Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 21.09.2020
Naslov: prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor
Številka: 090-191/2020
Kategorija: Ali dokument obstaja?
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Prosilka je na organ naslovila zahtevo za vpogled v dotični spis. Organ je o zahtevi prosilke odločil z odločbo, s katero je zahtevi delno ugodil in ji omogočil dostop (s prekritimi osebnimi podatki) do dokumentov. V pritožbi je prosilka navedla, da ni prejela točno določenih dokumentov iz dotične zadeve. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da je organ prosilki posredoval vse dokumente in dotične zadeve, z drugimi dokumenti pa organ ne razpolaga. Na podlagi navedenega je IP pritožbo prosilke, kot neutemeljeno, zavrnil.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-191/2020/4

Datum: 21. 9. 2020

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik, v nad. IP, na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nad. ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nad. ZDIJZ) ter 1. odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06–ZUS-1, 126/07-ZUP-E, 65/08-ZUP-F in 8/10-ZUP-G in 82/13-ZUP-H; v nad. ZUP), o pritožbi (v nad. prosilka), z dne 5. 8. 2020, zoper odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nad. organ), št. 090-56/2020-3 z dne 20. 7. 2020, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, izdaja naslednjo

 

 

 

O D L O Č B O

 

 1. Pritožba prosilke z dne 5. 8. 2020 zoper odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor št. 090-56/2020-3 z dne 20. 7. 2020, se zavrne.
 1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

 

Prosilka je dne 7. 5. 2020 na Inšpektorat RS za infrastrukturo vložila zahtevo za vpogled v spis št. 06122-1493/2007.

 

Inšpektorat RS za infrastrukturo je, z dopisom št. 061-5/2020-24 z dne 12. 5. 2020, zahtevo prosilke odstopil organu v pristojno reševanje.

 

Organ je o zahtevi prosilke odločil z odločbo št. 090-56/2020-3 z dne 20. 7. 2020, s katero je zahtevi delno ugodil in ji omogočil dostop (s prekritimi osebnimi podatki) do dokumenta:

 • št. 06122-1493/2007-1 z dne 13. 10. 2003;
 • št. 06122-1493/2007-2, prejet dne 13. 10. 2003;
 • št. 06122-1493/2007-3, prejet dne 21. 10. 2003;
 • št. 06122-1493/2007-4 z dne 24. 10. 2003;
 • št. 06122-1493/2007-5, prejet dne 4. 11. 2003;
 • št. 06122-1493/2007-6 z dne 14. 4. 2004;
 • št. 06122-1493/2007-7 z dne 14. 4. 2004;
 • št. 06122-1493/2007-8 z dne 14. 4. 2004;
 • št. 06122-1493/2007-9 z dne 24. 4. 2004;
 • št. 06122-1493/2007-10 z dne 24. 4. 2004;
 • št. 06122-1493/2007-11, prejet dne 28. 4. 2004;
 • št. 06122-1493/2007-12, prejet dne 5. 5. 2004;
 • št. 06122-1493/2007-13 z dne 16. 6. 2004;
 • št. 06122-1493/2007-14, prejet dne 19. 10. 2006;
 • št. 06122-1493/2007-15;
 • št. 06122-1493/2007-16, prejet dne 29. 11. 2006;
 • št. 06122-1493/2007-17, prejet dne 30. 3. 2007;
 • št. 06122-1493/2007-18 z dne 25. 5. 2007;
 • št. 06122-1493/2007-19, prejet dne 21. 6. 2007;
 • št. 06122-1493/2007-20 z dne 9. 7. 2007;
 • št. 06122-1493/2007-22 z dne 1. 8. 2007;
 • št. 06122-1493/2007-23 z dne 12. 9. 2008;
 • št. 06122-1493/2007-24, prejet dne 18. 3. 2010;
 • št. 06122-1493/2007-25, prejet dne 3. 5. 2010;
 • št. 06122-1493/2007-26, prejet dne 15. 6. 2010;
 • št. 06122-1493/2007-28, prejet dne 26. 6. 2010;
 • št. 06122-1493/2007-29 z dne 19. 7. 2010.

Dostop do dokumenta št. 06122-1493/2007-27 z dne 24. 6. 2009 je organ zavrnil s sklicevanjem na tajnost vira prijave.

 

Zoper odločbo organa je prosilka dne 5. 8. 2020 vložila pritožbo, v kateri navaja, da ni prejela vseh dokumentov iz zadeve št. 06122-1493/2007, in sicer manjkajo sledeči dokumenti:

 • Dopis odvetniške pisarne Miro Senica iz leta 2003;
 • Slike nedovoljenega izkopa in zidava stebrov;
 • Prijava pergole – postavitev brez soglasja;
 • Zapisnik Upravne enote Vrhnika;
 • Obrazložitve solastnikom.

 

IP je dne 3. 9. 2020 prejel dopis organa št. 090-56/2020-5 z dne 2. 9. 2020, s katerim mu je ta, na podlagi 245. člena ZUP, odstopil pritožbo, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe. Dodatno je organ pojasnil, da je pri pregledu zadeve št. 06122-1493/2007 ugotovil, da dokumentov, ki jih prosilka navaja v pritožbi, v navedeni zadevi ni.

 

IP je, na podlagi 11. člena ZInfP, dne 16. 9. 2020, pri organu opravil ogled in camera. Na ogledu in camera je IP vpogledal v spis št. 06122-1493/2007 (v fizični in elektronski obliki). Pri vpogledu v predmetni spis je IP ugotovil, da se v njem ne nahaja noben od dokumentov, ki jih prosilka navaja v pritožbi.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje, v skladu z 247. členom ZUP, dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Kot izhaja iz določbe 1. odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi določbe 1. odstavka 1. člena ZDIJZ, informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki že obstaja, je že ustvarjen, oz. dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oz. pridobil. Gre za pogoj, ki je v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so namreč dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oz. vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo.

 

Predmet tega pritožbenega postopka je vprašanje, ali se v spisu št. 06122-1493/2007 nahajajo sledeči dokumenti:

 • Dopis odvetniške pisarne Miro Senica iz leta 2003;
 • Slike nedovoljenega izkopa in zidava stebrov;
 • Prijava pergole – postavitev brez soglasja;
 • Zapisnik Upravne enote Vrhnika;
 • Obrazložitve solastnikom.

 

IP ob reševanju pritožbe ni mogel posumiti, da se v spisu št. 06122-1493/2007 nahajajo še kakšni drugi dokumenti, kot tisti, ki jih je organ prosilki že posredoval oz. so bili predmet presoje v izpodbijani odločbi, vendar jih organ prosilki ne želi posredovati. V okviru pritožbenega postopka je IP dne 16. 9. 2020 pri organu opravil ogled in camera, pri čemer je bilo z vpogledom v fizično in elektronsko obliko spisa št. 06122-1493/2007 ugotovljeno, da organ z dokumenti, ki jih prosilka navaja v pritožbi, ne razpolaga oz. da se v spisu št. 06122-1493/2007 ne nahajajo dokumenti, ki jih prosilka navaja v pritožbi.

 

IP poudarja, da v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo zakonitosti in smotrnosti ravnanja organa ter v vprašanje, zakaj organ ne razpolaga z dokumenti, ki so predmet zahteve prosilke. Pritožbeni postopek tudi ne more biti namenjen prisili ustvarjanja informacij ali ugotovitvi, da bi določene informacije morale obstajati. Prosilka v pritožbi tudi ne navaja nobenih oprijemljivih dejstev, ki bi kazala na to, da organ z zahtevanimi dokumenti dejansko razpolaga, vendar jih prosilki ne želi posredovati. IP tako nima nikakršnega razloga, da ne bi sledil navedbam organa, da zahtevani dokumenti ne obstajajo, poleg tega IP tudi ob reševanju te pritožbe ni mogel posumiti, da organ z zahtevanimi dokumenti razpolaga, vendar jih v celoti ne posreduje oz. ne želi posredovati (2. odstavek 10. člena ZInfP).

 

Zato IP ugotavlja, da pritožbi prosilke ni mogoče ugoditi, ker ji organ dokumentov, s katerimi ne razpolaga, ne more posredovati. Kot je že bilo povedano, so zavezanci v skladu z ZDIJZ dolžni omogočiti dostop samo do že obstoječih informacij, niso pa dolžni ustvariti novega dokumenta, zbirati informacij, opravljati raziskav ali analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca. IP je nedvomno ugotovil, da zahtevani dokumenti pri organu ne obstajajo.

 

Po preučitvi celotne zadeve IP zaključuje, da organ ne razpolaga z zahtevanimi dokumenti, kar pomeni, da »kriterij materializirane oblike« v konkretnem primeru ni izpolnjen, torej ni izpolnjen pogoj iz 1. odstavka 1. člena ZDIJZ v povezavi s 1. odstavkom 4. člena ZDIJZ.

 

Na podlagi navedenega je IP, na podlagi 1. odstavka 248. člena ZUP, pritožbo prosilca zoper odločbo št. 090-56/2020-3 z dne 20. 7. 2020, kot neutemeljeno zavrnil, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5 in 14/15 – ZUUJFO) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Tanja Švab, dipl.upr.ved.,

raziskovalka IP

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka