Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 31.08.2020
Naslov: prosilec - Knjižnica Rogaška Slatina
Številka: 090-144/2020
Kategorija: Ali dokument obstaja?
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Prosilka je od organa zahtevala več dokumentov, vezanih na izlete v tednu otroka. Organ je zahtevi prosilke delno ugodil in ji posredoval dokumente s katerimi razpolaga. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da organ z drugimi dokumenti, kot s tistimi, ki jih je prosilki že posredoval, ne razpolaga, zato je pritožbo prosilke, kot neutemeljeno, zavrnil.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-144/2020/2

Datum: 31. 8. 2020

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik, v nad. IP, na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nad. ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nad. ZDIJZ) ter 1. odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06–ZUS-1, 126/07-ZUP-E, 65/08-ZUP-F in 8/10-ZUP-G in 82/13-ZUP-H; v nad. ZUP), o pritožbi …. (v nad. prosilka), z dne 19. 6. 2020, zoper odločbo Javnega zavoda Knjižnica Rogaška Slatina, Celjska cesta 13, 3250 Rogaška Slatina (v nad. organ), št. 39-2020 z dne 12. 6. 2020, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, izdaja naslednjo

 

 

O D L O Č B O

 

 1. Pritožba prosilke z dne 19. 6. 2020 zoper odločbo Javnega zavoda Knjižnica Rogaška Slatina, št. 39-2020 z dne 12. 6. 2020, se zavrne.
 1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

Prosilka je dne 19. 5. 2020 na organ, na podlagi določb ZDIJZ, vložila zahtevo za posredovanje sledečih informacij:

 1. Račun družbe Nomago, število udeležencev ob zaključku tedna otroka in obračun izleta, račun obiska Woop parka ter morebitnih ostalih plačanih vstopnin, zaključni račun za leto 2018;
 2. Podrobnosti glede avtobusnih prevozov družbe Arriva in družbe Flucher, ki se navezujeta na zaključni izlet ob tednu otroka v letu 2019 v Geoss Park, račun družbe Arriva, pojasnilo, ali sta bila oba avtobusa namenjena za isti zaključni izlet, število oseb, ki so se udeležile izleta (ločeno po otrocih in odraslih) ter pojasnilo, zakaj so cene določene približno ter koliko so udeleženci na koncu plačali;
 3. Pojasnilo nakupa čajnega stekla (89 kosov) in darilne embalaže (3 kosi) v trgovini Kik ter nadalje nakupa 75 kosov čajnega stekla in ponovno nakup darilne embalaže, led lučk ipd. Nadalje prosilka zahteva še pojasnilo namena nabave posameznih artiklov, ki izhajajo iz računa oz. kje se nahajajo;
 4. Pojasnilo glede obveznega mesečnega plačevanja ugodnosti zaposlenim v višini 13€ in navedba zakonske podlage, ki organu nalaga takšno ravnanje ter pojasnilo računovodkinje, zakaj zaposlenim ni obračunala bonitete zaradi plačane masaže.

 

Organ je prosilki dne 3. 6. 2020, po elektronski pošti, posredoval račun družbe Nomago, zaključni račun za leto 2018, račun družbe Arriva, dokument, ki dokazuje donacijo staršev za plačilo prevoza in fotografije nakupljenega materiala v trgovini Kik.

 

Na podlagi prejetega odgovora organa je prosilka dne 5. 6. 2020 svojo zahtevo z dne 19. 5. 2020 dopolnila/ponovila s sledečim:

 1. Zahteva in vztraja, da ji organ pošlje analitični izpis konta 130, s prilogami o plačilu;
 2. Zahteva obrazložitev, kje se uporabljajo oblačila in igrače, ki so razvidne iz računa iz konta 190;
 3. Opozarja, da še ni dobila računa družbe Arriva in Woop parka, prav tako ne pojasnil glede obeh izletov (plačila, število udeležencev);
 4. Zahteva pojasnilo finančnih odhodkov iz zaključnega računa;
 5. Zahteva izpise starostne strukture terjatev v programu excel;
 6. Opozarja, da manjka pojasnilo glede zagotavljanja bonitet uslužbencem ter neredno odvajanje denarja iz delikomata. Na koncu še opozori, da je bil organ oškodovan pri napitku iz delikomata.

 

Organ je o zahtevi prosilke z dne 19. 5. 2020 in z dne 5. 6. 2020 odločil z odločbo št. 39-2020 z dne 12. 6. 2020, s katero je zavrnil zahtevo prosilke:

 1. z dne 19. 5. 2020 v delu, kjer prosilka zahteva:
 1. Število udeležencev ob zaključku tedna otroka, obračun izleta, račun obiska Woop parka ter morebitnih ostalih plačanih vstopnin;

Organ je v obrazložitvi izpodbijane odločbe pojasnil, da ne razpolaga z dokumentom, iz katerega bi izhajalo število udeležencev, saj so bili ti podatki oz. dokumenti, zaradi varstva osebnih podatkov, uničeni. Oba avtobusa sta bila skoraj polna, torej je bilo udeleženih približno 80 oseb in zaposlenih. Računi za prevoz so bili prosilki že posredovani, ostali računi pa ne obstajajo oz. organ z njimi ne razpolaga, saj so udeleženci sami plačali vstopnino.

 1. Število oseb, ki so se udeležile tega izleta (ločeno po otrocih in odraslih) ter pojasnilo, zakaj so cene določene približno;

Organ je v obrazložitvi izpodbijane odločbe pojasnil, da, kot že pojasnjeno v prejšnji točki, ne razpolaga s številom udeležencev, prav tako tudi ne z dokumentom, iz katerega bi izhajalo zahtevano pojasnilo. Prosilki je že bilo posredovano obvestilo o izletu.

 1. Pojasnilo nakupa čajnega stekla (89 kosov) in darilne embalaže (3 kosi) v Kiku ter nadalje nakup 75 kosov čajnega stekla in ponovno nakup darilna embalaža, led lučk ipd. ter pojasnilo namena nabave posameznih artiklov, ki izhajajo iz računa oz. kje se nahajajo;

Organ je v obrazložitvi izpodbijane odločbe pojasnil, da pojasnilo nakupa ne predstavlja dokumenta po ZDIJZ oz. organ s takšnim dokumentom ne razpolaga. Organ je prosilki že posredoval fotografije, iz katerih je razvidna uporaba navedenih sredstev.

 1. Pojasnilo glede obveznega mesečnega plačevanja ugodnosti zaposlenim v višini 13€ in navedbo zakonske podlage, ki organu nalaga takšno ravnanje ter pojasnilo računovodkinje, zakaj zaposlenim ni obračunala bonitete zaradi plačane masaže;

Organ je v obrazložitvi izpodbijane odločbe pojasnil, da pojasnilo zakonskih določb ne predstavlja dokumenta po ZDIJZ oz. organ s takšnim dokumentom ne razpolaga. Je pa organ stranki posredoval pojasnilo FURS-a glede obdavčitve bonitet.

 1. z dne 5. 6. 2020 v delu, kjer prosilka (dodatno) zahteva:
 1. Obrazložitev, kje se uporabljajo oblačila in igrače, ki so razvidne iz računa iz konta 190;

Organ je v obrazložitvi izpodbijane odločbe pojasnil, da pojasnilo, kje se nakupljeno blago uporablja ne predstavlja dokumenta po ZDIJZ oz. organ s takšnim dokumentom ne razpolaga. Bo pa stranki poslal fotografije iz katerih je razvidna uporaba navedenih sredstev.

 1. Pojasnilo finančnih odhodkov iz zaključnega računa;

Organ je v obrazložitvi izpodbijane odločbe pojasnil, da pojasnilo finančnih odhodkov iz zaključnega računa ne predstavlja dokumenta po ZDIJZ oz. organ s takšnim dokumentom ne razpolaga. Lahko pa stranka na spletni strani organa vpogleda v Letno poročilo organa, kjer je predstavljena dejavnost organa, če bi navedeni dokument morebiti vseboval pojasnilo, ki ga zahteva prosilka.

 1. Izpis starostne strukture terjatev v programu excel;

Organ je v obrazložitvi izpodbijane odločbe pojasnil, da je prosilka izpis dobila v programu Acrobat reader dne 3. 6. 2020, v elektronski obliki, s čimer je organ zadostil določbam ZDIJZ, saj prosilka, glede na pisanje v zahtevi, lahko bere in obdeluje ta računalniški program.

 

Zoper odločbo organa je prosilka dne 19. 6. 2020 vložila pritožbo, v kateri navaja, da vztraja pri zahtevi, ki se nanaša na točko 1.a in 1.b izpodbijane odločbe. Dodatno prosilka navaja, da se njena zahteva nanaša na gotovinsko poslovanje organa glede zbranih donacij staršev v višini 417€ ob organizaciji dogodka tedna otroka in pologom denarja na račun organa, odprt pri SKB d.d., dne 16. 10. 2019. Gotovinsko poslovanje je opredeljeno v Pravilniku o računovodstvu javnega zavoda ter v Pravilniku o blagajniškem poslovanju javnega zavoda – blagajniški dokumenti se hranijo na sedežu javnega zavoda najmanj 10 let.

                              

IP je dne 24. 7. 2020 prejel dopis organa št. 48-2020 z dne 23. 7. 2020, s katerim mu je ta, na podlagi 245. člena ZUP, odstopil pritožbo, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe. Dodatno je organ pojasnil, da je bil izlet v Woop park, na katerega se prosilka sklicuje, organiziran na pobudo staršev, pri čemer so starši prosili, če lahko organ izbere prevoznika in ceno vstopnic, nato pa napiše vabilo. V tem primeru je organ poravnal tudi strošek avtobusa, starši pa so sami kupili vstopnice za Woop park. Prosilki je bil račun za prevoznika že posredovan (elektronsko sporočilo z dne 6. 3. 2020). Zaposleni so, tako kot ostali starši, sami kupili vstopnice za obisk zabaviščnega parka (zase in za svoje otroke). V primeru izleta v Geoss park je organ otrokom plačal še ZIP Line, predmetni račun je bil prosilki že posredovan (elektronsko sporočilo z dne 27. 2. 2020 - Geoss Park) - v tem primeru je bil organ le stična točka za zbiranje informacij za izlet. Organ je poravnal del stroškov za avtobus, zaposleni pa so tudi v tem primeru sami kupili vstopnice (zase in za svoje otroke). Od izleta so starši vplačali delež za avtobus, ki so ga dali organu kot donacijo, organ pa ga je nakazal na svoj TRR. Vse te podatke je prosilka že dobila, kar izhaja iz priloženih dokazil.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje, v skladu z 247. členom ZUP, dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Kot izhaja iz določbe 1. odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi določbe 1. odstavka 1. člena ZDIJZ, informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki že obstaja, je že ustvarjen, oz. dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oz. pridobil. Gre za pogoj, ki je v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so namreč dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oz. vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo.

 

IP je ob reševanju pritožbe uvodoma ugotovil, da prosilka izpodbija odločbo organa le v tistem delu, ki se nanaša na zavrnitev dostopa do:

- števila udeležencev ob zaključku tedna otroka, obračuna izleta, računa obiska Woop parka ter eventualno ostalih plačanih vstopnin (točka 1.a izpodbijane odločbe) in

- števila oseb, ki so se udeležile tega izleta (ločeno po otrocih in odraslih) ter pojasnila, zakaj so cene določene približno (točka 1.b izpodbijane odločbe).

 

Predmet tega pritožbenega postopka je tako vprašanje, ali organ razpolaga z dokumenti iz točke 1.a in 1.b izpodbijane odločbe.

 

IP ne vidi razlogov, da bi podvomil v pojasnilo organa, da z drugimi dokumenti, kot s tistimi, ki jih je prosilki že posredoval, ne razpolaga, saj ne vidi razlogov, zakaj bi organ prosilki prikrival, da z zahtevanimi dokumenti razpolaga. IP namreč ugotavlja, da je bil organ pripravljen sodelovati s prosilko pri reševanju njene zahteve, saj ji je posredoval tiste dokumente, s katerimi razpolaga, dokumentov, s katerimi ne razpolaga, pa organ prosilki ne more posredovati. Prav tako je organ v izpodbijani odločbi, dodatno pa tudi IP v pritožbenem postopku (dopis organa št. 48-2020 z dne 23. 7. 2020), pojasnil, zakaj z zahtevanimi dokumenti/podatki ne razpolaga, IP pa nima razloga, da tem navedbam organa ne bi sledil.

 

IP poudarja, da v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo zakonitosti in smotrnosti ravnanja organa ter v vprašanje, zakaj organ ne razpolaga z dokumenti, ki jih zahteva prosilka. Pritožbeni postopek tudi ne more biti namenjen prisili ustvarjanja informacij ali ugotovitvi, da bi določene informacije morale obstajati. Prosilka v pritožbi tudi ne navaja nobenih oprijemljivih dejstev, ki bi kazale na to, da organ z drugimi dokumenti, kot s tistimi, ki jih je prosilki že posredoval, dejansko razpolaga, vendar jih prosilki ne želi posredovati. IP tako nima nikakršnega razloga, da ne bi sledil navedbam organa, da zahtevani dokumenti ne obstajajo, poleg tega IP tudi ob reševanju te pritožbe ni mogel posumiti, da organ z zahtevanimi dokumenti razpolaga, vendar jih v celoti ne posreduje oz. ne želi posredovati (2. odstavek 10. člena ZInfP).

 

Na podlagi navedenega IP ugotavlja, da pritožbi prosilke ni mogoče ugoditi, ker ji organ dokumentov, s katerimi ne razpolaga, ne more posredovati. Kot je že bilo povedano, so zavezanci v skladu z ZDIJZ dolžni omogočiti dostop samo do že obstoječih informacij, niso pa dolžni ustvariti novega dokumenta, zbirati informacij, opravljati raziskav ali analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca.

 

IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je prosilka od organa želela pridobiti tudi pojasnilo, zakaj so cene določene približno, pri čemer IP poudarja, da pojasnila, razne obrazložitve, komentarji in analize stanj ne predstavljajo informacije javnega značaja, zato organ prosilki po ZDIJZ ni dolžan odgovarjati na vprašanja ter ji posredovati zahtevanih pojasnil. Iz ZUP, Uredbe o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 9/18 in 14/20) ter načela prijazne in odprte javne uprave, sicer izhaja obveznost organov, da odgovorijo na vsako vlogo stranke, torej, da po svojih najboljših močeh, predvsem pa upoštevajoč svojo (predvsem stvarno) pristojnost, pomagajo prosilcu, da pride do želenih podatkov. Vendar pa IP izpostavlja, da ZDIJZ ne predstavlja instrumenta za zagotavljanje informiranosti prosilcev izven dometa samega zakona, ki konkretizira pravico pridobivanja že ustvarjenih dokumentov, s katerimi organ tudi dejansko (fizično oz. elektronsko) razpolaga. V kolikšnem obsegu organi prosilcem odgovarjajo na vprašanja oz. jim dajejo zahtevana pojasnila, pa ni del postopkov po ZDIJZ, temveč je predmet njihovih komunikacijskih strategij oz. drugih postopkov skladno z ZUP oz. Uredbo o upravnem poslovanju.

 

Po preučitvi celotne zadeve IP zaključuje, da organ ne razpolaga za zahtevanimi dokumenti/podatki, kar pomeni, da »kriterij materializirane oblike« v konkretnem primeru ni izpolnjen, torej ni izpolnjen pogoj iz 1. odstavka 1. člena ZDIJZ v povezavi s 1. odstavkom 4. člena ZDIJZ.

 

Na podlagi navedenega je IP, na podlagi 1. odstavka 248. člena ZUP, pritožbo prosilke zoper odločbo št. 39-2020 z dne 12. 6. 2020, kot neutemeljeno zavrnil, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5 in 14/15 – ZUUJFO) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

 

 

Postopek vodila:

Tanja Švab, dipl.upr.ved.,

raziskovalka IP

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka