Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 16.05.2019
Naslov: prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor
Številka: 090-95/2019
Kategorija: Tajnost vira
Status: Delno odobreno


POVZETEK:

Prosilec je od organa zahteval določeno dokumentacijo, pri čemer je ta njegovo zahtevo zaradi varstva osebnih podatkov in tajnosti vira prijave delno zavrnil. Zoper takšno  odločitev se je prosilec pritožil. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je bila odločitev organa v določenem delu pravilna, vendar obrazložena z napačnimi razlogi, v delu pa je ugotovil, da je bila odločitev organa nepravilna, zato mu je naložil, da prosilcu posreduje  določeno dokuemntacijo.

 

ODLOČBA

 

Številka: 090-95/2019/3

Datum: 17. 5. 2019

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06– uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ), tretjega odstavka 248. člena in prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), o ......., z dne 5. 4. 2019 (v nadaljevanju prosilec), zoper odločbo, št. 090-87/2017-20 z dne 20. 3. 2019, Inšpektorata RS za okolje in prostor, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, naslednjo

 

O D L O Č B O:

 

 1. Pritožbi prosilca z dne 5. 4. 2019 zoper odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, št. 090-87/2017-20 z dne 20. 3. 2019, se delno ugodi in se izpodbijana odločba delno odpravi ter se odloči: Organ je dolžan prosilcu v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe posredovati elektronsko kopijo:
 • priloge k dokumentu št. 0612-162/2017-2: prilogo GURS.pdf, pri čemer je dolžan prekriti ime in priimek ter naslov prejemnika tega dopisa, prilogo Slo.etnografski muzej ter prilogo 1976.pdf, mestni muzej Idrija pdf.
 1. V preostalem delu se pritožba prosilca zavrne.
 1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Prosilec je dne 20. 2. 2019 na organ naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, s katero je zaprosil za posredovanje:

- dokumentov iz popisa zadeve št. 06121-162/2017, in sicer:

 • popis zadeve na tekoči datum izpisa,
 • kopija anonimizirane prijave brez osebnih podatkov za dokument št. 1 in 2,
 • dokument št. 3 (ugotovitveni zapisnik),

- evidenčnih podatkov iz popisa zadeve št. 06121-162/2017, in sicer:

 • izpis ali elektronski zapis vseh evidenčnih podatkov dokumentov št. 1, 2, 3, 
 • izpis ali elektronski zapis vseh evidenčnih podatkov zadeve,
 • izpis ali elektronski zapis datuma evidentiranja dokumentov št. 1, 2, 3 v elektronsko bazo INSPIS,
 • izpis ali elektronski zapis datuma evidentiranja zadeve v elektronsko bazo INSPIS,

- dokumentov iz popisa zadeve št. 06122-129/2017, in sicer:

 • popis zadeve na tekoči datum izpisa,

- evidenčnih podatkov iz popisa zadeve št. 06122-129/2017, in sicer:

 • izpis ali elektronski zapis vseh evidenčnih podatkov dokumenta št. 5,
 • izpis ali elektronski zapis vseh evidenčnih podatkov zadeve,
 • izpis ali elektronski zapis datuma evidentiranja dokumentov št. 5 v elektronsko bazo INSPIS,
 • izpis ali elektronski zapis datuma evidentiranja zadeve v elektronsko bazo INSPIS.

 

Prosilec zahtevo opira na določbe Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18), pri čemer navaja, da želi zaprošene dokumente prejeti v elektronski obliki, oz. v kolikor v taki obliki ne obstajajo, v obliki fotokopij po navadni pošti.

 

O zahtevi prosilca je organ odločil z odločbo, št. 090-87/2017-20 z dne 20. 3. 2019 (v nadaljevanju izpodbijana odločba). Iz slednje izhaja, da je zaradi varstva osebnih podatkov delno ugodil njegovi zahtevi, in sicer mu je omogočil delni dostop do naslednjih dokumentov:

- popisa zadeve št. 06121-162/2017 z dne 13. 3. 2019,

- zapisnik št. 0612-162/2017-3 (št. na dokumentu 06122-162/2017-3) z dne 19. 1. 2019,

- izpis za dokument št. 06121-162/2017-1 iz elektronske evidence dokumentarnega gradiva z dne 19. 3. 2019, iz katerega so razvidni evidenčni podatki,

- izpis za dokument št. 06121-162/2017-2 iz elektronske evidence dokumentarnega gradiva z dne 19. 3. 2019, iz katerega so razvidni evidenčni podatki,

- izpis za zadevo 06121-162/2017 iz elektronske evidence dokumentarnega gradiva z dne 19. 3. 2019, iz katerega so razvidni evidenčni podatki,

- popis zadeve št. 06122-129/2017 z dne 19. 3. 2019

- izpis za dokument št. 06122-129/2017-5 iz elektronske evidence dokumentarnega gradiva z dne 19. 3. 2019, iz katerega so razvidni evidenčni podatki,

- izpis za zadevo 06122-129/2017 iz elektronske evidence dokumentarnega gradiva z dne 19. 3. 2019, iz katerega so razvidni evidenčni podatki.

Nadalje iz izpodbijane odločbe izhaja, da je organ zaradi varovanja tajnosti vira prijave prosilcu zavrnil dostop do dokumenta št. 06121-162/2017-1 in dokumenta št. 06121-162/2017, katerega del predstavljajo tudi priloge k tema dokumentoma. Poleg vsega navedenega pa je organ prosilcu v celoti ugodil dostop do:

- izpisa za dokument št.  0612-162/2017-3 iz elektronske evidence dokumentarnega gradiva z dne 20. 3. 2019, iz katerega so razvidni evidenčni podatki,

- izpisa iz informacijskega sistema organa (v programu excel) za zadevo št. 06121-162/2017 in za vse dokumente zadeve od zaporedne številke 1 do vključno 3, iz katerega je razviden datum in čas evidentiranja zadeve ter posameznega dokumenta,

- izpisa iz informacijskega sistema organa (v programu excel) za zadevo št. 06122-129/2017 in za dokument zadeve št. 06122-129/2017-5, iz katerega je razviden datum in čas evidentiranja zadeve ter dokumenta pod zaporedno številko 5.

 

Zoper navedeno odločitev organa je prosilec dne 5. 3. 2019 vložil pritožbo, v kateri navaja,:

- da organ pri zavrnitvi dostopa do anonimiziranih prijav, brez osebnih podatkov (dokument št. 06121-162/2017-1 in dokument št. 06121-162/2017) ni ugotavljal, ali je možen delni dostop. Iz ugotovitvenega  zapisnika, dokument št. 3 iz popisa zadeve 06121-162/2017 in priloženih dokumentov je namreč razvidno, da je organ prevzel del dokumentacije vezano na prijavo nelegalne gradnje od Občine Idrije. Po mnenju prosilca 16. člen Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14; v nadaljevanju ZIN) govori o zaščiti prijavitelja, v kolikor gre za prijavitelja, ki je fizična oseba, ne pa za primere, ko gre za prijavitelja, ki poda prijavo in nastopa kot uradna oseba v imenu javnega sektorja. Delo organov in njihova identiteta ni predmet zaščite vira tajnosti, saj gre za javno delo organa in ne za osebne podatke. Nadalje navaja prosilec, da mu niso bili posredovani dokumenti, ki so knjiženi pod dokumentom št. 1 (20170113143201115.pdf) ter dokumentom št. 2 (GURS.pdf, Slo.etnografski muzej, 1976.pdf, mestni muzej Idrija pdf.). Glede posredovanja anonimizirane prijave se sklicuje na odločbo IP, št. 090-1/2016,

- da iz elektronskega zapisa evidenčnih podatkov za dokument št. 1 in dokument št. 2 iz zadeve št. 06121-162/2017 manjkajo podatki o pošiljatelju v rubriki: Naziv/ime in e-poštni naslov.

- da iz izpisa evidenčnih podatkov zadeve št. 06121-162/2017 ni razviden datum o popolnosti vloge ter podatek o pošiljatelju/prejemniku in

- da iz izpisa evidenčnih podatkov zadeve št. 06122-129/2017 ni razviden datum o popolnosti vloge.

 

Organ je po preizkusu procesnih predpostavk in odločitvi, da izpodbijane odločbe ne bo spremenil, na podlagi 245. člena ZUP, pritožbo prosilca odstopil v reševanje IP.

 

Pritožba je delno utemeljena.

 

IP najprej pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločitev v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Prvostopenjsko odločitev preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Organ je zaradi varovanja tajnosti vira prijave zavrnil dostop do dokumenta št. 06121-162/2017-1 (prijava nelegalne gradnje) in dokumenta št. 06121-162/2017-2 (dopolnilo k prijavi nelegalne gradnje), skupaj s prilogami. Prosilec takšni odločitvi nasprotuje ter navaja, da organ v konkretnem primeru ni ugotavljal, ali je možno uporabiti institut delnega dostopa. Prav tako prosilec meni, da 16. člen ZIN govori o zaščiti prijavitelja, ki je fizična oseba. V kolikor kot prijavitelj nastopa uradna oseba v imenu javnega sektorja, takrat takšna situacija po njegovem mnenju ne zapade pod omenjeni člen. Delo organov in njihova identiteta ne moreta biti predmet zaščite vira tajnosti, saj gre za javno delo organa in ne za osebne podatke.

 

Zakonodajalec je v ZDIJZ umestil določbo tretjega odstavka 5.a člena, s katero je izrecno uredil varovanje vira prijave na način, da je omogočil organom zavrnitev dostopa do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na podatek, glede katerega zakon določa varovanje tajnosti vira. Varovanje vira prijave določa zgoraj omenjeni 16. člen ZIN, ki določa, da mora inšpektor varovati tajnost, s katero se seznani pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora. Dolžnost varovanja tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega razmerja inšpektorja. Inšpektor je dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor. 

 

IP se ne strinja z mnenjem prosilca, da 16. člen ZIN in posledično tudi tretji odstavek 5.a člena ZDIJZ varuje zgolj prijavitelja, ki je fizična oseba. Citirana določba ZIN namreč zavezuje inšpektorja k varovanju tajnosti vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor, ne glede na status subjekta, ki je podal prijavo. V kolikor bi zakonodajalec želel zavarovati zgolj prijavitelje, ki so fizične osebe bi navedeno nedvoumno zapisal v zakon. Tega pa ni storil, temveč je v slednjega umestil splošni pojem, tj. »varovanje tajnosti vira prijave«, pod katerega zapadejo vse prejete prijave ne glede na status prijavitelja (fizična oseba, pravna oseba, državni organ).

 

Glede pritožbene navedbe v zvezi s posredovanjem kopij anonimiziranih prijav brez osebnih podatkov za dokument št. 1. in dokument št. 2 iz popisa zadeve št. 0612-162/2017, IP ugotavlja, da je organ prosilcu posredoval elektronska zapisa evidenčnih podatkov za navedena dokumenta, ki dejansko deloma predstavljata dokument št. 1 in dokument št. 2. Slednja sta bila posredovana po elektronski poti, pri čemer je besedilo posameznega elektronskega sporočila vsebovano v rubriki »vsebina (besedilo)«, ki je kot omenjeno prosilcu bilo posredovano z elektronskimi zapisi evidenčnih podatkov. Drži pa dejstvo, da prosilcu niso bile posredovane priloge k tem dokumentoma, in sicer priloge k dokumentu št. 0612-162/2017-1, tj. priloga 20170113143201115.pdf, ter priloge k dokumentu 0612-162/2017-2, tj. priloga GURS.pdf, priloga Slo.etnografski muzej 1976.pdf, priloga mestni muzej Idrija pdf.

 

IP je vpogledal v prilogo k dokumentu št. 0612-162/2017-1 (dokument 20170113143201115.pdf) in ugotovil, da gre pri obravnavanem dokumentu za tolikšno vsebnost in koncentracijo informacij, iz katerih je mogoče razbrati vir prijave, da instituta delnega dostopa (7. člen ZDIJZ) v konkretnem primeru ni mogoče uporabiti. Zahtevane informacije so vsebinsko napisane na način, da bi se z razkritjem same vsebine, ob prekritju vira prijave, brez dvoma razkril prijavitelj, zato delnega dostopa ni mogoče izvesti. Upoštevajoč navedbo prosilca, da je iz ugotovitvenega  zapisnika, dokument št. 3 iz popisa zadeve 06121-162/2017 in priloženih dokumentov razvidno, da je organ prevzel del dokumentacije vezano na prijavo nelegalne gradnje od Občine Idrije, IP pojasnjuje, da v postopku po ZDIJZ ni relevantno kaj je prosilcu poznano ali ne, prav tako ni pomembno, kaj prosilec na podlagi prejetih dokumentov sklepa, temveč se presoja vsak posamezen dokument posebej. Od okoliščin posameznega primera je odvisno, kako obravnavati posamezen dokument. Iz navedenega razloga IP tako ne more slediti sklicevanju prosilca na odločbo IP št. 090-1/2016, v kateri je IP presojal anonimno prijavo, pri čemer se iz vsebine anonimne prijave ni dalo sklepati na prijavitelja, saj ni šlo za tolikšno vsebnost in koncentracijo informacij, iz katerih bi bilo mogoče razbrati vir prijave ter vir drugih informacij, na podlagi katerih je organ opravljal inšpekcijski nadzor.  Citirana odločba IP se nanaša na drugačno dejansko stanje, kot je dejansko stanje v obravnavanem primeru. Delni dostop do priloge 20170113143201115.pdf je torej nedopusten zaradi ogrozitve zaupnosti varovanih informacij, obenem pa zaradi popolne izgube vrednosti tudi ne bi bil smiseln za prosilca.

 

Nasprotno pa velja za priloge k dokumentu št. 0612-162/2017-2 (GURS.pdf, Slo.etnografski muzej, 1976.pdf, mestni muzej Idrija pdf). Organ je namreč s posredovanjem rubrike »vsebina (besedilo)« elektronskega zapisa evidenčnih podatkov za navedeni dokument prosilcu razkril podrobnejši opis dokumentov, ki se nahajajo v prilogi le-tega. Kot izhaja iz posredovanega elektronskega zapisa evidenčnih podatkov za dokument št. 0612-162/2017-2, predstavljajo prilogo temu dokumentu fotografija iz arhiva mestnega muzeja Idrija, fotografija iz zbirke Slovenskega etnografskega muzeja ter obvestilo GURS o spremembah na parcelah 1116. IP ne vidi zadržkov za posredovanje priloge Slo.etnografski muzej, 1976.pdf in mestni muzej Idrija pdf. prosilcu, saj slednje ne vsebujejo izjem po 5.a in prvem odstavku 6. člena ZDIJZ. Glede priloge GURS.pdf pa IP ugotavlja, da ta predstavlja obvestilo glede sprememb, ki so bile evidentirane v zemljiškem katastru v katastrski občini za konkretno parcelo ter stavbo, pri čemer obvestilo vsebuje ime in priimek osebe, ki je pripravila obvestilo ter osebne podatke osebe (ime in priimek, naslov), ki ji je bilo obvestilo poslano. Pravno podlago za posredovanje imena in priimka osebe, ki je pripravila obvestilo predstavlja 1. alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki določa, da se dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke, povezane z delovnim razmerjem javnega uslužbenca. Varovane osebne podatke pa prestavljajo osebni podatki osebe, ki ji je bilo posredovano obvestilo, saj ni pravne podlage za njihovo razkritje.

 

Nadalje prosilec navaja, da mu je organ omogočil le delni dostop na izpisu evidenčnih podatkov za dokumenta št. 0612-162/2017-1 in št. 0612-162/2017-2, saj je le-ta z izpodbijano odločbo zaradi varstva osebnih podatkov zavrnil dostop do podatkov o pošiljatelju (naziv/ime ter e-poštni naslov). IP ugotavlja, da je odločitev organa pravilna, vendar obrazložena z napačnimi razlogi. Dostop do navedenih informacij se zavrne zaradi varovanja tajnosti vira prijave, saj bi z razkritjem varovanih podatkov razkrili vir prijave, kar pa ni skladno s tretjim odstavkom 5.a člena ZDIJZ.  Pritožba prosilca se zato v tem delu zavrne.

 

Delni dostop pa je organ omogočil tudi glede izpisa evidenčnih podatkov zadeve št. 06121-162/2017 (zavrnjen dostop do informacije o datumu popolnosti vloge in pošiljatelju/prejemniku) ter izpisa evidenčnih podatkov zadeve št. 06122-129/2017 (zavrnjen dostop do informacije o datumu popolnosti vloge). IP je primerjal izpisa št. zadeve 06121-162/2017 ter št. zadeve 06122-129/2017, ki sta bila na podlagi izpodbijane odločbe posredovana prosilcu z izvornim izpisom, tj. izpisom brez prekritih podatkov, pri čemer je ugotovil, da mu organ ni zavrnil dostopa do podatka o datumu popolnosti, kot to zmotno misli prosilec. Navedena rubrika (datum popolnosti vloge) namreč ni izpolnjena v izvirniku, kar pomeni, da sta posredovana dokumenta v tem delu popolna in je pritožbena navedba prosilca v tej zvezi neutemeljena. Glede zavrnitve dostopa do podatkov o pošiljatelju/prejemniku v izpisu evidenčnih podatkov zadeve št. 06121-162/2017 pa se IP sklicuje na zgoraj navedeno, ko navaja, da je odločitev organa pravilna, vendar obrazložena z napačnimi razlogi. Dostop do informacij o pošiljatelju/prejemniku se zavrne zaradi varovanja tajnosti vira prijave, saj bi z razkritjem varovanih podatkov razkrili vir prijave, kar pa ni skladno s tretjim odstavkom 5.a člena ZDIJZ.  Pritožba prosilca se v tem delu zavrne.

 

IP tako zaključuje, da je pritožba prosilca delno utemeljena, saj je v pritožbenem postopku ugotovil, da je treba zadevo rešiti drugače. V skladu s prvim odstavkom 252. člena ZUP je IP tako delno odpravil izpodbijano odločbo in sam rešil zadevo, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. V delu, v katerem je organ pravilno zavrnil dostop do zaprošenih informacij, vendar zavrnitev obrazložil z napačnimi razlogi, je IP v skladu s tretjim odstavkom 248. členom ZUP, zavrnil njegovo pritožbo, kot to izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Mevlida Deljanin, univ. dipl. prav.

asistentka svetovalca

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.

informacijska pooblaščenka