Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 14.07.2020
Naslov: prosilec - MPI Vrelec d.o.o.
Številka: 09021-3/2020
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

V obravnavani zadevi je prosilka vložila pritožbo, ker ji zavezanec ni posredoval Letnega poročila družbe za leto 2018. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da  je zavezanec v register zavezancev za informacije javnega značaja, na spletni strani AJPES, vpisan kot oseba pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in tudi kot nosilec javnega pooblastila, ki ni javno podjetje ali oseba javnega prava. Po oceni IP dokumenta Letnega poročila za leto 2018, ki je bil predmet presoje v konkretnem pritožbenem postopku, ni mogoče obravnavati kot informacije v zvezi izvajanjem javnega pooblastila, zato se je IP strinjal z odgovorom zavezanca, da ga je treba v konkretnem primeru obravnavati kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, v skladu s 1.a členom ZDIJZ in da je bil dolžan o zahtevi prosilke odločiti z odgovorom v obliki dopisa, v skladu z drugim odstavkom 26.a člena ZDIJZ. Nadalje je IP ugotovil, da  Letnega poročila za leto 2018, tako že po samem nazivu dokumenta, kakor tudi po vsebini, ni mogoče uvrstiti pod definicijo informacije javnega značaja iz 4.a člena ZDIJZ, kar pomeni, da dokument  predstavlja notranji akt zavezanca, ki ne sodi v krog informacij, ki bi jih bil zavezanec dolžan razkriti prosilcem po ZDIJZ.

ODLOČBA:

 

Številka: 09021-3/2020/9

Datum: 14. 7. 2020

 

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odst. 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ) ter 1. odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi z dne 6. 7. 2020, dopolnjeni dne 10. 7. 2020, (dalje prosilka), zoper zavrnilni odgovor z dne 26. 6. 2020, brez št., družbe Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d. o. o., Prvomajska 35, 3250 Rogaška Slatina (dalje zavezanec), v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo

 

 

O D L O Č B O:

 

 

  1. Pritožba prosilke se zavrne.
  1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

Prosilka je dne 6. 2. 2020 po elektronski poti na zavezanca naslovila zahtevo za dostop do letnega poročila družbe MPI Vrelec d.o.o., kar naj bi bilo po pogodbi o revidiranju predmet revizije dokumentov. Dne 28. 2. 2020 pa je prosilka zahtevala še Pravilnik o računovodstvu družbe MPI Vrelec d.o.o., bruto bilanco za leto 2018 in 2019 ter kartice kupcev in dobaviteljev za obe leti. Prosilka je dne 9. 6. 2020 od zavezanca prejela kopije bruto bilance in kopije kartic dobaviteljev, ne pa tudi Pravilnika o računovodstvu in letnega poročila.

 

Zavezanec je dne 26. 6. 2020 v dopisu navedel, da so pri poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava informacije javnega značaja le tiste informacije, ki jih ZDIJZ navaja v 4.a členu. V primeru, da zahtevane informacije ni mogoče uvrstiti pod definicijo informacijo javnega značaja iz 4.a člena ZDIJZ (ker ne gre za sklenjen pravni posel, ki bi se nanašal na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta, niti ne gre za izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ali sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek), gre za informacije, ki ne sodijo v krog informacij, ki bi jih bili dolžni razkriti prosilcem po ZDIJZ. Preostale informacije ne sodijo v okvir 4.a člena ZDIJZ, zato dostop zavrača. Zavezanec je nadalje navedel, da so razlogi, zaradi katerih zahtevanih informacij ne more posredovati, navedeni v dopisu z dne 15. 6. 2020 in pri tem znova navaja, da so družba v lasti občine, vendar se ukvarjajo s pospeševanjem podjetništva in so številni podatki poslovna skrivnost. Prosilki so bili pripravljeni razkriti vse podatke, razen tistih, ki so poslovna skrivnost. Podatki o delovanju, cenah storitev, programih ipd. so javno dostopni na spletnih straneh, v brošurah ipd. Finančni izkazi so dostopni na spletu preko uradnih institucij - Ajpes, bonitetne hiše. Poročilo o delovanju za obdobje 2009 do 2017 je bilo tudi obravnavano na občinskem svetu 2018. Prosilka je namreč tudi …..in so po njeni pobudi dali izdelati revizijsko poročilo, kljub temu, da ga svet občinske uprave ni izglasoval, da ni zavezanec za izdelavo revizijskih poročil in je zavezancu le-to prineslo dodatne stroške, za katere ni dobil povračila iz proračuna. Poročilo za leto 2018 je bilo prosilki posredovano, vključno z revizijskim poročilom, preko občinske uprave. Poročilo za leto 2019 je še v izdelavi. Zavezanec je navedel, da kot je razvidno iz priložene korespondence e-sporočil, je bilo prosilki zagotovljeno, da bo dobila vse podatke, ki niso poslovna skrivnost. Zavezanec je prosilki poslal Pravilnik o računovodstvu MPI Vrelec d.o.o. Rogaška Slatina.

Prosilka je pri IP vložila pritožbo z dne 6. 7. 2020, v kateri je navedla, da je bila podana zahteva za predložitev dokumentov zavezanca: Letno poročilo za leto 2018 in Pravilnik o računovodstvu. V odgovoru zavezanca z dne

15. 6. 2020 naj bi dokumenti že bili predani, s čimer se prosilka ni strinjala, zato je ponovno vložila pritožbo, na katero je zavezanec ponovno odgovoril dne 26. 6. 2020. V odgovoru je navedel, da so dokumenti že bili predani, odgovoru pa priložil Pravilnik o računovodstvu. Prosilka vztraja, da še vedno ni prejela Letnega poročila družbe za leto 2018.

 

Ker je zavezanec z dopisom z dne 8. 7. 2020 navedel, da je prosilki ponovno posredoval Poročilo o delu za leto 2018 je IP prosilko pozval, če še vztraja pri pritožbi. Prosilka je dne 10. 7. 2020 odgovorila, da prejeti dokument z naslovom Poročilo o izvedenih aktivnostih za leto 2018, ni Letno poročilo za leto 2018. Glede na navedeno je IP dne 10. 7. 2020 prosilko obvestil, da prejeti odgovor razume kot vztrajanje pri pritožbi za dostop do Letnega poročila za leto 2018.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. čl. ZUP dolžan preizkusiti odgovor zavezanca v delu, v katerem ga prosilka izpodbija. Odgovor preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Kot izhaja iz Akta o ustanovitvi zavezanca z dne 28. 12. 2016, dostopnega v Poslovnem registru na spletni strani AJPES, je zavezanec ustanovljen s strani Občine Rogaška Slatina, z namenom, da postane mrežni podjetniški inkubator osrednja točka podjetniškega in inovacijskega okolja Obsotelja in Kozjanskega za nova, inovativna, tehnološka in na znanju temelječa podjetja in opravlja dejavnost subjekta inovativnega okolja. Dejavnost družbe ni pridobitna in se bodo vsi morebitni presežki prihodkov nad odhodki namenjali za razvoj in nadaljnjo dejavnost družbe. Z vpogledom v register zavezancev za informacije javnega značaja, prav tako na spletni strani AJPES, IP ugotavlja, da je Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o. vpisan kot zavezanec po ZDIJZ kot oseba pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in tudi kot nosilec javnega pooblastila, ki ni javno podjetje ali oseba javnega prava. V takih primerih za zavezanca velja, da se, v skladu z 8. odstavkom 1. a člena ZDIJZ, v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih pooblastil, uporabljajo določbe, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja za organe, sicer pa določbe, ki urejajo dostop do informacij za poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. Povedano drugače to pomeni, da mora zavezanec za zahtevane informacije, ki se nanašajo na izvajanje javnega pooblastila, v primeru zavrnitve izdati odločbo, za preostale zahtevane informacije pa morate preizkusiti, ali gre za informacije, kot so opredeljene v 4.a členu ZDIJZ in v primeru zavrnitve dostopa s pisnim odgovorom v obliki dopisa obvestiti prosilko o razlogih za zavrnitev.

 

Iz odgovora zavezanca z dne 26. 6. 2020 ne izhaja, da bi bila predmet zahteve informacija, ki bi bila v zvezi z izvajanjem javnega pooblastila. Prav tako pa tudi po oceni IP, dokumenta Letnega poročila za leto 2018, ki je predmet presoje v konkretnem pritožbenem postopku, ni mogoče obravnavati kot informacije v zvezi izvajanjem javnega pooblastila, zato se IP strinja z odgovorom zavezanca, da ga je treba v konkretnem primeru obravnavati kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, v skladu s 1.a členom ZDIJZ in da je bil dolžan o zahtevi prosilke odločiti z odgovorom v obliki dopisa, v skladu z drugim odstavkom 26.a člena ZDIJZ.

 

Ker so pri poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava informacije javnega značaja le tiste informacije, ki jih ZDIJZ navaja v 4.a členu, je IP v nadaljevanju presojal, ali zahtevana informacija sodi med navedene informacije, in sicer ali gre za informacije iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ter sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek. Poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava namreč niso zavezanci v celotnem obsegu svojega delovanja, temveč zgolj v ožjem delu, in sicer glede dokumentov, ki jih taksativno našteva 4.a člen ZDIJZ.

 

IP ugotavlja, da Letnega poročila za leto 2018, tako že po samem nazivu dokumenta, kakor tudi po vsebini, ni mogoče uvrstiti pod definicijo informacije javnega značaja iz 4.a člena ZDIJZ, saj ne gre za sklenjen pravni posel, ki bi se nanašal na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta, niti ne gre za izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ali sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek. Dokument tako predstavlja notranji akt zavezanca, ki ne sodi v krog informacij, ki bi jih bil zavezanec dolžan razkriti prosilcem po ZDIJZ. Ker dokument ne predstavlja informacije javnega značaja, IP tudi ni presojal, ali obstajajo izjeme od prostega dostopa, npr. izjema poslovne skrivnosti, saj bi IP slednje presojal zgolj v primeru, če bi ugotovil, da dokument predstavlja informacijo javnega značaja.

 

Upoštevaje vse navedeno je IP zaključil, da je odločitev zavezanca pravilna in zakonita, pritožba prosilke pa neutemeljena in jo je treba zavrniti, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZDIJZ.

 

V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami - ZUT-UPB3) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:.

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

 

Postopek vodila:

Alenka Žaucer, univ. dipl. prav.

samostojna svetovalka Pooblaščenca

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka