Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 08.07.2020
Naslov: prosilec - Ministrstvo za okolje in prostor
Številka: 090-114/2020
Kategorija: Kršitev postopka
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Prosilec je od organa zahteval dokument, za katerega je organ ugotovil, da ga je v postopku po ZDIJZ že zahteval, zato je zahtevo prosilca zavrgel. Prosilec se je pritožil zoper sklep o zavrženju zahteve. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je prosilec zahtevani dokument v postopku po ZDIJZ zahteval že večkrat, organ pa je o njegovih zahtevah že odločil z odločbo. IP je ugotovil, da je organ ravnal pravilno, ko je prosilčevo ponovno zahtevo na podlagi 129. člena ZUP zavrgel.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-114/2020/4

Datum:  9. 7. 2020


Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07 - ZUstS-A), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljevanju ZDIJZ) ter drugega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi … (v nadaljevanju prosilec), z dne 29. 6. 2020, zoper sklep Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. 090-134/2020/2 z dne 16. 6. 2020, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo

 

 

O D L O Č B O:

 

  1. Pritožba prosilca z dne 29. 6. 2020 zoper sklep Ministrstva za okolje in prostor št. 090-134/2020/2 z dne 16. 6. 2020 se zavrne.
  1. V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Prosilec je dne 23. 4. 2020 na organ naslovil zahtevo za posredovanje dokumentov, v zvezi s pobudo za pripravo državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj - Koper (AC priključek Šentrupert - AC priključek Arja vas), Velenjem, Slovenj Gradcem in Dravogradom, št. 2601-2/2004/36-0032073 z dne 12. 10. 2004, Ministrstva za promet naslovljeno na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, kjer je bila pobuda prejeta 15. 10. 2004, in sicer:

  1. Prilogo pobude: pregledno karto iz »Študije variant cestne povezave Koroške regije z avtocesto A-1«, ki jo je po naročilu Direkcije RS za ceste izdelalo podjetje PNG d.o.o. iz Ljubljane, na katero so vrisane predlagane variante.
  2. »Študijo variant cestne povezave Koroške regije z avtocesto A-1«, ki jo je po naročilu Direkcije RS za ceste izdelalo podjetje PNG d.o.o. iz Ljubljane.

 

Zahtevo prosilca z dne 23. 4. 2020 je organ v celoti zavrnil z odločbo št. 090-95/2020/5 z dne 18. 5. 2020. V obrazložitvi je organ povzel zahtevo prosilca in pojasnil, da z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga v materializirani obliki, zato je zahtevo prosilca zavrnil.

 

Prosilec je dne 21. 5. 2020 na organ naslovil novo zahtevo za posredovanje priloge pobude za pripravo državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj - Koper (AC priključek Šentrupert - AC priključek Arja vas), Velenjem, Slovenj Gradcem in Dravogradom, št. 2601-2/2004/36-0032073 z dne 12. 10. 2004, Ministrstva za promet naslovljeno na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, kjer je bila pobuda prejeta 15. 10. 2004, in sicer:

  1. Prilogo pobude: pregledno karto iz »Študije variant cestne povezave Koroške regije z avtocesto A-1«, ki jo je po naročilu Direkcije RS za ceste izdelalo podjetje PNG d.o.o. iz Ljubljane, na katero so vrisane predlagane variante.

 

Prosilec je zahtevi priložil pobudo št. 2601-2/2004/36-0032073 z dne 12. 10. 2004.

 

Zahtevo prosilca z dne 21. 5. 2020 je organ zavrnil z odločbo št. 090-111/2020/6 z dne 25. 5. 2020. V obrazložitvi je organ povzel zahtevo prosilca in pojasnil, da je vpogledal v elektronsko bazo Lotus Notes- SPIS 4, v aktivno in v tekočo zbirko ter v arhivske spise, vendar iskanje na podlagi ključnih besed (»pregledna karta A-1«, »študija variant + cestna povezava Koroška«, »PNG Ljubljana«) zadetkov ni vrnilo. Organ je še pojasnil, da je izvedel povpraševanje glede obstoja zahtevanega dokumenta tudi v Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, v pristojnost katerega spadajo zahtevani dokumenti, vendar tudi notranja organizacijska enota z zahtevanim dokumentom ne razpolaga. Ker organ z zahtevanim dokumentom ne razpolaga v materializirani obliki, je zahtevo prosilca zavrnil.

 

Prosilec je dne 12. 6. 2020 na organ naslovil novo zahtevo za posredovanje priloge pobude ministra …, in sicer pregledno karto iz »Študije variant cestne povezave Koroške regije z avtocesto A-1«, ki jo je po naročilu Direkcije RS za ceste izdelalo podjetje PNG d.o.o. iz Ljubljane, na katero so vrisane predlagane variante. Prosilec je zahtevi ponovno priložil pobudo št. 2601-2/2004/36-0032073 z dne 12. 10. 2004.

 

Organ je o zahtevi prosilca z dne 12. 6. 2020 odločil s sklepom št. 090-134/2020/2 z dne 16. 6. 2020, s katerim je zahtevo prosilca, na podlagi 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP, zavrgel. V obrazložitvi sklepa je organ povzel zahtevo prosilca in navedel, da je bilo o enaki zahtevi prosilca že odločeno z odločbo št. 090-111/2020/6 z dne 25. 5. 2020, s katero je organ zahtevo prosilca zavrnil, ker z zahtevanim dokumentom ne razpolaga v materializirani obliki (4. člen ZDIJZ). Organ je pojasnil, da je bila odločba št. 090-111/2020/6 z dne 25. 5. 2020 prosilcu vročena na podlagi prvega in drugega odstavka 8. a člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS CoV- 2 (COVID - 19), (Uradni list RS, št. 36/20, 61/20, v nadaljevanju ZZUSUDJ), v hišni predalčnik. Vročitev je veljala za opravljeno šesti delovni dan od odpreme odločbe, in sicer dne 2. 6. 2020.

 

Dne 29. 6. 2020 je prosilec vložil pritožbo zoper sklep št. 090-134/2020/2 z dne 16. 6. 2020, v kateri je povzel svojo zahtevo z dne 23. 4. 2020 in navedel, da je dne 19. 5. 2020 prejel odgovor organa, da se zahteva zavrne. Prosilec je pojasnil, da je dne 21. 5. 2020 ponovno zaprosil za posredovanje pregledne karte, zahtevi pa je priložil že pridobljeno pobudo za pripravo državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste, št. 2601-2/2004/36-0032073 z dne 12. 10. 2004, kjer so vidne vse številke o prejetem dokumentu. Odgovor organa, v zvezi z zahtevo z dne 21. 5. 2020, je prejel dne 27. 5. 2020. V upanju, da se je zadeva založila, je prosilec dne 12. 6. 2020 še tretjič zaprosil za posredovanje pregledne karte, zahtevi pa je ponovno priložil že pridobljeno pobudo za pripravo državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste, št. 2601-2/2004/36-0032073 z dne 12. 10. 2004, kjer so vidne vse številke o izdelovalcu dokumenta in o prejetem dokumentu. Tretji odgovor organa je prejel dne 26. 6. 2020. Prosilec zahteva, da IP preveri, kako organa ravna z dokumenti, ureja informacije, ki so po svoji vsebini javnega značaja (4. člen 1. odstavek ZDIJZ), da se kasneje ne morejo najti, čeprav gre za dokument, na podlagi katerega se delajo odločitve vredne nad 1300 milijonov eurov javnega denarja. Po mnenju prosilca se s tem krši 5. člen ZDIJZ - načelo prostega dostopa, saj organ s stvarno ali namišljeno zmedo v dokumentaciji dejansko onemogoča dostop do informacij javnega značaja. Prosilec utemeljeno sklepa, da gre za prekršek po 1. odstavku 39. člena ZDIJZ, oziroma 3. odstavku 3. alineje 39. člena ZDIJZ. Prosilec zahteva, da mu organ posreduje zahtevano dokumentacijo. V kolikor organ dejansko ne razpolaga z zahtevanimi dokumenti, bo zahteval ničnost vseh upravnih aktov, nastalih na podlagi (neobstoječih) dokumentov, saj jih ni mogoče preizkusiti.

 

Organ je pritožbo, z dopisom št. 090-134/2020/6 z dne 30. 6. 2020, skupaj s spisovno dokumentacijo, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo po upravičeni osebi, odstopil IP, skladno z določbo prvega in drugega odstavka  245. člena ZUP.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo (sklep) v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen materialni zakon.

 

V pritožbi z dne 29. 6. 2020 prosilec prereka Sklep št. 090-134/2020/2 z dne 16. 6. 2020, s katerim je organ, na podlagi 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP, zavrgel zahtevo za dostop do pregledne karte iz »Študije variant cestne povezave Koroške regije z avtocesto A-1«, ki jo je po naročilu Direkcije RS za ceste izdelalo podjetje PNG d.o.o. iz Ljubljane, na kateri so vrisane predlagane variante.

 

Skladno s 129. členom ZUP organ najprej preizkusi zadevo in jo s sklepom zavrže, če se o isti upravni zadevi že vodi upravni ali sodni postopek, ali je bilo o njej že pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice, ali so ji bile naložene kakšne obveznosti. Enako ravna organ tudi, če je bila izdana zavrnilna odločba in se dejansko stanje ali pravna podlaga, na katero se opira zahtevek, ni spremenila. V postopkih po ZDIJZ to pomeni, da v primeru, če je konkreten postopek dostopa do informacij javnega značaja še v teku (torej da še ni pravnomočno zaključen) ali če je pravnomočno zaključen, pa se dejanske okoliščine niti pravna podlaga niso spremenile, prosilec od istega organa oziroma zavezanca nima vedno znova pravice zahtevati istih dokumentov.

Organ je v konkretnem primeru navajal, da je bilo o zahtevi prosilca že pravnomočno odločeno z odločbo št. 090-111/2020/6 z dne 25. 5. 2020. Z navedeno odločbo je organ zahtevo prosilca zavrnil, ker dokument ne obstaja v materializirani obliki (4. člen ZDIJZ). Po pregledu vsebine zahteve prosilca z dne 12. 6. 2020 je IP ugotovil, da se zahteva po vsebini, ki je relevantna za določitev dokumentov, nanaša na dokument, ki ga je prosilec zahteval tudi v zahtevi z dne 21. 5. 2020 in v zahtevi z dne 23. 4. 2020 (1. točka zahteve). V nekaterih delih obravnavanih zahtev je sicer različna stavčna struktura, vendar pa to ne vpliva na določitev zahtevanega dokumenta. Organ je o zahtevi z dne 23. 4. 2020 odločil z odločbo št. 090-95/2020/5 z dne 18. 5. 2020, o zahtevi z dne 21. 5. 2020 pa z odločbo št. 090-111/2020/6 z dne 25. 5. 2020.

 

Navedeni odločbi je organ vročil prosilcu, na podlagi prvega in drugega odstavka 8. a člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS CoV- 2 (COVID - 19), (Uradni list RS, št. 36/20, 61/20, v nadaljevanju ZZUSUDJ), v hišni predalčnik. Iz pritožbe prosilca z dne 29. 6. 2020 izhaja, da je prosilec odločbo št. 090-95/2020/5 prejel dne 19. 5. 2020, odločbo št. 090-111/2020/6 pa dne 27. 5. 2020. Prosilec zoper navedeni odločbi ni vložil pritožb, zato sta odločbi postali pravnomočni. V konkretnem primeru gre torej za formalno pravnomočnost, zato je IP nadalje preverjal, ali sta se dejansko stanje in pravna podlaga spremenili in ugotovil, da se relevantno dejansko stanje od izdaje odločbe organa, št. 090-95/2020/5 z dne 18. 5. 2020 in odločbe št. 090-111/2020/6 z dne 25. 5. 2020, do izdaje izpodbijanega sklepa ni spremenilo. Kot izhaja iz zgoraj navedene vsebine vseh treh obravnavanih zahtev, se predmet zahteve (dostop do priloge pobude: pregledne karte iz »Študije variant cestne povezave Koroške regije z avtocesto A-1«, ki jo je po naročilu Direkcije RS za ceste izdelalo podjetje PNG d.o.o. iz Ljubljane, na katero so vrisane predlagane variante) ni spreminjal. Prav tako se v tem času ni spremenila relevantna pravna podlaga, tj. ZDIJZ.

 

IP je zaključil, da je organ s sklepom št. 090-134/2020/2 z dne 16. 6. 2020 pravilno zavrgel zahtevo prosilca, ker je o zahtevi z enako vsebino že bilo pravnomočno odločeno, dejansko stanje ali pravna podlaga, na katero se opira zahtevek, pa se ni spremenila. IP je ugotovil, da je pritožba prosilca neutemeljena, zato jo je, na podlagi drugega odstavka 248. člena ZUP, zavrnil in potrdil izpodbijani sklep organa, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

Glede ostalih pritožbenih navedb prosilca IP pojasnjuje, da se do njih ni opredelil, saj v tem postopku ni presojal vsebine pravnomočnih odločb, temveč je odločal le o pritožbi zoper sklep št. 090-134/2020/2  z dne 16. 6. 2020, navedbe prosilca glede odločitve organa v pravnomočnih odločbah pa so posledično, za ta postopek po ZDIJZ, brezpredmetne. IP ob tem še pojasnjuje, da v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo zakonitosti in smotrnosti ravnanja organa ter v vprašanje pravilnosti ravnanja organa z dokumentarnim gradivom.

 

Na podlagi petega odstavka 213. člena ZUP, ki se smiselno uporablja tudi za odločbo o pritožbi (prvi odstavek 254. člena ZUP), se v izreku odloči tudi o tem, ali so nastali stroški postopka. IP je ugotovil, da v tem postopku posebni stroški niso nastali, zato je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5 in 14/15 – ZUUJFO) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka