Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 12.01.2020
Naslov: prosilec - Občina Gorenja vas - Poljane
Številka: 090-267/2019
Kategorija: Ali dokument obstaja?
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Prosilka je na organ naslovila zahtevo za pridobitev seznama vseh objektov, ki jim je bila v zadnjih dveh letih izdana odločba o plačilu komunalnega prispevka za vodovodno omrežje. Prosilka je zahtevala tudi vrsto drugih podatkov, vezanih na komunalni prispevek. Organ je zahtevi prosilke delno ugodil. Prosilka se je pritožila zoper tisti del odločbe, kjer je organ zavrnil dostop do zahtevanega seznama, saj z njim ne razpolaga. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da organ z zahtevnim seznamom resnično ne razpolaga – to da organ razpolaga z odločbami o odmeri komunalnega prispevka še ne pomani, da razpolaga tudi s seznamom, ki je predmet zahteve prosilke. IP je tako pritožbo prosilke, kot neutemeljeno, zavrnil.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-267/2019/5

Datum: 13. 1. 2020

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nad. IP), na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nad. ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB2, 117/06–ZDavP-2, 23/14-ZDIJZ-C, 50/14-ZDIJZ-D, 19/15–odl. US in 102/15-ZDIJZ-E; v nad. ZDIJZ) ter 1. odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06–ZUS-1, 126/07-ZUP-E, 65/08-ZUP-F in 8/10-ZUP-G in 82/13-ZUP-H; v nad. ZUP), o pritožbi …. (v nad. prosilka) z dne 22. 11. 2019, zoper odločbo Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nad. organ), št. 090-3/2019-2 z dne 7. 11. 2019, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, izdaja naslednjo

 

 

O D L O Č B O:

 

  1. Pritožba prosilke z dne 22. 11. 2019 zoper odločbo Občine Gorenja vas - Poljane, št. 090-3/2019-2 z dne 7. 11. 2019, se zavrne.
  1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

Prosilka je dne 9. 10. 2019 na organ naslovila zahtevo za posredovanje sledečih informacij:

  1.  Anonimiziran seznam in velikost vseh objektov v naselju Podvrh (občina Gorenja vas), ki jim je bila v letošnjem ali lanskem letu izdana odločba o plačilu komunalnega prispevka za vodovodno omrežje;
  2. Kakšna je bila določena višina komunalnega prispevka za vodovodno omrežje za vsak posamezni objekt - vezano na seznam iz prejšnje točke;
  3. Kakšna je bila višina indeksa pri vsaki posamezni odločbi;
  4. Kako je bil izveden izračun indeksa - matematična formula, ki je bila uporabljena (ne za celotni komunalni prispevek, ampak izključno za indeks);
  5. V odločbi št. 351-99/2018-07 organ navaja, da je za izračun indeksa uporabil priročnik Združenja za gradbeništvo v okviru GZS - katere informacije so se iz priročnika uporabile za izračun ter na kateri strani v priročniku se te informacije nahajajo;
  6. Kdo izvaja opremljanje objektov za dostop na vodovodno omrežje v naselju Podvrh;
  7. Na podlagi kakšnega postopka/kriterijev je bil izbran;
  8. Kdo so bili ostali ponudniki.

 

Organ je o zahtevi prosilke odločil z odločbo št. 090-3/2019-2 z dne 7. 11. 2019, s katero je zahtevi delno ugodil. Iz obrazložitve odločbe izhaja sledeče:

1. in 2. točka zahteve prosilke: Organ je zahtevo prosilke iz 1. in 2. točke v celoti zavrnil z obrazložitvijo, da se odločba o odmeri komunalnega prispevka izda za vsak objekt posebej, v ločenem postopku. Organ tako ne razpolaga z zahtevnim seznamom. Glede zahteve pod 2. točko je organ pojasnil, da je bil komunalni prispevek vselej odmerjen na podlagi enakih kriterijev in meril, ki pa so določena v Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 108/09, 27/12, 22/13, 98/13 in 13/17; v nad.: Odlok).

3. točka zahteve prosilke: Višina indeksa je vselej enaka pri vsaki posamezni odločbi, upoštevajoč seveda čas izdaje odločbe. Za vse odločbe, izdane po pridobitvi podatka o indeksu za leto 2018, se uporablja faktor indeksacije, to je 1,22910.

4. točka zahteve prosilke: Program opremljanja je bil prvič izdelan v decembru 2009. Na podlagi 2. odstavka 11. člena Odloka se obračunski stroški iz 1. odstavka tega člena indeksirajo na dan 1. 1. 2010. To pomeni, da je potrebno pri izdaji odločbe v letu 2019 indeksirati stroške z indeksi za vsa leta od 2010 do vključno 2018. Vrednost indeksov za posamezna leta objavlja GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Za konkretni primer komunalnega opremljanja z vodovodnim omrežjem se uporablja indeks področja »ostale nizke gradnje«, ki upošteva rast inflacije. Indeks na dan 31. 12. je hkrati tudi indeks vsakokratnega leta (za leto 2018 npr. 1,0589). Do izračuna indeksa 1,22910 se je torej prišlo na sledeč način: Začetno stanje, na dan 1.1. 2010 = 1,00. To vrednost se nato pomnoži z indeksom na dan 31. 12. 2010 (1,0234), nato se zmnožek pomnoži z indeksom na dan 31. 12. 2011 (1,0214), na dan 31. 12. 2012 (1,0296), na dan 31. 12. 2013 (1,0087), na dan 31. 12. 2014 (1,0090), na dan 31. 12. 2015 (1,0102), na dan 31. 12. 2016 (1,0281), na dan 31. 12. 2017 (1,0203), na dan 31.42.'2018 (1,0589). Zmnožek tega izračuna je 1,22910. Ta kumulativni indeks je bil tudi uporabljen v konkretnem primeru odločbe o odmeri komunalnega prispevka. Tabela z indeksi za leto 2018 je priloga odločbe.

5. točka zahteve prosilke: Iz odločbe o odmeri komunalnega prispevka ne izhaja, da bi bili indeksi vzeti iz kakršnega koli priročnika. GZS indekse redno objavlja v svoji publikaciji Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev. V vseh publikacijah iz 2019 je za področje ostalih nizkih gradenj v tabeli indeksov objavljen tudi indeks na dan 31. 12. 2018 (1,0589), kar kumulativno, od 1. 1. 2018 dalje, prinese indeks 1,22910.

6. točka zahteve prosilke: Organ zahtevo prosilke razume na način, da jo zanima, kdo je izvajalec samih priklopov objekta na javno vodovodno omrežje, torej, kdo izdela hišni priključek in izvede priklop. Iz Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 48/15) ne izhaja, da bi izgradnja hišnih priključkov predstavljala javno službo, za katero bi moral izvajalca določiti organ (bodisi preko svojega režijskega obrata, bodisi s podelitvijo koncesije). Tudi strošek izgradnje hišnega priključka vselej bremeni zgolj lastnika objekta, zato je le lastnik objekta tisti, ki ima pravico izbrati izvajalca priklopa objekta na vodovodno omrežje. Montažo vodomera sme, skladno s 5. odstavkom 15. člena prej omenjenega Odloka, izvesti le izvajalec javne službe.

7. in 8. točka zahteve prosilke: Organ ni nikdar izbiral izvajalca priklopa objektov na vodovodno omrežje.

 

Zoper odločbo organa je prosilka dne 22. 11. 2019 vložila pritožbo, v kateri navaja sledeče:

1. Organ je neutemeljeno zavrnil dostop do anonimiziranega seznama (1. in 2. točka zahteve), saj organ razpolaga z odločbami o odmeri komunalnega prispevka v naselju Podvrh.

2. Vezano na 6., 7. in 8. točko zahteve in pojasnilo organa: vprašanja se nanašajo na sekundarno vodovodno omrežje ter kdo ima koncesijo za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe "oskrba s pitno vodo" - komu je bila podeljena in na podlagi kakšnih kriterijev. Koliko bo stala izvedba del vezana na sekundarno omrežje v naselju Podvrh.

3. V odločbi ni podanega odgovora v zvezi zahtevo po izločitvi uradne osebe iz postopka.

 

IP je dne 12. 12. 2019 prejel dopis organa št. 090-003/2019-5 z dne 9. 12. 2019, s katerim je ta IP, na podlagi 245. člena ZUP, odstopil pritožbo, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe. Dodatno je organ navedel, da prosilka v 2. točki pritožbe spreminja svojo zahteva, zato jo bo organ obravnaval kot novo zahtevo. Prav tako bo organ s sklepom odločil o izločitvi uradne osebe, kot to prosilka navaja v 3. točki pritožbe.

 

Na podlagi telefonskega pogovora z dne 18. 12. 2019 je organ IP še isti dan posredoval popis zadeve št. 090-3/2019. Dodatno je organ pojasnil, da se v postopku po ZDIJZ oz. v izpodbijani odločbi ni opredelil do izločitve uradne osebe iz postopka, saj ta s strani prosilke nikoli ni bila podana. Prosilka je zahtevo za izločitev uradne osebe iz postopka namreč podala v okviru drugega upravnega postopka, in sicer v pritožbi zoper sklep št. 351-99/2018-11 (vezano na odmero komunalnega prispevka). Pritožba prosilke je priloga elektronskega sporočila.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje, v skladu z 247. členom ZUP, dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.


Kot izhaja iz določbe 1. odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi določbe 1. odstavka 1. člena ZDIJZ, informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki že obstaja, je že ustvarjen, oz. dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oz. pridobil. Gre za pogoj, ki je v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so namreč dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oz. vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo.

 

Pritožbene navedbe prosilke pod 1. točko

 

Prosilka v pritožbi navaja, da se je organ neupravičeno skliceval na to, da z zahtevanim seznamom ne razpolaga, saj razpolaga z odločbami o odmeri komunalnega prispevka v naselju Podvrh.

 

IP pojasnjuje, da to, da organ razpolaga z odločbami o odmeri komunalnega prispevka še ne pomani, da razpolaga tudi s seznamom, ki je predmet zahteve prosilke.

 

IP poudarja, da sta tako prvostopenjski organ, kot tudi IP vezana na zahtevo prosilke in ne smeta odločati preko meja postavljenega zahtevka - takšno stališče je zavzelo tudi Upravno sodišče RS npr. v sodbi, št. I U 817/2015-7 z dne 3. 9. 2015 in sodbi št. I U 932/2015-10 z dne 10. 12. 2015.

Navedeno pomeni, da se je potrebno držati zahteve prosilke in presojati le, ali organ razpolaga s seznamom, kot ga zahteva prosilka. Prosilka namreč v zahtevi z dne 9. 10. 2019 ni zahtevala odločb o odmeri komunalnega prispevka v naselju Podvrh, ampak je predmet njene zahteve izključno seznam s podatki, vezanimi na izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka v naselju Podvrh. Prav tako prosilka v pritožbi oporeka temu, da ji je organ zavrnil dostop do zahtevanega seznama in ne do odločb o odmeri komunalnega prispevka v naselju Podvrh.

IP ob reševanju pritožbe ni mogel posumiti, da organ prve stopnje razpolaga z zahtevanim dokumentom - seznamom, vendar ga prosilki ne želi posredovati. Kot je pojasnil organ v izpodbijani odločbi, organ ne razpolaga s seznamom, iz katerega bi izhajali zahtevani podatki, vezani na izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka v naselju Podvrh. Odločbe o odmeri komunalnega prispevka se namreč izdajo za vsak objekt posebej, v ločenem postopku, organ pa posebnega seznama, na podlagi izdanih odločb, ne ustvarja.

Na podlagi navedenega IP ne vidi razlogov, da bi podvomil v pojasnilo organa oz. v dejstvo, da organ z zahtevanim dokumentom/seznamom ne razpolaga, saj ne vidi razlogov, zakaj bi organ prikrival, da z njim razpolaga. Organ prav tako na podlagi določb ZDIJZ ni dolžan ustvariti seznama, kot ga zahteva prosilka, samo zato, da bi zadostil njeni zahtevi.

IP poudarja, da v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo zakonitosti in smotrnosti ravnanja organa ter v vprašanje, zakaj organ ne razpolaga z dokumentom/seznamom, kot ga zahteva prosilka. Pritožbeni postopek tudi ne more biti namenjen prisili ustvarjanja informacij ali ugotovitvi, da bi določene informacije morale obstajati. Prosilka v pritožbi tudi ne navaja nobenih oprijemljivih dejstev, ki bi kazale na to, da organ z zahtevanim seznamom dejansko razpolaga, vendar ga prosilki ne želi posredovati. Kot že zgoraj navedeno, dejstvo, da organ razpolaga z odločbami o odmeri komunalnega prispevka še ne pomeni, da organ razpolaga tudi s seznamom, ki je predmet zahteve prosilke. IP tako nima nikakršnega razloga, da ne bi sledil navedbam organa, da zahtevani dokument/seznam ne obstaja, poleg tega IP tudi ob reševanju te pritožbe ni mogel posumiti, da organ z zahtevanim seznamom razpolaga, vendar ga v celoti ne posreduje oz. ne želi posredovati (2. odstavek 10. člena ZInfP).

 

Pritožbene navedbe prosilke pod 2. točko

 

Na podlagi pojasnil, ki jih je organ podal v izpodbijani odločbi, prosilka v pritožbi od organa zahteva nova, dodatna pojasnila, vezana na sekundarno vodovodno omrežje.

Ker gre v tem primeru za novo zahtevo prosilke, katere vsebina ni predmet konkretnega pritožbenega postopka oz. ni bila predmet zahteve prosilke z dne 9. 10. 2019, se IP v konkretnem pritožbenem postopku do nje ne more in niti ne sme opredeliti. Jo je pa dolžan obravnavati organ, in sicer kot novo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

Kot izhaja iz dopisa organa št. 090-003-2019/5 z dne 9. 12. 2019 je organ predmetno zahtevo že zaznal kot novo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja in jo bo kot tako tudi obravnaval.

 

Pritožbene navedbe prosilke pod 3. točko

 

Kot izhaja iz pojasnil organa in posredovane dokumentacije, je prosilka dne 30. 10. 2019 na organ podala pritožbo zoper sklep št. 351-99/2019, vezano na upravno zadevo odmere komunalnega prispevka, v kateri je med drugim zahtevala, da se …., zaposleno …. (...), na podlagi 37. člena ZUP, izloči iz postopka. Druge zahteve za izločitev uradne osebe iz postopka prosilka na organ ni podala.

 

V pritožbenem postopku je IP tako ugotovil, da je prosilka zahtevala izločitev uradne osebe iz postopka v okviru upravnega postopka odmere komunalnega prispevka, zahteve za izločitev uradne osebe v postopku dostopa do informacij javnega značaja pa prosilka na organ ni podala.

 

IP je med drugim, z vpogledom v katalog informacij javnega značaja, ki je objavljen na spletni strani organa (http://www.obcina-gvp.si/sl/content/obcina-gorenja-vas-poljane/katalog-informacij-javnega-znacaja.html), ugotovil, da …. niti ni pristojna oseba organa za posredovanje informacij javnega značaja in kot taka tudi ni vodila postopek oz. odločala o zahtevi prosilke z dne 9. 10. 2019, kar izhaja iz (podpisnika) izpodbijane odločbe.

 

Na podlagi zgoraj navedenega je IP, na podlagi 1. odstavka 248. člena ZUP, pritožbo prosilke zoper odločbo št. 090-3/2019-2 z dne 7. 11. 2019, kot neutemeljeno zavrnil.


Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/2010 - UPB5, s spr. in dop.) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Tanja Švab, dipl.upr.ved.,

raziskovalka IP

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka