Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 16.08.2011
Naslov: Prosilec - Inženirska zbornica Slovenije
Številka: 090-87/2011/5
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?, Osebni podatek
Status: Zavrnjeno


POVZETEK
Prosilec je od organa zahteval fotokopijo tožbe, vlog strank in odločbo Upravnega sodišča, v upravnem sporu, ki ga je proti organu sprožila posameznica, ki jo je prosilec opredelil z imenom in priimkom. Organ je prosilcu omogočil dostop do odločbe Upravnega sodišča in svojega odgovora na tožbo, dostop do tožbe in prve pripravljalne vloge tožeče stranke pa je zavrnil z navedbo, da ne gre za informacije javnega značaja, ampak za zasebne listine in bi bilo treba za dostop do teh dokumentov uporabiti procesno zakonodajo. Pooblaščenec je z odločbo št. 090-87/2011/3 z dne 29. 7. 2011 odločil, da zahtevani tožba in pripravljalna vloga predstavljata informacije javnega značaja, da sicer vsebujeta nekatere varovane osebne podatke, vendar jih je z uporabo instituta delnega dostopa mogoče izločiti iz dokumentov. Ker je Pooblaščenec zahtevano pripravljalno vlogo tožeče stranke pridobil že v okviru drugega postopka, ki ga je vodil, in ker iz procesne zakonodaje na področju upravnega spora izhaja, da bi organ kot tožena stranka s pripravljalno vlogo tožeče stranke moral razpolagati, se vprašanje, ali organ z zahtevano pripravljalno vlogo res razpolaga sploh ni postavilo. Po vročitvi odločbe je organ Pooblaščencu prvič sporočil, da z zahtevano pripravljalno vlogo ne razpolaga. Pooblaščenec je zato z odločbo št. 090-87/2011/5 z dne 16. 8. 2011 prej izdano odločbo izrekel za nično v delu, ki se nanaša na zahtevano pripravljalno vlogo in ugotovil, da je izrek izpodbijane odločbe v tem delu sicer pravilen (dostop se zavrne), vendar da je organ za svojo odločitev navedel napačne razloge. Pooblaščenec je zato izpodbijano odločbo organa v tem delu potrdil, vendar je obrazložitev organa nadomestil s svojo obrazložitvijo in sicer, da zahtevana pripravljalna vloga ne predstavlja informacije javnega značaja, ker organ z njo ne razpolaga.


ODLOČBA
Številka: 090-87/2011/                                           
Datum: 16. 8. 2011


Informacijski pooblaščenec po namestnici pooblaščenke Kristini Kotnik Šumah, po pooblastilu št. 100-17/2006/48 z dne 17. 8. 2009 (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB2, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZInfP), in 1., 2. in 3. odstavka 280. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUP) o odločbi Pooblaščenca št. 090-87/2011/3 z dne 29.07.2011 ter na podlagi 3. odstavka 148. člena ZUP o pritožbi ……….. (v nadaljevanju: prosilca), z dne 22.04.2011, zoper odločbo Inženirske zbornice Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organ), št. 2494/11/VOD-BŠF z dne 18.04.2011, v zadevi odobritve dostopa do informacije javnega značaja naslednjo

                                                               
        O D L O Č B O:


1.    Prva točka izreka odločbe Pooblaščenca št. 090-87/2011/3 z dne 29.07.2011 se v delu, ki se nanaša na prvo pripravljalno vlogo tožeče stranke v upravnem sporu opr. št. I U 1539/2009, izreče za nično.

2.    Pritožba prosilca ……… z dne 22.04.2011 zoper odločbo Inženirske zbornice Slovenije št. 2494/11/VOD-BŠF z dne 18.04.2011 se v delu, ki se nanaša na prvo pripravljalno vlogo tožeče stranke v upravnem sporu opr. št. I U 1539/2009, zavrne.

3.    V tem postopku posebni stroški niso nastali.


O B R A Z L O Ž I T E V:

Prosilec je na organ naslovil zahtevo z dne 02.03.2011, v kateri je na podlagi ZDIJZ zahteval fotokopije dokumentov, ki jih je organ pridobil v zvezi z disciplinskim postopkom proti posameznici, ki jo je opredelil z imenom, priimkom in podatkom o izobrazbi, in sicer:
-    tožbo kršiteljice v upravnem sporu,
-    morebiten odgovor organa na tožbo kršiteljice v upravnem sporu,
-    morebitne nadaljnje vloge kršiteljice in organa v upravnem sporu,
-    odločbo Upravnega sodišča opr. št. I U 1549/2009 z dne 20.01.2011

Organ je zahtevo prosilca z dopisom št. 2027/11/VOD-BŠF z dne 25.03.2011 odstopil na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ki je o zahtevi prosilca odločilo z odločbo št. Su 020501/2011-25/3 z dne 05.04.2011. Organ je v zvezi z zahtevo prosilca z dne 02.03.2011, dne 18.04.2011 vseeno izdal odločbo št. 2494/11/VOD-BŠF, s katero je prosilcu delno ugodil tako, da je v 1. točki izreka izpodbijane odločbe odločil, da se prosilcu dostavijo fotokopije anonimizirane sodne odločbe Upravnega sodišča in odgovora na tožbo, ki ga je podal organ, pri čemer se iz dokumentov izločijo osebni podatki stranke v zadevi. V preostalem delu, to je glede pridobitve fotokopij tožbe v upravnem sporu in drugih vlog stranke, je organ zahtevo prosilca v 2. točki izreka izpodbijane odločbe zavrnil z navedbo, da dokumenti ne ustrezajo pojmu informacije javnega značaja kot je opredeljen v 4. členu ZDIJZ. V obrazložitvi k 2. točki izreka izpodbijane odločbe je organ navedel, da zahtevani dokumenti (tožba in vloge stranke v upravnem sporu) ne predstavljajo informacij javnega značaja in bi bilo treba za njihovo pridobitev uporabiti procesno zakonodajo, ki za dostop do spisovne dokumentacije zahteva izkaz upravičenega interesa. Nadalje je organ navedel, da tožba in druge vloge stranke predstavljajo dokumente zasebnopravne narave in so torej zasebne listine, ki ne morejo biti prosto dostopne vsakomur. Organ je navedel, da je namen ZDIJZ zagotoviti javnost in odprtost delovanja javnega sektorja, torej nadzor nad delovanjem organov, ne pa prosilcem omogočati dostop do dokumentov zasebnopravne narave, s čimer bi bila pravica do dostopa uporabljena v nasprotju z namenom za katerega je bila ustanovljena. Organ je zaključil, da zahtevana tožba in vloge stranke v upravnem sporu ne sodijo v javnopravno sfero delovanja organa in zato ne predstavljajo informacij javnega značaja.

Pooblaščenec je dne 05.05.2011 od organa prejel pritožbo prosilca z dne 22.04.2011 zoper odločbo 2494/11/VOD-BŠF z dne 18.04.2011, kot pravočasno, dovoljeno in vloženo po upravičeni osebi. Prosilec je v pritožbi navedel, da je organ odločil o njegovi zahtevi enako kot Upravno sodišče RS z odločbo št. Su 020501/2011-25/3 z dne 05.04.2011, in zatrjeval napačno uporabo materialnega predpisa. Sklicujoč se na 1. odst. 4. člena ZDIJZ je navajal, da ni nujno, da zavezanec za dostop do informacij javnega značaja sodeluje pri nastanku informacije javnega značaja, ampak zadostuje, da informacijo v okviru svojih javnopravnih nalog pridobi od drugih oseb. Prosilec se je skliceval na odločbo Pooblaščenca št. 090-42/2010/2 z dne 03.06.2010, kjer naj bi Pooblaščenec zavzel stališče, da dokumenti, ki so nastali v disciplinskem postopku proti članici organa  (sklep prvo in drugostopenjskega disciplinskega organa organa, zapisnik glavne obravnave, pritožba kršiteljice proti prvostopenjskemu sklepu disciplinskega organa) izvirajo iz delovnega področja organa kot pravne osebe javnega prava in so v zvezi z izvajanjem javnega pooblastila. Prosilec sklepa, da tudi nastopanje organa v upravnem sporu, v katerem brani svoje disciplinske odločbe, sodi v njegovo delovno področje kot pravne osebe javnega prava. Prosilec meni, da pravno sredstvo proti določenemu aktu (pri čemer kot primer navaja tožbo v upravnem sporu) ne more imeti drugačnega statusa kot akt, proti kateremu je pravno sredstvo vloženo, zato meni, da, če je sklep disciplinskega organa javnopravne narave, tožba v upravnem sporu ne more biti dokument zasebnopravne narave. Prosilec se je nadalje skliceval na odločbo Pooblaščenca št. 021-92/2008/13 z dne 18.03.2009. Prosilec meni, da komunikacije med sodiščem in strankami ni mogoče na splošno izločiti iz dometa ZDIJZ, da je sicer mogoče, da je v posameznem primeru podana katera od izjem iz 6. člena ZDIJZ, vendar jo je treba posebej utemeljiti. Prosilec meni tudi, da s posredovanjem tožbe in drugih vlog tožnika pravica do dostopa do informacij javnega značaja ne bi bila uporabljena v nasprotju z namenom ZDIJZ, saj meni, da nastopanje organa v upravnem sporu sodi v okvir izvajanja javnopravnih nalog organa, ki mora skladno z določili ZUS pred Upravnim sodiščem braniti svoje odločbe kot tožena stranka. Za nadzor javnosti po mnenju prosilca ni pomembna le sodba sodišča in odgovor organa na tožbo, temveč tudi tožba, brez katere se upravni spor ne začne in brez katere izpodbijani sklepi organa v konkretnem primeru ne bi bili odpravljeni, disciplinski postopek, ki ga je organ vodil proti tožnici pa ne bi zastaral. Prosilec je Pooblaščencu predlagal, da njegovi pritožbi ugodi, odpravi 2. točko izreka odločbe organa št. 2494/11/VOD-BŠF z dne 18.04.2011 ter organu naloži, da mu posreduje fotokopije tožbe v upravnem sporu in drugih vlog tožnice v upravnem sporu.

Pooblaščenec je dokumente, ki jih je zahteval prosilec, pridobil iz upravnega spisa št. 090-84/2011, v katerem je vodil pritožbeni postopek prosilca zoper odločbo Upravnega sodišča RS št. Su 020501/2011-25/3 z dne 05.04.2011. Dokumente je Pooblaščenec pridobil na ta način zaradi upoštevanja načela ekonomičnosti postopka, saj ni v nobenem trenutku posumil, da organ z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga, ker ta tega ni navajal niti v izpodbijani odločbi niti ne ob odstopu pritožbe Pooblaščencu.

Pooblaščenec je v zvezi s pritožbo prosilca izdal odločbo št. 090-87/2011/3 z dne 29.07.2011, s katero je med drugim organu naložil, da mora prosilcu posredovati prvo pripravljalno vlogo tožeče stranke v upravnem sporu opr. št. I U 1539/2009. Pooblaščenec je po vročitvi odločbe organu in prosilcu od organa prejel dopis organa št. 3530/11/VOD-BŠF z dne 11.08.2011, v katerem je ta navedel, da vročene odločbe ne more izvršiti v delu, ki se nanaša na prvo pripravljalno vlogo tožeče stranke v upravnem sporu opr. št. I U 1539/2009, saj z njo ne razpolaga.

Odločba je deloma nična.

V skladu s 3. točko 1. odstavka 279. člena ZUP se odločba izreče za nično, če je sploh ni mogoče izvršiti. Odločba se na podlagi 1. odstavka 280. člena lahko vsak čas izreče za nično po uradni dolžnosti, v celoti ali deloma (2 odstavek tega člena). Glede na to, da organ s prvo pripravljalno vlogo tožeče stranke v upravnem sporu opr. št. I U 1539/2009 ne razpolaga in je torej ne more posredovati prosilcu, odločbe Pooblaščenca št. 090-87/2011/3 z dne 29.07.2011 v 1. točki izreka, ki se nanaša na njegovo dolžnost posredovanja tega dokumenta prosilcu, ne more izvršiti, zato je Pooblaščenec svojo odločbo št. 090-87/2011/3 z dne 29.07.2011 v delu, ki se nanaša na prvo pripravljalno vlogo tožeče stranke v upravnem sporu opr. št. I U 1539/2009, izrekel za nično kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Ker je odločba Pooblaščenca, s katero je bilo odločeno o zahtevi prosilca za dostop do prve pripravljalne vloge tožeče stranke v upravnem sporu opr. št. I U 1539/2009, nična, to pomeni, da o pritožbi prosilca z dne 22.04.2011 v tem delu še ni bilo odločeno. Pooblaščenec je moral torej s to odločbo odločiti tudi o pritožbi prosilca z dne 22.04.2011 v delu, ki se nanaša na zavrnjen dostop do prve pripravljalne vloge tožeče stranke v upravnem sporu opr. št. I U 1539/2009.

Pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon. Prosilec mora v skladu z 2. odst. 238. člena ZUP v pritožbi navesti, zakaj odločbo izpodbija.

Informacija javnega značaja je po določilu 1. odst. 4. člena ZDIJZ informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. Iz citiranega 1. odst. 4. člena ZDIJZ izhaja, da je informacija javnega značaja opredeljena s tremi osnovnimi kriteriji:
•    da gre za informacijo, ki izvira iz delovnega področja organa (informacija je povezana z delom organa in jo je ta pridobil v okviru svojih javnopravnih pristojnosti),
•    da organ z njo razpolaga,
•    da se informacija nahaja v materializirani obliki.

Iz navedene pravne podlage izhaja, da informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oziroma pridobil. Navedeno pomeni, da organ dokumenta, s katerim ne razpolaga, ni dolžan pridobiti šele na podlagi zahteve, ne glede na razloge, zaradi katerih organ z zahtevanim dokumentom ne razpolaga. V kolikor z zahtevano informacijo javnega značaja organ ne razpolaga, to pomeni, da dostopa ne more omogočiti in mora zahtevo prosilca zavrniti. Pooblaščenec je v predmetnem pritožbenem postopku ugotovil, da zahtevana pripravljalna vloga tožeče stranke v upravnem sporu sicer obstaja v obliki dokumenta, vendar pa organ z njo ne razpolaga, zato je ravnal pravilno, ko je zahtevo prosilca v tem delu zavrnil.

Pooblaščenec je ugotovil, da je organ v izreku izpodbijane odločbe št. 2494/11/VOD-BŠF z dne 18.04.2011 sicer ravnal zakonito, ko je zahtevo prosilca v delu, ki se nanaša na pripravljalno vlogo, zavrnil z navedbo, da ta ne predstavlja informacije javnega značaja, vendar je svojo odločitev obrazložil z napačnimi razlogi (da predstavlja dokument zasebnopravne narave in je torej zasebna listina, ki ne more biti prosto dostopna vsakomur). Pooblaščenec zato v tej odločbi v skladu z določbo 3. odstavka 248. člena ZUP navaja pravilni razlog za zavrnitev zahteve prosilca v navedenem delu, ki je v tem, da zahtevani dokument ne predstavlja informacije javnega značaja, ker organ z njim ne razpolaga.

Pooblaščenec je upoštevajoč navedene pravne podlage in dopis organa št. 3530/11/VOD-BŠF z dne 11.08.2011, ugotovil, da organ z zahtevano pripravljalno vlogo ne razpolaga, zato ta ne predstavlja informacije javnega značaja, in da je izrek izpodbijane odločbe, v delu, ki se nanaša na zahtevano pripravljalno vlogo zakonit, vendar obrazložen z napačnimi razlogi, zato je Pooblaščenec pritožbo prosilca na podlagi 3. odstavka 248. člena ZUP zavrnil, v tej odločbi pa sam navedel pravilne razloge, kot to izhaja iz 2. točke izreka in obrazložitve te odločbe.

V  postopku odločanja o pritožbi posebni stroški niso nastali, zato Informacijski pooblaščenec o njih ni odločal.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v Ljubljani, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži najmanj v treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.
Postopek vodila    :                                      
Tina Kraigher, univ. dipl. prav.,                          
raziskovalka Pooblaščenca                        


Informacijski pooblaščenec:
Kristina Kotnik Šumah, univ. dipl. prav.,
namestnica pooblaščenke