pogrebne storitve Vrbančič Andrej Vrbančič s.p. v zvezi s pogrebnimi in pokopališkimi storitvami v Občini Mengeš ter za pokopališče in poslovilni prostor Mengeš.

 

Organ je zahtevo zavrgel, na podlagi četrtega odstavka 129. člena ZUP, ker je o isti zahtevi že odločil z odločbama 090-2/2016-4 z dne 30. 5. 2016 in 090-2/2016 z dne 24. 5. 2016.

 

Prosilec se je zoper sklep pritožil dne 14. 7. 2017. V pritožbi je navedel, da je pred letom in pol vložil podobno zahtevo, da pa je razlika »v letnicah« in v razširitvi zahteve na »podobne monopolne storitve – pogrebne«. Konkretno navaja, da s preteklo zahtevo ni prejel veljavne pogodbe. Dalje navaja, da je prejel »le nekaj« faktur za različna pokopališča, ne le mengeškega, kot je zahteval. Prosilec meni, da JKP Prodnik ne spoštuje uredbe MEDO glede izdelave elaboratov in obveznosti predložitve elaboratov Občini Mengeš, kot izhaja iz 5. člena uredbe MEDO. Navaja še, da pričakuje, da bo IP izpolnil svojo nalogo in dosegel, da se ustrezni elaborati izdelajo in posredujejo Ministrstvu za okolje in prostor ter Občini Mengeš in da organ prosilca z njimi seznani.

 

Na poziv IP je organ, z dopisom št. 090-5/2017-5 z dne 8. 8. 2017, podal dodatna pojasnila, v katerih je utemeljil, da z dokumenti, ki jih je prosilec zahteval v predmetnem postopku, v času izdaje sklepa (5. 7. 2017), ni razpolagal.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan izpodbijano odločbo preizkusiti v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

IP ugotavlja, da je organ z izpodbijanim sklepom zavrgel zahtevo, ker so bili izpolnjeni pogoji po četrti točki prvega odstavka 129. člena ZUP, ker sta bili glede zahtevanih dokumentov izdani dve zavrnilni odločbi in se dejansko stanje ali pravna podlaga, na katero se opira zahtevek, nista spremenila. Glede na navedeno je bilo treba v konkretnem pritožbenem postopku preveriti, ali sta se dejansko stanje ali pravna podlaga glede zahtevanih dokumentov spremenila od trenutka izdaje odločb št. 090-2/2016-4 z dne 30. 5. 2016 in št. 090-2/2016 z dne 24. 5. 2016 do dneva izdaje izpodbijanega sklepa v predmetnem postopku, dne 5. 7. 2017.

 

Z odločbo št. 090-2/2016-4 z dne 30. 5. 2016 je organ odločil o dostopu do:

-       elaboratov (poslovanjem) izvajanja JGS varstva okolja JKP Prodnik v Občini Mengeš za leta 2013, 2014 in 2015 v skladu s t.i. uredbo MEDO (Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012).

 

Z odločbo št. 090-2/2016 z dne 24. 5. 2016, je organ zavrnil dostop do:

-       sklepov skupščine JKP Prodnik, besedila javnega razpisa za zbiranje ponudb in zapisnika o izboru v zvezi s pogrebnimi storitvami, ki jih operativno ne izvaja JKP Prodnik (npr. izbrani izvajalec Pogrebne storitve Verbančič s.p.);

-       knjigovodskih podatkov o poslovanju JKP Prodnik za leto 2014 in 2015 – stroški in prihodki (spiski postavk) in drugo pokopališče in poslovilni prostor Mengeš;

-       pogodbe z Vrbančič s.p. in drugimi izvajalci za Mengeš, ki jih operativno ne izvaja JKP Prodnik in navedba upravičenj, ki jih pridobi JKP Prodnik od storitev, ki se zaračunavajo podjetniku Verbančiču in drugim.

 

Zakonitost odločbe št. 090-2/2016 z dne 24. 5. 2016, je preizkusil tudi IP, ki je z odločbo št. 090-136/2016, z dne 19.07.2016 zavrnil pritožbo in potrdil odločitev organa, da se zahtevo zavrne, ker zahtevani dokumenti pri organu ne obstajajo oziroma organ z njimi ne razpolaga.

 

V tem pritožbenem postopku je IP preveril in ugotovil, da prosilec v predmetni zadevi zahteva iste dokumente, do katerih je organ zavrnil dostop z odločbama št. 090-2/2016-4 z dne 30. 5. 2016 in št. 090-2/2016 z dne 24. 5. 2016. Dalje, IP je preveril pri organu in ugotovil, da tudi v času izdaje izpodbijanega sklepa v predmetnem postopku (5. 7. 2017) ni razpolagal z zahtevano dokumentacijo.

 

Glede navedb prosilca, da je razlika »v letnicah«, IP ugotavlja, da organ ne razpolaga z zahtevano dokumentacijo, zato se dejansko stanje ni spremenilo, ne glede na to, da je bila predmetna zahteva vložena kasneje.

 

Glede navedbe prosilca, da je s predmetno zahtevo prosilec zahteval dokumente v zvezi »s podobnimi monopolnimi storitvami – pogrebnimi«, pa IP ugotavlja, da je organ že z odločbo št. 090-2/2016 z dne 24. 5. 2016 prosilcu zavrnil dostop do dokumentacije v zvezi s poslovanjem med JKP Prodnik in ponudniki pogrebnih storitev (tudi s podjetjem Pogrebne Storitve Vrbančič, Andrej Vrbančič s.p., ki ga omenja prosilec). IP je v pritožbenem postopku št. 090-136/2016 tudi potrdil ugotovitev, da organ s temi dokumenti ni razpolagal. V predmetnem postopku je IP še preveril, ali se je dejansko stanje spremenilo od izdaje odločbe št. 090-2/2016 z dne 24. 5. 2016 do izdaje izpodbijanega sklepa v predmetnem postopku (torej ali je organ v vmesnem času pridobil dokumentacijo v zvezi s poslovanjem med JKP Prodnik in ponudniki pogrebnih storitev). IP je ugotovil, da tudi v času izdaje izpodbijanega sklepa dne 5. 7. 2017, organ ni razpolagal z dokumenti v zvezi s pogrebnimi storitvami za JKP Prodnik. Zato je IP ugotovil, da se dejansko stanje ni spremenilo.

 

Na podlagi navedenega je torej IP zaključil, da se dejansko stanje in pravna podlaga nista spremenila od izdaje odločb št. 090-2/2016-4 z dne 30. 5. 2016 in št. 090-2/2016 z dne 24. 5. 2016 do izdaje izpodbijanega sklepa dne 5. 7. 2017. Prosilec tudi ni konkretno zatrjeval, s katerimi dokumenti organ razpolaga, s katerimi ni razpolagal že v času izdaje odločb št. 090-2/2016-4 in št. 090-2/2016. IP je na podlagi navedenega zaključil, da je organ, skladno s 129. členom ZUP, pravilno odločil, ko je zahtevo prosilca z dne 14. 7. 2017 zavrgel. Glede na navedeno je bil postopek pred izdajo sklepa pravilen, sklep je pravilen in na zakonu utemeljen, pritožba pa neutemeljena, zato je IP na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP pritožbo zavrnil, kot izhaja iz prve točke izreka te odločbe.

 

Posebni stroški niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

Postopek vodil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.,

Asistent svetovalca

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka