Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 10.07.2016
Naslov: Prosilec - Inšpektorat RS za okolje in prostor
Številka: 090-135/2016
Kategorija: Ali dokument obstaja?
Status: Zavrnjeno


Sodba Upravnega sodišča

 

POVZETEK:

Prosilec je od organa zahteval fotografije, ki so del določenega zapisnika, pri čemer prosilec zahteva, da so fotografije kronološko opremljene z datumom, uro in zaporedno številko nastanka. Organ je prosilcu posredoval vse zahtevane fotografije, in sicer v obliki, kot so te vložene v spis. Prosilec je vztraja pri zahtevi, da morajo biti fotografije v obliki, kot to zahteva sam, zato je organ zahtevo zavrnil, saj z drugimi fotografijami, kot s tistimi, ki jih je prosilcu že posredoval, ne razpolaga. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da organ z drugimi fotografijami ne razpolaga, zato je pritožbo prosilca zavrnil.

 

ODLOČBA:

 

 

 

Številka: 090-135/2016/8

Datum: 11. 7. 2016

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB2, 117/06–ZDavP-2, 23/14-ZDIJZ-C, 50/14-ZDIJZ-D, 19/15–odl. US in 102/15-ZDIJZ-E; v nadaljevanju ZDIJZ) ter 1. odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06–ZUS-1, 126/07-ZUP-E, 65/08-ZUP-F in 8/10-ZUP-G in 82/13-ZUP-H; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi (v nadaljevanju prosilca), zoper odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. 090-13/2013/99 z dne 17. 5. 2016, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja izdaja naslednjo

 

 

O D L O Č B O

 

  1. Pritožba prosilcev zoper odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, št. 090-13/2013/99 z dne 17. 5. 2016, se zavrne.
  1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

 

Prosilca sta dne 14. 3. 2016 na organ naslovila zahtevo za posredovanje fotografij, ki so bile posnete v času pred, med in po upravni izvršbi z dne 10. 7. 2009. Predmetne fotografije predstavljajo gradivo – dokumentacijo spisa upravne izvršbe št. 06122-3434/2007, kot je to zavedeno v zapisniku z dne 10. 7. 2009. Prosilca zahtevata, da so fotografije kronološko opremljene z datumom, uro in zaporedno številko nastanka.

 

Organ je dne 17. 3. 2016 Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Kranj, po elektronski pošti, zaprosil za posredovanje zahtevanih fotografij iz spisa št. 06122-3454/2007.

 

Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Kranj je organu dne 24. 3. 2016, z dopisom št. 06121-2693/2014-39, posredoval spis št. 06122-3454/2007, skupaj s pojasnilom, da so se fotografije predmetne izvršbe našle v prostorih Območne enote Kranj, se uredile in naknadno priložile zapisniku o nadaljevanju izvršbe št. 06122-3434/2007 z dne 10. 7. 2009. Kopije negativov fotografij inšpektorat ne hrani, prav tako fotografije niso opremljene z datumom, uro in zaporedno številko nastanka.

 

Organ je prosilcema dne 4. 4. 2016, z dopisom št. 090-13/2013/93, posredoval fotokopije fotografij (11 listov fotografij), ki so priloga zapisnika št. 06122-3454/2007 z dne 10. 7. 2009, pri čemer je prosilca seznanil, da so fotografije v obliki, kot so te vložene v predmetni spis gradbene inšpekcije. Novih dokumentov organ, na podlagi določb ZDIJZ, ni dolžan ustvarjati.

 

Prosilca sta dne 24. 4. 2016 na organ naslovila dopis, v katerem navajata, da sta s strani organa prejela fotografije, s katerimi že razpolagata in so jima že znane, te pa ne ustrezajo njuni zahtevi z dne 14. 3. 2016, saj niso kronološko opremljene z datumom, uro in zaporedno številko nastanka. Prosilca izražata prepričanje, da organ razpolaga s fotografijami v zahtevani obliki.

 

Organ je nato o zahtevi prosilcev odločil z odločbo št. 090-13/2013/99 z dne 17. 5. 2016, s katero je zahtevo zavrnil z obrazložitvijo, da z drugimi fotografijami, kot s tistimi, ki jih je prosilcema že posredoval, ne razpolaga. Na podlagi določb ZDIJZ pa organ ni dolžan ustvarjati novih dokumentov oz. jih opremiti na način, kot to zahtevata prosilca.

 

Zoper odločbo organa sta prosilca dne 10. 6. 2016 vložila pritožbo, v kateri oporekata odločitvi organa. Prejete fotografije po njunem mnenju ne izražajo dejanskega stanja, kot je to zapisano v zapisniku št. 06122-3454/2007 z dne 10. 7. 2009, kar pomeni, da določene fotografije manjkajo (npr. fotografija, kako se je pričela sama izvršba, število prisotnih delavcev, pokrivanje hiše, tramov ipd.). Prav tako fotografije niso kronološko opremljene z datumom, uro in zaporedno številko nastanka.

 

IP je dne 22. 6. 2016 prejel dopis organa št. 090-13/2013/102 z dne 20. 6. 2016, s katerim mu je ta, na podlagi 245. člena ZUP, odstopil pritožbo, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe.

 

IP je, na podlagi 11. člena ZInfP, dne 5. 7. 2016 pri organu opravil ogled in camera, pri čemer je vpogledal v inšpekcijski spis št. 06122-3454/2007, konkretno v zapisnik z dne 10. 7. 2009, na katerega se tudi nanaša zahteva prosilcev. IP je pri vpogledu v predmetni zapisnik ugotovil, da ta vsebuje priloge, in sicer 11 listov fotografij, skupaj 64 fotografij, pri čemer gre za fotografije, ki so bile prosilcema že posredovane, in sicer dne 4. 4. 2016, skupaj z dopisom št. 090-13/2013/93. Dodatno je IP ugotovil, da predmetne fotografije niso kronološko opremljene z datumom, uro in zaporedno številko nastanka. Na ogledu in camera IP, zaradi tehničnih težav organa, ni mogel vpogledati v elektronsko evidenco spisa št. 06122-3454/2007, zato je organ IP naknadno, dne 11. 7. 2016, posredoval zaslonsko sliko iz računalniškega programa Lotus Notes, SPIS 4, za zapisnik št. 06122-3454/2007 z dne 10. 7. 2009, pri čemer je IP ugotovil, da v predmetnem dokumentu ni zavedena nobena fotografija.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje, v skladu z 247. členom ZUP, dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.


Kot izhaja iz določbe 1. odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi določbe 1. odstavka 1. člena ZDIJZ, informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki že obstaja, je že ustvarjen, oz. dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oz. pridobil. Gre za pogoj, ki je v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so namreč dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oz. vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo.

 

IP pojasnjuje, da ob reševanju pritožbe ni mogel posumiti, da organ prve stopnje razpolaga s še kakšnimi drugimi dokumenti - fotografijami, ki se nanašajo na zapisnik št. 06122-3434/2007 z dne 10. 7. 2009, kot s tistimi, ki jih je prosilcema že posredoval. IP namreč ugotavlja, da je organ prosilcema posredoval fotokopije vseh dokumentov - fotografij (11 listov fotografij, skupaj 64 fotografij), ki se nanašajo na zapisnik št. 06122-3454/2007 z dne 10. 7. 2009, s katerimi razpolaga. Da je organ prosilcema resnično posredoval vse fotografije, ki se nanašajo oz. so priloga predmetnega zapisnika, se je IP prepričal tudi na ogledu in camera, in sicer z vpogledom v spis št. 06122-3454/2007. Z drugimi fotografijami, kot s tistimi, ki jih je organ prosilcema že posredoval, organ torej ne razpolaga. Organ tako tudi ne razpolaga s fotografijami v obliki, kot to zahtevata prosilca - opremljene z datumom, uro in zaporedno številko nastanka. Prav tako organ takšnih fotografij, na podlagi določb ZDIJZ, ni dolžan naknadno ustvarjati, niti na zahtevo prosilca, saj, kot že navedeno, in kot to v izpodbijani odločbi navaja tudi organ sam, so organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oz. vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo.

 

IP poudarja, da v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo zakonitosti in smotrnosti ravnanja organa ter v vprašanje, zakaj organ ne razpolaga še s katerimi drugimi dokumenti - fotografijami, kot s tistimi, ki jih je prosilcema že posredoval oz. zakaj organ ne razpolaga z dokumenti – fotografijami v obliki, kot to zahtevata prosilca. Upoštevaje navedeno IP nima nikakršnega razloga, da ne bi sledil navedbam organa, da z drugimi dokumenti oz. fotografijami, kot s tistimi, ki jih je prosilcema že posredoval, ne razpolaga, poleg tega IP tudi ob reševanju te pritožbe ni mogel posumiti, da organ z zahtevano informacijo razpolaga, vendar je v celoti ne posreduje oz. ne želi posredovati (2. odstavek 10. člena ZInfP). Zato IP ugotavlja, da pritožbi prosilcev ni mogoče ugoditi, ker jima organ dokumentov – fotografij, s katerimi ne razpolaga, ne more posredovati. Kot je že bilo povedano, so zavezanci v skladu z ZDIJZ dolžni omogočiti dostop samo do že obstoječih informacij, niso pa dolžni ustvariti novega dokumenta, zbirati informacij, opravljati raziskav ali analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca. IP je nedvomno ugotovil, da drugi dokumenti oz. fotografije, kot tiste, ki jih je organ prosilcema že posredoval, pri organu ne obstajajo.

 

IP je v pritožbenem postopku tako ugotovil, da je organ prosilcema posredoval vse dokumente – fotografije, vezane na zapisnik št. 06122-3454/2007 z dne 10. 7. 2009, s katerimi razpolaga oz. da organ ne razpolaga s fotografijami v obliki, kot to zahtevata prosilca (opremljene z datumom, uro in zaporedno številko nastanka). Upoštevaje vse navedeno je IP pritožbo prosilcev, na podlagi 1. odstavka 248. člena ZUP, kot neutemeljeno zavrnil.

 

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 - UPB5, s spr. in dop.) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Tanja Švab, dipl.upr.ved.,

raziskovalka IP

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka