Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 31.08.2020
Naslov: prosilec - Infrastruktura Bled d.o.o.
Številka: 090-165/2020
Kategorija: Ali dokument obstaja?
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Organ je zavrnil zahtevo prosilca, vezano na analizo biorazgradljivosti kreme za sončenje Skinfairytale, ker z zahtevnimi dokumenti ne razpolaga. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da organ z zahtevano analizo resnično ne razpolaga, zato je pritožbo prosilca, kot neutemeljeno, zavrnil.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-165/2020/3

Datum: 31. 8. 2020

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik, v nad. IP, na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nad. ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nad. ZDIJZ) ter 1. odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06–ZUS-1, 126/07-ZUP-E, 65/08-ZUP-F in 8/10-ZUP-G in 82/13-ZUP-H; v nad. ZUP), o pritožbi …. (v nad. prosilec), z dne 13. 8. 2020, zoper odločbo Infrastrukture Bled d.o.o, Rečiška cesta 2, 4260 Bled (v nad. organ), št. 682/2020 z dne 12. 8. 2020, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, izdaja naslednjo

 

 

O D L O Č B O:

 

  1. Pritožba prosilca z dne 13. 8. 2020 zoper odločbo Infrastrukture Bled d.o.o., št. 682/2020 z dne 12. 8. 2020, se zavrne.
  1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

 

Organ je dne 18. 6. 2020 prejel, s strani Občine Bled, odstopljeno zahtevo prosilca za dostop do informacij javnega značaja z dne 15. 6. 2020, v kateri je prosilec med drugim zahteval tudi vse dokumente vezane na EKO sončno kremo, ki jo organ promovira v medijih (7. točka zahteve).

 

Organ je prosilcu dne 15. 7. 2020 z dopisom št. 603/2020, po elektronski pošti, posredoval vse dokumente, s katerimi razpolaga in se nanašajo na sončno kremo Skinfairytale, in sicer tri poročila o analizah (z dne 19. 4. 2019, 24. 5. 2019 in 11. 7. 2019).

 

Dne 15. 7. 2020 je prosilec po elektronski pošti organ obvestil, da še vedno ni prejel vseh zahtevanih dokumentov/podatkov, in sicer strokovne analize biorazgradljivosti kreme za sončenje Skinfairytale, iz katere izhaja, kateri produkti razgradnje nastajajo in koliko časa so stabilni v jezerski vodi oz. v kaj se ob biorazgradnji pretvorijo, s kom lahko reagirajo ter kateri organizmi, glive in bakterije sodelujejo pri njeni biorazgradnji.

 

Organ je o zahtevi prosilca odločil z odločbo št. 682/2020 z dne 12. 8. 2020, s katero je zahtevo zavrnil, ker z zahtevanimi dokumenti/podatki ne razpolaga.

 

Zoper odločbo organa je prosilec dne 13. 8. 2020 vložil pritožbo, v kateri oporeka odločitvi organa. Prosilec od organa dodatno zahteva še podatek o tem, koliko kilogramov oz. tub (gramov) kreme je že bilo porabljenih oz. razdeljenih na Grajski plaži in kakšna je bila cena.

 

IP je dne 17. 8. 2020 prejel dopis organa št. 682/2020-1 z dne 14. 8. 2020, s katerim mu je ta, na podlagi 245. člena ZUP, odstopil pritožbo, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe.

 

V telefonskem pogovoru z dne 18. 8. 2020 je organ IP dodatno pojasnil, da analiza biorazgradljivosti kreme za sončenje Skinfairytale nikoli ni bila narejena, prav tako niso bile narejene nobene druge analize ali ustvarjeni kakšni drugi dokumenti, iz katerih bi izhajali podatki, ki jih zahteva prosilec. Sončna krema Skinfairytale namreč ne nosi oznake "EKO", ampak gre za naravno kremo na veganski osnovi, pri kateri pa tovrstne analize niso potrebne in posledično tudi niso bile narejene. Organ je ponovno pojasnil, da z drugimi dokumenti, kot s tistimi, ki jih je prosilcu že posredoval, ne razpolaga.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje, v skladu z 247. členom ZUP, dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Kot izhaja iz določbe 1. odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi določbe 1. odstavka 1. člena ZDIJZ, informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki že obstaja, je že ustvarjen, oz. dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oz. pridobil. Gre za pogoj, ki je v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so namreč dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oz. vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo.

 

Predmet pritožbenega postopka je vprašanje, ali organ razpolaga s strokovno analizo biorazgradljivosti kreme za sončenje Skinfairytale, iz katere izhaja, kateri produkti razgradnje nastajajo in koliko časa so stabilni v jezerski vodi oz. v kaj se ob biorazgradnji pretvorijo, s kom lahko reagirajo ter kateri organizmi, glive in bakterije sodelujejo pri njeni biorazgradnji.

 

IP ob reševanju pritožbe ni mogel posumiti, da organ razpolaga z zahtevano analizo ali kakšnimi drugimi dokumenti, iz katerih bi izhajali zahtevani podatki, vendar jih prosilcu ne želi posredovati. Kot je pojasnil organ v telefonskem pogovoru z dne 18. 8. 2020, gre v konkretnem primeru za naravno sončno kremo na veganski osnovi, pri kateri analiza, ki je predmet zahteve prosilca, ni potrebna, zato tudi ni bila izvedena in posledično organ z njo ne razpolaga. Prav tako organ ne razpolaga s kakšnimi drugimi dokumenti, iz katerih bi izhajali zahtevani podatki. Vse analize oz. dokumenti, ki se nanašajo na sončno kremo Skinfairytale, in s katerimi organ razpolaga, so bili prosilcu že posredovani, z ostalimi dokumenti, vezanimi na dotično sončno kremo, pa organ ne razpolaga.

 

Na podlagi zgoraj navedenega IP ne vidi razlogov, da bi podvomil v pojasnilo organa oz. v dejstvo, da organ ne razpolaga z zahtevanimi dokumenti/podatki, saj ne vidi razlogov, zakaj bi organ prosilcu prikrival, da z njimi razpolaga. Prav tako IP ugotavlja, da je bil organ pripravljen sodelovati s prosilcem pri reševanju njegove zahteve, saj mu je posredoval tiste dokumente, s katerim razpolaga, dokumentov, s katerimi ne razpolaga, pa organ prosilcu seveda ne more posredovati.

 

IP poudarja, da v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo zakonitosti in smotrnosti ravnanja organa ter v vprašanje, zakaj organ ne razpolaga z dokumenti/podatki, ki jih zahteva prosilec. Pritožbeni postopek tudi ne more biti namenjen prisili ustvarjanja informacij ali ugotovitvi, da bi določene informacije morale obstajati. Prosilec v pritožbi tudi ne navaja nobenih oprijemljivih dejstev, ki bi kazale na to, da organ z zahtevanimi dokumenti/podatki dejansko razpolaga, vendar jih prosilcu ne želi posredovati. IP tako nima nikakršnega razloga, da ne bi sledil navedbam organa, da zahtevani dokumenti ne obstajajo, poleg tega IP tudi ob reševanju te pritožbe ni mogel posumiti, da organ z zahtevanimi dokumenti razpolaga, vendar jih v celoti ne posreduje oz. ne želi posredovati (2. odstavek 10. člena ZInfP).

 

Na podlagi navedenega IP ugotavlja, da pritožbi prosilca ni mogoče ugoditi, ker mu organ dokumentov, s katerimi ne razpolaga, ne more posredovati. Kot je že bilo povedano, so zavezanci v skladu z ZDIJZ dolžni omogočiti dostop samo do že obstoječih informacij, niso pa dolžni ustvariti novega dokumenta, zbirati informacij, opravljati raziskav ali analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca.

 

Glede nove zahteve prosilca, ki jo navaja v pritožbi zoper izpodbijano odločbo, in sicer zahteva podatke o tem, koliko kilogramov oz. tub (gramov) kreme je že bilo porabljenih oz. razdeljenih na Grajski plaži in kakšna je bila cena, pa IP pojasnjuje, da gre za novo zahtevo prosilca, katere vsebina ni predmet konkretnega pritožbenega postopka oz. ni bila predmet zahteve prosilca z dne 15. 6. 2020, zato se IP v konkretnem pritožbenem postopku do nje ne more in niti ne sme opredeliti. Jo je pa dolžan obravnavati organ, in sicer kot novo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

 

Na podlagi navedenega je IP, na podlagi 1. odstavka 248. člena ZUP, pritožbo prosilca zoper odločbo št. 682/2020 z dne 12. 8. 2020, kot neutemeljeno zavrnil, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5 in 14/15 – ZUUJFO) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

 

 

Postopek vodila:

Tanja Švab, dipl.upr.ved.,

raziskovalka IP

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka