Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 01.12.2019
Naslov: prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor
Številka: 090-259/2019
Kategorija: Kršitev postopka
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Prosilec je od organa zahteval dokument, za katerega je organ ugotovil, da ga je v postopku po ZDIJZ že zahteval, zato je zahtevo prosilca zavrgel. Prosilec se je pritožil, saj dokument, ki ga je prejel, ni bil opremljen z ustreznim žigom pravnomočnosti in dokončnosti. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je prosilec zahtevani dokument v postopku po ZDIJZ že prejel, zato je organ ravnal pravilno, ko je njegovo novo zahtevo zavrgel. IP je v odločbi še pojasnil, da ZDIJZ ne varuje pravice prosilca od organa terjati, da posredovani dokument opremi z drugačnim žigom ali v postopku po ZDIJZ prerekati ali je žig, s katerim je sklep opremljen, ustrezen ali ne.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-259/2019/2

Datum:  2. 12. 2019


Informacijski pooblaščenec po namestnici informacijske pooblaščenke Kristini Kotnik Šumah (po pooblastilu za odločanje 100-17/2006/161 z dne 25. 5. 2018), v nadaljevanju IP, izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) in drugega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUP), o pritožbi … (v nadaljevanju prosilec) z dne 14. 11. 2019, zoper odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. 090-36/2019/81 z dne 12. 11. 2019, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo

 

O D L O Č B O:

 

  1. Pritožba prosilca z dne 14. 11. 2019 zoper odločbo organa št. 090-36/2019/81 z dne 12. 11. 2019 se zavrne.
  1. V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Prosilec je dne 14. 10. 2019 na organ naslovil zahtevo, da mu v skladu z določbami ZDIJZ posredujejo fotokopijo dokumenta organa z dne 19. 1. 2004 v zadevi opr. št. 356-02-72/2004, ki bo opremljen s predpisanim žigom dokončnosti  in pravnomočnosti, kot to predpisuje Pravilnik o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov, objavljen v Uradnem listu RS št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005.

 

Organ je dne 12. 11. 2019 izdal odločbo št. 090-36/2019/81 (v nadaljevanju izpodbijana odločba), s katero je vlogo prosilca zavrgel. V obrazložitvi je organ navedel, da je opravil pregled evidenc in listin organa in ugotovil, da je prosilec kot zavezanec v inšpekcijskem postopku, v katerem je izdan zahtevani dokument, tega prejel že večkrat. Prosilec je navedeni dokument zahteval od organa tudi z vlogo z dne 18. 10. 2011. Organ je prosilcu, na podlagi določb ZDIJZ, z dopisom št. 090-18/2011-213 z dne 16. 11. 2011 poslal zahtevani dokument, tj. odločbo organa št. 356-02-72/2004 z dne 19. 1. 2004, opremljeno z žigi. Ker je bilo o enaki zahtevi prosilca v organu že odločeno (zahtevano informacijo je prosilec že prejel), je organ ponovno zahtevo prosilca zavrgel, skladno s 4. tč. prvega odstavka 129. člena ZUP.

 

Zoper odločbo organa je prosilec dne 14. 11. 2019 vložil pritožbo, v kateri je kategorično prerekal zavrnitev njegove vloge po ZDIJZ. Navaja, da sklicevanje organa, da je zahtevan dokument že večkrat prejel, ne vzdrži resne pravne presoje. Noben od prejetih dokumentov namreč ni opremljen s predpisanim žigom dokončnosti in pravnomočnosti, kot ga predpisuje predhodno navedeni pravilnik. Prosilec v nadaljevanju navaja razloge, zakaj dokument ni mogel biti opremljen s predpisanim žigom, ter da predmetni dokument z dne 19. 1. 2004 sicer je opremljen z žigi in datumi, vendar šele po končani nezakoniti porušitvi, zato ni in ne more biti opremljen z žigom, kot ga predpisuje zgoraj navedeni Pravilnik. Prosilec zato pričakuje, da bo IP preučil zadevo in organu naložil, da prosilcu preda zahtevani dokument, ki bo opremljen s predpisanim žigom.

 

Ker je prosilec vložil pritožbo neposredno pri pritožbenem organu, jo je IP z dopisom št. 092-110/2019/2 z dne 15. 11. 2019 odstopil organu prve stopnje v preizkus procesnih predpostavk. Organ je pritožbo prosilca, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo po upravičeni osebi, odstopil IP v reševanje z dopisom št. 090-36/2019/90 z dne 28. 11. 2019.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon. IP ugotavlja, da prosilec izpodbija odločbo organa v celoti.

Iz obrazložitve organa izhaja, da ni sporno, da je organ zavezan v skladu s prvim odstavkom 1. člena ZDIJZ in da z zahtevano informacijo razpolaga. Med strankama je sporno, ali jo je organ prosilcu že posredoval ali ne. Organ je v pritožbenem postopku navedel in tudi izkazal, da je prosilcu zahtevani dokument že poslal, v zvezi z zahtevanim dokumentom pa je v preteklosti odločal tudi že IP (npr. odločba IP št. 090-281/2016/2 z dne 16. 1. 2017) in ugotovil, da je prosilec navedeni dokument že prejel.

 

Temu, da z dokumentom že razpolaga, v pritožbi pravzaprav ne nasprotuje niti prosilec sam, vztraja pa pri tem, da poslani dokument ni opremljen z žigom dokončnosti in pravnomočnosti, kot je prepisan v Pravilniku o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov, objavljen v Uradnem listu RS št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005. Kot izhaja iz prvega odstavka 4. člena ZDIJZ, je informacijo javnega značaj predstavlja samo dokument, ki že obstaja, torej je že ustvarjen, oz. dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oz. pridobil. Gre za pogoj, ki je v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so namreč dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oz. vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo.

 

Iz pritožbene dokumentacije, kot tudi drugih postopkov, ki jih je v zvezi z zahtevanim dokumentom vodil IP izhaja, da je organ prosilcu že posredoval odločbo opremljeno z žigi. ZDIJZ ne varuje pravice prosilca od organa terjati, da posredovani dokument opremi z drugačnim žigom ali v postopku po ZDIJZ prerekati ali je žig, s katerim je odločba opremljena, ustrezen ali ne. ZDIJZ namreč varuje pravico javnosti, da se ta seznani z javnopravnim delovanjem zavezancev, prosilec pa je to pravico glede konkretnega dokumenta že izkoristil, saj je v postopku po ZDIJZ zahtevani dokument, kot z njim razpolaga organ, že prejel. IP zato ni sledil prosilcu, da mu je organ dolžan posredovati isti dokument, opremljen s po navedbah prosilca »predpisanim žigom dokončnosti in pravnomočnosti«, saj ZDIJZ te pravice prosilcu ne daje.

 

Organ je zahtevo prosilca sicer zavrgel z odločbo, čeprav 129. člen ZUP določa, da se tovrstne zahteve zavržejo s sklepom. Vendar samo poimenovanje pravnega akta v konkretnem primeru vsebinsko ne vpliva na pravilnost odločitve, zato ne gre za bistveno kršitev pravil postopka, temveč za pomanjkljivost, ki ni bistvena, saj prosilcu z njo niso bile kršene ali odvzete nobene pravice.

 

Organ je tako vsebinsko pravilno odločil in na podlagi prvega odstavka 129. člena ZUP zahtevo prosilca zavrgel.  Četrta točka prvega odstavka 129. člena ZUP namreč določa, da če se o isti upravni zadevi že vodi upravni ali sodni postopek ali je bilo o njej že pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice, ali so ji bile naložene kakšne obveznosti, oz. če je bila izdana zavrnilna odločba in se dejansko stanje ali pravna podlaga, na katero se opira zahteve ni spremenilo organ s sklepom zavrže zahtevo.

 

Ker je bilo o zahtevi prosilca je že bilo pravnomočno odločeno in je prosilec z odločbo že prejel pravico seznanitve z zahtevanim dokumentom, je bila odločitev organa pravilna, pritožba prosilca pa neutemeljena, zato se na podlagi drugega odstavka 248. člena ZUP zavrne.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

mag. Vanja Zrimšek, univ. dipl. prav.,

svetovalka Informacijskega pooblaščenca

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka