Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 04.06.2019
Naslov: prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor
Številka: 090-104/2019
Kategorija: Kršitev postopka
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Prosilka se je pritožila zoper sklep o zavrženju pritožbe. Njeno pritožbo je organ namreč zavrgel iz razloga neupravičenosti. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da prosilka ni bila stranka postopka na prvi stopnji, da ji iz navednega razloga sklep ni bil vročen, zato tudi ni upravičena vložiti pritožbe.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-104/2019/2

Datum: 12. 6. 2019

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06– uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ) in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi ………, z dne 26. 4. 2019 (v nadaljevanju prosilka), zoper sklep, št. 090-13/2013/191 z dne 10. 4. 2019, Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana  (v nadaljevanju organ), v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, naslednjo

 

 

 

ODLOČBO:

 

  1. Pritožba prosilke z dne 26. 4. 2019 zoper sklep Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, št. 090-13/2013/191 z dne 10. 4. 2019, se zavrne.
  1. V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Prosilka je dne 26. 4. 2019 na organ naslovila pritožbo zoper sklep, št. 090-13/2013/191 z dne 10. 4. 2019 (v nadaljevanju izpodbijani sklep), s katerim je organ zavrgel njeno pritožbo z dne 4. 4. 2019, ki jo je vložila skupaj z …….

 

Organ je po preizkusu procesnih predpostavk in odločitvi, da izpodbijane odločitve ne bo spremenil, na podlagi 245. člena ZUP, pritožbo prosilke odstopil v reševanje IP.

 

Po skrbnem pregledu spisovne dokumentacije IP ugotavlja, da je organ dne 18. 2. 2019 prejel zahtevo …….. (v nadaljevanju prosilec) za posredovanje določene dokumentacije na podlagi določb ZDIJZ. O njegovi zahtevi je bilo odločeno s sklepom, št. 090-13/2013/185 z dne 18. 3. 2019, zoper katerega sta se nato prosilec in prosilka pritožila. Organ je njeno pritožbo z izpodbijanim sklepom zavrgel z obrazložitvijo, da jo je vložila neupravičena oseba. Organ je poudaril, da je imel status prosilca v postopku izdaje sklepa, št. 090-13/2013/185 z dne 18. 3. 2019 zgolj prosilec, torej …... Prosilka takšne vloge ni vložila, niti ni navedena na vlogi kot sopodpisnica.

 

IP pojasnjuje, da je postopek dostopa do informacij javnega značaja poseben upravni postopek, ki se vselej začne na zahtevo stranke. Sladno z 12. členom ZDIJZ prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja, lahko pa tudi z neformalno zahtevo. Ena izmed bistvenih sestavin pisne zahteve je tudi navedba osebnega imena prosilca (17. člen ZDIJZ). V zgoraj opisanem primeru je takšno zahtevo podal zgolj prosilec, kar pomeni, da je bil edina stranka postopka. Iz navedenega razloga je bil sklep, št. 090-13/2013/185 z dne 18. 3. 2019, vročen zgolj njemu.

 

ZDIJZ v 27. členu določa, da ima prosilec zoper odločbo, s katero je organ odločil o zahtevi za dostop ali ponovno uporabo, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, pravico do pritožbe. Podobno določbo vsebuje tudi 229. člen ZUP, ki določa, da ima zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, stranka pravico pritožbe. Iz navedenih določb izhaja, da ima pravico do pritožbe zgolj stranka postopka, ki je pa je v konkretnem primeru, kot že navedeno, zgolj prosilec.

 

Upoštevaje navedeno IP ugotavlja, da je organ ravnal pravilno, ko je s sklepom zavrgel pritožbo prosilke, saj ta ni upravičena oseba za vložitev slednje. Ker je torej pritožba prosilke neutemeljena, jo je IP na podlagi določb prvega odstavka 248. člena ZUP zavrnil.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Mevlida Deljanin, univ. dipl. prav.

asistentka svetovalca

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.

informacijska pooblaščenka