Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 14.05.2019
Naslov: prosilec - Ministrstvo za infra strukturo
Številka: 090-92/2019
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Osebni podatek
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Prosilec je zahtevo naslovil na drug organ (drugostopenjski), vendar jo je ta na podlagi ZDIJZ utemeljeno odstopil organu, ki je za obravnavo zahteve glede na vsebino, pristojen. Prosilec je zahteval dokumente v zvezi z inšpekcijskimi nadzori nad državnimi cestami. Organ je del dokumentov prosilcu posredoval. Organ je del zahteve s sklepom zavrgel, ker je o tem delu že pravnomočno odločal. Nadalje je z odločbo delno zavrnil zahtevo v delu, ki se nanaša na izjemo varstva osebnih podatkov ter zavrnil v delu, ki se nanaša na dokumente, s katerimi organ ne razpolaga. Prosilec je sklep in odločbo s pritožbo v celoti izpodbijal. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je pritožba v celoti neutemeljena. Organ je namreč o delu dokumentov že odločal s pravnomočnima odločbama, nadalje je organ prosilcu v skladu z ZDIJZ omogočil delni dostop do določenih dokumentov zaradi izjeme varstva osebnih podatkov ter zavrnil dostop do določenih dokumentov, ker z njimi ni razpolagal.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-92/2019/6

Datum: 14. 5. 2019

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju: IP) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 - ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP2, 23/14, 50/14, 19/15 – Odl. US, 102/15, 32/16 in 7/18; v nadaljevanju: ZDIJZ) in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), o pritožbi ……..(v nadaljevanju: prosilec), z dne 9. 4. 2019, zoper odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo, Vožarski pot 12, Ljubljana (v nadaljevanju: organ), št. 090-8/2018/20  z dne  6. 3. 2019, v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, naslednjo

 

ODLOČBO:

 

 1. Pritožba prosilca z dne 9. 4. 2019 zoper odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 090-8/2018/20 z dne  6. 3. 2019, se zavrne.
 1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

Obrazložitev:

 

 

Prosilec je na podlagi ZDIJZ po pošti podal zahtevo z dne 24. 12. 2018, ki se nanaša na posredovanje dokumentov:

 • ki izkazujejo izvedene postopke MI, uradne zaznamke, komunikacijo z drugo institucijo, mestnim inšpektoratom med MI-IRSI, ukrepe, izdane odločbe Ml zaradi pritožb na odločbe organa v vseh nadzorih, posebej izrednih zaradi preglednosti občinskih cest pri izvozih na vse državne ceste, križiščih državne ceste R3-639/1141 iz cest, ulic in nekategoriziranih poti in pristopih na državno cesto, pri preglednosti izvozov iz občinskih cest na notranji in na zunanji strani krivin državnih cest zaradi podane anonimne ali kakršnekoli prijave fizičnih, pravnih oseb, drugega inšpektorata oz. institucij, izključno v zadevah ki so v pristojnosti MI - IRSI,
 • glede vseh rednih in izrednih opravljenih inšpekcijskih nadzorov organa in v pritožbenih postopkih in ukrepih na državni cesti R3-639/1141,
 • glede vseh rednih in izrednih opravljenih inšpekcijskih nadzorov organa in v pritožbenih postopkih in ukrepih na občinskih cestah izvedenih pri rednem vzdrževanju, obnavljanju in v času gradnje priključkov na državno cesto,
 • glede vseh opravljenih inšpekcijskih nadzorov, nadaljnjih ravnanjih MI-IRSI v postopkih in ukrepih na državni cesti R3-639/1141 opravljenih v letu 2018 iz razlogov tč. 2,
 • glede vseh opravljenih inšpekcijskih nadzorih, postopkih in ukrepih na državni cesti R3-639/1141, opravljenih zaradi nadzora izvajanja predpisanih ukrepov pri gradnji priključkov na državne ceste in ravnanjih Ml – IRSI, ugotovljenih pri nezakonitih gradnjah priključkov na državno cesto,
 • drugih institucij ali oseb posredovanih na Ml - IRSI in povratno dokumentacijo ter o izvedenih ukrepih v obravnavanih ali ne obravnavanih zadevah,
 • ki opredeljujejo uporabo Uredbe o varovanju osebnih podatkov in pooblaščene osebe in o namenu, obsegu uporabe podatkov v zvezi s postopki organa prve stopnje in pritožbenega organa,
 • in regulativ, ki izkazujejo pristojnosti Ml - IRSI na občinskih cestah,
 • ki izkazuje pristojnosti Ml - IRSI na državnih cestah,
 • in regulativ, ki izkazujejo pristojnosti Ml - IRSI - ….. na občinskih cestah in Vipotnikovi poti.  

Prosilec je dokumente zahteval na način vpogleda ter fotokopij.

 

Organ je o zahtevi prosilca z dne 24. 12. 2018 (v nadaljevanju: zahteva) izdal sklep in odločbo v enem dokumentu št. 090-8/2018/20 z dne  6. 3. 2019 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba). Organ je del zahteve s sklepom zavrgel, ker je v delu zahteve že odločil. Z izpodbijano odločbo je v prvi točki zahtevo prosilca delno zavrnil zaradi izjeme varstva osebnih podatkov, v drugi točki izreka je del zahteve zavrnil zaradi neobstoja dokumentov, v tretji točki izreka pa je glede dela zahteve prosilca napotil na spletno stran, kjer se dokumenti nahajajo. Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je organ dne 15. 1. 2019 prejel odstop zahteve prosilca po ZDIJZ z dne 24. 12. 2018, ki mu ga je poslalo Ministrstvo za infrastrukturo. Iz izpodbijane odločbe nadalje izhaja, da se zahteva v delu, v katerem je že bilo odločeno z odločbo št. 090-8/2018-5 z dne 26. 11. 2018 in odločbo št. 090-8/2018/10 z dne 10. 12. 2018, zavrže. O delu zahteve, v kateri še ni bilo odločeno z odločbo št. 090-8/2018-5 z dne 26. 11. 2018 in odločbo št. 090-8/2018/10 z dne 10. 12. 2018, je organ odločal z izpodbijano odločbo. Organ je prosilcu do dokumentov omogočil delni dostop in mu posredoval prekrite dokumente. Organ je s sklepom zavrgel del zahteve, ki se nanaša na dostop do dokumentov v zvezi z inšpekcijskimi postopki glede državne ceste R3-639/1141, glede dokumentov v pritožbenih postopkih v zvezi s to cesto ter del zahteve, ki se nanaša na uporabo uredbe o varovanju osebnih podatkov. Prosilcu je omogočil tudi vpogled v dokumente.

 

Prosilec izpodbijano odločbo s pritožbo z dne 9. 4. 2019 izpodbija v celoti. Navedel je, da je zahtevo naslovil neposredno na Ministrstvo za infrastrukturo in ne na organ. Nadalje navaja, da je organ z odločbama št. 090-8/2018-5 z dne 26. 11. 2018 in št. 090-8/2018/10 z dne 10. 12. 2018 njegove zahteve neutemeljeno zavrgel in prekril podatke, ki se nanašajo na vsebino in zakonitost ter način pridobivanja podatkov in posnetkov na lastnini pritožnika, prejetih od drugih organov ali oseb oz. upravičujejo uporabo ter obdelavo podatkov v inšpekcijskem postopku in v komunikaciji z drugimi institucijami pred uvedbo nadzora in glede izvajanja inšpekcijskih postopkov. Navedel je, da je odstop zahteve organu neutemeljen. Prosilec navaja, da je na organ že naslovil zahtevi z dne 18. 9. 2018 in 19. 11. 2018, ter organ zaprosil za vpogled v upravni spis dne 29. 1. 2019. Navaja, da o zahtevi ni odločal pristojni drugostopni organ. Prvostopni organ pa ni odločal vsebinsko glede na zahteve z dne 24. 12. 2018, 18. 9. 2018 in 19. 11. 2018 ter je prekril podatke, ki se nanašajo na inšpekcijske in upravne postopke zoper prosilca. S sklepom in odločbo organa št. 090-8/2018-5 in št. 090-8/2018/10 je organ zavrgel oz. z odločbo delno zavrnil dostop in prekril podatke in pridobljeno slikovno gradivo v delu, ki se nanaša na postopke zoper prosilca, ki jih vodi …….. Prosilec navaja, da je organ glede na zaprosilo z dne 29. 1. 2019 za vpogled v inšpekcijski upravni spis s sklepom, ki ga je izdal ….. št. 06101-256/2018-5 dne 18. 2. 2019, zavrnil vpogled v zadevah inšpekcijskih postopkov, ki jih vodi proti ……... Zahteva vpogled in fotokopije vse dokumentacije, slikovne priloge policije in drugih organov ali oseb z vsemi podatki brez prekrivanja, pridobljenih na pnjegovih nepremičninah, pridobljenimi pred in v postopku nadzora in ki se nanašajo na inšpekcijske postopke proti prosilcu. Oba organa, organ z odločbo št. 0602-563/2018/5 (izdal jo je …..) z dne 3. 10. 2018 in drugostopenjski organ Ministrstvo za infrastrukturo z odločbo št. 3717-177/2018/2-02411756 z dne 10. 12. 2018, sta se sklicevala na Odredbo o pristojnosti nadzorstva in odreditvi območja nadrejenega za državne ceste tudi za občinske ceste na območju Mestne občine Ljubljana, številka Odredbe in datum pa nista navedena. Organ je s sklepom št. 06101-256/2018-5 z dne 18. 2. 2019 zavrnil vpogled v inšpekcijski spis in izdal nezakonit sklep št. 06101-22/2019-5 z dne 13. 3. 2019. Prosilec navaja, da z izpodbijano odločbo ni prejel dokumentov, ki bi temeljili na navedbah in ugotovitvah inšpektorja, izvedenih v inšpekcijskem nadzoru in znotraj upravnega postopka (glede na zavrnjene zahteve in vpogleda na podlagi ZUP in ZDIJZ ter v zvezi s predpisi na področju osebnih podatkov).

 

Organ po prejemu pritožbe prosilca odločbe ni nadomestil z novo, pritožbo je z vsemi prilogami, z dopisom št. 090-8/2018/23 z dne 11. 4. 2019, odstopil v reševanje IP.

 

IP je z namenom razjasnitve dejanskega stanja ter v skladu z načelom materialne resnice (8. člen ZUP), dne 26. 4. 2019 pri organu opravil ogled in camera na podlagi 11. člena ZInfP, o čemer je nastal zapisnik št. 090-92/2018/3. Ogled in camera je bil namenjen ogledu dokumentov, ki so bili predmet zahteve in za katere organ v izpodbijani odločbi navaja, da je o njih že odločil s pravnomočnima odločbama št. 090-8/2018/5 z dne 26. 11. 2018 in št. 090-8/2018/10 z dne 10. 12. 2018 ter pridobitev pojasnil.

 

Organ je IP naknadno dne 26. 4. 2019 in dne 10. 5. 2019 posredoval dodatna pojasnila.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP je pritožbo prosilca kot pravočasno, dovoljeno in vloženo po upravičeni osebi, vzel v obravnavo. Kot organ druge stopnje je skladno z 247. členom ZUP izpodbijano odločbo organa preizkusil v delu, v katerem jo je prosilec izpodbijal, in v mejah njegovih pritožbenih navedb. Po uradni dolžnosti je preizkusil, ali ni v postopku na prvi stopnji prišlo do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen materialni zakon.

 

V obravnavani zadevi ni sporno, da je organ zavezanec po ZDIJZ, sporno je, s katerimi dokumenti v zvezi s prosilčevo zahtevo organ dejansko razpolaga in ali glede teh dokumentov obstaja katera izmed izjem od prostega dostopa. IP je v tem pritožbenem postopku odločal o pritožbi prosilca zoper odločbo organa št. 090-8/2018/20 z dne 6. 3. 2019 (dalje izpodbijana odločba), s katero je bilo odločeno o zahtevi prosilca z dne 24. 12. 2018.

 

Glede pritožbene navedbe, da zahteve ni obravnaval pristojni organ, IP po preučitvi zakonodaje in glede na vsebino zahteve ugotavlja, da je Ministrstvo za infrastrukturo utemeljeno odločilo, da sodi zahteva vsebinsko v delovno področje organa ter zahtevo pravilno odstopilo organu, na podlagi 20. člena ZDIJZ. Iz 38. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) namreč izhaja, da Ministrstvo za infrastrukturo opravlja naloge na področjih železniškega, zračnega, pomorskega prometa, plovbe po celinskih vodah in cestnega prometa, razen nadzora varnosti cestnega prometa, naloge na področjih prometne infrastrukture in žičniških naprav, naloge na področju energetike, rudarstva ter naloge na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Nadalje Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18 in 10/19) v 7. členu določa, da  je Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo, ki med drugim:

1.      opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov na področjih železniškega prometa, cestnega prometa in prometne infrastrukture za vse vrste kopenskega prometa ter na področju žičniških naprav in varnosti na smučiščih,

2.      opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki določajo pravila cestnega prometa, in predpisov, izdanih na njegovi podlagi,

Nadalje pa ZDIJZ v 20. členu določa ravnanje organa, če ne poseduje zahtevane informacije. Če organ, ki je prejel zahtevo, ne razpolaga z zahtevano informacijo, mora nemudoma, najpozneje pa v roku 3 delovnih dni od dneva prejema zahteve, odstopiti zahtevo organu, ki je glede na vsebino zahteve pristojen za njeno reševanje, in o tem obvestiti prosilca.

 

Iz zahteve prosilca izhaja, da zahteva dokumente v zvezi z inšpekcijskimi nadzori, izhaja pa tudi, da zahteva odločbe v zvezi s pritožbami na odločbe organa. IP ugotavlja, da je organ prosilcu posredoval tudi dokumente v zvezi s pritožbenimi postopki, ki jih je vodilo Ministrstvo za infrastrukturo na državni cesti, in sicer kopije odločb v zvezi z državno cesto R3-639/1141 ter drugimi državnimi cestami, ki se nanašajo na druge regionalne ceste in odseke. IP ugotavlja, da prosilec ne bi mogel dobiti več dokumentov od Ministrstva za infrastrukturo v zvezi z inšpekcijskimi postopki in pritožbenimi postopki. Glede na navedeno IP ne dvomi v pristojnost organa za obravnavo te zahteve in meni, da je o zahtevi odločal pristojni organ.

 

IP je nadalje ugotavljal, ali so glede zahtevanih dokumentov podani vsi pogoji za obstoj informacije javnega značaja po 4. členu ZDIJZ (nahajajo se v materializirani obliki, izvirajo iz delovnega področja organa, organ pa z njimi nedvomno razpolaga). Ob tem IP še pojasnjuje, da je organ po ZDIJZ dolžan posredovati le dokumente, s katerimi že razpolaga, pri čemer ni dolžan ustvariti novega dokumenta, zbirati informacij, izražati mnenj ali pripravljati odgovorov na vprašanja ter pojasnil in analizirati podatkov. Organi po ZDIJZ torej niso dolžni izdelati, predelati ali spremeniti (dograditi) informacij, s katerimi razpolagajo.

 

 1. Ugotovitve o tem, s katerimi dokumenti organ v postopku dejansko razpolaga in je o njih odločal z izpodbijano odločbo

 

Ker se je prosilec pritožil zoper celotno odločbo, je IP preveril, ali organ razpolaga z dokumenti, ki se nanašajo na del zahteve v zvezi z dokumenti vseh rednih in izrednih opravljenih inšpekcijskih nadzorov organa in v pritožbenih postopkih in ukrepih na občinskih cestah, izvedenih pri rednem vzdrževanju, obnavljanju in v času gradnje priključkov na državno cesto ter dokumentacijo in regulative, ki izkazuje pristojnosti organa na občinskih cestah, dokumentacijo in regulative, ki izkazuje pristojnosti organa na občinskih cestah in Vipotnikovi poti. Organ je glede na drugo točko izreka izpodbijane odločbe v tem delu zahtevo zavrnil. IP je na ogledu in camera ugotovil, da je organ vse dokumente, ki so v zvezi s prosilčevo zahtevo, prosilcu posredoval ter da z dokumenti, ki se nanašajo na občinsko cesto, organ ne razpolaga. Organ je namreč pojasnil, da je pristojen le za nadzor nad državnimi cestami in ne nad občinskimi cestami. IP ni našel razlogov, da organu ne bi verjel, saj tudi iz 112. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) izhaja, da inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov na državnih cestah izvaja inšpektorat, pristojen za državne ceste, na občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, pa občinski inšpekcijski organ, pristojen za ceste. Glede na to, da je organ dovolj izčrpno pojasnil razloge, je IP v celoti sledil pojasnilom organa ter obrazložitvi v izpodbijani odločbi, saj v kolikor organ z dokumenti ne razpolaga, ne gre za informacijo javnega značaja po prvem odstavku 4. člena ZDIJZ.

 

 1. Ugotovitve glede sklepa o zavrženju

 

Ker se je prosilec pritožil zoper odločbo v celoti, je IP nadalje preveril, ali je organ v izpodbijani odločbi vsebinsko odločal o vseh dokumentih, ki so predmet zahteve prosilca. Organ je namreč del zahteve zavrgel, ker je o teh delih zahteve že odločal z odločbama št. 090-8/2018-5 in št. 090-8/2018-10, ki sta pravnomočni (prva dne 13. 12. 2018, druga pa 28. 12. 2018).

 

Prosilec je organ dne 18. 9. 2018 zaprosil za vpogled in fotokopije dokumentov v zadevah:

 • vseh rednih in izrednih opravljenih inšpekcijskih nadzorov in postopkih z zapisniki na državni cesti R3-639/1141 izvedenih po uradni dolžnosti in na podlagi prijav,
 • vseh opravljenih inšpekcijskih nadzorov in postopkih z Zapisniki na državni cesti R3-639/1141 ki jih je opravil ….. v letu 2018,
 • vseh opravljenih inšpekcijskih nadzorih in postopkih na državni cesti R3-639/1141 ki jih je opravil … na dan 7.9.2018 po uradni dolžnosti in nalog oz. listine ki izkazujejo potrebo in vzrok nadomeščanja …..,
 • vseh opravljenih nadzorov po uradni dolžnosti na dan 7.9.2018,
 • vso dokumentacijo prejeto od Policije Šiška odposlane na dan 23. 8. 2018 in povratno dokumentacijo o izvedenih ukrepih odposlanih policiji v obravnavani zadevi na dan 7. 9. 2018,
 • dokumentacijo o usposobljenosti, strokovnim izpitu, izobrazbi, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev za mesto inšpektorja ……,
 • dokumentacijo, ki opredeljuje uporabo Uredbo o varovanju osebnih podatkov in pooblaščene osebe in o namenu, obsegu uporabe podatkov o ……… v zvezi z postopkom po uradni dolžnosti,
 • delovni nalog in izpis o uporabi službenega vozila in uporabi sredstev za opravo nadzora ….. v mesecu avgustu in septembru in na dan 7. 9. 2018.

 

O zahtevi je organ odločal z odločbo št. 090-8/2018/5 z dne 26. 11. 2018. IP je preveril, ali je organ o dokumentih, ki jih zahteva prosilec z zahtevo z dne 24. 12. 2018 (in je predmet tega pritožbenega postopka), že odločal z navedeno odločbo. Organ je na ogledu in camera pojasnil, da ne more točno določiti, kateri dokumenti spadajo pod posamezno alinejo zahteve z dne 24. 12. 2018, ker so deli zahteve prosilca med sabo povezani, vsebine se prepletajo, da pa se zahteva nanaša na inšpekcijske nadzore v zvezi z državno cesto R 3-639/1141. V zvezi z dostopom do informacij javnega značaja v zvezi s to cesto pa je organ že odločil z odločbo št. 090-8/2018/5. Organ je dokumente v zadevah, ki so spodaj naštete, prepoznal kot dokumente, o katerih je že odločal z odločbo št. 090-8/2018/5 in je zato v tem delu zavrgel zahtevo. Organ je IP naknadno posredoval tudi dopis, kjer je naštel vse dokumente iz zadev, s katerimi organ razpolaga v zvezi s prosilčevo zahtevo z dne 24. 12. 2018 in o katerih je že odločal z navedeno odločbo. Organ je tudi podrobno po posameznih dokumentih pojasnil, o katerih je že odločal. Z odločbo št. 090-8/2018/5 je organ v prvi in drugi točki izreka delno zavrnil zahtevo prosilca z dne 18. 9. 2018, v tretji točki izreka pa navedel dokumente, glede katerih je zahtevi prosilca ugodil. IP je na podlagi pojasnil organa in vpogleda v to odločbo ugotovil, da je organ z navedeno odločbo tako že odločal o naslednjih zadevah in dokumentih:

06102-25/2017 (4 dokumenti); 06102-24/2017 (2 dokumenta); 7101-398/2014 (3 dokumenti); 7101-396/2014 (2 dokumenta); 7101-394/2014 (3 dokumenti); 7101-392/2014 (3 dokumenti); 7101-391/2014 (3 dokumenti); 7101-395/2014 (2 dokumenta); 7101-393/2014 (2 dokumenta); 06102-446/2015 (4 dokumenti); 06102-32/2014 (3 dokumenti);

 

06102-563/2018 (8 dokumentov), pod zaporedno št. 2 spada dokument št. 06102-563/2018-1 z dne 18. 9. 2018, pod št. 6 pa dokument št. 021-1/2018/72-02411700 z dne 15. 10. 2018;

 

7100-318/2014 (1 dokument) – kopija plačilnega naloga z dne 7. 6. 2014, v odločbi št. 090-8/2018/5 je naveden kot kopija plačilnega naloga pod št. 0024340005045;

 

06102-256/2018 (3 dokumenti) – v odločbi sta sicer navedena dva dokumenta iz te zadeve, vendar je organ naknadno pojasnil, da gre pod to zadevo tudi dokument, ki je v odločbi 090-8/2018/5 naveden pod št. 0601-56/2018-3, vendar se je organ pri navedbi te številke zmotil, pravilna številka je št. 0601-256/2018-3 z dne 10. 9. 2018;

 

06102-417/2017 (28 dokumentov) – organ je pojasnil, da pod zaporedno št. 2 spada dokument št. 06102-391/2017/2 z dne 14. 7. 2017, pod št. 5 in št. 6 sodita dokumenta št. 06102-417/2017 z dne 31. 7. 2017, pod št. 7 sodi kopija dokumenta št. 06102-417/2017-31 z dne 4. 8. 2017 s prilogami, pod št. 8 je kopija dokumenta št. 371-1215/2017/2 z dne 4. 8. 2017, ki se nahaja v točki 3 izreka odločbe 090-8/2018/5, pod št. 10 je naveden dopis – pripombe – št. 06102-417/2017-9 z dne 23. 10. 2017 – številka pošiljatelja, pod št. 12 je navedena pritožba št. 06102-417/2017-11 (številka iz dopisa pošiljatelja), pod št. 14 je odločba št. 3717-232/2017-2-00611756 z dne 5. 2. 2018, dokument pod št. 15 se nahaja v 3. točki izreka odločbe 090-8/2018/5, pod št. 19 je evidentiran isti dokument kot je pri št. 18 – kopija plačilnega naloga št. 06102-417/2017-18 z dne 27. 6. 2018 in kopija UPN obrazca in je naveden v točki 3 izreka odločbe 090-8/2018/5, pod št. 20 sta v odločbi št. 090-8/2018/5 navedena dva dokumenta, eden z datumom 20. 7. 2018 in drugi z dne 2. 7. 2018, pri dokumentu kopija pritožbe št. 06102-417/2017-22 je opravilna številka prepisana z dopisa pošiljatelja, opravilna št. organa je 06102-417/2017-23, dokumenti pod št. 24, 25, 26 so v 3. točki izreka odločbe 090-8/2018/5 - kopija obvestila o plačilu upravne takse in kopija UPN obrazca, kopija dokumenta št. 06102-417/2017-24 z dne 30. 8. 2018, kopija plačilnega naloga št. 06102-417/2017-25 z dne 3. 9. 2018, dokument št. 27 je 3717-232/2017/8-02411756 z dne 22. 10. 2018 (datum in številka sta prepisana iz odločbe organa 2. stopnje - MZI), dokument pod št. 28 se v odločbi nahaja v 3. točki izreka odločbe 090-8/2018/5;

 

06102-420/2017 (20 dokumentov); v 3. točki izreka odločbe št. 090-8/2018/5 so: pod št. 6 kopija dokumenta št. 37167-2009/2017/2 (1502) z dne 3. 8. 2017 Objekti obveščanja in oglaševanja v območju ceste R3- 639/1141 Direkcije RS za infrastrukturo, pod št. 8 kopija dokumenta št. 371-1215/2017/2 z dne 4. 8. 2017 Odgovor - soglasja za objekte za oglaševanje v Mestni občini Ljubljana, pod št. 19 kopija dokumenta št. 37167-30679/2017/4 (1502)  z dne 18. 12. 2017 Objekti obveščanja in oglaševanja v območju ceste R3- 639/1141 Direkcije RS za infrastrukturo, (organ je navedel, da je v odločbi napačna št., pravilna št. je 37167-3067/2017/4 (1502));

 

06102-82/2017 (32 dokumentov); pod zaporedno št. 2 in 3 je evidentiran dokument št. 06102-87/2017-1 z dne 21. 2. 2017 (datum in številka sta iz dokumenta pošiljatelja), pod št. 4 je evidentiran dokument št. 06102-82/2017-3 z dne 6. 10. 2017, pod št. 5 dokument št. 06102-82/2017/5, pod št. 6 pa so navedene priloge, pod št. 7 kopija dokumenta št. 3713-113/2017/2 z dne 12. 10. 2017 (je v 3. točki izreka odločbe št. 090-8/2018/5), pod št. 8 je naveden dokument št. 06102-82/2017-7 z dne 16. 11. 2017, pod št. 9 je evidentiran dokument št. 06102-82/2017-7 (kopija dokumenta št. 06102-82/2017/10 z dne 20. 2. 2018, kopija dokumenta št. 06102-82/2017/11 z dne 22. 2. 2018, kopija uradnega zaznamka št. 06102-82/2017-12 z dne 2. 3 2018), pod št. 13 kopija odgovora na dopis 06102-82/2017-11 z dne 22. 2. 2018, pod št. 17 in 18 kopija plačilnega naloga št. 06102-82/2017-17 z dne 16. 4. 2018 in kopija UPN obrazca (v točki 3 izreka odločbe 090-8/2018/5), pod št. 19 – odločba št. 3717-59/2018/2-02411756 z dne 19. 4. 2018, pod št. 24 je naveden dokument št. 06102-82/2017-22 (številka iz dopisa pošiljatelja), dokument pod št. 29 je naveden v točki 3 izreka odločbe 090-8/2018/5, pod št. 30 spada odločba št. 3717-59/2018/8-02411756 z dne 7. 9. 2018, pod št. 31 kopija dokumenta št. 06102-82/2017-22 in kopija UPN obrazca ter plačilnega naloga (v 3. točki izreka odločbe št. 090-8/2018/5);

 

06102-419/2017 (16 dokumentov); pod št. 6 sodi kopija dokumenta št. 37167-2009/2017/2 (1502) z dne 3. 8. 2017 Objekti obveščanja in oglaševanja v območju ceste R3- 639/1141 Direkcije RS za infrastrukturo (v točki 3 izreka odločbe št. 090-8/2018/5), pod št. 7 sodi 06102-419/2017-3 z dne 4. 8. 2017 (številka in datum sta prepisana iz dopisa pošiljatelja), dokument organa ima št. 06102-419/2017-3 z dne 28. 7. 2017, pod št. 8 je dokument kopija dokumenta št. 371-1215/2017/2 z dne 4. 8. 2017 Odgovor - soglasja za objekte za oglaševanje v Mestni občini Ljubljana (je v 3. točki izreka odločbe št. 090-8/2018/5), pod št. 10 sta dva dokumenta, št. 06102-419/2017-11 z dne 31. 8. 2017 in dokument št. 06102-419/2017-10 z dne 22. 8. 2017, pod št. 13 sta dva dokumenta, eden z dne 12. 12. 2017 in drugi z dne 7. 12. 2017, pod dokument št. 15 sodi kopija dokumenta št. 37167-30679/2017/4 (1502)  z dne 18. 12. 2017 Objekti obveščanja in oglaševanja v območju ceste R3- 639/1141 Direkcije RS za infrastrukturo, (organ je navedel, da je v odločbi št. 090-8/2018/5 navedena napačna številka dokumenta, pravilna je št. 37167-3067/2017/4 (1502));

 

06102-418/2017 (15 dokumentov); pod zaporedno številko 6 sodi kopija dokumenta št. 37167-2009/2017/2 (1502) z dne 3. 8. 2017 Objekti obveščanja in oglaševanja v območju ceste R3- 639/1141 Direkcije RS za infrastrukturo (ki je v 3. točki izreka odločbe št. 090-8/2018/5), pod št. 8 sodi kopija dokumenta št. 371-1215/2017/2 z dne 4. 8. 2017 Odgovor - soglasja za objekte za oglaševanje v Mestni občini Ljubljana (je v 3. točki izreka odločbe št. 090-8/2018/5), dokument št. 06102-418/2017-14, eden z dne 13. 9. 2018 (številka in datum sta tista, ki ju je navedel pošiljatelj in ni opravilna številka organa), drugi je dokument organa št. 06102-418/2017-14  z dne 23. 7. 2018;

 

06102-138/2018 (9 dokumentov); dokument št. 06102-87/2017-1 z dne 21. 2. 2017 je evidentiran pod št. 06102-138/2018-2;

 

06102-421/2017 (14 dokumentov); pod zaporedno št. 6 sodi kopija dokumenta št. 37167-2009/2017/2 (1502) z dne 3. 8. 2017 Objekti obveščanja in oglaševanja v območju ceste R3- 639/1141 Direkcije RS za infrastrukturo (je v 3. točki izreka odločbe št. 090-8/2018/5), pod št. 8 spada kopija dokumenta št. 371-1215/2017/2 z dne 4. 8. 2017 Odgovor - soglasja za objekte za oglaševanje v Mestni občini Ljubljana (je v 3. točki odločbe št. 090-8/2018/5), v odločbi št. 090-8/2018/5 sta navedena še dva dokumenta, ki sta prilogi pod št. 13 in pod št. 11: kopija dokumenta št. 06102-421/2017/11 z dne 29. 8. 2017, soglasje Mestne občine Ljubljana št. 3713-114/2016/15 z dne 24. 4. 2017 in kopija dokumenta št. 06102-421/2017/13 z dne 11. 9. 2017, kopija soglasja št. 34767-2228/2017/4 (1502) z dne 6. 9. 2017;

 

06102-87/2017 – organ je pojasnil, da je v tej zadevi odločal o dokumentu 06102-87/2017-1, ki je številka na dokumentu in ne opravilna številka spisa organa, ta dokument je pri organu evidentiran v dveh zadevah: 06102-82/2017 in 06102-138/2018.

 

IP je ugotovil, da so vsi našteti dokumenti v povezavi z državno cesto R 3-639/1141 in se nanašajo tudi na zahtevo z dne 24. 12. 2018, zato je organ v tem delu zahtevo prosilca utemeljeno zavrgel. IP je nadalje ugotovil, da je organ tudi glede zadnje (pete) alineje izreka sklepa izpodbijane odločbe glede dela zahteve z dne 24. 12. 2018, ki se nanaša na Uredbo o varovanju osebnih podatkov, že odločal z odločbo št. 090-8/2018/5 (v izreku pod točko 3), in zahtevo tudi v tem delu utemeljeno zavrgel. Pritožba prosilca je posledično v tem delu neutemeljena.

 

Prosilec je organ dne 19. 11. 2018 zaprosil za vpogled in fotokopije dokumentacije po vpogledu, ki izkazujejo izvedene postopke organa zaradi prijave in postopkov po uradni dolžnosti v zadevah:

 • nadzora preglednosti vozišča državne ceste R3-639/1141 iz cest ali ulic, ne kategoriziranih dovoznih poti in pristopov z zapisniki in zapisniki s kontrolnimi pregledi,
 • vseh rednih in izrednih opravljenih nadzorov in kontrolnih inšpekcijskih pregledov in postopkov pri preglednosti na notranji in na zunanji strani cestnih krivin z Zapisniki na vseh državnih cestah in državni cesti R3-639/1141 po uradni dolžnosti in zaradi podane anonimne ali kakršnekoli prijave fizičnih ali pravnih oseb, ki jih je opravil …….. od dne 23. 8. 2018 do dneva vložitve organu,
 • delovne naloge in izpise o uporabi službenega vozila in uporabi sredstev za opravo nadzora ……. od 7. 9. 2018 do dneva vložitve organu.

O tej zahtevi je organ odločal z odločbo št. 090-8/2018/10 z dne 10. 12. 2018. Organ je na ogledu in camera pojasnil, da je z navedeno odločbo odločal o 19 dokumentih. Organ je navedel, da je že predložil vse dokumente, ki se nanašajo na navedeno odločbo in je o njih že odločal, z odstopom spisa IP. IP je na ogledu in camera ugotovil, da je organ zahtevo z dne 24. 12. 2018 zavrgel v delu, ki se nanaša na vseh 19 dokumentov. Organ je na ogledu in camera pojasnil, da ne more ločiti dokumentov po alinejah zahteve z dne 24. 12. 2018, ker so med sabo vsebinsko povezane in se tako dokumenti nanašajo na vse štiri alineje te zahteve.

 

IP je ugotovil, da navedenih dokumentov (za katere je zahtevo z dne 24. 12. 2018) zavrgel, organ ni vsebinsko obravnaval, prav tako jih ni vsebinsko presojal IP. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je organ o navedenih dokumentih že odločal in da je ravnal zakonito, ko je po 4. točki prvega odstavka 129. člena ZUP zahtevo prosilca v delu, ki se nanaša na navedene dokumente, zavrgel iz razloga, ker je te dokumente že vsebinsko presojal in o njih že odločil z odločbo št. 090-8/2018-5 z dne 26. 11. 2018 in odločbo št. 090-8/2018/10 z dne 10. 12. 2018, ki sta obe pravnomočni.

 

Glede pritožnikove navedbe, da mu organ ni posredoval vseh dokumentov, je IP ugotovil, da je organ vse dokumente, ki so v zvezi s prosilčevo zahtevo in s katerimi razpolaga v zvezi z zahtevo z dne 24. 12. 2018, prosilcu že posredoval na podlagi izpodbijane odločbe. Ugotovil je tudi, da z dokumenti, ki jih prosilcu ni posredoval in je v tem delu prosilčevo zahtevo zavrnil, organ ne razpolaga. IP ni našel razlogov, da organu ne bi verjel, saj je organ pojasnil, da je prosilcu posredoval dokumente iz več zadev, in sicer že na podlagi pravnomočnih odločb št. 090-8/2018/5 in št. 090-8/2018/10. Organ je namreč že v izpodbijani odločbi pojasnil, da z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga, prav tako pa je IP na ogledu in camera podal dodatna pojasnila ter IP posredoval dopis z naštetimi dokumenti, s katerimi razpolaga iz vseh zadev in jih je prosilcu posredoval z delnim dostopom.

 

Organ je tudi podrobno pojasnil, da je preveril, ali obstajajo še kateri dodatni dokumenti v zvezi z zahtevo in ugotovil, da se dejansko stanje glede na odločbi št. 090-8/2018/5 in št. 090-8/2018/10 do izdaje odločbe 090-8/2018/20 ni spremenilo in da ni novih dokumentov, o katerih organ še ne bi odločal. O vseh dokumentih je organ odločal in prosilcu dokumente tudi posredoval na elektronskem nosilcu podatkov nosilcu (CD). Organ je prosilcu dne 29. 1. 2019 omogočil tudi vpogled na sedežu organa, in sicer v vse dokumente, navedene v 1. in 3. točki odločbe št. 090-8/2018/5 in v 1. točki odločbe št. 090-8/2018/10. Prav tako je organ podrobno pojasnil za vsak dokument posebej, da je o njem odločil.

 

Organ je na ogledu in camera še pojasnil, da je v sklepu izpodbijane odločbe odločil tudi o dokumentih iz pritožbenih postopkov, ki se nanašajo na zgoraj omenjeno državno cesto. V odločbi št. 090-8/2018-5 je organ odločal tudi o dokumentih v zvezi s pritožbenimi postopki, zato je zahtevo prosilca v tem delu zavrgel, drugih dokumentov v zvezi s pritožbenimi postopki, pa organ nima. Organ je pojasnil, da je v izreku izpodbijane odločbe z odločbo odločal tudi o dokumentih v zvezi z inšpekcijskimi postopki in pritožbenimi postopki, ki se nanašajo na druge ceste (ne le na zgoraj omenjeno državno cesto).

 

Iz celotne pritožbene zadeve tudi ne izhaja noben sum, da bi organ razpolagal z dokumenti in jih ne bi želel posredovati prosilcu. IP je tako sledil organu, da je odločil o vseh dokumentih, s katerimi razpolaga v zvezi s prosilčevo zahtevo. Glede na vse navedeno je IP pritožbo v celoti zavrnil.

 

 1. Ugotovitve v zvezi z izjemo varstva osebnih podatkov

 

IP se je v nadaljevanju ukvarjal tudi z vprašanjem, ali gre pri zahtevanih dokumentih za prosto dostopne informacije javnega značaja. Ker se je organ pri delni zavrnitvi zahteve prosilca skliceval na izjemo varstva osebnih podatkov po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, je IP v nadaljevanju presojal obstoj te izjeme. Glede na določbo 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ je izjema od prosto dostopnih informacij osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov;

 

Po pregledu prejete dokumentacije je IP ugotovil, da je organ prosilcu omogočil delni dostop in v posredovanih dokumentih prekril osebne podatke. Ker se prosilec pritožil zoper celotno odločbo organa, je IP preveril tudi obstoj izjeme varstva osebnih podatkov po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.

 

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, št. L 119 z dne 4. 5. 2016; v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, v členu 4, pododstavek (1), določa, da je osebni podatek katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Splošna uredba o varstvu podatkov v členu 86 nadalje določa, da javni organi oziroma javno ali zasebno telo lahko v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za javni organ ali telo, razkrije osebne podatke iz uradnih dokumentov, s katerimi razpolaga zaradi opravljanja nalog v javnem interesu, da se uskladi dostop javnosti do uradnih dokumentov s pravico do varstva osebnih podatkov v skladu s to uredbo. Razkritje osebnega podatka predstavlja vrsto obdelave osebnih podatkov po členu 4, pododstavku (2) Splošne uredbe o varstvu podatkov, zato je za presojo dopustnosti razkritja potrebno upoštevati splošne podlage za obdelavo osebnih podatkov, opredeljene v členu 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

V skladu z definicijo obdelave osebnih podatkov razkritje in dajanje osebnih podatkov na razpolago izrecno pomeni obdelavo osebnih podatkov. ZDIJZ sam po sebi pa ne daje organom pravne podlage, da razkrivajo oziroma dajejo na razpolago osebne podatke posameznikov, s katerimi razpolagajo zaradi izvrševanja svojih zakonitih pristojnosti[1]. Razkritje osebnih podatkov v postopku dostopa do informacij javnega značaja je dopustno v primeru, ko gre za osebne podatke, ki hkrati pomenijo, na primer, tudi podatke o porabi javnih sredstev (2. alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ) ali ko organ odloči, da je treba podatke razkriti zaradi prevladujočega interesa javnosti (drugi odstavek 6. člena ZDIJZ).

 

IP je ugotovil, da je v dokumentih navedena izjema podana ter da je organ pravilno odločil, da del dokumentov ni prosto dostopna informacija javnega značaja, s tem ko je varovane osebne podatke prekril. IP namreč ugotavlja, da se v dokumentih nahajajo varovani osebni podatki (ime, priimek, naslov fizičnih oseb, številke parcel, katastrske občine ter registrskih tablic vozil). Vsi ti podatki bi v medsebojni povezavi vplivali na določljivost posamezne osebe. IP je ugotovil, da so prekriti podatki varovani osebni podatki in tako niso prosto dostopni. Organ je do dokumentov zakonito omogočil delni dostop, tako da je s prekritjem izločil varovane osebne podatke iz dokumentov ter seznanil prosilca z vsebino preostalega dela dokumentov ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost. Institut delnega dostopa namreč pomeni, da če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki so izvzete iz prostega dostopa in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa, na podlagi 7. člena ZDIJZ, izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

 

IP je tako v celoti sledil obrazložitvi organa v izpodbijani odločbi, saj v kolikor je podana izjema po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, dostop do informacij javnega značaja ni prost in je pritožbo prosilca treba v tem delu zavrniti.

 

 1. Ugotovitve glede 3. točke izreka izpodbijane odločbe – napotitev na spletno stran

 

IP je nadalje v zvezi s točko 3. izreka izpodbijane odločbe preveril, ali je dokumentacija razvidna s spletne strani, kamor je organ napotil prosilca. IP je ugotovil, da je organ prosilca napotil na spletno stran, kjer se nahaja Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18). Ta zakon določa pristojnosti organa, in sicer v 112. členu določa, da opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov na državnih cestah inšpektorat, pristojen za državne ceste (to je organ, op. IP), na občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, pa občinski inšpekcijski organ, pristojen za ceste.

 

ZDIJZ v petem odstavku 6. člena ZDIJZ določa, da ima organ možnost, da prosilcu ne posreduje zahtevane informacije, ki je dostopna v prosto dostopnih javnih evidencah ali na drug način že enostavno javno dostopna (objava v uradnem glasilu, publikacijah organa, medijih, strokovni literaturi, svetovnem spletu in podobno), in mu posreduje samo napotilo, kje se informacija nahaja. IP ugotavlja, da je organ ravnal v skladu z ZDIJZ. Glede na navedeno je bilo v tem delu potrebno pritožbo zavrniti.

 

V zvezi s pritožbeno navedbo prosilca, da organ in Ministrstvo za infrastrukturo pri odločanju v različnih postopkih (npr. v zvezi z vpogledom v spis ter odločanju v zvezi z državno cesto) nista ravnala zakonito, pa IP ugotavlja, da ravnanje teh organov v različnih že končanih upravnih postopkih ne more biti predmet tega pritožbenega postopka. IP pojasnjuje, da v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo zakonitosti in smotrnosti ravnanja organov ter v vprašanje, zakaj organ ne razpolaga z drugimi dokumenti, za katere prosilec domneva, da bi jih moral imeti (npr. kakšni bi morali biti določeni dokumenti oziroma odločitve organa). V postopku dostopa do informacij javnega značaja se ob tem lahko presoja (le) vprašanje, ali zahtevane informacije javnega značaja obstajajo v materializirani obliki, ne pa vprašanje, ali bi morale obstajati in zakaj ne obstajajo.

 

IP je nadalje ugotovil, da je prosilec v pritožbi z dne 9. 4. 2019 zahteval še vpogled in fotokopije vse dokumentacije, slikovne priloge policije in drugih organov ali oseb z vsemi podatki brez prekrivanja podatkov in prekrivanja fotografij, pridobljenih na pritožnikovih nepremičninah, pridobljenimi pred in v postopku nadzora in ki se nanašajo na inšpekcijske postopke proti pritožniku, česar pa ni opredelil v zahtevi, ki je bila predmet izpodbijane odločbe. IP je kot pritožbeni organ v pritožbenem postopku vezan na zahtevo prosilca, saj je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti izpodbijano odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Vsebina zahteve, ki ni bila predmet izpodbijane odločbe in o kateri organ na prvi stopnji ni odločal, zato tudi ne more biti predmet presoje IP kot pritožbenega organa. Prosilec lahko s pritožbo zahtevek zoži, ne more pa ga razširiti oziroma vsebinsko spremeniti. Organ je dolžan razširjeno zahtevo prosilca iz pritožbe obravnavati kot novo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Gre za razširitev zahtevka, ki ni skladna s 133. členom ZUP, po katerem lahko stranka v okviru uvedenega upravnega postopka razpolaga s svojim zahtevkom (lahko ga npr. razširi) le do odločitve oz. do izdaje odločbe na prvi stopnji. Poleg tega pa IP ugotavlja, da je organ s pravnomočno odločbo št. 090-8/2018/5 že odločal o dokumentaciji v zadevi št. 06102-563/2018, ki se nanaša na postopek inšpekcijskega nadzora, in sicer v zvezi z njegovo prijavo Policiji. Organ je na ogledu in camera tudi pojasnil, da je prosilec prejel vse dokumente v navedeni zadevi, in sicer z delnim dostopom (izbrisani so bili viri prijavitelja). Prosilec tako tudi nima pravovarstvenega interesa. IP še navaja, da se niti ne more vsebinsko spuščati v presojo, ali je organ posredoval vse te dokumente, ker navedena odločba ni predmet presoje tega pritožbenega postopka, prav tako, kot že rečeno, navedena zahteva prosilca z dne 24. 12. 2018 ne vsebuje take zahteve.

 

IP je na podlagi vseh zgoraj navedenih argumentov in pravnih podlag zaključil, da pritožbi prosilca ni mogoče ugoditi, zato je na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP pritožbo zavrnil, kot je to navedeno v točki 1 izreka te odločbe. 

 

Na podlagi petega odstavka 213. člena ZUP, ki se smiselno uporablja tudi za odločbo o pritožbi (prvi odstavek 254. člena ZUP), se v izreku odloči tudi o tem, ali so nastali stroški postopka. IP je ugotovil, da v tem postopku posebni stroški niso nastali, zato je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe. 

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Urška Črnič, univ. dipl. prav.,

svetovalka informacijskega pooblaščenca

 

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 


[1] (glej na primer odločbo IP št. 090-118/2011/4, z dne 22. 7. 2011, in smiselno sodbo Upravnega sodišča RS, št. I U 1588-2012-20 z dne 19. 2. 2014)