Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 01.12.2014
Naslov: Prosilec - KPK
Številka: 090-246/2014
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Organ je zavrnil zahtevo prosilca za dostop do magnetograma 69. redne seje Vlade RS, sklicujoč se na 2. odst. 23. člena ZlntPK. Pooblaščenec je zavrnil pritožbo in potrdil odločitev organa, ker se zahtevani dokument nahaja v zadevi, ki je še v teku in ki jo organ vodi v zvezi s prijavo suma korupcije. Skladno z 2. odst. 23. člena ZlntPK je zato uporaba ZDIJZ v konkretnem primeru v celoti izključena.

 

ODLOČBA:

Številka: 090-246/2014/2  
Datum: 1. 12. 2014

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 117/2006 – ZDavP-2, 23/2014 in 50/2014; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP), in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007- ZUP-E, 65/2008-ZUP-F, 8/2010-ZUP-G in 82/2013-ZUP-H; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi … (v nadaljevanju prosilec), z dne 16. 10. 2014, zoper odločbo Komisije za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. 0900-105/2014/2 (01013) z dne 15. 10. 2014, v zadevi odobritve dostopa do informacije javnega značaja naslednjo

O D L O Č B O:

1.    Pritožba prosilca z dne 16. 10. 2014 zoper odločbo Komisije za preprečevanje korupcije, št. 0900-105/2014/2 (01013) z dne 15. 10. 2014, se zavrne.

2.    V tem postopku posebni stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Prosilec je z vlogo z dne 10. 10. 2014 zahteval, naj mu organ posreduje magnetogram seje Vlade RS, na kateri je bil potrjen seznam kandidatov Republike Slovenije za evropskega komisarja.

Organ je zahtevo prosilca v celoti zavrnil, z odločbo št. 0900-105/2014/2 (01013) z dne 15. 10. 2014, v kateri je pojasnil, da gre za zahtevo po dokumentu, ki ga ima komisija v materializirani obliki in je hranjen pod spisovno številko 06211-78/2014, kot priloga 1 pod zaporedno številko 6. Organ pod spisovno št. 06211-78/2014 vodi postopek iz prvega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZlntPK), v spisu pa se nahaja tudi dokument, ki ustreza definiciji javnega značaja, vendar je potrebno zahtevo zavrniti iz razloga po drugem odstavku 23. člena ZlntPK. V skladu z drugim odstavkom 23. člena ZlntPK se za dokumente, dosjeje, evidence in drugo dokumentarno gradivo iz postopka, ki ga komisija izvaja v zvezi s prijavo suma korupcije, do zaključka postopka pred organom ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, kar pomeni, da pred zaključkom postopka prosilcu ni mogoče posredovati prepisa/fotokopije dokumentov oziroma mu omogočiti vpogleda v dokumente, s katerimi razpolaga organ. Iz vpogleda v spis, ki ga organ vodi pod spisovno št. 06211-78/2014, je razvidno, da organ vodi postopek zaradi suma kršitve predpisov o nasprotju interesov, suma kršitve etike in integritete javnega sektorja ter tudi zaradi suma korupcije in da postopek še ni v celoti zaključen. Organ je v zadevi res že sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma kršitve predpisov o nasprotju interesov Alenke Bratušek, predsednice Vlade RS in kandidatke za člana Evropske komisije, vendar postopek v zadevi še ni zaključen, saj se na podlagi vmesnih ugotovitev ločeno vodi postopek ugotavljanja znakov korupcije in ravnanja v nasprotju z zahtevano integriteto uradnih oseb, kot ju opredeljuje ZlntPK, za kar je podlaga tudi zahtevani magnetogram seje vlade. Organ v navedeni zadevi tako še ni sprejel vseh odločitev, ki pomenijo zaključek postopka organa v skladu z določbami V. poglavja Poslovnika komisije (Uradni list RS, št. 24/12). Dokumenta, ki ga zahteva prosilec, tako ni moč šteti kot informacijo javnega značaja in je dostop do njega treba zavrniti v celoti, saj določba drugega odstavka 23. člena ZlntPK kot specialna določba izključuje uporabo zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja (tako tudi odločba Pooblaščenca št. 090-82/2013 z dne 24. 6. 2013).

Prosilec je dne 16. 10. 2014 vložil pritožbo, v kateri je navedel, da gre za javni interes in da je podrobno razlago že podal po telefonu in pisno. Prosilec je še pojasnil, da ve, da pritožbi ne bo ugodeno, zato je pritožba smiselno kratka. Prosilec meni, da gre zgolj za neumnost legislacijskega okvirja, ki od njega zahteva, da organ nadleguje glede dorečenih zadev.

Organ po prejemu pritožbe izpodbijane odločbe ni nadomestil z novo, zato jo je z dopisom št. 0900-105/2014/4 z dne 21. 10. 2014, na podlagi 245. člena ZUP, odstopil v reševanje Pooblaščencu kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe.

Pritožba ni utemeljena.
Pooblaščenec pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan izpodbijano odločbo preizkusiti v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Ker se prosilec pritožuje zoper odločitev organa v celoti, je predmet presoje v konkretnem primeru izpodbijana odločba v celoti.

Prosilec se ne strinja z ugotovitvijo organa, da je dostop do tega dokumenta treba zavrniti na podlagi prvega odstavka 13. člena ZlntPK, in se sklicuje na javni interes.

Predmet zahteve prosilca je magnetogram 69. redne seje Vlade RS z dne 31. 7. 2014, na kateri je bila edina obravnavana točka »Predlog za imenovanje kandidatov za člana Evropske komisije«. Kot nahaja iz navedb organa, je zahtevani magnetogram priloga 1 v dokumentu pod zaporedno številko 6 v zadevi št. 06211-78/2014. Organ v zadevi št. 06211-78/2014 vodi postopek iz prvega odstavka 13. člena ZlntPK, in sicer postopek zaradi suma kršitve predpisov o nasprotju interesov, suma kršitve etike in integritete javnega sektorja ter tudi zaradi suma korupcije. Organ je v zadevi že sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma kršitve predpisov o nasprotju interesov Alenke Bratušek, predsednice Vlade RS in kandidatke za člana Evropske komisije, vendar postopek v tej zadevi še ni zaključen. Na podlagi vmesnih ugotovitev se namreč ločeno vodi postopek ugotavljanja znakov korupcije in ravnanja v nasprotju z zahtevano integriteto uradnih oseb, kot ju opredeljuje ZlntPK, za kar je podlaga tudi zahtevani magnetogram seje vlade. Pooblaščenec zato ne vidi razumnih razlogov, zaradi katerih bi podvomil v navedbo organa, da v obravnavani zadevi še ni sprejel vseh odločitev, ki pomenijo zaključek postopka v skladu z določbami V. poglavja Poslovnika komisije (Uradni list RS, št. 24/12).

Drugi odstavek 23. člena ZIntPK določa, da se za dokumente, dosjeje, evidence in drugo dokumentarno gradivo iz postopka, ki ga organ izvaja v zvezi s prijavo suma korupcije, do zaključka postopka pred organom ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. Nobenega dvoma ni, da je zahtevani magnetogram dokument iz postopka, ki ga organ izvaja v zvezi s prijavo suma korupcije. Kot je bilo ugotovljeno že v prejšnjem odstavku, ta postopek še ni zaključen, zato se v trenutku odločanja o zahtevi prosilca določbe ZDIJZ, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Prosilec se v pritožbi sklicuje na prevladujoč javni interes za razkritje zahtevanega dokumenta, vendar zaradi določbe drugega odstavka 23. člena ZIntPK tudi drugega odstavka 6. člena ZDIJZ (test interesa javnosti) v konkretnem primeru ni mogoče uporabiti, ker so določbe ZDIJZ v celoti izključene, dokler se pred organom ne zaključi postopek v zvezi s prijavo suma korupcije. Zahtevi prosilca torej ni mogoče ugoditi niti na podlagi testa interesa javnosti. 

Na podlagi vsega navedenega Pooblaščenec ugotavlja, da je sklicevanje organa na izključitev uporabe določb ZDIJZ glede dostopa do zahtevanega magnetograma upravičeno. To pomeni, da je pritožba prosilca neutemeljena in jo je treba, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP, zavrniti.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/2007-UPB3, s spremembami in dopolnitvami; ZUT) oproščena plačila upravne takse.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor zoper odločbo Komisije za preprečevanje korupcije, št. 0900-105/2014/2 (01013) z dne 15. 10. 2014. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se jo vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu in odločbo Komisije za preprečevanje korupcije, št. 0900-105/2014/2 (01013) z dne 15. 10. 2014.


Postopek vodila    :                                      
Jasna Duralija, univ. dipl. prav.,                         
svetovalka Pooblaščenca                           

Informacijski pooblaščenec
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka