Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 10.05.2011
Naslov: Prosilec - Občina Grosuplje
Številka: 090-59/2011/7
Kategorija: Razno
Status: Ničnost


POVZETEK
Organ je z odločbo ugodil vlogi prosilca za dostop do fotokopij vlog kandidatov, ki so jim bile dodeljene štipendije Občine Grosuplje in izračun štipendij, vpogled v dele dokumentacije, ki vsebuje osebne podatke, pa se zakrije. V izreku je organ še zapisal, da so v postopku posredovanja informacije javnega značaja nastali materialni stroški in stroški poštnine v skupni višini 28,64 EUR in da je zavezanec za plačilo teh stroškov prosilec, ki jih je dolžan, v roku 15 dni od prejema te odločbe, nakazati na transakcijski račun organa. Pooblaščenec je organ pozval, naj mu posreduje zahtevo prosilca, vendar organ zahteve ni posredoval, saj obstajajo le uradni zaznamki, organ pa je odločbo izdal, ker je skušal pritožniku omogočiti vpogled v dokumentacijo, ki bi mu omogočila dejansko preverjanje pravice do štipendije. Prosilec se na poziv Pooblaščenca, naj se izreče, ali je pri organu vložil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ter v kakšni obliki se je želel seznaniti z zahtevanimi informacijami. Prosilec na poziv ni odgovoril, zato je Pooblaščenec ugotovil, da je organ vodil postopek po ZDIJZ brez zahteve prosilca in da prosilec v vodenje tega postopka izrecno ali molče ni privolil kot to določa 128. člen ZUP. Skladno z 280. členom ZUP je Pooblaščenec zato odločbo organa izrekel za nično.


ODLOČBA

Številka: 090-59/2011/7
Datum: 10. 5. 2011

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 - uradno prečiščeno besedilo in 117/2006 – ZDavP2; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP) in 4. tč. prvega odstavka 279. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007- ZUP-E, 65/2008-ZUP-F in 8/2010; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi ………… (v nadaljevanju prosilec), zoper odločbo Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje (v nadaljevanju organ), št. 603-1/2010-4 z dne 18. 2. 2011 v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

          
                            O D L O Č B O:


I.    Odločba organa št. 603-1/2010-4 z dne 18. 2. 2011 je nična.

II.    Posebni stroški v tem postopku niso nastali.


O b r a z l o ž i t e v:

Pooblaščenec je dne 29. 3. 2011 od organa v obravnavo prejel pritožbo prosilca zoper odločbo organa št. 603-1/2010-4 z dne 18. 2. 2011. V odstopu pritožbe organ med drugim navaja, da gre za pritožbo, izdano v upravni zadevi posredovanja informacije javnega značaja, povezani z javnim razpisom za pridobitev štipendije Občine Grosuplje.

Iz odločbe organa št. 603-172010-4 z dne 18. 2. 2011 izhaja, da se vlogi prosilca za dostop do dokumentacije, ki se nanaša na izvedbo javnega razpisa za dodelitev štipendij Občine Grosuplje, ugodi in se vlagatelju posreduje fotokopije vlog kandidatov, ki so jim bile dodeljene štipendije in izračun štipendij, vpogled v dele dokumentacije, ki vsebuje osebne podatke, pa se zakrije. Prav tako izrek odločbe določa, da so v postopku posredovanja informacije javnega značaja nastali materialni stroški in stroški poštnine v skupni višini 28,64 EUR in da je zavezanec za plačilo teh stroškov prosilec, ki jih je dolžan, v roku 15 dni od prejema te odločbe, nakazati na transakcijski račun organa.

Prosilec je pri organu dne 2. 3. 2011 zoper odločbo št. 603-172010-4 z dne 18. 2. 2011 vložil pritožbo ter predlog za njeno razveljavitev in odpravo, v skladu s 4. točko 35. člena, prvim odstavkom 37. člena, 2. 5. in 6. točko prvega odstavka 279. člena, 280 in 281. členom ZUP. Ob tem prosilec v pritožbi navaja, da ponovno prosi za pisno obrazložitev o dodeljevanju štipendij občine, posebno še izračun točk in oprostitev zahtevanih stroškov v višini 28, 64 EUR. Prosilec navaja, da bi po njegovem mnenju vse odločbe in sklepe morala podpisati predsednica komisije za dodelitev štipendij. Postavlja se namreč vprašanje, ali ta o tem sploh kaj ve. Ker se prosilcu zdi, da je postopek podeljevanja štipendij potekal izrazito pristransko v korist določenih oseb, prosi za podrobnejšo pisno obrazložitev dodeljevanja točk z drugo komisijo in s podpisom predsednice za podelitev štipendij Občine Grosuplje.

Ker organ z odstopom pritožbe Pooblaščencu ni posredoval zahteve prosilca v smislu 17. člena ZDIJZ, iz katere bi izhajalo, katero informacijo javnega značaja je prosilec zahteval in na kakšen način se je želel seznaniti z njo (v obliki fotokopije, vpogleda ali v elektronski obliki), ga je Pooblaščenec dne 30. 3. 2011, s pozivom št. 090-59/2011/2, pozval k predložitvi tega dokumenta.

Organ se je na poziv Pooblaščenca odzval dne 31. 3. 2011, z dopisom št. 603-1/2010-5, v katerem navaja, da s tem dopisom dodatno pojasnjuje okoliščine, zaradi katerih je bila izdana odločba. Organ pojasnjuje, da je bila odločba izdana v skladu z ZDIJZ, ker je skušal pritožniku omogočiti vpogled v dokumentacijo, ki bi mu omogočila dejansko preverjanje pravice do štipendije. Glede stroškov, ki so s tem povezani, je bil pritožni ustno opozorjen, ponujena pa mu je bila možnost, da sam dvigne dokumentacijo, kar je pritožnik zavrnil. O komunikaciji med pritožnikom in upravnim organom glede izdaje odločbe in s tem povezanih stroškov obstajajo uradni zaznamki, ne pa tudi izrecna pisna dokumentacija.
Ker organ uradnih zaznamkov, na katere se sklicuje v dopisu št. 603-1/2010-5, Pooblaščencu ni posredoval, ga je ta dne 4. 4. 2011 dodatno pozval, naj mu jih posreduje. Organ je Pooblaščencu dne 6. 4. 2011 posredoval uradni zaznamek z dne 18. 2. 2011, iz katerega izhaja, da prosilec ni izkoristil možnosti vpogleda v teku javnega razpisa ter da mu je bila izdana odločba o dostopu do informacij javnega značaja. Ker je v telefonskem razgovoru prosilec pojasnil, da ne bo dvignil dokumentacije, mu je bila ta poslana po pošti. Uradni zaznamek prav tako vsebuje navedbo, da je bil prosilec napoten na informacijsko pooblaščenko.

Pooblaščenec je obenem, z dopisom št. 090-59/2011/5 z dne 4.4. 2011, pozval prosilca, naj se izreče, ali je pri organu vložil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ter v kakšni obliki se je želel seznaniti z zahtevanimi informacijami. Prav tako ga je pozval, naj pojasni, da (v kolikor je vložil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja), v zvezi z dostopom do katerih dokumentov se pritožuje zoper odločbo organa št. 603-1/2010-4 z dne 18. 2. 2011 oz. kako mu je bila z navedeno odločbo kršena pravica dostopa do informacij javnega značaja. Pooblaščenec je prosilca pozval, naj se o navedenem izreče v roku 8 dni od prejema poziva. Prosilec je poziv Pooblaščenca prejel dne 7. 4. 2011.

Do dneva izdaje te odločbe Pooblaščenec odgovora prosilca ni prejel.

Izhajajoč iz zgoraj navedenega dejanskega stanja Pooblaščenec ugotavlja, da je organ vodil postopek po ZDIJZ brez zahteve prosilca in da prosilec v vodenje tega postopka izrecno ali molče ni privolil.

128. člen ZUP določa, da je organ, v zadevah, v katerih je po zakonu ali po naravi stvari za začetek upravnega postopka in za sam postopek potrebna zahteva stranke, pristojen začeti in voditi postopek samo, če je taka zahteva podana. Iz določb ZDIJZ (glej 15. čl. in nadaljnje) nedvomno izhaja, da se postopek dostopa do informacij javnega značaja vodi na zahtevo prosilca. Drugi odstavek 17. člena ZDIJZ obenem določa, da mora prosilec v zahtevi opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis). V kolikor zahteva prosilca, tudi po pozivu organa ni ustrezno dopolnjena, organ tako zahtevo zavrže (19. člen). Iz same narave zadeve tako izhaja, da se prosilec v postopku po ZDIJZ mora opredeliti glede vsebine informacije, s katero se želi seznaniti in glede načina seznanitve, sicer organ postopka po ZDIJZ ne more voditi, ker zahteve prosilca ne more vsebinsko obravnavati.

Pooblaščenec ugotavlja, da v obravnavanem primeru pogoj iz 128. čl. ZUP ni bil izpolnjen, ker prosilec ni vložil pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja, iz uradnih zaznamkov, ki jih je Pooblaščencu predložil organ, pa tudi ne izhaja, da bi vložil ustno zahtevo, ki bi vsebovala vse sestavine iz 17. čl. in ki bi jo organ vsebinsko lahko obravnaval. Prav tako v obravnavanem primeru prosilec v postopek po ZDIJZ ni pristal kasneje, niti izrecno niti molče, kar izhaja iz tega, da ga je Pooblaščenec izrecno pozval, da se opredeli, v kolikor je vložil zahtevo po ZDIJZ in da se prosilec na poziv Pooblaščenca ni odzval. Obenem prosilec v pritožbi z dne 1. marca 2011 sam predlaga, da se odločba organa izreče za nično (sicer iz drugih razlogov), njegove pritožbene navedbe pa se vsebinsko v celoti nanašajo na sam postopek podeljevanja štipendije in na vsebinsko odločitev v zvezi s tem, ne pa na dostop do informacij. Prosilec v pritožbi namreč ne zatrjuje, da je zahteval informacije javnega značaj, niti da mu je bila v zvezi s tem kršena pravica dostopa do zahtevanih informacij. V obravnavanem primeru gre torej za situacijo iz 4. točke prvega odstavka 279. člena ZUP, po katerem je treba navedeno odločbo organa št. 603-1/2010-4 z dne 18. 2. 2011 izreči za nično, za nično pa se izrečejo tudi vse pravne posledice, ki so iz nje nastale. Prosilec tako tudi ni dolžan plačati stroškov, določenih v 3. točki izreka predmetne odločbe, ki jo je Pooblaščenec izrekel za nično.

Upoštevaje navedeno je Pooblaščenec, v skladu z 280. čl. ZUP po uradni dolžnosti na podlagi 4. tč. 1. odst. 279. čl. ZUP, odločbo organa št. 603-1/2010-4 z dne 18. 2. 2011 izrekel za nično, ker  jo je organ izdal brez zahteve prosilca (128. člen ZUP), pa prosilec pozneje ni izrecno ali molče v to privolil.
 
Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


Postopek vodila:
Kristina Kotnik Šumah, univ. dipl. prav.,
namestnica pooblaščenke

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
Pooblaščenka