Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 15.10.2013
Naslov: Prosilec - Mestna občina Celje
Številka: 090-207/2013/6
Kategorija: Ali dokument obstaja?
Status: Zavrnjeno


Sodba Upravnega sodišča

 

POVZETEK:
Prosilka je na organ naslovila zahtevo za posredovanje dovoljenja z žigom dokončnosti in pravnomočnosti. O zahtevi je organ odločil z zavrnilno odločbo, z obrazložitvijo, da z informacijami, ki jih zahteva prosilka, ne razpolaga. Zoper odločbo organa je prosilka vložila pritožbo, ki jo je organ v pristojno reševanje odstopil Informacijskemu pooblaščencu (v nadaljevanju Pooblaščenec) . V pritožbenem postopku  je Pooblaščenec ugotavljal ali organ razpolaga z zahtevano dokumentacijo. Ugotovljeno je bilo, da organ z dovoljenjem, z žigom dokončnosti in pravnomočnosti, ne razpolaga. Potrdilo o dokončnosti in pravnomočnosti se namreč v skladu z veljavno zakonodajo izda le na zahtevo stranke ali organa, pri čemer je organ posebej poudaril, da prosilka v postopku izdaje dovoljenja ni imela položaj stranke. Glede na to, da organ z zahtevano dokumentacijo ne razpolaga, je Pooblaščenec pritožbo prosilke zavrnil.

ODLOČBA:
Številka: 090-207/2013/6
Datum: 15. 10. 2013

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo in 117/2006 – ZDavP-2; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007- ZUP-E, 65/2008-ZUP-F in 8/2010-ZUP-G; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi ………. (v nadaljevanju prosilka), z dne 23. 9. 2013, zoper odločbo Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (v nadaljevanju organ), št. 090-1/2013 z dne 10. 9. 2013, v zadevi odobritve dostopa do informacije javnega značaja naslednjo

O D L O Č B O :

1.    Pritožba prosilke zoper odločbo Mestne občine Celje, št. 090-1/2013 z dne 10. 9. 2013, se zavrne.

2.    V tem postopku posebni stroški niso nastali.


O b r a z l o ž i t e v :

Prosilka je dne 27. 5. 2013 na organ naslovila vlogo za pridobitev fotokopije dovoljenja, št. 3504-1/2012-57 z dne 16. 4. 2012, z žigom pravnomočnosti in izvršljivosti. Navedeni dokument je bil prosilki posredovan dne 13. 6. 2013, pri čemer dokument ni vseboval žiga izvršljivosti. Zaradi slednjega je prosilka ponovno zaprosila organ za posredovanje dokumenta, iz katerega bo razviden tudi datum izvršljivosti dovoljenja. Zahtevo prosilke je organ zavrnil z odločbo z dne 2. 7. 2013.

Prosilka je dne 31. 7. 2013 na organ ponovno naslovila vlogo za pridobitev fotokopije dovoljenja, št. 3504-1/2012-57 z dne 16. 4. 2012, tokrat z žigom pravnomočnosti in dokončnosti. Organ je o zahtevi prosilke odločil s sklepom z dne 28. 8. 2013, s katerim je zahtevo prosilke zavrgel. Zoper navedeni sklep je prosilka vložila pritožbo, o kateri je organ odločil z odločbo, št. 090-1/2013 z dne 10. 9. 2013 (v nadaljevanju izpodbijana odločba). Z izpodbijano odločbo je organ zavrnil zahtevo prosilke z obrazložitvijo, da z dovoljenjem, št. 3504-1/2012-57 z dne 16. 4. 2012, z žigom pravnomočnosti in dokončnosti, ne razpolaga.
 
Zoper izpodbijano odločbo je prosilka dne 23. 9. 2013 vložila pritožbo. Navaja, da se z vsebino izpodbijane odločbe ne strinja ter meni, da je bila njena zahteva neupravičeno zavrnjena. Dejstvo, da je organ na dovoljenje pozabil zapisati datum dokončnosti, po mnenju prosilke ne sme biti razlog za zavrnitev dostopa do informacij javnega značaja.

Organ je pritožbo prosilke, dne 27. 9. 2013, odstopil v obravnavo Pooblaščencu, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo po upravičeni osebi.

Pooblaščenec je dne 1. 10. 2013 organu poslal poziv, naj mu pošlje dokumente s podatki, ki so predmet tega pritožbenega postopka, tj. dovoljenje št. 3504-1/2012-57 z dne 16. 4. 2012, z žigom dokončnosti, pravnomočnosti ter izvršljivosti.

V dopisu z dne 3. 10. 2013 je organ Pooblaščencu ponovno pojasnil, da z zahtevanim dokumentom, na katerem bi bil odtisnjen žig dokončnosti, pravnomočnosti in izvršljivosti, ne razpolaga. Hkrati je organ izrecno opozoril, da ni dolžan ustvarjati novih dokumentov samo zato, da bi ugodili zahtevi prosilca. Organ poudarja, da ZDIJZ prosilcem zagotavlja dostop do že obstoječih dokumentov, s katerimi razpolaga. Prav tako organ navaja, da ga k tovrstnemu potrjevanju upravnega akta ne zavezuje nikakršna pravna podlaga.

Pritožba ni utemeljena.

Pooblaščenec je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo prosilka izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

Namen ZDIJZ, ki izhaja iz 2. člena, je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije, pri čemer si morajo organi za uresničitev tega namena prizadevati, da dosežejo čim večjo obveščenost javnosti o svojem delu. Informacija javnega značaja je po določilu prvega odstavka 4. člena ZDIJZ informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. Iz citiranega prvega odstavka 4. člena ZDIJZ izhaja, da je informacija javnega značaja opredeljena s tremi osnovnimi kriteriji:
•    da gre za informacijo, ki izvira iz delovnega področja organa (informacija je povezana z delom organa in jo je le-ta pridobil v okviru svojih javnopravnih pristojnosti),
•    da organ z njo razpolaga,
•    da se informacija nahaja v materializirani obliki.

Na tem mestu Pooblaščenec pritrjuje navedbi organa, da so zavezanci po ZDIJZ dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij, in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oziroma vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo. Prav tako organi niso dolžni zbirati informacij, opravljati raziskav, ali analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca.

Kot že zgoraj navedeno, je organ v zadevi izdal zavrnilno odločbo, ker informacije, ki jih zahteva prosilka, pri organu ne obstajajo. Prav tako je organ v obrazložitvi zavrnilne odločbe navedel, da je bil zahtevani dokument, tj. dovoljenje št. 3504-1/2012-57 z dne 16. 4. 2012, prosilki posredovan dne 13. 6. 2013.

V obravnavanem primeru torej ni sporno, da zahtevana informacija izvira iz delovnega področja organa, sporno pa je, ali organ z njo razpolaga v materializirani obliki. Pooblaščenec je zato, s pozivom z dne 1. 10. 2013, pozval organ k posredovanju navedenega dovoljena, z žigom dokončnosti, pravnomočnosti in izvršljivosti ter k posredovanju dodatnih pojasnil v zvezi s predmetno zadevo.

Organ je z dopisom, št. 090-1/2013 z dne 3. 10. 2013, Pooblaščencu sporočil, da z zahtevanim dovoljenjem, na katerem bi bil žig dokončnosti in izvršljivosti, ne razpolaga. Hkrati je pojasnil, da vprašanje (ne) opremljenosti predmetnega dovoljenja z žigom dokončnosti, pravnomočnosti ter izvršljivosti, urejajo določbe ZUP ter določbe Pravilnika o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov (Uradni list RS, št. 43/2005 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju pravilnik), ki potrjevanje upravnega akta vežejo na zahtevo stranke oziroma zahtevo organa. Organ posebej poudarja tudi, da prosilka v konkretnem primeru ni bila stranka v postopku izdaje spornega dovoljenja, zato tudi ni upravičena zahtevati potrdila o dokončnosti in pravnomočnosti dovoljenja (bodisi v obliki samostojne listine, bodisi v obliki štampiljke). Prav tako organ navaja, da ni dolžan ustvarjati novih dokumentov samo zato, da bi ugodili zahtevi prosilca. ZDIJZ namreč prosilcem zagotavlja le dostop do že obstoječih dokumentov, s katerimi organ razpolaga.

Na tem mestu Pooblaščenec pojasnjuje, da v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo zakonitosti in smotrnosti ravnanja organov ter v vprašanje, zakaj organi ne opremljajo upravnih aktov z žigi o dokončnosti, pravnomočnosti ter izvršljivosti.

Dokončnost, pravnomočnost ter izvršljivost odločbe ureja ZUP v 224. in 225. členu. Ko postane odločba dokončna oziroma pravnomočna, lahko namreč stranka pri pristojnem organu zahteva potrditev dokončnosti oziroma pravnomočnosti odločbe. V skladu s petim odstavkom 225. člena ZUP izda organ, na zahtevo stranke ali organa, potrdilo o dokončnosti ali pravnomočnosti odločbe v skladu z določili 180. člena ZUP po posebnem ugotovitvenem postopku. Potrjevanje dokončnosti in/ali pravnomočnosti je delno urejeno z ZUP, natančneje pa z izvedbenim aktom, tj. z zgoraj navedenim pravilnikom. Tudi ta v 2. členu določa, da se potrdilo o dokončnosti in pravnomočnosti upravnega akta izda na zahtevo stranke ali organa, pri čemer se lahko potrdilo izda v obliki samostojne listine ali v obliki štampiljke.

Drugače velja za izvršljivost upravnih aktov, ki je po določbah ZUP vezana na trenutek dokončnosti. To velja zlasti za izvajanje strankine pravice. Drugače velja, kadar se v odločbi nalaga kako dejanje. Takrat postane odločba izvršljiva s potekom 15 dnevnega paricijskega roka od dokončnosti, razen če 1 - odločba sama (v izreku) ali 2 - poseben zakon določata drugače. ZUP izrecnih določb o potrjevanju izvršljivosti sicer nima, pa vendarle je ta v interesu stranke. Oblikovano je stališče, da organ postopa zakonito, če zahtevo za izdajo potrdila o izvršljivosti tolmači kot zahtevo za potrditev dokončnosti, saj je nenazadnje izvršljivost, po 224. členu ZUP, vezana na dokončnost. Potrdi se torej dokončnost, praviloma to stori organ izdajatelj akta oz. izvršilnega naslova oz. tudi organ druge stopnje oz. ne izvršilni organ, če stranka to zahteva od njega. To potrdilo ima, ne glede na izdajatelja - ki ni opredeljen z ZUP - le naravo nezavezujočega potrdila, ni niti javna listina.

Izhajajoč iz vsega navedenega ter upoštevajoč veljavno zakonodajo Pooblaščenec ugotavlja, da organ z dokumentom, ki je predmet pritožbe prosilke, v času izdaje prvostopenjske odločbe ni razpolagal, zato zaključuje, da je izpodbijana odločba organa pravilna, pritožba prosilke pa neutemeljena in ji ni mogoče ugoditi. Pooblaščenec je zato, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP, odločil, kot izhaja iz izreka te odločbe in pritožbo prosilke zoper odločbo organa, št. 090-1/2013 z dne 10. 9. 2013, zavrnil.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010- uradno prečiščeno besedilo; ZUT) oproščena plačila upravne takse.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor zoper odločbo organa, št. 090-1/2013 z dne 10. 9. 2013. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se jo vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu in odločbo organa, št. 090-1/2013 z dne 10. 9. 2013.


Postopek vodila    :                             
Mevlida Mehović, univ. dipl. prav.,                                
Asistentka svetovalca Pooblaščenca       
                     
Informacijski pooblaščenec          
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka