Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 27.08.2015
Naslov: Prosilec - Luka Koper d.d.
Številka: 0902-10/2015
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

V obravnavanem primeru je prosilec zahteval informacije v zvezi s samopostrežnimi avtomati za distribucijo napitkov in izdelkov (število, razpisno dokumentacijo, pogodbe,..). Zavezanec je dostop zavrnil.  V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da je predmet pritožbenega postopka izključno pogodba med zavezancem in Automatik servisom d.o.o., ki se nanaša na samopostrežne avtomate, saj je prosilec  jasno zapisal, da ga v osnovi zanimajo pogodbe, ki jih ima zavezanec sklenjene s podjetjem Automatic servis d.o.o., iz Ljubljane. Kot je zavezanec pojasnil, z dokumentom »pogodbo med zavezancem in Automatik servisom d.o.o., ki se nanaša na samopostrežne avtomate«, ne razpolaga, kar pomeni, da ni podan osnovni kriterij informacije javnega značaja, to je »kriterij materializirane oblike«. Zato je IP pritožbo kot neutemeljeno zavrnil.

 

ODLOČBA:

 


Številka: 0902-10/2015/7

Datum: 17. 12. 2015

 

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odst. 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ), 1. odst. 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi ….z dne 26. 8. 2015 (dalje prosilec), zoper odgovor z dne 13. 8. 2015, št.: 1/2015, Luke Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper (dalje zavezanec), v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

 

 

 

O D L O Č B O:

 

  1. Pritožba prosilca z dne 26. 8. 2015, zoper zavrnilni odgovor Luke Koper d.d. z dne 13. 8. 2015, št.: 1/2015, se zavrne.
  1.  Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

 

Prosilec je z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja z dne 27. 7. 2015 zahteval, da mu zavezanec posreduje naslednje informacije:

1. število samopostrežnih avtomatov za distribucijo napitkov in izdelkov,

2. točno lokacijo postavitve samopostrežnih avtomatov,

3. razpisno dokumentacijo oz. kdo in na podlagi katerih kriterijev je izbral dobavitelja za postavitev samopostrežnih avtomatov,

4. pogodbe za postavitev samopostrežnih avtomatov v prostorih Luke Koper, d.d.,

5. odgovorne osebe, ki vodijo to področje oz. člane razpisnih komisij,

6. podatke o podjetjih, ki imajo postavljene avtomate v prostorih Luke Koper, d.d.

 

Na zahtevo prosilca je organ dne 6. 8. 2015 odgovoril, da informacije, ki jih zahteva, niso informacije javnega značaja, ker ne zadostijo določilom ZDIJZ. Znano je, da Luka Koper, d.d. poslovno sodeluje s pogodbenim partnerjem Slorest d.o.o., ki za oskrbo hrane v pristanišču Luki Koper plačuje najemnino.

 

Prosilec je dne 12. 8. 2015 zavezancu odgovoril, da se z njihovo ugotovitvijo ne strinja in da je bil v zahtevi zelo natančen, zato ga čudi njihov »odgovor Slorest????« Prosilec je navedel, da ga v osnovi zanimajo pogodbe, ki jih ima zavezanec sklenjene s podjetjem Automatic servis d.o.o., iz Ljubljane. Zanima ga število postavljenih samopostrežnih avtomatov v Luki Koper d.d, in kakšna je najemnina za te avtomate s strani Automatic servisa d.o.o.

 

Zavezanec je z odgovorom z dne 13. 8. 2015, št.: 1/2015 zahtevo prosilca zavrnil. Ob tem je pojasnil, da ZDIJZ v 4.a členu poslovnim subjektom pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava nalaga objavo podatkov iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ter sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek ali če gre za informacijo za katero je podan prevladujoč javni interes iz drugega odstavka 6. člena istega zakona. Zavezanec ocenjuje, da podatki, ki so predmet zahteve, ne zadostijo zahtevam ZDIJZ oziroma z dokumenti ne razpolaga. S podjetjem Automatic Servis d.o.o. namreč Luka Koper, d.d. nima sklenjene najemne pogodbe za postavitev avtomatov v prostorih, ki so v lasti Luke Koper, d.d. Dopuščajo možnost, da posamezni najemniki poslovnih prostorov znotraj koprskega pristanišča imajo poslovno razmerje s podjetjem Automatic Service d.o.o, vendar gre v tem primeru za samostojne pravne subjekte. Zato Luka Koper, d.d. z zahtevanimi podatki ne razpolaga. Luka Koper, d.d. ima s podjetjem Avtomatic Service d.o.o. sklenjeno le pogodbo, ki podjetju dovoljuje opravljati svojo dejavnost na območju koprskega pristaniška, kjer velja svobodna gospodarska pobuda.

 

Prosilec je dne 26. 8. 2015 pri IP vložil pritožbo, v kateri je povzel odločitev zavezanca in navedel, da meni, da je zavezanec državno podjetje, zato ima pravico do teh podatkov.

 

IP je z dopisom z dne 7. 9. 2015, št. 0902- 10/2015/2 zavezanca pozval, da mu posreduje dokumente, ki so predmet zahteve oziroma pritožbe prosilca.

 

Zavezanec je z dopisom z dne 14. 9. 2015 ponovno pojasnil, da zahtevane informacije ne zadostijo zahtevi iz 4.a člena ZDIJZ, saj ne gre za podatke glede izdatkov Luke Koper, d.d., ampak predstavljajo njene prihodke iz naslova najemnine, ki jo plačuje Luki Koper d.d. družba Slorest d.o.o., s katero imajo sklenjeno pogodbo za najem prostorov in oskrbo tople prehrane v koprskem pristanišču. Zavezanec je pojasnil, da informacija glede števila samopostrežnih avtomatov za distribucijo napitkov in izdelkov izhaja iz pogodbe o poslovnem sodelovanju za najem prostorov z družbo Slorest d.o.o., ki v teh prostorih izvaja gostinsko dejavnost nudenja tople hrane. Točna lokacija teh samopostrežnih avtomatov izhaja iz priložene tabele. Zavezanec je še pojasnil, da na območju koprskega pristanišča poslujejo še druge družbe, ki jim zavezanec oddaja poslovne prostore, za katere pa točno ne ve, ali imajo v teh prostorih postavljene lastne ali najete avtomate za distribucijo napitkov. Zavezanec nima vpliva na okoliščino, ali si najemnik prostorov postavi distribucijski avtomat in s katerim ponudnikom. Dejavnost nudenja napitkov in izdelkov preko avtomatov ne predstavlja dejavnosti na območju koprskega pristanišča, ki bi se izvajalo v javnem interesu. Iz tega razloga zavezanec nima predpisanih posebnih postopkov za izbiro ponudnikov te dejavnosti in tudi ni imenoval razpisne komisije.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP primarno ugotavlja, da v obravnavanem primeru ni sporno, da je zavezanec podvržen določbam ZDIJZ, saj je v skladu s 1.a členom ZDIJZ oseba pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava (skupni delež pravnih oseb javnega prava je 70%, vir AJPES) in je kot zavezanec tudi vpisan v register zavezancev za informacije javnega značaja na spletni strani AJPES. Sporno pa je vprašanje, ali zavezanec razpolaga z dokumentom, ki je predmet zahteve.

 

IP je kot organ druge stopnje v skladu z 247. čl. ZUP dolžan preizkusiti odgovor zavezanca v delu, v katerem ga  pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odgovor preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Pritožba prosilca je dovoljena le v delu, ki se ujema z zahtevo, to pomeni, da s pritožbo zahteve ni mogoče razširjati, lahko pa prosilec zahtevo v pritožbi skrči. Zato mora biti povsem jasno in nedvomno, katere informacije so predmet zahteve, da lahko IP preizkusi odločitev zavezanca. IP je namreč strogo vezan na zahtevo stranke in vsakršno odločanje preko zahteve predstavlja poseg v pravico zavezanca, za kar IP nima zakonske podlage (kršitev 1. odstavka 213. člena ZUP). Takšno je tudi stališče Upravnega sodišča RS (sodbi opr. št. IU 351/2010 z dne 25. 5. 2011 in opr. št. IU 817/2015 z dne 3. 9. 2015).

 

Kot izhaja iz dokumentacije, s katero razpolaga IP, je prosilec dne 27.7.2015 zahteval naslednje informacije: število samopostrežnih avtomatov za distribucijo napitkov in izdelkov, točno lokacijo postavitve samopostrežnih avtomatov, razpisno dokumentacijo oz. kdo in na podlagi katerih kriterijev je izbral dobavitelja za postavitev samopostrežnih avtomatov, pogodbe za postavitev samopostrežnih avtomatov v prostorih Luke Koper, d.d., odgovorne osebe, ki vodijo to področje oz. člane razpisnih komisij, podatke o podjetjih, ki imajo postavljene avtomate v prostorih Luke Koper, d.d. Na pojasnilo zavezanca, da ima sklenjeno pogodbo zgolj s podjetjem Slorest d.o.o., je prosilec dne 12.8.2015 v elektronskem sporočilu zavezancu napisal, da ga v osnovi zanima pogodba s podjetjem Automatic servis d.o.o. iz Ljubljane, število avtomatov v Luki Koper d.d. in kakšna je najemnina za te avtomate s strani Automatic servisa d.o.o.

Ker je po oceni IP prosilec dne 12. 8. 2015 spremenil oziroma zožil svojo zahtevo z dne 27. 7. 2015 zgolj na dostop do informacij v zvezi s podjetjem  Automatic servis d.o.o. iz Ljubljane, je IP pozval prosilca na dopolnitev pritožbe na način, da izrecno navede, v katerem delu zahtevanih informacij se ne strinja z zavrnitvijo oziroma da izrecno navede, v katerem delu zahteve vztraja pri dostopu do informacij. Prosilec je na poziv IP odgovoril, da je zahteval pogodbe za postavitev samopostrežnih avtomatov v Luki Koper d.d. Od njihovega tiskovnega predstavnika je dobil odgovor, da pri njih za prehrano skrbi podjetje Slorest d.o.o. Na njegovo izrecno zahtevo, da ga zanimajo pogodbe med Luko Koper in Automatic servisom d.o.o., mu je zavezanec odgovoril, da imajo z njimi neko splošno pogodbo. Prosil jih je za to pogodbo in so prošnjo zavrnili. Naknadno jih je še prosil za pogodbo med Luko Koper in Slorestom, na to čaka še njihov odgovor.

 

Glede na zgoraj navedeno je IP zaključil, da je predmet tega postopka izključno pogodba med zavezancem in Automatik servisom d.o.o., ki se nanaša na samopostrežne avtomate, saj je prosilec dne 12. 8. 2015 jasno zapisal, da ga v osnovi zanimajo pogodbe, ki jih ima zavezanec sklenjene s podjetjem Automatic servis d.o.o., iz Ljubljane. Zanima ga število postavljenih samopostrežnih avtomatov v Luki Koper d.d, in kakšna je najemnina za te avtomate s strani Automatic servisa d.o.o. Iz predložene korespondence ni razvidno, da bi prosilec zahteval tudi splošno pogodbo med zavezancem in Automatik servisom, ki se ne nanaša na samopostrežne avtomate. Če je namreč prosilec v drugi korespondenci z zavezancem zahteval kakšne druge informacije (npr. splošno pogodbo med zavezancem in Automatik servisom d.o.o.), te informacije ne morejo biti predmet tega postopka, saj kot rečeno, lahko IP v pritožbenem postopku odloča zgolj o informacijah, ki so predmet zahteve tega postopka. Vse informacije, ki jih je prosilec zahteval v drugi zahtevi oziroma korespondenci z zavezancem, pa so lahko predmet drugega postopka, tudi pritožbenega, če bi se prosilec na odločitev zavezanca pritožil pri IP.

 

Kot je zavezanec pojasnil, z dokumentom »pogodbo med zavezancem in Automatik servisom d.o.o., ki se nanaša na samopostrežne avtomate«, ne razpolaga, kar pomeni, da ni podan osnovni kriterij informacije javnega značaja, to je »kriterij materializirane oblike«. Glede na navedeno IP ugotavlja, da zavezanec z zahtevanimi informacijami ne razpolaga, pri tem pa ne vidi utemeljenih razlogov, da zavezancu ne bi verjel. Prosilec pa tudi ni navedel nobenih konkretnih argumentov, na podlagi katerih bi lahko IP podvomil v odgovor zavezanca.

 

Ker zavezanec z zahtevano informacijo ne razpolaga se IP nadalje ni opredeljeval do vprašanja, ali ta informacija sodi med informacije javnega značaja, saj so pri poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava informacije javnega značaja le tiste informacije, ki jih ZDIJZ primeroma navaja v 4.a členu.

 

IP zaključuje, da pritožbi prosilca ni mogoče ugoditi in jo je treba, na podlagi 1. odst. 248. čl. ZUP, zavrniti.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami - ZUT-UPB3) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:.

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Alenka Žaucer, univ. dipl. prav.

svetovalka informacijske pooblaščenke           

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka