Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 26.02.2020
Naslov: prosilec - Ministrstvo za zdravje
Številka: 090-29/2020
Kategorija: Ali dokument obstaja?
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Prosilec je od organa zahteval točno določen zapisnik seje KME. Organ je zahtevo prosilca zavrnil, ker z zahtevnim zapisnikom ne razpolaga. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da organ z zahtevanim dokumentom resnično ne razpolaga, zato je pritožbo prosilca, kot neutemeljeno, zavrnil.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-29/2020/5

Datum: 26. 2. 2020

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik, v nad. IP, na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nad. ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nad. ZDIJZ) ter 1. odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06–ZUS-1, 126/07-ZUP-E, 65/08-ZUP-F in 8/10-ZUP-G in 82/13-ZUP-H; v nad. ZUP), o pritožbi …. (v nad. prosilec), z dne 31. 1. 2020, zoper odločbo Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nad. organ), št. 090-55/2019-5 z dne 21. 1. 2020, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, izdaja naslednjo

 

 

O D L O Č B O

 

  1. Pritožba prosilca z dne 31. 1. 2020 zoper odločbo Ministrstva za zdravje, 090-55/2019-5 z dne 21. 1. 2020, se zavrne.
  1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

Prosilec je dne 15. 11. 2019 na organ naslovil zahtevo za posredovanje overjene fotokopije zapisnika seje Komisije RS za medicinsko etiko (v nad. KME) z dne 15. 10. 2019, skupaj z navedbo prisotnih članov.

 

Organ je o zahtevi prosilca odločil z odločbo št. 090-55/2019-5 z dne 21. 1. 2020, s katero je zahtevo zavrnil, ker z zahtevanim zapisnikom ne razpolaga. V obrazložitvi izpodbijane odločbe je organ navedel, da je v aplikaciji Lotus Notes preveril obstoj zahtevanega zapisnika, vendar tega ni našla. Prav tako je obstoj zahtevanega zapisnika organ preveril pri javnih uslužbencih, ki vsebinsko pokrivajo konkretno področje, pri čemer mu je bilo pojasnjeno, da se zapisniki KME ne vodijo. Dodatno je organ navedel, da je bil prosilcu dne 6. 1. 2020 posredovan dopis s pojasnili o sklepih komisije KME, skupaj z navedbo prisotnih članov.

 

Zoper odločbo organa je prosilec dne 31. 1. 2020 vložil pritožbo, v kateri zahteva, da se »založeni« zapisnik seje KME z dne 15. 10. 2019, najde. Le na podlagi takšne listine je namreč dokazljivo, da je omejena seja sploh obstajala. V pritožbi se prosilec sklicuje tudi na 11. člen Pravilnika o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije RS za medicinsko etiko (v nad. Pravilnik).

 

IP je dne 7. 2. 2020 prejel dopis organa št. 090-55-2019-8 z dne 5. 2. 2020, s katerim mu je ta, na podlagi 245. člena ZUP, odstopil pritožbo, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe. Odstopu pritožbe je organ priložil dokumentacijo, iz katere izhaja, da je KME prosilcu dne 23. 10. 2019, z dopisom št. 0120-511/2019/8, posredovala odgovor na njegov predlog, ki ga je KME prejela dne 11. 10. 2019. V dopisu je bilo prosilcu med drugim pojasnjeno, da je seznam članov KME, ki so odločali o njegovi vlogi, dostopen na spletni strani KME. Po prejeti zahtevi prosilca z dne 15. 11. 2019 je KME prosilcu posredoval dopis št. 090-55/2019/3 z dne 6. 1. 2020 v katerem prosilcu pojasnjuje, da njeno delovanje ureja Pravilnik, stališče, ki je bilo prosilcu posredovano dne 23. 10. 2019, pa je bilo soglasno sprejeto in potrjeno na seji KME z dne 15. 10. 2019 -  seznam članov KME je tokrat priloga k dopisu.

 

Na podlagi poziva IP št. 090-29/2020/2 z dne 11. 2. 2020 je organ IP posredoval dopis št. 090-55-2019-10 z dne 17. 2. 2020, v katerem je navedel, da redne seje KME potekajo enkrat mesečno oz. po potrebi tudi izredne, nadaljevalne ter dopisne seje (odvisno od nujnosti zadev). Sejo KME vodi predsednik, ki določi člana KME za pripravo predloga stališča. Stališče se nato predstavi in o njem razpravlja na seji KME. Prisotni člani na seji tako soglasno sprejmejo sklep oz. potrdijo predlagano stališče, ki ga na podlagi morebitnih dodatnih predlogov in pripomb članov KME dokončno napiše pripravljavec stališča. Predlog stališča in dokončno stališče se evidentira v zbirki Lotus Notes, soglasno sprejeto stališče pa se pošlje prosilcu oz. objavi na spletni strani KME. Organ dodaja, da razpolaga le z dnevnim redom seje KME in listo prisotnih na seji KME z dne 15. 10. 2019. Iz teh dveh dokumentov je razvidno, o kateri zadevi je tekla razprava in kdo je bil prisoten na seji KME z dne 15. 10. 2019. Zaradi preobremenjenosti in pomanjkanja kadra pri organu, ki opravlja administrativno delo za KME, se zapisniki do leta 2020 niso pisali. Vse pisne ocene etičnosti poročevalcev – članov KME se evidentira pod zaporedno številko vloge oz. posamezne zadeve v Lotus Notes. Na podlagi navedenega se napiše in oblikuje dopis etičnosti in ostali dopisi. Prav tako se evidentirajo tudi vsa predlagana stališča in odgovori, ki jih pripravi oz. pripravijo člani KME. Dopisu je organ priložil dnevni red in listo prisotnosti za sejo KME z dne 15. 10. 2019 ter zaslonske slike rezultatov iskanja zapisnika KME z dne 15. 10. 2019 v programu Lotus Notes.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje, v skladu z 247. členom ZUP, dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Kot izhaja iz določbe 1. odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi določbe 1. odstavka 1. člena ZDIJZ, informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki že obstaja, je že ustvarjen, oz. dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oz. pridobil. Gre za pogoj, ki je v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so namreč dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oz. vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo.

 

IP ugotavlja, da je predmet pritožbenega postopka vprašanje, ali organ razpolaga z zapisnikom seje KME z dne 15. 10. 2019.

 

IP ob reševanju pritožbe ni mogel posumiti, da organ razpolaga z dokumentom, ki je predmet zahteve prosilca (zapisnik seje KME z dne 15. 10. 2019), vendar ga prosilcu ne želi posredovati. Kot izhaja iz pojasnila organa št. 090-55-2019-10 z dne 17. 2. 2020 se zapisniki sej KME, zaradi preobremenjenosti organa, ki opravlja administrativno delo za KME, pred letom 2020 niso pisali. Organ je kljub navedenemu v programu Lotus Notes, po ključnih besedah, iskal zahtevani dokument, kar izhaja iz posredovanih zaslonskih slik, pri čemer zahtevanega dokumenta ni našel.

 

V pritožbenem postopku je IP sicer ugotovil, da organ razpolaga z dnevnim redom seje KME z dne 15. 10. 2019, pri čemer je IP pri pregledu dotičnega dokumenta ugotovil, da konkretni dokument ne ustreza zahtevi prosilca z dne 15. 11. 2019. Kot izhaja iz pritožbenih navedb prosilca, se njegova zahteva nanaša na zapisnik oz. listino, ki izkazuje, da je bila seja KME dne 15. 10. 2019 izvedena, pri čemer pa je IP z vpogledom v dnevni red seje z dne 15. 10. 2019 ugotovil, da dnevni red le napoveduje dotično sejo oz. teme, ki bodo na dotični seji obravnavane, ne izkazuje pa, da je bila seja dne 15. 10. 2019 resnično izvedena. V pritožbi se prosilec sklicuje na Pravilnik, ki v 11. členu določa, da komisija na seji obravnava vprašanja v skladu s tem pravilnikom in sprejema sklepe, stališča in mnenja, ki jih pošlje neposredno pobudniku oz. predlagatelju. Sklepi, stališča in mnenja v zvezi z obravnavanimi vprašanji so sestavni del zapisnika seje komisije in se po seji shranijo v arhivu komisije, po presoji komisije pa se lahko pošljejo ministru ali drugim organom in posameznikom, ki jih zadeva obravnavano vprašanje. Vsa dokumentacija komisije se hrani deset let. Omenjeni Pravilnik sicer res določa, da so razna stališča, mnenja in sklepi v zvezi z obravnavanimi vprašanji sestavni del zapisnika seje komisije, vendar pa IP v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo zakonitosti in smotrnosti ravnanja organa ter v vprašanje, zakaj organ ne razpolaga z zahtevanim dokumentom, torej z zapisnikom seje KME z dne 15. 10. 2019 oz. zakaj organ ne razpolaga z dokumentom, ki bi, glede na Pravilnik, moral obstajati.

 

Na podlagi zgoraj navedenega IP tako ne vidi razlogov, da bi podvomil v pojasnilo organa oz. v dejstvo, da organ ne razpolaga z zahtevanim zapisnikom, saj ne vidi razlogov, zakaj bi organ prosilcu prikrival, da z njim razpolaga. Prav tako IP ugotavlja, da je bil organ pripravljen sodelovati s prosilcem pri reševanju njegove zahteve, saj mu je posredoval tisti dokument, s katerim razpolaga (seznam članov KME), dokumentov, s katerimi ne razpolaga, seveda prosilcu ne more posredovati.

 

Organi, ki so zavezani po ZDIJZ, niso dolžni ustvariti novega dokumenta, zbirati informacij, opravljati raziskav, ali analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca, zato v skladu z načelom zakonitosti IP organu ne more naložiti, naj prosilcu posreduje dokument, s katerim ne razpolaga. Pritožbeni postopek tudi ne more biti namenjen prisili ustvarjanja informacij ali ugotovitvi, da bi določene informacije morale obstajati. V postopku po ZDIJZ je relevantno le to, ali organ razpolaga z dokumentom, ki je predmet zahteve prosilca ali ne oz. ali zahtevani dokument predstavlja informacijo javnega značaja.

 

Na podlagi navedenega je IP, na podlagi 1. odstavka 248. člena ZUP, pritožbo prosilca zoper odločbo 090-55/2019-5 z dne 21. 1. 2020, kot neutemeljeno zavrnil, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5 in 14/15 – ZUUJFO) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Tanja Švab, dipl.upr.ved.,

raziskovalka IP

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka