Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 21.03.2019
Naslov: prosilec -Mestna občina Ljubljana
Številka: 090-2/2019
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Osebni podatek
Status: Delno odobreno


POVZETEK:

Organ je obsežno zahtevo prosilca za dostop do dokumentacije zavrnil z obrazložitvijo, da z dokumenti ne razpolaga. IP je v pritožbenem postopku dopolnil dejansko stanje in na tej podlagi pritožbi prosilca delno ugodil. V zavrnilnem delu je IP odločil, da je organ prosilcu dokumente, ki jih ima že izročil, v delu pa da z njimi ne razpolaga. V delu, v katerem je IP pritožbi ugodil, je ugotovil, da organ z določenimi dokumenti, ki ustrezajo zahtevi prosilca, razpolaga in je v tem delu organu naložil, da prosilcu omogoči delni dostop na način, da prekrije osebne podatke.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-2/2019/10

Datum: 21. 3. 2019

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) po informacijski pooblaščenki, Mojci Prelesnik, izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/05, 51/07 – ZUstS-A; v nadaljnjem besedilu ZInfP), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odločba US, 102/15 in 7/18; v nadaljevanju ZDIJZ) ter prvega in drugega odstavka 248. ter prvega in drugega odstavka 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP) o pritožbi ….. (v nadaljevanju prosilec), z dne 17. 12. 2018, zoper odločbo Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju organ), z dne 3. 12. 2018, v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, naslednjo

 

 

 

O D L O Č B O:

 

  1. Pritožbi prosilca z dne 17. 12. 2018 se delno ugodi in se odločba Mestne občine Ljubljana, št. 090-68/2018 - 3 z dne 3. 12. 2018 delno odpravi ter se odloči: Organ je dolžan v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe prosilcu omogočiti vpogled in fotokopijo naslednjih dokumentov:
  • elektronsko sporočilo …. z dne 19. 4. 2018 ob 12:19, pri čemer se prekrijejo elektronski naslovi in priimek ter ime naslovnika ter direktna telefonska številka.
  • tretja stran dokumenta št. 354-509/2018-1, pri čemer se prekrije ime in priimek v prvi in zadnji vrstici zapisa.
  • celotno dokumentacijo inšpekcijske zadeve št. 061-491/2016, pri čemer se prekrijejo osebni podatki, in sicer na dokumentih: št. 061-491/2016-1 z dne 3. 5. 2016 pri »Podatki o prijavitelju« telefonsko številko, ime in priimek ter naslov pri »Podatki o kršitelju«, na št. 061-491/2016-3 priimek v prvi vrstici in telefonska številka, na »Redni izpis iz zemljiške knjige« podatke o parcelni številki in katastrski občini na celotnem dokumentu ter ime in priimek ter EMŠO kot podatek o lastnikih pri rubriki »Osnovni pravni položaj nepremičnine«, na št. 061-491/2016-6 ime in priimek ter naslov naslovnikov pisanja v glavi in nogi, na št. 061-491/2016-7 ime in priimek ter naslov pošiljateljev, na 1. strani v 5. vrstici drugega odstavka in v drugi vrstici četrtega odstavka ime in priimek posameznika ter ime in priimek podpisnikov dopisa, na 2. strani vse elektronske naslove in direktne telefonske številke, ter pri prvem sporočilu z dne 15. 5. 2012: ime in priimek v uvodu, osebno ime prejemnika, v drugem elektronskem sporočilu z dne 3. 5. 2012 ime in priimek pošiljatelja ter ime in priimek v tretji vrstici besedila sporočila ter podpisnika, v tretjem elektronskem sporočilu z dne 26. 4. 2012 ime in priimek v uvodu sporočila, na tretji strani ime, priimek ter naslov pošiljatelja, v drugi vrstici besedila ime in priimek, v 10. vrstici priimek in v 11. vrstici ime in priimek ter ime in priimek podpisnika, na št. 061-491/2016-8 imeni in priimek v prvi vrstici drugega odstavka, na št. 061-491/2016-9 imeni in priimek ter naslov v uvodu sklepa ter v 1. točki izreka in v odredbi za vročitev, na št. 061-491/2016-10 ime, priimek ter naslov naslovnika ter v odredbi za pošiljanje.
  1. V preostalem delu se pritožba zavrne.
  1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

 

Prosilec je dne 16. 10. 2018 na organ na podlagi ZDIJZ naslovil zahtevo, da mu omogoči vpogled in fotokopijo dokumentacije po vpogledu za naslednje zadeve v zvezi z Vipotnikovo cesto v Ljubljani, in sicer je navedel, da zahteva:

» - dokument MOL: Rekonstrukcija cest v aglomeracijah v MOL 20.2 Tacen- severni del, ki izkazujejo potrebo in verodostojnost v zadevah OPISA stanja in OPISA predvidenega stanja glede odtujene 446 m2 prometne in komunalne javno dobro parc. št. 1751/474 k.o. Tacen v lasti MOL,

 - dokumentacija, sklepi, odločbe, prejete, poslane in izdane vloge organov pregona, državne in inšpekcije MOL, pravnih in fizičnih oseb na podlagi danih pobud in posledično izvajanje Rekonstrukcije cest v aglomeracijah v MOL 20.2 Tacen- severni del MOL …., poslana Telekomu,

 - dokumentacija, sklepi, odločbe, prejete, poslane in izdane vloge policiji, državne IRSI in inšpekcije MOL, pravnih in fizičnih oseb zaradi vloge županu MOL, …. in LUZ-u ….. dne 16. 5. 2018,

 - dokumentacija, da se Vipotnikova cesta projektira ponovno glede na projekt C-554 Slovenija ceste, lokacijska dokumentacija št. 24512/79-LUZ, GEODETSKI NAČRT DEJANSKEGA STANJA naročnika SZ RAŠICA, lokacijsko odločbo št.: 4/4-351-474/79, gradbeno odločbo 4/5-351-474/79, Soglasja direkcije za ceste št. 205/DE/79, Poročilo LUZ o izvozu na državno cesto,

 - dokumentacijo o projektiranju ceste za namene izgradnje kanalizacijskega sistema kot navaja MOL ….. Telekomu, da z izgradnjo optičnega omrežja počaka vsled projektiranja ceste, - dokumentacijo, ki argumentira OPIS STANJA in OPIS PREDVIDENEGA STANJA Vipotnikove glede na dokument MOL: Rekonstrukcija cest v aglomeracijah v MOL 20.2,

 - dokumentacijo, ki argumentira OPIS STANJA in OPIS PREDVIDENEGA STANJA Vipotnikove glede na dokument MOL: Rekonstrukcija cest v aglomeracijah MOL 20.2,

 - dokumentacijo med MOL - SZ Rašica - uporabniki Vipotnikove št. 1- …, št. 3-…., št. 5- …, št. 7- …, št. 9- …, št. 11- …, št. 13- …. o prodaji fizičnim osebam 446 m2 zemljišča 1751/474 javnega dobro v lasti MOL,

  - sklepe sodišča o vpisu 1449 m2 kmetijskega zemljišča 1751/474 MOL-u in 446 m2 zemljišča 1751/474 javno dobro sedmim fizičnim osebam uporabnikom Vipotnikove,

 - dokumentacijo inšpektorata MOL, nastalo na podlagi telefonskih prijav fizičnih in pravnih oseb o opravljenih nadzorih in zapisnikih mestne inšpekcije,

 - dokumentacijo MOL in mestnega inšpektorata poslane policiji v zadevah Vipotnikove,

- dokumentacijo župana MOL o podelitvi koncesije fizičnim osebam …., Vipotnikova 1 za upravljanje z obcestno in prometno javno infrastrukturo zemljišča 1751 474.

 

Organ je o zahtevi prosilca odločil v izpodbijani odločbi, in sicer je njegovo zahtevo opredelil na način, da prosilec zahteva naslednje dokumente:

a) dokument MOL: Rekonstrukcija cest v aglomeracijah MOL 20.2 Tacen- severni del,

b) dokumentacijo MOL … poslano Telekomu,

c) dokumentacijo zaradi vloge prosilca z dne 16. 5. 2018 županu MOL, …., …. (LUZ),

d) dokumentacijo, da se Vipotnikova cesta projektira ponovno glede na projekt C-554 Slovenija ceste,

e) dokumentacijo o projektiranju Vipotnikove ceste za namen izgradnje kanalizacijskega sistema,

f) dokumentacijo, ki argumentira opis stanja in opis predvidenega stanja Vipotnikove ulice glede na dokument MOL: Rekonstrukcija cest v aglomeracijah v MOL 20.2,

g) dokumentacijo med MOL - SZ Rašica - uporabniki Vipotnikove št. 1- …, št. 3-…, št. 5- …, št. 7- …, št. 9 -…, št. 11- …, št. 13- … o prodaji fizičnim osebam 446 m2 zemljišča parcele št. 474, k. o. 1751 Tacen, sicer javnega dobra v lasti MOL,

h) sklepe sodišča o vpisu 1449 m2 kmetijskega zemljišča parcele št. 474, k. o. 1751 Tacen MOL-u in 446 m2 zemljišča parcele št. 474, k. o. 1751 Tacen, javnega dobra, sedmim fizičnim osebam uporabnikom Vipotnikove ceste,

i) dokumentacijo inšpektorata MOL, nastalo na podlagi telefonskih prijav fizičnih in pravnih oseb o opravljenih nadzorih in zapisnikih mestne inšpekcije,

j) dokumentacijo MOL in mestnega inšpektorata, poslane policiji v zadevah Vipotnikove,

l) dokumentacijo MOL o podelitvi koncesije fizičnim osebam …, Vipotnikova 1, za upravljanje z obcestno in prometno javno infrastrukturo parcele št. 474, k. o. 1751 Tacen.

 

Organ je zahtevo prosilca zavrnil z obrazložitvijo, da je uradna oseba organa vlogo prosilca preučila in ugotovila, da organ z dokumentom ne razpolaga, ker je bilo ugotovljeno, da zahtevana informacija sploh ne obstaja. Prav tako pa je organ v isti zadevi, z dopisom št. 090-68/2018 - 4 z dne 3. 12. 2018, prosilcu podal določena pojasnila glede Vipotnikove ulice in mu poslal kopijo dela (strani 1, 12, 23) Projektne naloge "Ureditev cest ob izgradnji javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL, območje 20.2 - Tacen - severni del", št. 430-1753/2016-7, z dne 6. 12. 2016, ki se nanaša na Vipotnikovo ulico in Zapisnik terenskega ogleda ceste Območje: 20 Tacen, z dne 22. 9. 2016 ter mu pojasnil, da se na podlagi te projektne naloge že pripravlja projektna dokumentacija za ureditev kanalizacije in ostalih komunalnih vodov na Vipotnikovi cesti oziroma širšem obravnavanem območju.

 

Prosilec je dne 17. 12. 2018 pri organu vložil pritožbo. Ne strinja se z izpodbijano odločbo in meni, da je dejansko stanje drugačno, kot izhaja iz izpodbijane odločbe. Svoje navedbe je podkrepil s sklicevanjem na dopis št. 090-68/2018-4 z dne 3. 12. 2018 in Obvestilo direktorata za policijo in druge varnostne naloge št. 2600-344/2018/3 z dne 22. 11. 2018. V svoji pritožbi vztraja pri podani zahtevi z dne 16. 10. 2018 in jo ponovi, hkrati pa zahteva še druge dokumente oziroma izjave, saj namreč od IP zahteva, da od organa pridobi izjave, dokumentacijo in mnenje SZ Rašica … in …, …., nadzorne osebe SZ RAŠICA, …, Vipotnikova ul. 5, uporabno dovoljenje, dokumentacijo in odločbe Upravne enote Šiška, Oddelka za okolje in prostor ter premoženjskopravne zadeve, Trg prekomorskih brigad 1, mnenje MOL župana …, Mestni trg 1, MOL Oddelka za gospodarske dejavnosti …, Komunalne skupnosti občine Ljubljana-Šiška, ČS Šmarna gora, Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave MOL, Ministrstva za infrastrukturo, PP- Šiška, JP VO-KA, Okrajnega sodišča Miklošičeva 8 glede zemljiške knjige, in v zadevi županove dodelitve koncesije, izjavo .. in … .. in izjavo MOL Mestna uprava Inšpektorat, Proletarska 1, ker dejansko stanje, kot ga navaja organ, glede obstoja in zakonitosti aktov, upravljanju javnih nepremičnin, predstavlja nezakoniti poseg v človekove pravice. V pritožbi navaja, da MOL ni zakoniti lastnik nepremičnine parcele št. 474, k. o. 1751 Tacen (v nadaljevanju zadevna nepremičnina) ter da so podane druge nezakonitosti pri razpolaganju in upravljanju zadevne nepremičnine, sprejemu urbanističnega načrta in drugih splošnih prostorskih aktov, pri priključitvi na cestno omrežje ter pri komunalnem opremljanju. Pri tem se sklicuje na nezakonito podano soglasje MOL lastnikom parc. št. …, k. o. 1751 Tacen glede uporabe, dovoza in izvoza na zadevno nepremičnino ter glede soglasja MOL pri ureditvi meje med parc. št. …., k. o. 1751 Tacen in zadevno nepremičnino. Hkrati prosilec poudarja, da organ ne podaja odgovora na njegovo vlogo z dne 16. 5. 2018, da podaja lažne prijave na policijo, mestni inšpektorat in na IRSI, prosilcu pa ne dovoli izgradnje optičnega priključka.

 

Pritožbo prosilca je organ dne 8. 1. 2019, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo po upravičeni osebi, na podlagi prvega odstavka 245. čl. ZUP, posredoval v odločanje IP.

 

IP je pri organu, z dopisom št. 090-2/2019/2 z dne 14. 1. 2019, opravil dodatno poizvedbo glede razpolaganja z dokumentacijo, za katero je organ v izpodbijani odločbi ugotovil, da z njo ne razpolaga in za določena dodatna pojasnila. Organ je z dopisom št. 090-68/2018-9 z dne 18. 1. 2019 podal pisni odgovor in predložil določeno dokumentacijo. Iz odgovora organa izhaja, da razen z dokumentom MOL: Rekonstrukcija cest v aglomeracijah MOL 20.2 Tacen- severni del, organ z dokumentacijo ne razpolaga, saj drugi dokumenti še niso izdelani, projekt je v fazi izbire izvajalca za pripravo projektne dokumentacije. Iz navedenega razloga organ tudi še nima ustreznega dokumenta, ki bi zadostil zahtevi prosilca, ki jo je opredelil kot - dokumentacijo, da se Vipotnikova cesta projektira ponovno glede na projekt C-554 Slovenija ceste ter - dokumentacijo o projektiranju Vipotnikove ceste za namen izgradnje kanalizacijskega sistema. Za določene dokumente je organ pojasnil, da jih je odstopil skupaj z odstopljeno pritožbo prosilca, in sicer - dokumentacijo MOL elektronsko sporočilo …, poslano Telekomu, - dokumentacijo, ki argumentira opis stanja in opis predvidenega stanja Vipotnikove ulice glede na dokument MOL: Rekonstrukcija cest v aglomeracijah v MOL 20.2, - dokumentacijo zaradi vloge prosilca z dne 16. 5. 2018 županu MOL, …, … (LUZ). Za določene dokumente, tj - dokumentacijo med MOL - SZ Rašica - uporabniki Vipotnikove … o prodaji fizičnim osebam 446 m2 zemljišča parcele št. 474, k. o. 1751 Tacen, sicer javnega dobra v lasti MOL in - sklepe sodišča o vpisu 1449 m2 kmetijskega zemljišča parcele št. 474, k. o. 1751 Tacen MOL-u in 446 m2 zemljišča parcele št. 474, k. o. 1751 Tacen, javnega dobra, sedmim fizičnim osebam uporabnikom Vipotnikove ceste, pa je organ pojasnil, da z njimi ne razpolagajo in se v dokaz temu ponovno sklicujejo na elektronsko sporočilo …. z dne 30. 11. 2018, Oddelek za ravnanje z nepremičninami MU MOL. Glede dokumentacije inšpektorata MOL, nastale na podlagi telefonskih prijav fizičnih in pravnih oseb o opravljenih nadzorih in zapisnikih mestne inšpekcije v zadevah Vipotnikove, je organ pojasnil, da z njo ne razpolaga, kar izhaja iz elektronskega sporočila Inšpektorata MU MOL z dne 3. 12. 2018, zato tudi ne obstaja dokumentacija MOL in mestnega inšpektorata, ki bi bila poslana policiji. Glede dokumentacije MOL o podelitvi koncesije fizičnim osebam …., za upravljanje z obcestno in prometno javno infrastrukturo parcele št. 474, k. o. 1751 Tacen, je organ pojasnil, da z njo ne razpolaga, ker je koncesija za vzdrževanje občinskih cest na podlagi sklenjene pogodbe o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest št. 014-22/06-14 z dne 3. 11. 2006, že podeljena družbi KPL, d. o. o. Organ je še pojasnil, da elektronska korespondenca med Telekomom Slovenije, GVO d. o. o. in MOL z dne 19. 4. 2018 ni obsegala drugih dokumentov in prosilcu še ni bila posredovana. Na podlagi elektronskega sporočila prosilca z dne 16. 5. 2018 ni bil pripravljen noben drug dokument, ki bi ustrezal predmetni zadevi. Pravila, na katerih temelji dogovor med MOL in upravljavci komunalnih vodov, so določena v Odloku o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 63/13). Glede navedb prosilca, da je MOL podala ovadbo proti prosilcu na policijo, mestni inšpektorat in IRSI z namenom kriminalizacije in sankcioniranja prosilca, so pojasnili, da s tem niso seznanjeni.

 

Prosilec je na poziv za izjasnitev glede odgovora organa z dne 18. 1. 2019, pojasnil, da vztraja pri podani pritožbi in da dokazuje nezakonitost pridobitve lastništva kmetijskih zemljišč SZ-Rašica –MOL za vnaprej znanih sedem oseb, nezakonitost vpisa v ZK, opuščen nadzor pri načrtovanju in gradnji, malomarno upravljanje teh nepremičnin, nezakonito podane koncesije in dajanje soglasij, protipravno pridobivanje javnega dobra. Sklicuje se še na druge domnevno nelegalne postopke npr. pri izdelavi dokumentacije LUZ št. ID 24512/79 in pošiljanje lažnih poročil Policije na Okrožno državno tožilstvo. Glede dokumentov o podelitvi koncesij se prosilec sklicuje na obvestilo Inšpektorata MOL z dne 2. 6. 2016, št. 061-491/2016-10, iz katerega naj bi izhajalo, da je Inšpektorat MU MOL ustavil postopek v zvezi s postavljanjem lončnic in sajenjem dreves ter grmovnic na zadevni nepremičnini v lasti MOL, ker je MOL izdala dovoljenje za vzdrževanje občinske zelenice. Prosilec se glede navedb organa, da ni seznanjen, da bi MOL podala ovadbo proti prosilcu na policijo, mestni inšpektorat in IRSI, sklicuje na dopis načelnika … št. 3951-39/2004-5/VD-KV z dne 11. 2. 2005 glede problematike visokoraslega rastlinja. Glede navedb, da MOL ne ve za dejanja IRSI, je prosilec navedel, da je …, IRSI, v upravnem postopku št. 06102-563/2018 z dne 24. 9. 2018, na naslov glavna.pisarna@ljubljana.si, zaradi uvedbe inšpekcijskega postopka proti prosilcu glede preglednosti na Vipotnikovi ulici, postavljal vprašanja MOL, ali je zadevna ulica kategorizirana kot občinska cesta. Prosilec navaja, da so mu dejanja MOL povzročila že veliko škode in da se vsled temu na Ministrstvu za infrastrukturo, Inšpektorat za ceste, zoper njega vodijo številni postopki. Vztraja pri predlogu za izvedbo dokazov, ki jih je predlagal že v pritožbi ter dodaja, da bi bilo treba pridobiti upravne spise št. 06102-563/2018 in št. 06101-265/2018 pri Inšpektoratu za ceste. Prilaga dopis št. 37167-24/2019/2 (1502) z dne 8. 1. 2019, Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, Sektorja za upravljanje cest, Območje Ljubljana, iz katerega izhaja, da za zadevo gradnja montažnih stanovanjskih objektov v Tacnu (Gradbeno dovoljenje št. 4/5-351-474/79 z dne 22. 8. 1979), organ ni našel podatka o prejemu vloge za izdajo soglasja za predmetno gradnjo.

 

Z odgovorom prosilca je bil organ seznanjen in je v svojem odgovoru, ki ga je IP prejel 6. 3. 2019, pojasnil, da dokument – obvestilo inšpektorata MOL z dne 2. 6. 2016 pod št. 061-491/2016-10, na katerega se sklicuje prosilec, obstaja in ga organ skupaj s celotno zadevo pošilja. Nadalje organ navaja, da je dokument – dopis načelnika …., št. 3951-39/2004-5 z dne 11. 2. 2005, evidentiran v bazi podatkov Lotus Notes, ki ga organ uporablja za evidentiranje dokumentov in obstaja, vendar v bazi podatkov ni skeniran, niti ga v arhivu ni mogoče najti. Organ je pojasnil, da so pričeli arhiv urejati v letošnjem letu, a ker dokumenta ni mogoče najti, ga ne morejo posredovati. Dokument, dopis št. 06102-563/2018, Inšpektorata RS za infrastrukturo, …. z dne 24. 9. 2018, posredovan na naslov glavna.pisarna@ljubljana.si, se vodi v evidenci dokumentov Lotus Notes in ga je organ skupaj z odgovorom na navedeni dopis, tudi posredoval.

 

Pritožba je delno utemeljena.

 

Uvodoma IP pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Nadalje IP ugotavlja, da prosilec v pritožbi navaja določene nove dokumente, ki jih v zahtevi z dne 16. 10. 2018 ni navedel (»izjave, dokumentacijo in mnenje SZ Rašica … in …, nadzorne osebe SZ RAŠICA, …., uporabno dovoljenje, dokumentacijo in odločbe Upravne enote Šiška, Oddelka za okolje in prostor ter premoženjskopravne zadeve, Trg prekomorskih brigad 1, mnenje MOL župana …, Mestni trg 1, MOL Oddelka za gospodarske dejavnosti …., Komunalne skupnosti občine Ljubljana-Šiška, ČS Šmarna gora, Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave MOL, Ministrstva za infrastrukturo, PP- Šiška, JP VO-KA, Okrajnega sodišča Miklošičeva 8 glede zemljiške knjige, in v zadevi županove dodelitve koncesije izjavo …. 1 in izjavo MOL Mestna uprava Inšpektorat, Proletarska 1«).

 

IP pojasnjuje, da lahko stranka v skladu s 133. členom ZUP in v skladu z načelom dispozitivnosti v okviru uvedenega upravnega postopka razpolaga s svojim zahtevkom (lahko ga npr. razširi), in sicer vse do odločitve oz. do izdaje odločbe na prvi stopnji. Povedano drugače, prosilec v pritožbi zahteve ne more razširiti ali vsebinsko spremeniti, kar izhaja iz 133. člena ZUP, ki določa, da ko je postopek uveden, lahko stranka do izdaje odločbe na prvi stopnji razširi ali spremeni postavljeni zahtevek ne glede na to, ali ima razširjeni oziroma spremenjeni zahtevek isto pravno podlago ali ne, če se tak zahtevek opira na iste bistvene sestavine dejanskega stanja in, če je organ pristojen za njegovo reševanje. Torej, prosilec se v pritožbi ne more pritožiti glede dokumentov, ki jih ni navedel v zahtevi. Tudi IP kot pritožbeni organ je v pritožbenem postopku vezan na zahtevo prosilca, saj je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti izpodbijano odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Vsebina zahtevka, ki ni bila predmet izpodbijane odločbe in o kateri organ na prvi stopnji ni odločal, zato tudi ne more biti predmet presoje IP kot pritožbenega organa. Prosilec lahko s pritožbo zahtevek zoži, ne more pa ga razširiti oziroma vsebinsko spremeniti. Organ je dolžan razširjeno zahtevo prosilca iz pritožbe obravnavati kot novo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

 

V kolikor je prosilec podal zgoraj navedene navedbe kot dokazne predloge pa IP poudarja, da je v obravnavanem primeru v presoji organ kot zavezanec in ne Policija, Okrožno državno tožilstvo oziroma Ministrstvo za infrastrukturo, Okrajno sodišče, idr., ki jih v svojih navedbah omenja prosilec, saj IP odloča o tem, ali ima zahtevane dokumente organ in o njegovi obveznosti omogočanja dostopa in ne o tem, kaj se nahaja pri drugih organih, ki morda razpolagajo z zahtevanimi dokumenti in so sami lahko zavezanci. Prosilec se je na te dokaze skliceval predvsem za utemeljitev svojih navedb o nezakonitosti poslovanja organa glede zadevne nepremičnine, kar kot je pojasnjeno, ni predmet tega postopka. Glede predloga prosilca, da se pridobita spisa Inšpektorata RS za infrastrukturo št. 06102-563/2018 in št. 06101-265/2018 pa je IP presodil, da je organ dokumente, ki so pri njem glede navedenih dveh zadev, posredoval, v preostalem delu pa to presega predmet obravnavane zahteve.

 

Še preden se IP spusti v vsebinsko presojo konkretnega primera, želi na tem mestu poudariti, da je v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja pristojen presojati (zgolj) vprašanje, ali gre za informacijo javnega značaja in če ta pri organu obstaja v materializirani obliki, ne pa tudi npr. vprašanje zakonitosti poslovanja organa glede upravljanja in prenosa lastništva na nepremičninah organa, zakonitostjo zavrnitve dovoljenja za priklop na optični kabel, itd. Navedeno sodi v delovno področje drugih organov in ne IP, ki kot že rečeno, v pritožbenem postopku po ZDIJZ presoja zgolj obstoj zahtevanih informacij in vprašanje, ali gre za prosto dostopne informacije javnega značaja.

 

Informacija javnega značaja je po določilu 1. odstavka 4. člena ZDIJZ informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. Iz citiranega 1. odstavka 4. člena ZDIJZ izhaja, da je informacija javnega značaja opredeljena s tremi osnovnimi kriteriji: da gre za informacijo, ki izvira iz delovnega področja organa (informacija je povezana z delom organa in jo je le- ta pridobil v okviru svojih javnopravnih pristojnosti), da organ z njo razpolaga in da se informacija nahaja v materializirani obliki.

 

IP pojasnjuje, da morajo biti za informacijo javnega značaja izpolnjeni trije osnovni pogoji, in sicer informacija mora izvirati iz delovnega področja organa, organ mora z njo razpolagati in nahajati se mora v materializirani obliki. Če so navedeni pogoji izpolnjeni, je organ pri postopanju in odločanju po ZDIJZ dolžan v nadaljevanju presojati, ali so dokumenti, ki predstavljajo informacije javnega značaja, javno dostopni (v celoti ali delno), in se konkretno opredeliti do vsakega posameznega dokumenta.

 

V konkretnem primeru ni sporno, da je organ zavezanec za dostop do informacij javnega značaja, sporno pa je, ali organ informacije, ki jih je prosilec zahteval, ima. Organ je v izpodbijani odločbi odločil, da se zahteva prosilca v celoti zavrne, saj z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga, hkrati pa je prosilcu z ločenim dopisom določene dokumente izročil in torej odločil, da določene dokumente, ki ustrezajo zahtevi ima.

 

Glede zavrnilnega dela odločbe

 

V pritožbenem postopku je tako IP dopolnil ugotovitveni postopek. Iz ugotovljenega dejanskega stanja izhaja, da dokumente, ki ustrezajo zahtevi prosilca »dokumentacijo, ki argumentira OPIS STANJA in OPIS PREDVIDENEGA STANJA Vipotnikove glede na dokument MOL: Rekonstrukcija cest v aglomeracijah MOL 20.2,« in »dokument MOL: Rekonstrukcija cest v aglomeracijah v MOL 20.2 Tacen- severni del, ki izkazujejo potrebo in verodostojnost v zadevah OPISA stanja in OPISA predvidenega stanja glede odtujene 446 m2 prometne in komunalne javno dobro parc. št. 1751/474 k.o. Tacen v lasti MOL« organ ima in da je te dokumente prosilcu tudi že izročil, skupaj z dopisom št. 090-68/2018-4 z dne 3. 12. 2018. Gre za prvo 12., in 23. stran Projektne naloge "Ureditev cest ob izgradnji javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL, območje 20.2 - Tacen - severni del", št. 430-1753/2016-7, z dne 6. 12. 2016, ki se nanaša na Vipotnikovo ulico in Zapisnik terenskega ogleda ceste Območje: 20 Tacen, z dne 22. 9. 2016. Organ je v pritožbenem postopku tudi pojasnil, da drugi dokumenti še niso izdelani, saj je projekt v fazi izbire izvajalca za pripravo projektne dokumentacije. Ker je organ prosilcu že posredoval zahtevane dokumente, s katerim razpolaga, to pomeni, da prosilec nima več pravovarstvenega interesa za pridobitev teh dokumentov, saj je bilo njegovi zahtevi za dostop ugodeno in mu je organ zahtevani dokument, s katerim razpolaga, tudi posredoval. IP je mnenja, da isti prosilec v postopku po ZDIJZ ne more več kot enkrat zahtevati istih informacij javnega značaja, saj za to nima več pravovarstvenega interesa, če je bilo njegovi zahtevi za dostop že ugodeno. Prosilec v svojih navedbah tudi priznava, da je te dokumente prejel ter da pa se ne strinja z ugotovitvami, ki iz teh dokumentov izhajajo. Slednje pa ni predmet pritožbenega postopka po ZDIJZ, zato je njegova pritožba, kljub postopkovnim pomanjkljivostim organa, ki je sicer tudi v tem delu njegovi zahtevi zavrnil, namesto, da bi zahtevi ugodil, neutemeljena.

 

V delu zahteve prosilca, ki se nanaša na spodaj naveden dokumente, IP ugotavlja, da je odločitev organa pravilna in da organ z dokumenti, ki bi zahtevi ustrezali, ne razpolaga:

»dokumentacijo med MOL - SZ Rašica - uporabniki Vipotnikove …. o prodaji fizičnim osebam 446 m2 zemljišča 1751/474 javnega dobro v lasti MOL,«,

»sklepe sodišča o vpisu 1449 m2 kmetijskega zemljišča 1751/474 MOL-u in 446 m2 zemljišča 1751/474 javno dobro sedmim fizičnim osebam uporabnikom Vipotnikove«, »dokumentacijo o projektiranju ceste za namene izgradnje kanalizacijskega sistema kot navaja MOL … Telekomu, da z izgradnjo optičnega omrežja počaka vsled projektiranja ceste«,

»dokumentacija, da se Vipotnikova cesta projektira ponovno glede na projekt C-554 Slovenija ceste, lokacijska dokumentacija št. 24512/79-LUZ, GEODETSKI NAČRT DEJANSKEGA STANJA naročnika SZ RAŠICA, lokacijsko odločbo št.: 4/4-351-474/79, gradbeno odločbo 4/5-351-474/79, Soglasja direkcije za ceste št. 205/DE/79, Poročilo LUZ o izvozu na državno cesto«,

»dokumentacijo MOL in mestnega inšpektorata poslane policiji v zadevah Vipotnikove«,

»dokumentacijo župana MOL o podelitvi koncesije fizičnim osebam …. za upravljanje z obcestno in prometno javno infrastrukturo zemljišča 1751 474«.

 

Iz pojasnila organa, ki odgovori na zahtevo prosilca glede dokumentacije o ponovnem projektiranju ceste in kanalizacijskega omrežja, namreč izhaja, da MOL na območju Vipotnikove ulice ureja priključevanje objektov na javno kanalizacijsko omrežje. V skladu z 10. in 11. členom Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Ur. L. RS, št. 63/2013) so dogovorjena pravila do upravljavcev drugih komunalnih vodov, ki bi bili zainteresirani za izgradnjo ali prenovo svojih vodov na območjih, ki so vključeni v izgradnjo sanitarne kanalizacije na podlagi evropskega projekta »Dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE«, ki bo potekala na 39 območjih po Ljubljani. Tako je bilo postavljeno navodilo vsem upravljavcem komunalnih vodov (vodovod, elektrika, optika, javna razsvetljava,...), da se gradnja izvaja sočasno, zaradi lažje uskladitve poteka in križanja vseh komunalnih vodov, že ob sami pripravi projektne dokumentacije, zaradi priprave razdelitve stroškov na posamezne soudeležence pri gradnji in na koncu tudi zaradi lažjega prilagajanja pri izgradnji vodov na terenu. Ker se na podlagi projektne naloge projektna dokumentacija za ureditev kanalizacije in ostalih komunalnih vodov na Vipotnikovi cesti oziroma širšem obravnavanem območju šele pripravlja, drugi dokumenti še niso izdelani, projekt je v fazi izbire izvajalca za pripravo projektne dokumentacije, organ drugih dokumentov, razen teh, ki jih je že posredoval prosilcu, nima. S temi navedbam pa so skladna tudi dokazila prosilca, ki jih je v pritožbenem postopku tudi sam priložil, saj iz dokumenta št. 37167-24/2019/2 (1502) z dne 8. 1. 2019, Direkcije RS za infrastrukturo, izhaja, da za predmetno nepremičnino niso prejeli vloge za izdajo soglasja.

 

V delu zahteve, ki se nanaša na dokumentacijo o prenosu lastništva na zadevni parceli iz občine na sedem fizičnih, IP ugotavlja, da iz zemljiške knjige za zadevno nepremičnino izhaja, da je občina še vedno lastnik, zato organ utemeljeno nima dokumentov s tem v zvezi, saj do prenosa ni prišlo. Glede dokumentacije o podelitvi koncesije na zadevni nepremičnini posameznikom, je organ pojasnil, da dokumentov s tem v zvezi nima, saj za zadevno območje edino koncesijo izvaja KPL, d. o. o. Za zadevno nepremičnino pa je organ podel soglasje za njeno ureditev in ne koncesije, kot je zahtevek opredelil prosilec. Dostop do dokumentov, ki se nanašajo na podeljeno soglasje in na inšpekcijski postopek s tem v zvezi, bo predmet te odločbe v nadaljevanju.

 

Dopis št. 06102-563/2018 z dne 24. 9. 2018, ki ga je …. iz Inšpektorata RS za infrastrukturo, poslal na naslov organa »glavna.pisarna@ljubljana.si, na katerega je opozoril prosilec v pritožbenem postopku, in odgovorom nanj, je organ poslal v pritožbenem postopku. Iz vsebine navedenega dopisa izhaja, da IRSI zaradi uvedbe inšpekcijskega postopka glede preglednosti na državno cesto R3-639/1411, km 3,050 ob SH številka Cesta vstaje 46, Šmartno, iz Vipotnikove ulice, organ sprašuje glede kategorizacije Vipotnikove ulice. V odgovoru organ podaja pojasnilo glede kategorizacije navedene ceste. IP ugotavlja, da naveden dokument ne ustreza nobenemu od zahtevanih dokumentov, saj iz njega ni razvidno, da bi bil posledica vloge prosilca z dne 16. 5. 2018, v zvezi s katero prosilec zahteva dokumente IRSI, prav tako ni dokument Inšpektorata organa niti ne gre za dokument, ki bi bil poslan Policiji. Pritožbene navedbe, s katerimi prosilec opozarja na naveden dokument, kot dokazilo, da organ z dokumenti, ki ustrezajo njegovi zahtevi, razpolaga, so tako neutemeljene.

 

Glede sklicevanja prosilca v pritožbi na dopis načelnika …. št. 3951-39/2004-5/VD-KV z dne 11. 2. 2005, ki naj bi se nanašal na obvestilo Inšpektoratu MOL s strani uprave MOL glede problematike visokoraslega rastlinja na zadevni nepremičnini, je organ prepričljivo pojasnil, da je naveden dokument evidentiran v bazi podatkov Lotus Notes, ki ga organ uporablja za evidentiranje dokumentov in obstaja, vendar v bazi podatkov ni skeniran, niti ga v arhivu ni mogoče najti. Pri tem je organ pojasnil, da so arhiv pričeli urejati v letošnjem letu. Glede na to, da gre za dokument iz leta 2005 in da je organ prepričljivo pojasnil, da njegovo dokumentarno gradivo ni v celoti urejeno, je tudi v tem delu pravilna odločitev organa, da z dokumentom ne razpolaga.

 

Ob tem IP pojasnjuje, da so zavezanci po ZDIJZ dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta, odgovarjati na vprašanja, pojasnjevati navedb, zbirati informacij, opravljati raziskav, pridobiti dokumentov od drugih organov ali analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca, zato IP zavezancu ne more naložiti, naj prosilcu posreduje dokumentacijo, s katero ne razpolaga. IP poudarja, da v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo zakonitosti in smotrnosti ravnanja organa ter v vprašanje, zakaj organ ne razpolaga z dokumenti, ki jih zahteva prosilec. Pritožbeni postopek tudi ne more biti namenjen prisili ustvarjanja informacij ali ugotovitvi, da bi določene informacije morale obstajati. Prosilec sicer v pritožbi navaja, da bi organ z zahtevanimi dokumenti moral razpolagati, pri čemer pa IP dodaja, da zgolj pavšalno navajanje, da bi organ moral razpolagati z zahtevanimi dokumenti (npr. posredovanje dokumentov Policiji) brez kakršnih koli oprijemljivih dokazil, ne more šteti kot izkazano dejstvo, da organ z zahtevanim dokumentom dejansko razpolaga. V delu, ko pa je prosilec svoje navedbe podkrepil s konkretnim sklicevanjem na dokumente, pa se je organ do njih opredelil. Upoštevaje navedeno IP nima nikakršnega razloga, da ne bi sledil navedbam organa, da zahtevani dokumenti ne obstajajo, poleg tega IP tudi ob reševanju te pritožbe ni mogel posumiti, da organ z zahtevano informacijo razpolaga, vendar je v celoti ne posreduje oz. ne želi posredovati (2. odstavek 10. člena ZInfP). 

 

Glede na to, da zahtevani dokumenti pri zavezancu ne obstajajo, je IP ugotovil, da pritožbi prosilca v tem delu ni mogoče ugoditi. Zavezanec dokumentov, s katerimi ne razpolaga (iz kateregakoli razloga), prosilcu namreč ne more posredovati. IP je zaključil, da so bile v postopku na prvi stopnji sicer pomanjkljivosti, da pa te niso bistvene, saj je organ prosilcu posredoval dokument, s katerim razpolaga, glede drugih dokumentov pa je bilo ugotovljeno, da z njim organ ne razpolaga, zato je IP pritožbo, na podlagi drugega odstavka 248. člena ZUP, v tem delu zavrnil, kot neutemeljeno

 

Glede ugodilnega dela odločbe

 

V delu zahtevka, ki ga je prosilec označil kot:

»dokumentacija, sklepi, odločbe, prejete, poslane in izdane vloge organov pregona, državne in inšpekcije MOL, pravnih in fizičnih oseb na podlagi danih pobud in posledično izvajanje Rekonstrukcije cest v aglomeracijah v MOL 20.2 Tacen- severni del MOL …., poslana Telekomu«,

 »dokumentacija, sklepi, odločbe, prejete, poslane in izdane vloge policiji, državne IRSI in inšpekcije MOL, pravnih in fizičnih oseb zaradi vloge županu MOL, … in LUZ-u …. dne 16. 5. 2018«,

»dokumentacijo inšpektorata MOL, nastalo na podlagi telefonskih prijav fizičnih in pravnih oseb o opravljenih nadzorih in zapisnikih mestne inšpekcije«,

je bilo v pritožbenem postopku ugotovljeno, da organ razpolaga (le) z elektronskim sporočilom …. z dne 19. 4. 2018 ob 12:19, ki ga je poslala zaposlenemu na Telekom v zvezi s priključitvijo prosilca na optični kabel. Organ je pojasnil, da navedenega dokumenta prosilcu še ni posredoval, zato je IP organu naložil še posredovanje omenjenega dokumenta. Glede dokumentov, ki so sledili vlogi prosilca z dne 16. 5. 2018, je IP ugotovil, da je organ naveden dokument označil kot dokument št. 354-509/2018-1 in da se dokumenti, ki bi temu dokumentu sledili, ne nahajajo, razen pripisa na zadnji strani navedenega dokumenta, s prikritimi osebnimi podatki. Glede dokumentacije Inšpektorata organa, nastalo v zvezi z zadevno nepremičnino, je organ posredoval zadevo št. 061-491/2016, ki se v celoti nanaša na zahtevek prosilca in se organu naloži, da prosilcu omogoči dostop v obliki delnega dostopa, kot izhaja iz izreka te odločbe. IP je tako organu naložil še posredovanje omenjenih dokumentov, pri čemer mora organ prekriti varovane osebne podatke, ki predstavljajo izjemo po 3. točke 6. člena ZDIJZ in za katere IP ni našel pravne podlage za njihovo razkritje. Gre za podatke, navedene v 1. točki izreka te odločbe.

 

IP je zaključil, da je pritožba prosilca delno utemeljena, zato je na podlagi prvega in drugega odstavka 251. člena ZUP odločbo organa delno odpravil in v tem delu sam rešil zadevo. Organ je prosilcu v roku 31 (enaintridesetih) dni od prejema te odločbe dolžan posredovati dokumente na način, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

Stroški postopka

 

Prosilec je v pritožbi zoper izpodbijano odločbo zahteval tudi povrnitev stroškov pritožbenega postopka. Uveljavlja materialne stroške in lastne stroške za pripravo vloge, katerih utemeljenost se presoja glede na določbo 113. člena ZUP. V konkretnem primeru ni sporno, da se je postopek začel na zahtevo prosilca, saj se postopek za dostop do informacij javnega značaja skladno z 12. členom ZDIJZ lahko začne zgolj in samo na zahtevo prosilca. Po prvem odstavku 118. člena ZUP organ v odločbi odloči o stroških postopka, kdo jih trpi, koliko znašajo, ter komu in v katerem roku jih je treba plačati. Prvi odstavek 113. člena ZUP določa, da gredo stroški postopka v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Stroški postopka so tisti stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče, izvedence, tolmače, ogled, pravno zastopanje, oglase, prihod, izgubo dohodka, strokovno pomoč, odškodnina za škodo, ki nastane pri ogledu, ipd.). Pravilo, da se v primeru, če se postopek začne na zahtevo stranke, stroški odmerijo v breme stranke, ki je postopek začela, velja tudi kadar stroške odmerja upravni organ druge stopnje (konkretno IP). Drugi odstavek 118. člena ZUP, ki ureja položaj, ko upravni organ odloča o stroških, ki so nastali v postopku s pravnimi sredstvi, namreč za odločanje o stroških ne določa drugačnih pravil, kot pri takem odločanju veljajo na prvi stopnji. Zahtevi prosilca za povračilo stroškov, ki jih uveljavlja s pritožbo, torej ni mogoče ugoditi, o čemer je IP odločil v 3. točki izreka te odločbe.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000 s spremembami in dopolnitvami; ZUT) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Manja Resman, univ. dipl. prav.

svetovalka IP

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.

informacijska pooblaščenka