Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 12.08.2020
Naslov: prosilec - Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o
Številka: 09021-4/2020
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

V obravnavani zadevi je prosilka vložila pritožbo, ker ji zavezanec ni posredoval  zahtevanih dokumentov. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da  je zavezanec v register zavezancev za informacije javnega značaja, na spletni strani AJPES, vpisan kot oseba pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in tudi kot nosilec javnega pooblastila, ki ni javno podjetje ali oseba javnega prava. Po oceni IP zahtevanih dokumentov, ki so bili predmet presoje v konkretnem pritožbenem postopku, ni mogoče obravnavati kot informacije v zvezi izvajanjem javnega pooblastila, zato se je IP strinjal z odgovorom zavezanca, da ga je treba v konkretnem primeru obravnavati kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, v skladu s 1.a členom ZDIJZ in da je bil dolžan o zahtevi prosilke odločiti z odgovorom v obliki dopisa, v skladu z drugim odstavkom 26.a člena ZDIJZ. Nadalje je IP ugotovil, da  zahtevanih dokumentov,  tako že po samem nazivu dokumentov, kakor tudi po vsebini, ni mogoče uvrstiti pod definicijo informacije javnega značaja iz 4.a člena ZDIJZ, kar pomeni, da gre za dokumente zavezanca, ki ne sodijo v krog informacij, ki bi jih bil zavezanec dolžan razkriti prosilcem po ZDIJZ.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 09021-4/2020/4

Datum: 12. 8. 2020

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odst. 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ) ter 1. odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi z dne 10. 7. 2020 (dalje prosilka), zoper zavrnilni odgovor z dne 8. 7. 2020, brez št., družbe Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d. o. o., Prvomajska 35, 3250 Rogaška Slatina (dalje zavezanec), v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo

 

 

O D L O Č B O:

 

 

  1. Pritožba prosilke se zavrne.
  1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

Prosilka je dne 9. 6. 2020 po elektronski poti na zavezanca naslovila zahtevo, da ji na naslov pošlje kopije naslednjih dokumentov:

- letni poslovni načrt za leta 2018, 2019 in 2020,

- kadrovski načrt za leta 2018, 2019 in 2020,

- analitiko terjatev do kupcev za leto 2018 in 2019,

- analitiko ostalih terjatev K-165 in slabitev terjatev za leti 2018 in 2019.

- sklepe o letnih dopustih zaposlenih in višino regresa za leti 2018, 2019

- računovodske izkaze za leti 2019 in 2018, skupne za družbo Vrelec d.o.o. ter izkaz poslovnega izida ločen po posameznem stroškovnem mestu,

- pogodbo o najemu za bife,

- pogodbo o upravljanju objekta z najemniki,

- izpis prometa na kontu 285000.

 

Zavezanec je dne 8. 7. 2020 v odgovoru prosilki navedel, da ji posreduje naslednje kopije pogodb:

- Pogodbo o najemu za objekt Prvomajska ulica 35, Rogaška Slatina,

- Pogodbo o najemu za objekt Celjska cesta 30, Rogaška Slatina ter Aneks,

- Pogodbo o upravljanju MC holding d.o.o.,

- Pogodbo o najemu kavarne Kartol d.o.o., Rogaška Slatina ter Aneks,

Za ostale zadeve, ki jih je prosilka zahtevala v zahtevi z dne 9. 6. 2020, pa je zavezanec navedel, da po njegovi oceni ne sodijo v 4.a člen ZDIJZ, v okviru katerega so zavezani za posredovanje informacij javnega značaja.

 

Prosilka je pri IP vložila pritožbo z dne 10. 7. 2020, v kateri je navedla, da še vedno ni prejela:

- letni poslovni načrt za leta 2018, 2019 in 2020,

- kadrovski načrt za leta 2018, 2019 in 2020,

- analitiko terjatev do kupcev za leto 2018 in 2019,

- analitiko ostalih terjatev K-165 in slabitev terjatev za leti 2018 in 2019,

- sklepe o letnih dopustih zaposlenih in višino regresa za leti 2018, 2019,

- računovodske izkaze za leti 2019 in 2018, skupne za družbo Vrelec d.o.o. ter izkaz poslovnega izida ločen po posameznem stroškovnem mestu,

- pogodbo o upravljanju MC Holding d.o.o.

- izpis prometa na kontu 285000.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. čl. ZUP dolžan preizkusiti odgovor zavezanca v delu, v katerem ga prosilka izpodbija. Odgovor preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

V obravnavanem primeru so predmet presoje IP naslednji dokumenti:

- letni poslovni načrt za leta 2018, 2019 in 2020,

- kadrovski načrt za leta 2018, 2019 in 2020,

- analitika terjatev do kupcev za leto 2018 in 2019,

- analitika ostalih terjatev K-165 in slabitev terjatev za leti 2018 in 2019,

- sklepi o letnih dopustih zaposlenih in višina regresa za leti 2018, 2019,

- računovodski izkazi za leti 2019 in 2018, skupni za družbo Vrelec d.o.o. ter izkaz poslovnega izida ločen po posameznem stroškovnem mestu,

- izpis prometa na kontu 285000.

 

Glede pogodbe o upravljanju objekta z najemniki oz. Pogodbo o upravljanju MC Holding d.o.o. pa IP ugotavlja, da je zavezanec navedeno pogodbo posredoval prosilki, kar izhaja iz dopisa zavezanca z dne 17. 7. 2020, zato navedena pogodba ni predmet presoje IP, saj prosilka brez dvoma z njo razpolaga.

 

IP nadalje ugotavlja, da kot izhaja iz Akta o ustanovitvi zavezanca z dne 28. 12. 2016, dostopnega v Poslovnem registru na spletni strani AJPES, je zavezanec ustanovljen s strani Občine Rogaška Slatina, z namenom, da postane mrežni podjetniški inkubator osrednja točka podjetniškega in inovacijskega okolja Obsotelja in Kozjanskega za nova, inovativna, tehnološka in na znanju temelječa podjetja in opravlja dejavnost subjekta inovativnega okolja. Dejavnost družbe ni pridobitna in se bodo vsi morebitni presežki prihodkov nad odhodki namenjali za razvoj in nadaljnjo dejavnost družbe. Z vpogledom v register zavezancev za informacije javnega značaja, prav tako na spletni strani AJPES, IP ugotavlja, da je Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o. vpisan kot zavezanec po ZDIJZ kot oseba pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in tudi kot nosilec javnega pooblastila, ki ni javno podjetje ali oseba javnega prava. V takih primerih za zavezanca velja, da se, v skladu z 8. odstavkom 1. a člena ZDIJZ, v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih pooblastil, uporabljajo določbe, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja za organe, sicer pa določbe, ki urejajo dostop do informacij za poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. Povedano drugače, to pomeni, da mora zavezanec za zahtevane informacije, ki se nanašajo na izvajanje javnega pooblastila, v primeru zavrnitve izdati odločbo, za preostale zahtevane informacije pa mora preizkusiti, ali gre za informacije, kot so opredeljene v 4.a členu ZDIJZ in v primeru zavrnitve dostopa s pisnim odgovorom v obliki dopisa obvestiti prosilko o razlogih za zavrnitev.

 

Iz odgovora zavezanca z dne 8. 7. 2020 ne izhaja, da so predmet zahteve informacije, ki bi bile v zvezi z izvajanjem javnega pooblastila. Prav tako pa tudi po oceni IP zgoraj navedene dokumentacije, ki je predmet presoje v konkretnem pritožbenem postopku, ni mogoče obravnavati kot informacij v zvezi izvajanjem javnega pooblastila, zato se IP strinja z odgovorom zavezanca, da ga je treba v konkretnem primeru obravnavati kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, v skladu s 1.a členom ZDIJZ in da je bil dolžan o zahtevi prosilke odločiti z odgovorom v obliki dopisa, v skladu z drugim odstavkom 26.a člena ZDIJZ.

 

Ker so pri poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava informacije javnega značaja le tiste informacije, ki jih ZDIJZ navaja v 4.a členu, je IP v nadaljevanju presojal, ali zahtevane informacije sodijo med navedene informacije, in sicer ali gre za informacije iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanašajo na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ter sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek. Poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava namreč niso zavezanci v celotnem obsegu svojega delovanja, temveč zgolj v ožjem delu, in sicer glede dokumentov, ki jih taksativno našteva 4.a člen ZDIJZ.

 

IP ugotavlja, da dokumentov, ki so predmet presoje IP, tako že po samem nazivu dokumentov, kakor tudi po vsebini, ni mogoče uvrstiti pod definicijo informacije javnega značaja iz 4.a člena ZDIJZ, saj ne gre za sklenjen pravni posel, ki bi se nanašal na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta, niti ne gre za izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ali sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek. Gre torej za dokumente zavezanca, ki ne sodijo v krog informacij, ki bi jih bil zavezanec dolžan razkriti prosilcem po ZDIJZ. Ker dokumenti ne predstavljajo informacije javnega značaja, IP tudi ni presojal, ali obstajajo izjeme od prostega dostopa, npr. izjema poslovne skrivnosti, saj bi IP slednje presojal zgolj v primeru, če bi ugotovil, da dokumenti predstavljajo informacijo javnega značaja.

 

Upoštevaje vse navedeno je IP zaključil, da je odločitev zavezanca pravilna in zakonita, pritožba prosilke pa neutemeljena in jo je treba zavrniti, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZDIJZ.

 

V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami - ZUT-UPB3) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:.

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Alenka Žaucer, univ. dipl. prav.

samostojna svetovalka Pooblaščenca

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka