Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 24.01.2011
Naslov: Prosilec - Lovska družina Črešnjevec
Številka: 090-201/2010/10
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?, Ali je organ zavezanec?, Osebni podatek
Status: Delno odobreno


POVZETEK
Pooblaščenec je pritožbi prosilca delno ugodil in organu naložil posredovanje poslovnika in pravil lovske družine ter delov zahtevanih zapisnikov posvetov in sestankov ter delov zapisnikov občnega zbora, pri čemer je bilo treba - zaradi izjeme varstva osebnih podatkov - prikriti osebna imena članov lovske družine, saj gre za varovane osebne podatke. Zapisniki so bili razkriti le v delu, ki se nanašajo na izvajanje javne službe po koncesijski pogodbi, ne pa tudi v delu, ki se nanašajo na notranje zadeve lovske družine.


ODLOČBA

Številka: 090-201/2010/
Datum: 24. 1. 2011

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec), na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 - UPB in 117/06 – ZDavP-2; v nadaljevanju ZDIJZ) in prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07 – ZUP-E, 65/08 – ZUP-F in 8/10 – ZUP-G; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi prosilca: (fizična oseba), z dne 22. 11. 2010 zoper odločbo organa: Lovska družina Črešnjevec, Črešnjevec 147, 2310 Slovenska Bistrica (po predsedniku Antonu Dvoršaku) št. 1-2010, z dne 16. 10. 2010, v zadevi odločanja o dostopu do informacije javnega značaja izdaja naslednjo


O D L O Č B O:

1. Odločba organa št. 1-2010, z dne 16. 10. 2010 se delno odpravi. Organ je dolžan v 5 dneh od prejema te odločbe prosilcu posredovati kopijo naslednjih dokumentov:
1.    Zapisnik posveta LD Črešnjevec, z dne 31. 7. 2010 v točki 1, 2 in 3 ter okvir zapisnika (glava dokumenta, naslov dokumenta, uvodni stavek o času in kraju sestanka ter prisotnosti, dnevni red, žig, navedba naziva podpisnika ter zaključna navedba kraja in datuma), pri čemer je dolžan v točki 2 in na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebna imena (imena in priimke) članov organa;
2.    Zapisnik sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 7. 4. 2010 v točki 1 in 2 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebno ime člana organa;
3.    Zapisnik občnega zbora LD Črešnjevec, z dne 6. 3. 2010 v točki 5 in 8 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan v točki 5 in 8 ter na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebna imena članov organa;
4.    Zapisnik posveta LD Črešnjevec, z dne 30. 1. 2010 v točki 1, 3, 4 in 6 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan v točki 1 in 3 ter na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebna imena članov organa;
5.    Zapisnik posveta LD Črešnjevec, z dne 3. 10. 2009 v točki 1, 2, 3 in 5 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebno ime člana organa;
6.    Zapisnik sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 12. 9. 2009 v točki 1 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebno ime člana organa;
7.    Zapisnik sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 8. 7. 2009 v točki 1, 3 in 4 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebno ime člana organa;
8.    Zapisnik posveta LD Črešnjevec, z dne 25. 4. 2009 v točki 1 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan v točki 1 in na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebna imena članov organa;
9.    Zapisnik sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 17. 4. 2009 v točki 1 in 3 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebno ime člana organa;
10.    Zapisnik občnega zbora LD Črešnjevec, z dne 27. 2. 2009 v točki 5, 6 in 8 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan v točki 5 in 8 ter na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebna imena članov organa;
11.    Zapisnik posveta, z dne 23. 1. 2009 v točki 2 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan v točki 2 in na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebna imena članov organa;
12.    Zapisnik posveta, z dne 10. 10. 2009 v točki 1, 2 in 3 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebno ime člana organa;
13.    Zapisnik sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 10. 7. 2008 v točki 1 in 2 ter okvir zapisnika, pri čemer j e dolžan na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebno ime člana organa;
14.    Zapisnik posveta, z dne 9. 5. 2008 v točki 1 in 2 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan v točki 1 in na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebna imena članov organa;
15.    Zapisnik sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 20. 3. 2008 v točki 3 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebno ime člana organa;
16.    Zapisnik občnega zbora LD Črešnjevec, z dne 14. 3. 2008 v točki 5 in 9 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan v točki 5 in na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebna imena članov organa in drugih oseb;
17.    Zapisnik posveta, z dne 11. 1. 2008 v točki 2 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan v točki 2 in na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebna imena članov organa;
18.    Zapisnik posveta, z dne 13. 10. 2007 v točki 1, 2 in 3 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan v točki 1 in 2 ter na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebna imena članov organa;
19.    Zapisnik sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 3. 10. 2007 v točki 1, 2 in 3 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan v točki 2 in na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebna imena članov organa;
20.    Zapisnik sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 23. 8. 2007 v točki 2 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebno ime člana organa;
21.    Zapisnik lovskega posveta, z dne 28. 7. 2007 (ročni zapis) v točki 3 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebno ime člana organa;
22.    Zapisnik posveta LD Črešnjevec, z dne 21. 4. 2007 v točki 2 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebno ime člana organa;
23.    Zapisnik občnega zbora LD Črešnjevec, z dne 3. 2. 2007 v točki 5 (druga alineja) in 7 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan v točki 5 in na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebna imena članov organa;
24.    Zapisnik zbora lovcev, z dne 20. 1. 2007 (ročni zapis) v točki 2 ter okvir zapisnika, pri čemer je dolžan v točki 2 in na koncu (okvirja) zapisnika prikriti osebna imena članov organa;
25.    Pravila Lovske družine Črešnjevec, sprejeta dne 6. 3. 2010 v celoti in
26.    Poslovnik LD Črešnjevec, sprejet dne 6. 3. 2010 v celoti.

V preostalem delu se zahteva prosilca, z dne 14. 2. 2010 in 1. 7. 2010 zavrne.

2. V  tem postopku posebni stroški niso nastali.


O b r a z l o ž i t e v:

Prosilec je dne 14. 2. 2010 in 1. 7. 2010 pri organu vložil zahtevo za pridobitev kopij naslednjih dokumentov:
1.    pravila Lovske družine Črešnjevec (v celoti),
2.    zapisniki posvetov Lovske družine Črešnjevec od 1. 1. 2007 naprej,
3.    zapisniki izvršnega, upravnega in nadzornega odbora Lovske družine Črešnjevec od 1. 1. 2007 naprej,
4.    dokumentacija disciplinskega sodišča (npr. zapisniki, zapisniki zaslišanj, zaznamki, zahtevki naslovljeni na izvršni odbor), ki se nanaša na tri disciplinske postopke zoper prosilca, in sicer od 1. 1. 2008 naprej.

Po izvedenem pritožbenem postopku zaradi molka organa, je ta dne 16. 10. 2010 izdal odločbo št. 1-2010, s katero je zahtevo prosilca v celoti zavrnil (v nadaljevanju izpodbijana odločba). Kot razloge za zavrnitev je organ navedel:
1.    Zahtevani dokumenti ne spadajo v področje izvajanja javne službe v pristojnosti organa. Ta je organiziran kot društvo in deluje v skladu z Zakonom o društvih, za gospodarjenje z loviščem pa je podpisana koncesijska pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
2.    V konkretnem primeru gre za spor med članom organa in organom. Zahtevane listine se nanašajo na zadeve, ki spadajo na področje Zakona o društvih;
3.    Organ deluje tudi po društvenih pravilih in v skladu s temi obvešča svoje člane. Medsebojni komunikaciji je namenjen lovski posvet, ki ga vsaj tri krat letno skliče predsednik organa. Na posvetih je vsakemu članu omogočen dostop do zapisnikov lovskih posvetov. Poleg tega so zapisniki izobešeni na oglasni deski v lopi organa (oglasna deska ni dostopna širši javnosti pač pa le članom organa – opomba Pooblaščenca). Prosilec je bil pravilno vabljen na zaslišanja v zvezi z njegovo disciplinsko obravnavo, vendar pošte ni prevzemal. Zapisniki disciplinske komisije so bili prosilcu posredovani, vendar tudi te pošte ni prevzemal.

Prosilec je zoper izpodbijano odločbo dne 21. 10. 2010 pri Pooblaščencu vložil pritožbo. Ta je bila Pooblaščencu odstopljena s strani organa dne 22. 11. 2010, dopolnitve dokumentacije pa je Pooblaščenec prejel dne 23. 11. 2010 in dne 20. 12. 2010. Prosilec pritožbe v večjem delu ni utemeljil s pravno relevantnimi navedbami. V njej namreč navaja zgolj očitke glede domnevno nepravilnega ravnanja pri disciplinski obravnavi in evidentiranju pošte, ter očitke glede izjave o tem, da gre v ozadju za reševanje medsebojnih odnosov med prosilcem in organom. Poleg tega je prosilec navedel, da izpodbijana odločba nima glave.

Pritožba je delno utemeljena.


1. Opredelitev problematike odločanja v pritožbenem postopku

Pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

Ob navedenem procesnem izhodišču in glede na zavrnitveni razlog v izpodbijani odločbi ter pritožbene navedbe prosilca je Pooblaščenec v pritožbenem postopku ugotavljal:
1.    ali je organ zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja in v katerem delu (poglavje 2),
2.    ali oziroma kateri deli razpoložljive dokumentacije spadajo v področje izvrševanja javne službe oziroma javnih pooblastil  in s tem povezano vprašanje, ali so izpolnjeni pogoji za obstoj informacije javnega značaja po 1. in 4. členu ZDIJZ (poglavje 3),
3.    ali oziroma glede katerih delov razpoložljive dokumentacije so podane izjeme od dostopa do informacij javnega značaja po 6. členu ZDIJZ (poglavje 4) in
4.    ali je prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka (poglavje 5).

2. Vprašanje zavezanosti organa za posredovanje informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja se lahko zahtevajo zgolj od organov, taksativno naštetih v prvem odstavku 1. člena ZDIJZ. Po tej določbi je vsakomur omogočen prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.

Nedvomno gre pritrditi navedbam organa o tem, da organ s statusno pravnega vidika nastopa kot društvo (matična številka 5205441). Organ je torej pravna oseba zasebnega prava, ki je ustanovljen na podlagi zakona, ki ureja društva, zdaj Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/09; v nadaljevanju ZDru). To jasno izhaja tudi iz prvega odstavka 65. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – Odl. in 17/08; v nadaljevanju ZDLov-1), uvodnih določb Pravil Lovske družine Črešnjevec ter razvida članic Lovske zveze Slovenije na spletni strani www.lovska-zveza.si.

Vendar navedeno še ne pomeni, da organ ni zavezanec v smislu 1. člena ZDIJZ, saj med zavezance spadajo tudi izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil. Torej je tudi lovska družina (društvo), kot pravna oseba zasebnega prava, lahko zavezanec za dostop do informacij javnega značaja, če izvaja javno službo ali/in javno pooblastilo, in sicer v delu, ki se nanaša na izvajanje javne službe ali/in javnega pooblastila.
 
ZDLov-1 v prvem odstavku 18. člena določa, da predstavljajo javno službo za področje divjadi s tem zakonom določene dejavnosti, ki se v javnem interesu izvajajo zaradi ohranitve in varstva divjadi in njihovega življenjskega okolja ter se zagotavljajo s sonaravnim upravljanjem in usmerjanjem razvoja medsebojnih odnosov populacij divjadi ter njihovega okolja. Iz tretjega odstavka 18. člena nadalje izhaja, da posamezne naloge v okviru dejavnosti javne službe, naštetih v 19. členu tega zakona, opravljajo lovske organizacije. Med nalogami lovskih organizacij so v 21. členu ločeno naštete tiste, ki jih opravljajo upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom, Lovska zveza Slovenije ter območna združenja upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom.  Iz 22. čl. ZDLov-1 izhaja, da upravljavci v loviščih in loviščih s posebnim namenom naloge iz 3. in 12. točke prvega odstavka 21. člena (sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in dostavljanje poginule divjadi v veterinarski pregled ter sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in lovstvom) opravljajo kot javno pooblastilo. V 24. in 25. členu ZDLov-1 je obenem določeno, da z divjadjo v loviščih trajnostno gospodarijo lovske družine. Za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v posameznem lovišču se podeli koncesija in določi upravljavca na podlagi javnega razpisa. Pri tem kot koncedent nastopa Republika Slovenija, kot koncesionar pa posamezna lovska družina. Lastninska pravica države, ki jo ima nad divjadjo, ima za posledico, da je za upravljanje z loviščem in trajnostno gospodarjenje z divjadjo s strani drugih oseb potrebna koncesija. Koncesijo podeli država pravni osebi, ki izpolnjuje v zakonu določene pogoje. Pri upravljanju z divjadjo gre za podelitev (prenos) lovske pravice oziroma za razmerje med državo kot dajalcem koncesije (lovske pravice) in lovsko družino, kateri država podeli lovišče v upravljanje (lovsko pravico), ki je sicer po naravi stvari pridržana državi (tretji odstavek 1. člena ZDLov-1). Vlada RS je na podlagi ZDLov-1 izdala koncesijski akt – Uredbo o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 100/08), ki določa pogoje in postopek za podelitev posameznih koncesij lovskim družinam za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih v RS.

Tudi iz 7. člena koncesijske pogodbe št. 014-287/2009/1, z dne 19. 6. 2009 (v nadaljevanju koncesijska pogodba), ki je bila sklenjena za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču Črešnjevec (šifra lovišča 1021), izhaja, da organ kot koncesionar opravlja naslednje naloge kot javno službo:
1.    izvajanje načrtovanih ukrepov za varstvo divjadi in življenjskega okolja ter ukrepov za ohranjanje in izboljšanje življenjskih razmer za divjad;
2.    izvajanje načrtovanega odvzema divjadi v skladu z načrti upravljanja z divjadjo ter izvajanje odstrela bolne ali poškodovane divjadi;
3.    sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in dostavljanje poginule divjadi v veterinarski pregled;
4.    vodenje predpisanih evidenc o uplenjeni in najdeni poginuli divjadi;
5.    zbiranje podatkov o divjadi in njenih odnosih z življenjskim okoljem po določeni metodologiji monitoringa;
6.    izvajanje načrtovanih ukrepov za preprečevanje škode od divjadi in na divjadi;
7.    ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi;
8.    zagotavljanje povračila škod od divjadi lastnikom ali uporabnikom zemljišč;
9.    skrb za usposabljanje lovcev;
10.    komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostjo;
11.    izvajanje nadzornih nalog, ki jih opravlja lovsko čuvajska služba;
12.    sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in lovstvom;
13.    izvajanje praktičnega dela lovskega izpita, kadar je to potrebno;
14.    izvajanje ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer vseh vrst ptic in sesalcev;
15.    poseganje v populacije prosto živečih vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja zavarovanih vrst.

V predstavljeni ureditvi je sicer mogoče zaslediti sistemsko nedoslednost glede razmejevanja med nalogami, ki predstavljajo izvajanje javne službe in javnimi pooblastili. Vendar je nedvomno, da je v konkretnem primeru organ zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja v tistem delu, ki se nanaša na naloge iz 7. člena koncesijske pogodbe. Glede na navedeno je potrebo zavrniti stališče organa o tem, da ni zavezanec iz 1. člena ZDIJZ.

Pooblaščenec v nadaljevanju presoja, pri katerem izmed razpoložljivih dokumentov ali njihovih delov je podana vsebinska zveza z nalogami iz 7. člena koncesijske pogodbe (presoja koneksitete).

3. Vprašanje obstoja informacij javnega značaja

3.1. Materialnopravna podlaga

Informacija javnega značaja je vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, registra, dosjeja, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb (4. člen ZDIJZ). Iz določb 1. in 4. člena ZDIJZ izhaja, da morajo biti za obstoj informacije javnega značaja kumulativno izpolnjeni trije kriteriji:
1. informacija mora izvirati iz delovnega področja organa,
2. organ mora z njo razpolagati (obstoj informacije v ožjem smislu),
3. nahajati se mora v neki materializirani obliki.


3.2. Dokumenti, ki izpolnjujejo pogoje za obstoj informacij javnega značaja

O dejstvu, da organ z zahtevanimi dokumenti razpolaga v materializirani obliki, ni dvoma. Pooblaščenec tudi ni ugotovil okoliščin za dvom v to, da s strani organa predloženi dokumenti predstavljajo vse razpoložljive dokumente, ki po vsebini ustrezajo zahtevi prosilca.

Pooblaščenec v okviru presoje koneksitete nadalje ugotavlja, da so naslednji dokumenti oziroma njihovi deli povezani z delovnim področjem organa na javnopravnem področju, tj. z nalogami iz 7. člena koncesijske pogodbe:
1.    Zapisnik posveta LD Črešnjevec, z dne 31. 7. 2010 v točki 1, 2 in 3 ter okvir zapisnika;
2.    Zapisnik sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 7. 4. 2010 v točki 1 in 2 ter okvir zapisnika;
3.    Zapisnik občnega zbora LD Črešnjevec, z dne 6. 3. 2010 v točki 5 in 8 ter okvir zapisnika;
4.    Zapisnik posveta LD Črešnjevec, z dne 30. 1. 2010 v točki 1, 3, 4 in 6 ter okvir zapisnika;
5.    Zapisnik posveta LD Črešnjevec, z dne 3. 10. 2009 v točki 1, 2, 3 in 5 ter okvir zapisnika;
6.    Zapisnik sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 12. 9. 2009 v točki 1 ter okvir zapisnika;
7.    Zapisnik sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 8. 7. 2009 v točki 1, 3 in 4 ter okvir zapisnika;
8.    Zapisnik posveta LD Črešnjevec, z dne 25. 4. 2009 v točki 1 ter okvir zapisnika;
9.    Zapisnik sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 17. 4. 2009 v točki 1 in 3 ter okvir zapisnika;
10.    Zapisnik občnega zbora LD Črešnjevec, z dne 27. 2. 2009 v točki 5, 6 in 8 ter okvir zapisnika;
11.    Zapisnik posveta, z dne 23. 1. 2009 v točki 2 ter okvir zapisnika;
12.    Zapisnik posveta, z dne 10. 10. 2009 v točki 1, 2 in 3 ter okvir zapisnika;
13.    Zapisnik sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 10. 7. 2008 v točki 1 in 2 ter okvir zapisnika;
14.    Zapisnik posveta, z dne 9. 5. 2008 v točki 1 in 2 ter okvir zapisnika;
15.    Zapisnik sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 20. 3. 2008 v točki 3 ter okvir zapisnika;
16.    Zapisnik občnega zbora LD Črešnjevec, z dne 14. 3. 2008 v točki 5 in 9 ter okvir zapisnika;
17.    Zapisnik posveta, z dne 11. 1. 2008 v točki 2 ter okvir zapisnika;
18.    Zapisnik posveta, z dne 13. 10. 2007 v točki 1, 2 in 3 ter okvir zapisnika;
19.    Zapisnik sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 3. 10. 2007 v točki 1, 2 in 3 ter okvir zapisnika;
20.    Zapisnik sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 23. 8. 2007 v točki 2 ter okvir zapisnika;
21.    Zapisnik lovskega posveta, z dne 28. 7. 2007 (ročni zapis) v točki 3 ter okvir zapisnika;
22.    Zapisnik posveta LD Črešnjevec, z dne 21. 4. 2007 v točki 2 ter okvir zapisnika;
23.    Zapisnik občnega zbora LD Črešnjevec, z dne 3. 2. 2007 v točki 5 (druga alineja) in 7 ter okvir zapisnika;
24.    Zapisnik zbora lovcev, z dne 20. 1. 2007 (ročni zapis) v točki 2 ter okvir zapisnika;
25.    Pravila Lovske družine Črešnjevec, sprejeta dne 6. 3. 2010 in
26.    Poslovnik LD Črešnjevec, sprejet dne 6. 3. 2010.

Kot izhaja iz zgornjega popisa je prosilec upravičen tudi do seznanitve s t.i. generalijami ali okvirom zapisnikov. Okvir zapisnikov obsega naslednje elemente: glava dokumenta, naslov dokumenta, uvodni stavek o času in kraju sestanka ter prisotnosti, dnevni red, žig, navedba podpisnika (naziv), zaključna navedba kraja in datuma. Ti zapisi predstavljajo integralni del vsebine posameznega zapisnika oziroma skupaj z odobrenimi zapisi predstavljajo notranje povezano celoto. Gre za dele, ki so skupni vsem zapisom (odobrenim in neodobrenim) in jih zato ni mogoče obravnavati oddvojeno od celotnega konteksta dokumenta.

Glede Pravil Lovske družine Črešnjevec iz 25. točke zgornjega popisa je potrebno pojasniti, da se kot splošni akt seveda ne dotikajo konkretnih nalog iz 7. člena koncesijske pogodbe, vendar na splošen in abstrakten način urejajo delovanje organa, torej predstavljajo organizacijsko podlago oziroma izhodišče za izvajanje konkretnih nalog iz 7. člena koncesijske pogodbe. Zaradi navedenega Pooblaščenec ocenjuje, da je podana dovolj tesna zveza z izvajanjem javne službe oziroma javnih pooblastil. Glede poslovnika iz 26. točke zgornjega popisa Pooblaščenec meni, da prav tako predstavlja predmet zahteve prosilca, saj je bil (istega dne in s strani istega organa) sprejet na podlagi Pravil Lovske družine Črešnjevec in se v večjem delu vsebinsko prav tako nanaša na naloge iz 7. člena koncesijske pogodbe. Skupaj s Pravili Lovske družine Črešnjevec gre za smiselno celoto, čeprav je poslovnik v razmerju do pravil hierarhično nižji ter samostojen akt.


3.3 Dokumenti, ki ne izpolnjujejo pogojev za obstoj informacij javnega značaja

Pooblaščenec ugotavlja, da se ostali zapisniki organov LD Črešnjevec (vključno z zapisniki o obravnavi pred senatom disciplinske komisije LD Črešnjevec, sklepi disciplinske komisije LD Črešnjevec in odločba LD Črešnjevec) in ostali (neodobreni) deli odobrenih zapisnikov (gl. 1. - 24. točka popisa zgoraj) vsebinsko ne nanašajo na izvajanje javne službe oziroma javnih pooblastil, zaradi česar je potrebno dostop do teh dokumentov oziroma njihovih delov zavrniti.

Pri zapisnikih gre namreč za zapise o notranji organizaciji, finančnem poslovanju, prireditvah, delovnih in čistilnih akcijah, članarinah in drugih prispevkih, delu disciplinske komisije, investicijah, imenovanjih in drugih aktivnostih izven izvajanja javne službe oziroma javnih pooblastil. 

Pri dokumentih v zvezi z disciplinskim postopkom (zapisniki, sklepi in odločbe) je bistveno, da so v neposredni zvezi z izvajanjem disciplinske oblasti organa, slednja pa glede na določbe ZDLov-1, Uredbe o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, koncesijske pogodbe in Pravil LD Črešnjevec, ne spada na področje izvrševanja javne službe oziroma javnih pooblastil organa.

4. Presoja izjem od prostega dostopa do informacij javnega značaja

4.1. Splošno

ZDIJZ v prvem odstavku 6. člena določa enajst izjem od dostopa do informacij javnega značaja – izjema varstva tajnih podatkov, izjema varstva poslovne skrivnosti, izjema varstva osebnih podatkov, izjema varstva poročevalskih enot, izjema varstva davčnega postopka in davčne tajnosti, izjema varstva kazenskega in prekrškovnega postopka, izjema varstva upravnega postopka, izjema varstva sodnih postopkov, izjema varstva dokumenta v nastajanju, izjema varstva naravnih in kulturnih vrednot ter izjema varstva notranjega delovanja. V primeru obstoja katere od izjem, mora organ prosilcu zavrniti dostop do zahtevanih informacij (v celoti ali delno).

4.2. Izjema varstva osebnih podatkov

Skladno s 3. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB; ZVOP-1) v 6. členu določa, da je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Ker razkritje osebnega podatka javnosti predstavlja vrsto obdelave osebnih podatkov, je za presojo dopustnosti razkritja potrebno upoštevati splošne podlage za obdelavo osebnih podatkov, opredeljenih v 8., 9. in 10. členu ZVOP-1. Iz navedenih členov kot splošno pravilo izhaja, da je obdelava osebnih podatkov dopustna, če tako določa zakon ali če je za to podana privolitev posameznika. V javnem sektorju mora biti možnost privolitve določena z zakonom. Že iz določbe 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ izhaja, da nima vsak osebni podatek hkrati statusa t.i. varovanega osebnega podatka oziroma povedano drugače, razkritje osebnega podatka je v določenih primerih lahko dopustno, kar velja tudi za razkritje v okviru izvrševanja pravice do dostopa do informacij javnega značaja.

V pritožbenem postopku je Pooblaščenec presojal možnost obstoja izjeme varstva osebnih podatkov samo glede odobrenih dokumentov iz točke 3.2.  V zvezi z ugotavljanjem, ali se v posameznem dokumentu nahajajo osebni podatki, katerih razkritje javnosti bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, je Pooblaščenec ugotavljal:
1.    ali posamezen podatek ustreza definiciji osebnega podatka iz 6. člena ZVOP-1 in
2.    ali za razkritje osebnega podatka javnosti obstaja pravna podlaga v smislu 8., 9. in 10. člena ZVOP-1.


4.3. Presoja obstoja izjeme varstva osebnih podatkov v konkretnem primeru

Po pregledu odobrenih dokumentov Pooblaščenec ugotavlja:
1.    da se v 2. točki in na koncu (okvirja) zapisnika posveta LD Črešnjevec, z dne 31. 7. 2010 pojavljajo osebna imena (imena in priimki) članov organa;
2.    da se na koncu (okvirja) zapisnika sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 7. 4. 2010 pojavlja osebno ime tajnika organa;
3.    da se v 5. in 8. točki ter na koncu (okvirja) zapisnika občnega zbora LD Črešnjevec, z dne 6. 3. 2010 pojavljajo osebna imena članov organa;
4.    da se v točki 1 in 3 in na koncu (okvirja) zapisnika posveta LD Črešnjevec, z dne 30. 1. 2010 pojavljajo osebna imena članov organa;
5.    da se na koncu (okvirja) zapisnika posveta LD Črešnjevec, z dne 3. 10. 2009 pojavlja osebno ime člana organa;
6.    da se na koncu (okvirja) zapisnika sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 12. 9. 2009 pojavlja osebno ime člana organa;
7.    da se na koncu (okvirja) zapisnika sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 8. 7. 2009 pojavlja osebno ime člana organa;
8.    da se v točki 1 in na koncu (okvirja) zapisnika posveta LD Črešnjevec, z dne 25. 4. 2009 pojavljajo osebna imena članov organa;
9.    da se na koncu (okvirja) zapisnika sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 17. 4. 2009 pojavlja osebno ime člana organa;
10.    da se v točki 5 in 8 ter na koncu (okvirja) zapisnika občnega zbora LD Črešnjevec, z dne 27. 2. 2009 pojavljajo osebna imena članov organa;
11.    da se v točki 2 in na koncu (okvirja) zapisnika posveta, z dne 23. 1. 2009 pojavljajo osebna imena članov organa;
12.    da se na koncu (okvirja) zapisnika posveta, z dne 10. 10. 2009 pojavlja osebno ime člana organa;
13.    da se na koncu (okvirja) zapisnika sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 10. 7. 2008 pojavlja osebno ime člana organa;
14.    da se v točki 1 in na koncu (okvirja) zapisnika posveta, z dne 9. 5. 2008 pojavljajo osebna imena članov organa;
15.    da se na koncu (okvirja) zapisnika sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 20. 3. 2008 pojavlja osebno ime člana organa;
16.    da se v točki 5 in na koncu (okvirja) zapisnika občnega zbora LD Črešnjevec, z dne 14. 3. 2008 pojavljajo osebna imena članov organa in drugih oseb;
17.    da se v točki 2 in na koncu (okvirja) zapisnika posveta, z dne 11. 1. 2008 pojavljajo osebna imena članov organa;
18.    da se v točki 1 in 2 ter na koncu (okvirja) zapisnika posveta, z dne 13. 10. 2007 pojavljajo osebna imena članov organa;
19.    da se v točki 2 in na koncu (okvirja) zapisnika sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 3. 10. 2007 pojavljajo osebna imena članov organa;
20.    da se na koncu (okvirja) zapisnika sestanka UO LD Črešnjevec, z dne 23. 8. 2007 pojavlja osebno ime člana organa;
21.    da se na koncu (okvirja) zapisnika lovskega posveta, z dne 28. 7. 2007 (ročni zapis) pojavlja osebno ime člana organa;
22.    da se na koncu (okvirja) zapisnika posveta LD Črešnjevec, z dne 21. 4. 2007 pojavlja osebno ime člana organa;
23.    da se v točki 5 in na koncu (okvirja) zapisnika občnega zbora LD Črešnjevec, z dne 3. 2. 2007 pojavljajo osebna imena članov organa;
24.    da se v točki 2 in na koncu (okvirja) zapisnika zbora lovcev, z dne 20. 1. 2007 (ročni zapis) pojavljajo osebna imena članov organa.

Osebna imena (imena in priimki) zgoraj navedenih posameznikov v kombinaciji s podatkom o članstvu v organu ali funkciji (npr. tajnik, overitelj, zapisnikar, gospodar) v organu ali drugi organizaciji omogoča določljivost posameznika, zaradi česar v skladu z definicijo iz 6. člena ZVOP-1 govorimo o osebnih podatkih. Za razkritje osebnih podatkov teh oseb, ni podane pravne podlage v smislu 8., 9. ali 10. člena ZVOP-1, saj ne obstaja zakon, ki bi takšno obdelavo osebnih podatkov dopuščal. Navedeno pomeni, da razkritje tovrstnih osebnih podatkov javnosti ni dopustno, zaradi česar bi, če bi osebne podatke teh oseb razkrili javnosti, prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov v smislu 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. To pomeni, da teh osebnih podatkov prosilcu ni dopustno razkriti. Dejstvo, da je prosilec tudi sam član organa oziroma, da te osebe pozna, ne vpliva na stališče o nedopustnosti razkritja, saj se razkritje presoja z vidika javnosti (kriterij univerzalnega prosilca) in ne zgolj z vidika konkretnega prosilca.

Kot nevarovane osebne podatke je treba šteti le osebno ime in funkcijo zakonitega zastopnika organa, v konkretnem primeru vsakokratnega starešine oziroma predsednika organa. To pomeni, da se prosilcu razkrije osebno ime vsakokratnega starešine, ne glede na to, v katerih dokumentih oziroma v katerem delu posameznega dokumenta se nahaja.

4.4. Neobstoj drugih izjem od prostega dostopa do informacije javnega značaja

Pooblaščenec je po uradni dolžnosti preskusil, ali se v odobrenih dokumentih iz točke 3.2 nahajajo podatki, ki bi utegnili predstavljati katero od preostalih izjem iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.

V okviru vsebinskega preskusa je bilo ugotovljeno, da vsebina odobrenih dokumentov ne predstavlja nobene od preostalih izjem od prostega dostopa.

5. Presoja zatrjevanih procesnih kršitev

Pooblaščenec ugotavlja, da izpodbijana odločba vsebuje vse obvezne sestavne dele po ZUP (uvod, izrek, obrazložitev in pravni pouk ter osebno ime in podpis starešine in žig organa), zaradi česar manjkajoča glava dokumenta nikakor ne predstavlja bistvene procesne kršitve, zaradi katere bi trpele pravice strank. Gre zgolj za oblikovno pomanjkljivost z vidika pravil o upravnem poslovanju.

6. Sklepno

Skladno z navedbami v prejšnjih točkah je Pooblaščenec odločitev v izreku sprejel na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP, po katerem pritožbeni organ zaradi ugotovljene napačne uporabe materialnega prava, odločbo organa prve stopnje odpravi in s svojo odločbo sam reši zadevo.

V tem postopku posebni stroški niso nastali. Ta odločba je v skladu z 28. členom Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 8/00 s spr. in  dop.) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor, in sicer s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

Postopek vodil:
Urban Brulc, univ. dipl. prav.
svetovalec Informacijskega pooblaščenca

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka