Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 26.06.2019
Naslov: prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor
Številka: 090-94/2019
Kategorija: Kršitev postopka
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

IP je pritožbi prosilca upoštevajoč načelo ne bis in idem ugodil in na podlagi prvega in drugega odstavka 251. člena v zvezi s 4. točko prvega odstavka 129. člena ZUP, odpravil izpodbijano odločbo in s sklepom zavrgel zahtevo prosilca, ker je o isti upravni zadevi v času odločanja organa bila že izdana zavrnilna odločba in se dejansko stanje ali pravna podlaga, na katero se opira zahtevek ni spremenilo, hkrati pa je bila kasneje izdana pravnomočna odločba, s katero je bilo odločeno, da se dostop do zahtevanih dokumentov prosilcu ugodi. Namen zavrženja zahteve ob predhodnem preizkusu iz razloga po 4. točki prvega odstavka 129. člena ZUP, je zagotavljanje pravne varnosti in predvidljivosti ter preprečevanje nasprotujočih si odločitev. Smisel te določbe je še toliko pomembnejši v primeru kot je obravnavani, ko je IP kot pritožbeni organ dostop do zahtevanih dokumentov ugodil, z izpodbijano odločbo pa je bil dostop do istih dokumentov v ločenem postopku zavrnjen.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-94/2019/2

Datum: 26. 6. 2019

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) po informacijski pooblaščenki, Mojci Prelesnik, izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07 – ZUstS-A; v nadaljnjem besedilu ZInfP), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odločba US, 102/15 in 7/18; v nadaljevanju ZDIJZ) ter prvega in drugega odstavka 251. člena v zvezi s 4. točko prvega odstavka 129. Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP) o pritožbi …. (v nadaljevanju prosilec), z dne 4. 4. 2019, zoper odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju organ), z dne 2. 4. 2019, v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, naslednjo

 

 

 

O D L O Č B O:

 

  1. Pritožbi prosilca z dne 4. 4. 2019 se ugodi in se odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, št. 090-79/2018/25 z dne 2. 4. 2019 odpravi.
  1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

in

 

S K L E P:

 

Zahtevo prosilca z dne 3. 1. 2019, ki se glasi: »Zahteva za dostop do informacij javnega značaja – komunikacija med MOL in IRSOP v zvezi z nelegalnim nadstreškom v … ulici v Ljubljani«, se zavrže.

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Prosilec je dne 3. 1. 2019 po elektronski poti na organ naslovil vlogo »Zahteva za dostop do informacij javnega značaja – komunikacija med MOL in IRSOP v zvezi z nelegalnim nadstreškom v …. ulici v Ljubljani«, v kateri je na podlagi določb ZDIJZ zahteval, da mu organ posreduje vso dokumentacijo, ki je vezana na nelegalne nadstreške v …. ulici v Ljubljani in je vezana na komunikacijo med Inšpektoratom RS za okolje in prostor (katerikoli oddelek) in Mestno občino Ljubljana (katerikoli oddelek, služba, organ ali drugo).

 

Organ je z odločbo št. 090-79/2018/17 z dne 29. 1. 2019 zahtevo prosilca za posredovanje dokumentov zavrnil. Pritožbi prosilca zoper slednjo odločbo je IP z odločbo št. 090-60/2019/3 z dne 8. 3. 2019 ugodil in vrnil organu zadevo v ponovni postopek, saj je organ v odločbi navedel, da se pri organu vodi več zadev, ki obravnavajo zadevni objekt, v razlogih za zavrnitev pa se je organ opredelil le do dokumentov ene od teh zadev, zato je IP organu naložil, da opredeli, kateri dokumenti ustrezajo zahtevi prosilca in da konkretno navede razloge za zavrnitev dostopa.

 

V ponovnem postopku je bila izdana izpodbijana odločba. Iz odločbe izhaja, da je uradna oseba organa opravila natančen pregled evidenc o spisih in zadevah organa in ugotovila, da se listine, ki se nanašajo na zadevni objekt, nanašajo na spis gradbene inšpekcije. Iz navedenega inšpekcijskega spisa št. 06122-2988/2016 je prosilec že prejel določene dokumente, glede ostalih dokumentov pa organ vztraja pri razlogih za zavrnitev s sklicevanjem na izjemo varstva upravnega postopka. Organ se je v ponovnem postopku opredelil do dokumentov preostalih treh zadev, navedel njihovo vsebino ter ugotovil, da v teh treh preostalih zadevah ni dokumentov, ki bi ustrezali zahtevi prosilca.

 

Na IP je prosilec dne 4. 4. 2019 vložil pritožbo, ki jo je IP odstopil organu. Navaja, da organ ni sledil odločbi IP, sklicuje se na svojo prejšnjo pritožbo, iz katere izhaja, da se predmetna zahteva nanaša na iste dokumente glede katerih je organ tudi že odločil ter IP predlaga, da združi postopek odločanja o obeh pritožbah. Prav tako navaja, da zadevni objekt ne obstaja več in zato sklicevanje na varstvo upravnega postopka ni utemeljeno.

 

Organ je ugotovil, da je pritožba pravočasna, dovoljena in da jo je vložila upravičena oseba, ter da odločbe ne bo nadomestil z novo, zato jo je na podlagi 245. člena ZUP, z dopisom št. 090-79/2018/28, dne 15. 4. 2019 odstopil IP.

 

Pritožba je utemeljena.

 

Uvodoma IP pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Najprej se IP zgolj sklicuje in ne ponavlja svojega stališča, ki ga je že podal (odločba št. 090-60/2019/3 z dne 8. 3. 2019 in št. 090-46/2019/10 z dne 15. 4. 2019) glede prosilčevih navedb, ki se nanašajo na vprašanje (ne)relevantnosti namena njegove zahteve in navedb glede razkrivanja prosilčevega imena v izpodbijani odločbi.

 

V konkretnem primeru ni sporno, da je organ zavezanec za dostop do informacij javnega značaja, prav tako ni sporno, da zahtevane informacije spadajo v delovno področje organa. Se je pa IP v nadaljevanju ukvarjal z vprašanjem opredelitve dokumentov, ki predstavljajo zahtevano informacijo in z vprašanjem, ali je bilo o teh dokumentih že odločeno.

 

Predmetni pritožbeni postopek teče zoper izpodbijano odločbo, ki jo je organ izdal v ponovnem postopku. IP je v nadaljevanju najprej preveril, ali je organ v ponovnem postopku sledil napotkom IP. IP je z odločbo št. 090-60/2019/3 z dne 8. 3. 2019 odpravil odločbo organa št. 090-79/2018/17 z dne 29. 1. 2019 in vrnil zadevo organu v ponovno odločanje. Organ je v odpravljeni odločbi o zahtevku prosilca, ki se je nanašal na dokumente, ki predstavljajo komunikacijo med MOL in IRSOP v zvezi z nelegalnim nadstreškom v …. ulici v Ljubljani (v nadaljevanju zadevni objekt), navedel, da je preučil spise št. 0612-55/2018, št. 023-20/2019, št. 06121-713/2016 in spis gradbene inšpekcije št. 06122-2988/2016, pri čemer se je v nadaljevanju opredelil le do obstoja izjeme varstva upravnega postopka glede dokumentov v zadevi št. 06122-2988/2016. Napotilo IP organu je bilo, da se v ponovnem postopku opredeli in ugotovi, kateri od dokumentov ustrezajo zahtevi prosilca, ki se je nanašala le na komunikacijo med organom in občino glede zadevnega objekta, saj je opredelitev, kateri dokumenti ustrezajo zahtevi prosilca, prva od predpostavk pri odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.

 

V ponovnem postopku je organ sledil napotilu IP in se je v izpodbijani odločbi opredelil do dokumentov ostalih treh zadev št. 0612-55/2018, št. 023-20/2019 in št. 06121-713/2016. Organ je navedel, da zadeve ne vsebujejo dokumentov, ki ustrezajo zahtevi prosilca, pri tem pa ugotovil, kaj je vsebina posameznih treh zadev ter pojasnil, da so bile navedene zadeve navedene kot dokaz prosilčevega namena. Organ je pojasnil, da je predmet zadeve št. 023-20/2019 predlog prosilca za izločitev uradne osebe, pooblaščene za dostop do informacij javnega značaja in zahteva za nadzor nad delom iste uradne osebe. Predmet zadeve št. 0612-55/2018 je bila zahteva prosilca za uvedbo nadzora nad delom gradbene inšpektorice, ki vodi inšpekcijski postopek v zvezi z zadevnim objektom, predmet zadeve št. 06121-713/2016 pa je bila prijava prosilca v zvezi z zadevnim objektom. IP tako ugotavlja, da je organ ugotovil, da predmetu zahteve ustrezajo le dokumenti zadeve št. 06122-2988/2016, v ostalih treh zadevah pa ni dokumentov, ki bi ustrezali zahtevi prosilca. Ker prosilec pritožbenih navedb, ki bi konkretno zatrjevale, da so v zadevah št. 0612-55/2018, št. 023-20/2019 in št. 06121-713/2016 dokumenti, ki ustrezajo predmetu zahteve, IP pa po uradni dolžnosti kršitev s tem v zvezi tudi ni ugotovil, so bili predmet pritožbenega postopka le dokumenti zadeve št. 06122-2988/2016.

 

Glede na nesporne ugotovitve v ponovnem postopku, da zahtevi prosilca ustrezajo le dokumenti iz zadeve št. 06122-2988/2016, je IP v nadaljevanju presojal utemeljenost pritožbe glede teh dokumentov. Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je organ navedel, da je prosilec že prejel dokumente navedenega spisa pod zaporednimi številkami 23, 24, 27 in 31, glede ostalih dokumentov pa obstaja izjema varstva upravnega postopka iz 7. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, zato je organ zahtevo v celoti zavrnil. IP najprej ugotavlja, da ne drži ugotovitev organa, da vsi dokumenti zadeve št. 06122-2988/2016 ustrezajo zahtevi prosilca, ki jo je podal v tem postopku. Zahtevi, ki se nanaša le na dokumente, iz katerih izhaja komunikacija med občino in organom v zvezi z zadevnim objektom, ustrezajo namreč le dokumenti št. 3, 4, 5, 27 in 36, zato je IP v nadaljevanju odločal le o dostopu do slednjih dokumentov.

 

Iz izrecnih pritožbenih navedb izhaja, da je prosilec že podal zahtevek za dostop do celotnega inšpekcijskega spisa št. 06122-2988/2016 in da je bilo o njem že odločeno.[1] IP je preveril in ugotovil, da navedbe prosilca držijo in da je organ o zahtevi za dostop do celotnega inšpekcijskega spisa št. 06122-2988/2016, razen dokumentov, ki jih je že prejel, odločil z odločbo št. 090-79/2018/16 z dne 17. 1. 2019, s katero je zahtevo v celoti zavrnil. Razlogi, ki jih je navedel organ v slednji odločbi za zavrnitev zahtevka, so enaki razlogom, ki jih je organ za zavrnitev navedel v izpodbijani odločbi. O pritožbi zoper navedeno odločbo je IP odločil z odločbo št. 090-46/2019/10 z dne 15. 4. 2019, ki je postala pravnomočna. Iz izreka odločbe IP št. 090-46/2019 z dne 15. 4. 2019 izhaja, da je IP odločbo št. 090-79/2018/16 z dne 17. 1. 2019 delno odpravil in odločil, da je organ dolžan prosilcu omogočiti dostop do med drugim dokumentov št. 3, 4, 5 in 36, na način kot izhaja iz izreka odločbe IP, glede dokumenta št. 27 pa je bilo ugotovljeno, da je prosilec dokument že prejel.

 

ZUP v četrti točki prvega odstavka 129. člena določa, da organ najprej preizkusi zahtevo in jo s sklepom zavrže, če se o isti upravni zadevi že vodi upravni ali sodni postopek, ali je bilo o njej že pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice, ali so ji bile naložene kakšne obveznosti. Enako ravna tudi, če je bila izdana zavrnilna odločba in se dejansko stanje ali pravna podlaga, na katero se opira zahtevek, ni spremenilo. IP ugotavlja, da je bilo z odločbo organa št. 090-79/2018/16 z dne 17. 1. 2019 že odločeno o celotnem spisu št. 06122-2988/2016, torej med drugim tudi o dokumentih istega spisa št. 3, 4, 5, 27 in 36, ki ustrezajo zahtevanim dokumentom predmetne zadeve. IP v nadaljevanju ugotavlja, da je IP z odločbo št. 090-46/2019/10 z dne 15. 4. 2019 odločal o pritožbi zoper odločbo organa št. 090-79/2018/16 z dne 17. 1. 2019 in pritožbi delno ugodil ter odločil, da se zahtevi prosilca za dostop do dokumentov št. 3, 4, 5, in 36 ugodi, glede dokumenta št. 27 pa, da ga je prosilec že prejel. IP se je po vsebini opredelil do obstoja izjeme varstva upravnega postopka in ugotovil, da ta med drugim za dokumente št. 3, 4, 5, in 36, ni podana. Odločba IP je postala pravnomočna, saj po podatkih Upravnega sodišča Republike Slovenije, tožba zoper odločbo IP št. 090-46/2019/10 z dne 15. 4. 2019, ni bila vložena.

 

IP tako ugotavlja, da je pritožba v delu, ko prosilec navaja, da je organ o isti zahtevani dokumentaciji odločil z dvema odločbama, utemeljena. Pri tem IP ugotavlja, da je v času odločanja organa z izpodbijano odločbo (2. 4. 2019), nedvomno tekel že pred tem začet upravni postopek o isti upravni zadevi. Če v pritožbenem postopku zoper odločbo št. 090-79/2018/17 z dne 29. 1. 2019, o kateri je IP odločil z odločbo št. 090-60/2019/3 z dne 8. 3. 2019 še ni bilo jasno, kaj so dokumenti, ki ustrezajo predmetu zahteve v tem postopku (komunikacija med organom in občino v zvezi z zadevnim objektom), pa je bilo času odločanja o izpodbijani odločbi jasno, da so to le dokumenti inšpekcijskega spisa št. 06122-2988/2016. O dokumentih inšpekcijskega spisa št. 06122-2988/2016 pa je organ izdal zavrnilno odločbo št. 090-79/2018/16 z dne 17. 1. 2019, o kateri je še tekel upravni postopek, saj je pri IP tekel pritožbeni postopek št. 090-46/2019, ki se je zaključil z odločbo št. 090-46/2019/10 z dne 15. 4. 2019. V času izdaje izpodbijane odločbe je bila torej o isti upravni zadevi izdana zavrnilna odločba, dejansko stanje ali pravna podlaga, na katero je prosilec opiral svoj zahtevek pa ni bila spremenjena. IP tako ugotavlja, da bi moral organ, ko je ponovno odločal z izpodbijano odločbo in je bilo znano, kaj so dokumenti, ki ustrezajo zahtevi prosilca, zahtevo prosilca v predmetnem postopku zavreči, saj je bila o isti upravni zadevi že izdana zavrnilna odločba, dejansko stanje ali pravna podlaga, na katero je prosilec opiral svoj zahtevek pa ni bila spremenjena. IP z odločbo št. 090-60/2019 z dne 8. 3. 2019, ko je v predmetnem postopku odločal prvič, navedene kršitve ni odpravil sam, saj ni bilo jasno, kateri dokumenti ustrezajo zahtevi prosilca in bi bila njegova odločitev preuranjena.

 

Namen zavrženja zahteve ob predhodnem preizkusu iz razloga po 4. točki prvega odstavka 129. člena ZUP, je zagotavljanje pravne varnosti in predvidljivosti ter preprečevanje nasprotujočih si odločitev. Smisel te določbe je še toliko pomembnejši v primeru kot je obravnavani, ko je IP kot pritožbeni organ dostop do zahtevanih dokumentov ugodil, z izpodbijano odločbo pa je bil dostop do istih dokumentov v ločenem postopku zavrnjen. V času odločanja o tej pritožbi tako obstajata dve odločbi, ki pravico stranke do dostopa urejata povsem različno. Z izpodbijano odločbo je bil zahtevek prosilca zavrnjen, s pravnomočno odločbo IP pa je bilo zahtevku ugodeno. IP pri tem ugotavlja, da je s pravnomočno odločbo IP št. 090-46/2019/10 z dne 15. 4. 2019 presojal med drugim dostop do istih dokumentov, do katerih dostop je organ zavrnil na podlagi enakih razlogov, prosilec pa je s tem v zvezi podal identične pritožbene navedbe, dejansko stanje (stanje inšpekcijske zadeve) pa ni bilo spremenjeno. Po presoji IP je organ s tem, ko je z izpodbijano odločbo odločil po vsebini in zahteve ni zavrgel, kršil pravila upravnega postopka. Navedena kršitev je bistvena, saj je vplivala na pravilnost in zakonitost postopka in na pravilnost odločitve dostopa do zahtevanih dokumentov ter omogočila okoliščine, ko je o isti upravni zadevi odločeno drugače. IP je zato pritožbi prosilca ugodil in na podlagi prvega in drugega odstavka 251. člena v zvezi s 4. točko prvega odstavka 129. člena ZUP, odpravil izpodbijano odločbo in s sklepom zavrgel zahtevo prosilca, ker je o isti upravni zadevi v času odločanja organa bila že izdana zavrnilna odločba in se dejansko stanje ali pravna podlaga, na katero se opira zahtevek ni spremenilo, hkrati pa je bila kasneje izdana pravnomočna odločba, s katero je bilo odločeno, da se dostop do zahtevanih dokumentov prosilcu ugodi.

 

O pritožbenih navedbah prosilca glede dostopa do zahtevanih dokumentov je IP v celoti odločil z odločbo št. 090-46/2019/10 z dne 15. 4. 2019 in se opredelil do vseh relevantnih navedb, ki so bistvene za presojo obstoja izjeme varstva upravnega postopka, predvsem do neutemeljenosti navedb, da je v času odločanja o dostopu (15. 4. 2019) inšpekcijski postopek že končan.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.

informacijska pooblaščenka

 


[1] Prosilec je namreč v pritožbi z dne 12. 2. 2019, ki jo je podal zoper odločbo organa št. 090-79/2018/17 z dne 29. 1. 2019, navajal, da gre za isto dokumentacijo in da IP predlaga, da združi postopek odločanja o pritožbi zoper slednjo odločbo in zoper odločbo organa št. 090-79/2018/16 z dne 17. 1. 2019. IP njegovemu predlogu za združitev ni sledil, saj zadevi nista bili v isti procesni fazi.