Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 18.11.2020
Naslov: prosilec - Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
Številka: 090-265/2020
Kategorija: Javni uslužbenci, funkcionarji, Osebni podatek
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Prosilec je od organa zahteval dokumentacijo v zvezi z internimi razpisi za delovna mesta, na katera se je prijavil, vendar ni bil izbran. Organ je njegovi zahtevi delno ugodil in mu delno posredoval dokumente izbranih kandidatov (v delu, v katerem podatki kažejo na izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta), glede neizbranih kandidatov pa je njegovo zahtevo v celoti zavrnil. V pritožbenem postopku se je IP ukvarjal z vprašanjem, ali je podana zatrjevana izjema varstva osebnih podatkov in v katerem delu. V konkretnem primeru je bilo sporno, kateri osebni podatki iz zahtevanih dokumentov so v zvezi z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca. IP je po pregledu spisovne dokumentacije ugotovil, da je organ prosilcu pravilno omogočil delni dostop do zahtevanih dokumentov. Organ je namreč prosilcu omogočil dostop do podatkov iz prijav izbranih dveh kandidatov, ki izkazujejo kvalifikacije osebe, potrebne za določeno delovno mesto. Za te osebne podatke je organ pravilno zaključil, da so v zvezi z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca in da, na podlagi 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, niso varovani. V preostalem delu (glede neizbranih kandidatov) pa je IP sledil organu in zaključil, da pritožba ni utemeljena, ker gre za varovane osebne podatke.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-265/2020/2

Datum: 18. 11. 2020

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A; v nadaljnjem besedilu ZInfP), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu ZDIJZ) ter prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - UPB, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu ZUP), o pritožbi …………….(v nadaljnjem besedilu prosilec), z dne 22. 10. 2020, zoper odločbo Ministrstva za notranje zadeve, Policije, Štefanova ulica 1, 1501 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu organ), št. 090-119/2020/8 (206-04) z dne 5. 10. 2020, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo

 

O D L O Č B O:

 

 1. Pritožba prosilca z dne 22. 10. 2020 zoper odločbo Ministrstva za notranje zadeve, Policije, št. 090-119/2020/8 (206-04) z dne 5. 10. 2020, se zavrne.
 1. V postopku reševanja te pritožbe posebni stroški niso nastali.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Prosilec je pri organu dne 2. 9. 2020 vložil štiri zahteve za posredovanje informacij javnega značaja, s katerimi je zahteval vpogled in kopijo dokumentacije:

 • postopka izbire kandidata na podlagi internega razpisa za delovno mesto pomočnika direktorja PU Koper ter v mnenje predstojnika,
 • postopka izbire kandidata na podlagi internega razpisa za delovno mesto komandirja PP Kozina ter v mnenje predstojnika,
 • postopka izbire kandidata na podlagi internega razpisa za delovno mesto komandirja PP Piran ter v mnenje predstojnika,
 • postopka izbire kandidata na podlagi internega razpisa za delovno mesto komandirja PPOP Koper ter v mnenje predstojnika.

Organ je zahteve prosilca obravnaval kot eno, pri čemer je rok za odločitev o zadevi, s sklepom št. 090-119/2020/6 z dne 18. 9. 2020, podaljšal za do 30 dni. O zahtevi prosilca je organ nato odločil z odločbo št. 090-119/2020/8 z dne 5. 10. 2020, s katero je njegovi zahtevi delno ugodil. Iz 1. točke izreka odločbe izhaja, da je organ prosilcu delno ugodil na način:

 1. da je v dokumentu Obrazec 3 - prijava kandidata št. 110-80/2020/1 (Prijava na poziv za izbor

notranjih kadrovskih potencialov za zasedbo delovna mesta »policijski svetnik – pomočnik direktorja« na PU Koper) prekril:

 • pod točko 1 »Osebni podatki«, datum rojstva, naslov, telefonska številka, e-naslov,
 • pod točko 2 »Delovne izkušnje« enota,
 • pod točko 3 »Delovanje v komisijah in delovnih skupinah v zadnjih 3 letih«,
 • pod točko 4 »Izobrazba«,nižja izobrazba od zahtevane,
 • pod točko 5 »Funkcijska znanja« v celoti,
 • pod točko 6 »Življenjepis« v celoti,
 • pod točko 7 »Razlogi, zaradi katerih ste se odločili, da kandidirate« v celoti,
 • v dokumentu št. 110-80/2020/2 (3E11-02) z 31. 7.2020, dokumentu št. 1100-40/2020/5(361-
 • 01) z 11. 8. 2020 in dokumentu št. 1100-40/2020/14 (3B11-05) s 26. 8. 2020 prekril datum rojstva.
 1. da je v dokumentu Obrazec 3 - prijava kandidata št. 1100-47/2020/3 (Prijava na poziv za izbor notranje kadrovskih potencialov za zasedbo delovna mesta »komandir policijske postaje« na PP Piran) prekril:
 • pod točko 1 »Osebni podatki«, datum rojstva, naslov, telefonska številka, e-naslov,
 • pod točko 2 »Delovne izkušnje« enota,
 • pod točko 3 »Delovanje v komisijah in delovnih skupinah v zadnjih 3 letih«,
 • pod točko 4 »Izobrazba«, nižja izobrazba od zahtevane,
 • točko 5 »Funkcijska znanja« v celoti,
 • točko 6 »Življenjepis« v celoti,
 • točko 7 »Razlogi, zaradi katerih ste se odločili, da kandidirate« v celoti.
 1. V preostalem delu je organ zahtevo prosilca zavrnil.

Organ je odločil, da stroški postopka niso nastali.

V obrazložitvi predmetne odločbe organ povzema definicijo informacije javnega značaja iz 4. člena ZDIJZ in navaja, da je z vpogledom v zahtevano dokumentacijo ugotovil, da dokumenti vsebujejo osebne podatke. Povzema 3. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ in definicijo osebnega podatka po Splošni uredbi o varstvu podatkov. Navaja, da je za razkritje osebnih podatkov potrebna pravna podlaga in da za razkritje osebnih podatkov fizičnih oseb in osebnih podatkov javnih uslužbencev, ki niso v neposredni povezavi z delovnim razmerjem po 1. alineji prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ni pravne podlage v smislu 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Ugotavlja, da je v obravnavanem primeru prosilec zahteval dokumente, ki so povezani z zaposlitvijo oz. premestitvijo javnega uslužbenca na drugo delovno mesto, kar pomeni, da je treba upoštevati 3. odstavek 6. člena ZDIJZ, ki določa, da se posredovanje informaciji, ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena, dovoli, če gre za podatke, ki so povezani z delovnim razmerjem javnega uslužbenca. Pojasnjuje, da je organ na oglasni deski enote opravil notranjo seznanitev o prostih delovnih mestih, pri čemer so bili opredeljeni tudi pogoji za zasedbo delovnega mesta. Kot nevarovane osebne podatke, je organ štel tiste podatke, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev za delovno mesto (stopnja izobrazbe, glede delovne dobe oz. delovnih izkušenj na splošno, itd.). Vsi ostali podatki v prijavah, ki niso pogoj za zasedbo delovnega mesta, kot so: datum rojstva, naslov bivališča, elektronski naslov, enota pri delovnih izkušnjah, delovanje v komisijah in delovnih skupinah v zadnjih 3 letih, zaključena nižja izobrazba od zahtevane, področja delovnih izkušenj, druga znanja in veščine, življenjepis ter razlogi zaradi katerih se je odločil, da kandidira, so varovani osebni podatki. Gre za subjektivne okoliščine, ki kažejo na osebnost posameznika, poleg tega pa niso povezani z delovnim razmerjem niti ne pomenijo podatkov o porabi javnih sredstev. Glede na to, da gre za interno objavo o prostih delovnih mestih, je organ prosilcu zaradi varstva osebnih podatkov delno zavrnil dostop do informacij, ki jih zahteva prosilec v zvezi z interno objavo o prostem delovnem mestu policijski svetnik - pomočnik direktorja na PU Koper in interno objavo o prostem delovnem mestu komandirja PP Piran za izbranega kandidata. Zavrnil pa v delu, ki se nanaša na neizbrane kandidate. Poleg tega je organ zahtevo prosilca zavrnil v delu, ki se nanaša na interno objavo o prostem delovnem mestu komandirja na PPOP Koper in interno objavo o prostem delovnem mestu komandirja na PP Kozina, iz razloga, ker na omenjena delovna mesta ni bil izbran noben kandidat in posledično ni bil nihče premeščen na to delovno mesto. Organ zato ocenjuje, da so podatki iz prijav neizbranih kandidatov, kljub temu da so že javni uslužbenci, varovani osebni podatki, ker se ne nanašajo na objavljeno delovno mesto in zato ne gre za podatke, ki so v zvezi z opravljanjem dela na objavljenem delovnem mestu. Glede na ugotovljena dejstva je organ v nadaljevanju presojal, ali je mogoče uporabiti institut delnega dostopa in prosilcu omogočiti delni dostop do zahtevanega dokumenta. Organ je ugotovil, da je delni dostop v obravnavani zadevi mogoč in je posledično prosilcu delno omogočil dostop do zahtevanih informacij na način, kot izhaja iz  tč. 1 a in 1 b izreka njegove odločbe.

 

Zoper odločbo organa št. 090-119/2020/8 (206-04) z dne 5. 10. 2020 (dalje izpodbijana odločba) je prosilec dne 22. 10. 2020 vložil pritožbo. Navaja, da je v svojih zahtevah organ zaprosil za vpogled in kopijo dokumentacije (postopek izbire kandidata na podlagi internega razpisa za 4 delovna mesta na PU Koper ter v mnenje predstojnika), ker se je na navedeni razpis legalno in legitimno prijavil, saj izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Po njegovem še vedno obstajajo okoliščine, ki kažejo na določene kršitve izbirnega postopka, saj dokumentacija, ki mu je bila posredovana (odločba z dodano dokumentacijo, ki praktično nima nobene konkretne vsebine, saj so bistvene informacije prekrite), sumov o kršitvah izbirnega postopka žal še vedno ni ovrgla. Obvestilo o prostem delovnem mestu vseh 4 razpisanih delovnih mest je namreč določalo, da mora neposredno nadrejeni prijave z mnenjem o primernosti poslati SD PU Koper. Prosilec od IP pričakuje, da mu bo posredoval vse relevantne podatke, ki bodo ovrgli sum v nepravilnosti pri njegovi enakopravni kandidaturi in nenazadnje izbiri kandidatov. Predvsem pričakuje, da mu bodo posredovana vsa 4 mnenja o primernosti njegovega neposredno nadrejenega (po njegovem namreč obstaja utemeljen sum, da njegov neposredno nadrejeni v SD PU Koper sploh ni napisal oz. ni pravočasno poslal mnenja o primernosti) z dokazilom o datumu pošiljanja - knjiženja vseh 4 mnenj ter mnenja v celoti (brez prekritih podatkov), saj navedena mnenja vsebujejo le njegove osebne podatke. Vztraja tudi pri posredovanju podatkov vseh kandidatov za vsa 4 delovna mesta, četudi v dveh primerih ni bil nihče izbran na razpisano delovno mesto.

 

Organ je pritožbo prosilca dne 9. 11. 2020, z dopisom št. 090-119/2020/12 z dne 5. 11. 2020, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo po upravičeni osebi, odstopi v obravnavo IP.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti izpodbijano odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. IP prvostopenjsko odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Ker se organ v izpodbijani odločbi sklicuje, da je zahtevo prosilca treba delno zavrniti zaradi obstoja izjeme varstva osebnih podatkov, prosilec pa pri posredovanju celotnih dokumentov vztraja, je IP v nadaljevanju presojal, ali je zatrjevana izjema varstva osebnih podatkov podana in v katerem delu. V konkretnem primeru tako ostaja sporno, kateri osebni podatki iz zahtevanih dokumentov so v zvezi z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca.

 

IP najprej ugotavlja, da je organ izpodbijano odločbo oprl na pravilno materialno podlago in pravilno zaključil, da je podana izjema varstva osebnih podatkov po 3. tč. prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.

 

IP je tako sledil ugotovitvi organa, da se v zahtevani dokumentaciji nahajajo osebni podatki, pri čemer mora biti za njihovo posredovanje javnosti podana zakonska podlaga. Pri tem je pravilno stališče organa, da je zakonska podlaga za razkritje osebnih podatkov javnih uslužbencev lahko podana v prvi alineji tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ. Ta določa, da se, ne glede na podano izjemo po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače. S sprejetjem te določbe se je slovenska ureditev približala razvitim pravnim sistemom, ki že dlje časa razlikujejo med dvema elementoma: pričakovanjem zasebnosti in upravičenostjo pričakovanja. Sprejeto je stališče, da konkretni javni uslužbenec ni upravičen pričakovati zasebnosti glede svojega imena, naziva, položaja, plače, službenega naslova in vseh ostalih podatkov, ki so povezani z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca. Namen določbe prve alineje 3. odstavka 6. člena ZDIJZ je v tem, da so prosto dostopni tisti podatki iz delovnega razmerja javnega uslužbenca oz. v zvezi z opravljanjem javne funkcije, ki vplivajo na izvajanje javnopravnih nalog, na porabo javnih sredstev, na delo organa kot celote ali kažejo na (ne)pravilnost določenih postopkov pri organu. Tako kaže tudi praksa Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je v primeru Halford proti Združenemu kraljestvu (25. 6. 1997, Reports 1997-III) uveljavilo t.i. doktrino pričakovane zasebnosti. Po tej teoriji je potrebno tehtati dva elementa: pričakovanje zasebnosti in upravičenost pričakovanja. Nedvomno velja, da javni uslužbenec ni upravičen pričakovati zasebnosti glede svojega imena, naziva, položaja, plače in tistih delov iz uspešne prijave na delovno mesto, ki izkazujejo kvalifikacije osebe, potrebne za določeno delovno mesto. Navedeno pa ne pomeni, da javni uslužbenec na delovnem mestu nima pravice do nobene zasebnosti. Vprašanje, ali se je posamezen javni uslužbenec v okviru internega postopka prijavil na razpisano (drugo) delovno mesto, za katerega ni bil izbran, je po oceni IP podatek, ki spada v njegovo zasebno sfero. Posledično ta podatek ni neposredno povezan z opravljanjem dela na (dosedanjem) delovnem mestu v javnem sektorju, zato ne gre za podatek, ki bi bil javnosti lahko dostopen na podlagi prve alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ. Tako gre pritrditi razlogom izpodbijane odločbe, iz katere izhaja, da za razkritje imen in priimkov neizbranih kandidatov ter njihovih prijav na razpisana delovna mesta, ni pravne podlage v smislu prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in da gre za varovane osebne podatke. V tej zvezi tudi ni mogoče pritrditi pritožbenim navedbam prosilca, da bi mu organ moral omogočiti vsaj dostop do lastnih osebnih podatkov, torej do njegovih prijav in predvsem do štirih mnenj o primernosti, ki jih je v postopku posredoval njegov nadrejeni. V postopku po ZDIJZ se namreč odloča po t.i. načelu erga omnes, torej se presoja, ali je zahtevana informacija prosto dostopna vsakomur, javnosti (je javnega značaja) in ne le določenemu prosilcu. Osebne okoliščine prosilca v tem postopku torej niso relevantne, kar pa ne izključuje možnosti prosilca, da zahteva dostop do lastnih osebnih podatkov na drugih pravnih podlagah (npr. na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov v okviru pravice do seznanite v lastnimi osebnimi podatki). IP je tako v celoti sledil organu, ki je v tč. 1c izreka izpodbijane odločbe v tem delu prosilcu dostop zavrnil, iz zgoraj navedenih razlogov (varstvo osebnih podatkov) pa je neutemeljena tudi pritožba prosilca.

 

V zvezi s tč. 1 a in 1 b izreka izpodbijane odločbe, s katero je organ prosilcu delno ugodil, je IP, po pregledu spisovne dokumentacije, ugotovil, da je organ tudi v tem delu prosilcu pravilno omogočil delni dostop do tam navedenih dokumentov. Organ je namreč prosilcu omogočil dostop do podatkov iz prijav izbranih dveh kandidatov, ki izkazujejo kvalifikacije osebe, potrebne za določeno delovno mesto. Za te osebne podatke je organ pravilno zaključil, da so v zvezi z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca in da, na podlagi 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, niso varovani. IP je po primerjavi prijav obeh izbranih kandidatov (za delovno mesto pomočnika direktorja PU Koper in za delovno mesto komandirja PP Piran) z objavo predmetih delovnih mest, iz katerih izhajajo pogoji za zasedbo teh dveh delovnih mest, namreč ugotovil, da je organ v konkretnem primeru pravilno ocenil, kateri podatki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev za predmetni dve delovni mesti, pravilno pa je tudi uporabil institut delnega dostopa (7. člen ZDIJZ) in v posredovanih dokumentih prekril varovane osebne podatke.

 

Ob tem IP ponovno pojasnjuje, da na njegovo presojo v tem postopku v ničemer ni mogla vplivati okoliščina, da se je na konkretna delovna mesta prijavil tudi prosilec in da podatke zahteva kot neizbrani kandidat, v določenem delu pa celo zase. Kot že zgoraj pojasnjeno, se v postopku po ZDIJZ zahteva za dostop do informacij presoja z vidika javnosti. Ker za posredovanje vseh zahtevanih podatkov (razen tistih, ki so v zvezi z delovnim razmerjem na razpisih izbranih dveh javnih uslužbencev), v konkretnem primeru ni zakonske podlage, je pritožba prosilca neutemeljena. IP v zvezi s tem še dodaja, da takšna odločitev sledi njegovi dosedanji praksi (glej npr. odločbo IP št. 090-38/2011/3 z dne 17. 3. 2011, št. 090-145/2019/2 z dne 5. 7. 2019, št. 090-173/2014/5 z dne 8. 8. 2014 in št. 090-236/2020 z dne 26. 10. 2020).[1]

 

Na podlagi vsega navedenega je IP pritožbo prosilca, v skladu s prvim odstavkom 248. člena ZUP, zavrnil, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali (2. točka izreka te odločbe).

 

Ta odločba je skladno s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

mag. Kristina Kotnik Šumah, univ. dipl. prav.,

namestnica pooblaščenke

 

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 


[1] Vse odločbe IP so dostopne na spletni strani: https://www.ip-rs.si/ijz/