Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 10.07.2008
Naslov: Prosilec - MNZ, Policija
Številka: 021-53/2008
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?
Status: Zavrnjeno


Številka: 021 – 53/2008/5
Datum: 10. 7. 2008

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec), izdaja na podlagi 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. odstavka 27. čl. Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in 117/2006 – ZDavP2, v nadaljevanju ZDIJZ) in 1. odst. 248. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi ………………….. (v nadaljevanju prosilec) z dne 16. 4. 2008, zoper zavrnilno odločbo št. 090-16/2008/6 (203-05) z dne 11. 4. 2008, Ministrstva za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju organ), v zadevi zahteve za dostop do informacij javnega značaja naslednjo


ODLOČBO

Pritožba prosilca se kot neutemeljena zavrne.

O b r a z l o ž i t e v:

Prosilec je dne 12. 3. 2008 na organ naslovil pisno zahtevo, v kateri je od organa, v obliki fotokopij ali v obliki prepisa, želel pridobiti naslednje dokumente:
1.    dokument Operativno komunikacijskega centra GPU šifra 2411-1-015/90-2005/01, z dne 3. 8. 2008, z zadevo Delo receptorske službe – opozorilo;
2.    vsa poročila, uradne zaznamke, ki so nastali na podlagi dokumenta, navedenega pod točko 1;
3.    prepis oziroma fotokopijo tistega dela Poročila o izvedenem splošnem nadzoru na Operativno komunikacijskem centru GPU v letu 2005, kjer so navedene ugotovitve in predlogi ter ukrepi v zvezi z dokumentom, navedenim pod točko 1. Nadzor so izvedli delavci oddelka za nadzor GPU;
4.    Posebno poročilo pooblaščenih nadzornikov iz leta 2005, naslovljeno na vodjo oziroma Urad generalnega direktorja Policije, ki se nanaša na ugotovitve iz nadzora, opredeljenega pod točko 3 in na dokument, naveden pod točko 1.

V zvezi z zahtevo prosilca je organ dne 11. 4. 2008 izdal odločbo št. 090 – 16/2008/6 (203-05), s katero je zahtevo prosilca v celoti zavrnil. Organ v odločbi pojasnjuje, da dokument pod tč. 1 ne obstaja več, ker dokumenta ni več v zbirki dokumentarnega gradiva Operativnega komunikacijskega centra Generalne policijske uprave (v nadaljevanju OKC GPU), saj je bil februarja 2008 v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 20/05 s spremembami, dopolnitvami in popravki, v nadaljevanju Uredba) izločen in uničen. O uničenju dokumentarnega gradiva je bil napisan zapisnik, številka 020-141/2008/1 (24-4), z dne 28. 2. 2008. Organ je zapisnik posredoval Pooblaščencu skupaj z dopisom št. 021-53/2008/1 (090-16/2008/10 (203-05)), z dne 28. 4. 2008, s katerim je pritožbo odstopil Pooblaščencu v reševanje. Organ zato v odločbi pojasnjuje, da iz navedenih razlogov dokumenta, zahtevanega pod tč. 1, prosilcu ni mogoče posredovati.

Organ v nadaljevanju v zvezi z zahtevo prosilca pod tč. 2 pojasnjuje, da v evidenci dokumentarnega gradiva OKC GPU ni bilo moč najti nobenega uradnega zaznamka, katerega številka bi bila takšna, da bi izvirala oziroma bila povezana z dokumentom, zahtevanim pod tč. 1. Prav tako organ navaja, da se noben naslov zadeve v evidenci dokumentarnega gradiva OKC GPU ni glasil na ime prosilca. Organ zato ugotavlja, da iz evidence dokumentarnega gradiva OKC GPU ni mogoče ugotoviti dokumentov, zahtevanih pod tč. 2, zato teh neobstoječih dokumentov ni mogoče posredovati.

V zvezi z zahtevo prosilca pod tč. 3 organ v odločbi navaja, da se zahteva vsebinsko nanaša na Poročilo o strokovnem nadzoru nad delom OKC GPU šifra I-809/1-2005/6 (201-4), z dne 30. 9. 2005 s prilogami (6 obrazcev 1.00, 6 obrazcev 2.00 in en obrazec 3.00), ki je v celoti, skupaj z vsemi prilogami, označeno s stopnjo tajnosti interno. Stopnja tajnosti dokumenta je bila označena 19. 8. 2005 in velja do preklica, določil pa jo je Rastislav Kanižar, na podlagi pooblastila št. 283-022-3/2005/1, z dne 29. 7. 2005. Organ po pregledu dokumenta ugotavlja, da v navedenem dokumentu šifra I-809/1-2005/6 (201-4), z dne 30. 9. 2005, ni mogoče razbrati delov, ki bi se nanašali na številko, datum ali naslov dokumenta, navedenega pod tč. 1. Prav tako v dokumentu in njegovih prilogah ni omenjen prosilec. Organ je zahtevo prosilca zato zavrnil, saj v dokumentu ni mogoče določiti dela, ki bi vseboval podatke iz zahteve prosilca pod tč. 3.

V zvezi z zahtevo pod tč. 4 organ navaja, da sta vsebinsko s tem delom zahteve povezana: dokument Obdelava osebnih podatkov – ugotovljene nepravilnosti v strokovnem nadzoru nad delom OKC GPU šifra I-201-05-809/1-05/05, z dne 23. 9. 2005, ki mu je bila preklicana stopnja tajnosti Interno z dokumentom 022-6/2007/1 (201-05), z dne 3. 1. 2008; ter dokument Ugotovljene nepravilnosti ob izvedbi strokovnega nadzora nad delom OKC GPU – poročilo, šifra 201-2-809/1-05/04, z dne 23. 9. 2005, označen s stopnjo tajnosti Interno. Organ navaja, da se dokumenta vsebinsko ne nanašata na dokument, zahtevan pod tč. 1, kar je vsebinsko predmet zahteve prosilca pod tč. 4. Organ pojasnjuje, da se vsebina dokumenta šifra 201-2-809/1-05/04, z dne 23. 9. 2005, nanaša na konkretne pomanjkljivosti s področja organizacijskih zadev in odrejanja delovnega časa, ki se nanašajo na konkretne osebe in ne na ugotovitve nadzora, povezane z dokumentom pod tč. 1 zahteve prosilca, niti na prosilca osebno. Organ ugotavlja, da dokument, ki bi vsebinsko ustrezal zahtevi prosilca pod tč. 4, ne obstoji, zato je organ zahtevo prosilca zavrnil.

Na odločbo organa je prosilec dne 16. 4. 2008 vložil pritožbo, ki ji je priložil dokument, ki naj bi bil fotokopija dokumenta, zahtevanega pod tč. 1. Po mnenju prosilca je organ v postopku odločanja o zahtevi prosilca odločal pomanjkljivo in ne celovito, ker ni odločal s pristopom primerjave smiselnosti pisanih vsebin, ki se nanašajo na v zahtevanih dokumentih ugotovljene nepravilnosti. Kot navaja prosilec, naj bi delavci OKC GPU na podlagi dokumenta, zahtevanega pod tč. 1, pisali poročila v obliki uradnih zaznamkov in obveščali generalnega direktorja organa.

Organ je pritožbo prosilca, z dopisom št. 090 – 12/2008/10 (2-06) z dne 15. 4. 2008, dne 16. 04. 2008 odstopil v obravnavo Pooblaščencu. Organ v svojem odgovoru pojasnjuje, da izdane odločbe ne bo nadomestil z novo, saj meni, da je bila zahteva prosilca utemeljeno zavrnjena. Za razloge, ki jih v pritožbi navaja prosilec, pa organ meni, da so neutemeljeni.

Pritožba ni utemeljena.

1.    Pojem informacije javnega značaja in načelo prostega dostopa

ZDIJZ predstavlja konkretizacijo ustavne pravice dostopa do informacij javnega značaja, opredeljene v drugem odstavku 39. čl. Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991-I s spremembami). Namen ZDIJZ, ki izhaja iz 2. čl., je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije, pri čemer si morajo organi za uresničitev tega namena prizadevati, da dosežejo čim večjo obveščenost javnosti o svojem delu. V prvem in drugem odstavku 5. čl. ZDIJZ vsakomur omogoča prost dostop do informacij, ne glede na pravni interes. Načelo prostega dostopa pomeni tudi, da so vse informacije vseh zavezancev dostopne vsakomur. Organ torej nosi dokazno breme za dokazovanje, da so določene informacije izvzete iz prostega dostopa, in sicer zato, ker sploh ne gre za informacijo javnega značaja, ali pa zato, ker je podana kakšna od zakonsko opredeljenih izjem po prvem odstavku 6. čl. ZDIJZ.

Pojem informacije javnega značaja je opredeljen v prvem odstavku 4. čl. ZDIJZ, ki določa, da je informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V omenjeni določbi so zapisani trije osnovni kriteriji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o obstoju informacije javnega značaja:
1.) informacija mora izvirati iz delovnega področja organa,
2.) organ mora z njo razpolagati,
3.) nahajati se mora v neki materializirani obliki.

Pooblaščenec pri tem pojasnjuje, da delovno področje organa pomeni, da gre za informacije, ki  jih je organ izdelal pri svojem delu in v postopkih, za katere je pristojen v skladu s splošnimi predpisi. Pri tem ni nujno, da je organ informacijo izdelal sam. Lahko jo je pridobil od drugih oseb, celo od zasebnopravnih subjektov, ki niso organi v smislu 1. čl. ZDIJZ. Pomembno je le, da je organ informacijo pridobil v okviru svojih pristojnosti (podrobneje glej doktorsko disertacijo Urške Prepeluh, Pravica dostopa do informacij javnega značaja, Ljubljana 2004, str. 148).

Upoštevaje navedeno Pooblaščenec najprej ugotavlja, da informacije, ki jih zahteva prosilec, spadajo v delovno področje organa. Organ je namreč, v skladu z 21. čl. Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZDU-1), ustanovljen kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve in spada med upravne organe. Delovno področje organa je določeno z Zakonom o policiji (Ur. l. RS, uradno prečiščeno besedilo, št. 107/2006, v nadaljevanju ZPol), ki v 1. čl. določa, da organ opravlja naloge, določene s tem in drugimi zakoni in podzakonskimi predpisi. 6. čl. ZPol v 1. tč. 1. odst. določa, da Generalna policijska uprava opravlja med drugim naslednje naloge: ugotavlja stanje na področju izvrševanja policijskih nalog, vodi, usmerja in usklajuje delo policijskih uprav, zagotavlja strokovno in tehnično pomoč, nadzoruje njihovo delo, skrbi za izpopolnjevanje organiziranosti sistema in metod dela, skrbi za zakonito izvrševanje predpisov s področja dela policije ter izvaja ukrepe za učinkovito delovanje policije. Prosilec zahteva dokumente, ki se nanašajo na naloge organa v zvezi z notranjimi navodili glede delovanja organa, iz česar sledi, da vsi zahtevani dokumenti spadajo v njegovo delovno področje.

Glede ostalih dveh kriterijev (to je, da mora organ z zahtevano informacijo razpolagati in da se mora ta nahajati v materializirani obliki) Pooblaščenec ugotavlja, da je to v navedenem primeru bistveno dejansko vprašanje, o katerem je presojal organ v svoji zavrnilni odločbi. Pooblaščenec je kot organ druge stopnje v skladu z 247. čl. ZUP dolžan preizkusiti odločbe v delu, v katerih jih prosilec izpodbija. Odločbe preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon. Zato se je Pooblaščenec osredotočil na presojanje, ali sta v obravnavanem primeru izpolnjena tudi ta dva kriterija za obstoj informacije javnega značaja. 

Pooblaščenec je tako v nadaljevanju presojal, ali organ razpolaga z informacijo, ki jo je zahteval prosilec in ali se ta nahaja v neki materializirani obliki. Z namenom razjasnitve dejanskega stanja in ugotovitve, ali zahtevani dokumenti dejansko obstajajo oziroma ali navedeni dokumenti ne vsebujejo podatkov, ki jih je zahteval prosilec, je Pooblaščenec dne 23. 5. 2008 pri organu opravil in camera ogled na podlagi 11. čl. ZInfP, ki določa, da lahko Pooblaščenec opravi procesno dejanje v zahtevi za dostop do informacije javnega značaja brez prisotnosti stranke, ki zahteva dostop do informacije javnega značaja, ali osebe, ki ima v postopku enake pravice in dolžnosti kot stranka, če je to potrebno, da se pred dokončno odločitvijo Pooblaščenca tej stranki prepreči dostop do zahtevane informacije. Takšno delovanje med drugim narekuje tudi načelo materialne resnice, zapisano v 8. čl. ZUP, ki določa, da je treba v postopku ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo. O ogledu in camera je bil sestavljen zapisnik št. 021-53/2008/4.

Pooblaščenec je na ogledu uvodoma ugotovil, da je bil dokument, zahtevan pod tč. 1 prosilca, uničen, kar izhaja iz zapisnika o uničenju dokumentarnega gradiva št. 020-141/2008/1 (24-4), z dne 28. 2. 2008. Organ je zapisnik posredoval Pooblaščencu skupaj z dopisom št. 021-53/2008/1 (090-16/2008/10 (203-05)), z dne 28. 4. 2008. Organ je po ogledu dokumenta, ki ga je pritožbi priložil prosilec kot dokument, zahtevan pod tč. 1, pojasnil, da ni razlogov za sum, da dejansko gre za dokument, ki ga prosilec zahteva pod tč. 1. Na podlagi seznanitve z vsebino tega dokumenta je v nadaljevanju Pooblaščenec presojal o obstoju dokumentov, ki jih je prosilec zahteval pod tč. 2, 3 in 4.

Pooblaščenec ugotavlja, da se dokument, zahtevan pod tč. 1 zahteve prosilca, nanaša na delo receptorske službe, in sicer gre za splošno navodilo glede dopustnosti posredovanja podatkov za posamezne delavce iz evidence delovnega časa in kontrole vstopa – CAT'09 ter naročilo glede obravnave določenih oseb v zvezi z njihovimi prihodi oziroma odhodi iz zgradbe ter v dveh primerih o njihovi registraciji.

V zvezi z zahtevo pod tč. 2 organ Pooblaščencu pojasni, da se je obveščanje o prihodih in odhodih oseb, ki je vsebinsko predmet naročila, vsebovanega v dokumentu, zahtevanem pod tč. 1 zahteve prosilca, izvajalo preko ustnih sporočil in po vedenju organa ne obstajajo pisne evidence ali zapisi, kar je organ preveril v svojih evidencah. Pooblaščenec na podlagi vpogleda v sistem CAT, ki beleži prihode in odhode oziroma evidenco delovnega časa, ugotavlja, da iz navedenega sistema ni razvidnih nobenih podatkov o prosilcu. V primeru iskanja po arhivu, pa bi lahko iz tega sistema pridobili zgolj podatke o evidenci delovnega časa prosilca, ki niso predmet zahteve.

Organ prav tako pojasni, da je pred letom 2006 za evidentiranje dokumentarnega gradiva uporabljal program DOS (t.i. Zaupni delovodnik), ki je nameščen v tajništvu OKC GPU. Ob vpogledu v sistem DOS za evidentiranje dokumentov Pooblaščenec ugotovi, da v sistemu ni mogoče dejansko iskanje po vsebini dokumenta. Pooblaščenec na podlagi vpogleda v sistem ugotavlja, da iskanje po imenu prosilca ne da nobenega zadetka, iskanje po kriteriju »Receptorska služba« v letu 2005 pa pokaže evidenco o dokumentu, ki je predmet zahteve prosilca pod tč. 1. Ob tem Pooblaščenec ob vpogledu še ugotovi, da dokumenti v evidenci niso shranjeni v elektronski obliki, ampak gre zgolj za kratek opis dokumenta, ki ne omogoča prepoznave same vsebine zajete v dokumentu. Pooblaščenec obenem ugotovi, da v zadevi št. 015/90-2005 ni drugih dokumentov razen dokumenta, ki je predmet zahteve prosilca pod tč. 1. Organ ob tem še pojasni, da so obvestila, kot je dokument, ki je predmet zahteve prosilca pod tč. 1, uveljavljena praksa v zvezi z evidentiranjem oziroma obveščanjem o prihodih in odhodih zaposlenih in drugih oseb v sladu s hišnim redom.

Pooblaščenec na podlagi pojasnil organa ugotavlja, da bi lahko bili predmet zahteve prosilca pod tč. 3 in 4 naslednji dokumenti, ki si jih je svetovalka Pooblaščenca na podlagi dovoljenja št. 0221-121/2005 za dostop do tajnih dokumentov stopnje zaupnosti: Zaupno ogledala na ogledu in camera, in sicer:
-    dokument št. I-809/1-2005/6 (201-4), z dne 30. 9. 2005 s prilogami (6 obrazcev 1.00, 6 obrazcev 2.00 in en obrazec 3.00), ki je na vseh straneh vidno označen z oznako tajnosti Interno in ga je kot tajnega na podlagi zakonskih pooblastil 10. čl. Zakona o tajnih podatkih (Ur. l. RS, uradno prečiščeno besedilo, št. 50/2006, v nadaljevanju ZTP) za določanje podatkov za tajne do najvišje stopnje tajnosti Strogo tajno določil generalni direktor Policije kot predstojnik organa v sestavi ministrstva.
-    Dokument št. 201-2-809/1-05/04, z dne 23. 9. 2005, ki je na vseh straneh vidno označen z oznako tajnosti Interno in ga je kot tajnega določil Anton Travner kot vodja službe generalnega direktorja Policije na podlagi pooblastila za določanje podatkov za tajne do stopnje Zaupno št. 28-S-038-12/2002-15 in do stopnje Tajno št. 28-203-6/2005/8.
-    Dokument Obdelava osebnih podatkov – ugotovljene nepravilnosti v strokovnem nadzoru nad delom OKC GPU št. I-201-05-809/1-05/05, z dne 23. 9. 2005, ki mu je bila preklicana stopnja tajnosti Interno z dokumentom št. 022-6/2007/1 (201-05), z dne 3. 1. 2008, fotokopijo dokumenta je Pooblaščenec prevzel in je del spisa št. 021-53/2008, kot priloga 1 k dokumentu št. 021-53/2008/4.

Za vse tri zgoraj navedene dokumente št.: I-809/1-2005/6 (201-4), 201-2-809/1-05/04 in I-201-05-809/1-05/05 je bila ocena škodljivih posledic sprejeta na podlagi splošne ocene škodljivih posledic št. 201-1-801/7-03, z dne 10. 4. 2003, katere fotokopijo je Pooblaščenec prevzel v spis št. 021-53/2008, kot prilogo 3 k dokumentu št. 021-53/2008/4.

Pooblaščenec na podlagi pregleda dokumenta št. I-809/1-2005/6 (201-4), z dne 30. 9. 2005 s prilogami (6 obrazcev 1.00, 6 obrazcev 2.00 in en obrazec 3.00) ugotavlja, da se dokument vsebinsko ne nanaša niti na zahtevo prosilca pod tč. 3 niti pod tč. 4, saj v ničemer ne omenja in ne obravnava dela receptorske službe.

Pooblaščenec na podlagi pregleda dokumenta št. 201-2-809/1-05/04 ugotavlja, da se ta dokument ne nanaša na zahtevo prosilca pod tč. 4, saj ne vsebuje ugotovitev, predlogov ali ukrepov v zvezi z dokumentom, ki je predmet zahteve prosilca pod tč. 1. Prosilec pa je svoji zahtevi v tč. 4 jasno zapisal, da želi prepis oziroma fotokopijo Posebnega poročila pooblaščenih nadzornikov iz leta 2005, ki se nanaša na ugotovitve iz nadzora, opredeljenega pod točko 3 in na dokument, naveden pod točko 1.

Pooblaščenec na podlagi pregleda dokumenta št. I-201-05-809/1-05/05 ugotavlja, da je bila z dokumenta šifra I-201-05-809/1-05/05 umaknjena oznaka tajnosti ter, da se vsebina tega dokumenta nanaša na izvajanje strokovnega navodila o načinu uporabe videonadzornih sistemov. Iz vsebine dokumenta izhaja, da navedeni dokument ni Poročilo o izvedenem splošnem nadzoru na OKC GPU v letu 2005, niti ne vsebuje ugotovitev iz nadzora, opredeljenega pod tč. 3 v zvezi z dokumentom, navedenim pod tč. 1 zahteve prosilca. Na podlagi tega Pooblaščenec ugotavlja, da se ta dokument vsebinsko ne nanaša niti na zahtevo prosilca pod tč. 3 niti pod tč. 4.

Na podlagi navedenega Pooblaščenec ugotavlja, da organ dejansko ne razpolaga z nobenim dokumentom, ki bi se vsebinsko nanašal na zahtevo prosilca, zato ni izpolnjen temeljni pogoj obstoja dokumentov, ki bi omogočal njihovo posredovanje prosilcu.

Upoštevaje vse navedeno je Pooblaščenec, po opravljenem preizkusu, izvedenem po 2. odstavku 247. čl. ZUP, ki je pokazal, da v postopku na prvi stopnji ni bilo pomanjkljivosti, na podlagi 1. odstavka 248. čl. ZUP pritožbo prosilca zavrnil in potrdil odločbo organa prve stopnje.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba oziroma upravni spor, pač pa je upravni spor dopusten zoper odločbo organa, št. 090 – 16/2008/6 (203-05) z dne 11. 4. 2008. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh po prejemu te odločbe na Upravno sodišče v Ljubljani,  Fajfarjeva 33, Ljubljana, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži najmanj v treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.       Informacijski pooblaščenec:
 Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
               pooblaščenka