Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 11.10.2016
Naslov: Prosilec - Elektroinštitut Milan Vidmar
Številka: 0902-18/2016
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Prosilec je od zavezanca zahteval informacije v zvezi s storitvami, ki jih je zavezanec opravil za ELES. Ker mu jih ta ni želel posredovati, se je s pritožbo obrnil na IP. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da pri zahtevanih informacijah ne gre za informacije iz 4. a člena ZDIJZ, ki so jih dolžni posredovati poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom. IP je namreč sledil pojasnilom zavezanca, da pri sklenjenih pravnih poslih in izdelkih, ki so nastali na njihovi podlagi, ne gre za podatke o izdatkih zavezanca. V razmerju do ELES d.o.o. je zavezanec namreč nastopal kot izvajalec storitev, posledično pa informacije, ki jih želi prosilec, predstavljajo informacije o prihodkih in ne o izdatkih. Ker je določba 4.a člena ZDIJZ jasna in je ni mogoče razlagati ekstenzivno, je IP ugotovil da prosilec ni zahteval informacij, ki pri poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom spadajo v definicijo informacije javnega značaja in posledično zapadejo pod domet ZDIJZ. Posledično je IP pritožbo prosilca zavrnil.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 0902-18/2016/3

Datum: 11. 10. 2016

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP) izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUP), o pritožbi ………………..(v nadaljevanju prosilec) z dne 14. 9. 2016, zoper pisni odgovor Elektroinštituta Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju zavezanec), št. 1921-9/16 z dne 29. 8. 2016, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

 

O D L O Č B O:

 

 

1.         Pritožba prosilca se zavrne.

 

2.         V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Prosilec je dne 30. 5. 2016 na zavezanca naslovil zahtevo za posredovanje informacije javnega značaja, in sicer je želel, na priloženem USB ključu, kopije dokumentov, iz katerih izhajajo podatki o opravljenih storitvah in plačilih (npr. računi za opravljanje storitve), ki jih je zavezanec v letih od januarja 2003 do aprila 2016 izdal družbi ELES d.o.o. Prav tako je želel prejeti kopije dokumentov, iz katerih je razvidno sodelovanje zavezanca pri izdelavi okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje povezanih z državnimi prostorskimi akti (DPN, DLN), s katerimi se v prostor umeščajo daljnovodi oziroma kablovodi kot del energetske infrastrukture. V nadaljevanju prosilec primeroma našteva te akte in navaja, da želi v zvezi s tem prejeti najmanj kopije pogodb o izdelavi okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje ter sama okoljska poročila in poročila o vplivih na okolje.

 

Po prejemu zahteve je zavezanec dne 29. 8. 2016 prosilcu posredoval odgovor št. 1921-9/16, s katerim je njegovo zahtevo zavrnil. Pojasnjuje, da je raziskovalni zavod, ki izvaja znanstveno raziskovalno delo ter strokovne in druge naloge na področju elektrogospodarstva, elektroindustrije ter splošnega energetskega gospodarstva, svoje prihodke pa v celoti ustvarja na trgu, in kot tak ni financiran iz proračuna. V konkretnem primeru to pomeni, da pri poslovanju z družbo ELES d.o.o. zavezanec nastopa kot izvajalec storitev. Nadalje pojasnjuje, da opravlja storitve za svoje naročnike na podlagi poslov in pravnih podlag, ki vključujejo tudi določila o prenosu lastništva nad poročili, študijami in strokovnimi ocenami. V konkretnem primeru to pomeni, da so izdelana poročila last naročnikov in jih ni dovoljeno odstopiti tretjim osebam. Inštitut je na naročnike prenesel izključno in neomejeno tudi vse materialne avtorske pravice. Posledično je zavezanec zahtevo prosilca v celoti zavrnil.

 

Zoper zavrnilni odgovor zavezanca je prosilec dne 15. 9. 2016 pri IP vložil pritožbo. Meni, da je zavezanec poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom, ker je njegov edini ustanovitelj Slovenska akademija znanosti in umetnosti, za katero je z zakonom določeno, da gre za osebo javnega prava. Glede na navedeno je ugovor zavezanca, da zahtevanih informacij ni dolžan posredovati, ker ni proračunski uporabnik, neutemeljen. Nadalje prosilec meni, da razlog za zavrnitev dostopa do okoljskih poročil ne more biti prenos avtorskih pravic, ker so bila poročila v času zakonsko predpisane javne obravnave javno dostopna po ZVO-1 in so osnova za izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje, v kateri je upravičena sodelovati tudi splošna javnost (torej vsakdo – ne glede na pravni interes). Ob tem še dodaja, da je zahteval tudi kopije računov, kjer avtorskopravno varstvo že po naravi stvari ne pride v poštev.

 

Pritožbo prosilca je dne 30. 9. 2016 v obravnavo IP odstopil tudi zavezanec. V spremnem dopisu št. 2170-9/16 z dne 29. 9. 2016 ponovno poudarja, da je raziskovalni zavod, ki izvaja znanstveno raziskovalno delo ter strokovne in druge naloge na področju elektrogospodarstva, elektroindustrije ter splošnega energetskega gospodarstva, svoje prihodke pa v celoti ustvarja na trgu, in kot tak ni financiran iz proračuna. Dopisu prilaga tudi Akt o ustanovitvi, iz katerega sledi, da ustanovitelj, SAZU, za obveznosti inštituta ne odgovarja. Inštitut tudi ni nosilec javnega pooblastila niti izvajalec javne službe. Posledično inštitut vztraja, da ni zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po 1. a členu ZDIJZ. Meni, da je treba njegov status ločiti od statusa zasebnopravnih oseb, kjer ustanovitelji odgovarjajo za finančne obveznosti, termin »ustanovitelj« je po njegovem tako treba razlagati širše, kot pa le in samo po njegovem poimenovanju v zakonu. V nadaljevanju oporeka pritožbenim navedbam prosilca in pojasnjuje, da se ni skliceval na avtorskopravno varstvo pri kopijah računov ter dodaja, da inštitut na podlagi pravnih poslov, preko katerih knjižiti prihodke, nastopa v vlogi izvajalca storitev, za katere je registriran. To pomeni, da mu v povezavi z družbo ELES ne nastajajo izdatki, s katerimi se želi seznaniti prosilec, temveč prihodki. Meni, da je določba 4.a člena ZDIJZ jasna in da tudi če bi inštitut bil zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja, zahtevanih informacij ne bi bil dolžan posredovati.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Ker se je inštitut v obravnavani zadevi primarno skliceval na to, da ni zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja, se je IP najprej opredelil do tega vprašanja.

 

ZDIJZ ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (1. odst. člena ZDIJZ), in tudi postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava pod neposrednim ali posrednim prevladujočim vplivom, posamično ali skupaj, Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava (1. odst. 1.a člena ZDIJZ). Po izrecni določbi druge alineje 2. odst. 1.a člena ZDIJZ je prevladujoč vpliv zagotovljen, kadar oseba javnega prava nastopa kot ustanovitelj v drugi pravni osebi zasebnega prava, ki ni gospodarska družba, neposredno ali posredno prek druge gospodarske družbe ali druge pravne osebe zasebnega prava. Pristojna organizacija za javnopravne evidence in storitve, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja plačilni promet (v nadaljnjem besedilu: AJPES), je v skladu s 1. odst. 3.b člena ZDIJZ in 23. člena ZDIJZ-C, dne 17. 10. 2014 vzpostavila, in od takrat naprej vodi, javni register zavezancev (v nadaljnjem besedilu: register zavezancev), v katerega se vpišejo tako zavezanci iz prvega odstavka 1. člena ZDIJZ, kakor tudi tisti zavezanci iz druge alineje 2. odst. 1.a člena ZDIJZ, v katerih Republika Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti ali druge osebe javnega prava neposredno nastopajo kot ustanovitelji.

 

IP je vpogledal v Register zavezancev za informacije javnega značaja (https://www.ajpes.si/RZIJZ/) in ugotovil, da je zavezanec vpisan v register, in sicer na podlagi tretje alineje prvega odstavka 3.b člena ZDIJZ, kot pravna oseba zasebnega prava, ki ni gospodarska družba in katere neposredni ustanovitelj je oseba javnega prava. Posledično zavezanec sodi med poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, oz. med t.i. »nove zavezance« po 1.a členu ZDIJZ. Ob tem IP še dodaja, da se v skladu s petim odstavkom 3. b člena ZDIJZ domneva, da je pravna oseba, ki je vpisana v register zavezancev, zavezanec po tem zakonu. To domnevo sicer lahko izpodbija, vendar le pod pogojem, da izkaže, da ne izpolnjuje pogojev za zavezanca po tem zakonu. IP ob tem še dodaja, da v obravnavanem primeru ni sporno, da je ustanovitelj zavezanca pravna oseba javnega prava (SAZU), pri čemer argumenti zavezanca, da ni proračunski uporabnik in da ustanovitelj za njegove obveznosti ne odgovarja, glede na veljavno zakonodajo, niso upoštevni. Posledično IP zaključuje, da je Elektroinštitut Milan Vidmar zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po drugi alineji drugega odstavka 1.a člena ZDIJZ

 

V predmetni zadevi je nadalje sporno, ali so informacije, ki jih je zahteval prosilec, informacije javnega značaja. Zavezanec se v odgovoru na pritožbo namreč sklicuje, da pri informacijah, ki jih je zahteval prosilec, ne gre za informacije javnega značaja v smislu 4. a členu ZDIJZ. Ob tem IP pojasnjuje, da je za poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom, kamor spada tudi zavezanec v konkretnem primeru, definicija javnega značaja določena ožje, kot to velja za zavezance iz 1. člena – organe javnega sektorja, ki so podvrženi določilom ZDIJZ v celoti. Pri poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava so informacije javnega značaja torej le tiste informacije, ki jih ZDIJZ taksativno navaja v 4.a členu:

1) informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na (prva alineja prvega odstavka 4.a člena)

- pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali

- izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ali sponzorske, donatorske ali avtorske pogodbe ali druge pravne posle, s katerimi se dosega učinek, enak učinkom pravnih poslov iz prejšnjih alinej;

2) informacija o vrsti zastopnika oz. članstvu v poslovnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora,

- informacija o višini dogovorjenega ali izplačanega prejemka ali bonitet člana poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika poslovnega subjekta, člana nadzornega organa in

- informacija v zvezi z zaposlitvijo ali imenovanjem navedenih oseb, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev in meril za zaposlitev ali imenovanje (druga alineja prvega odstavka 4.a člena).

 

Prosilec je zahteval podatke o opravljenih storitvah in plačilih (npr. računi za opravljanje storitve), ki jih je zavezanec v letih od januarja 2003 do aprila 2016 izdal družbi ELES d.o.o., prav tako pa je želel prejeti kopije dokumentov, iz katerih je razvidno sodelovanje zavezanca pri izdelavi okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje, povezanih z državnimi prostorskimi akti (DPN, DLN), s katerimi se v prostor umeščajo daljnovodi oziroma kablovodi kot del energetske infrastrukture.

 

IP je sledil pojasnilom zavezanca, da pri sklenjenih pravnih poslih in izdelkih, ki so nastali na njihovi podlagi, ne gre za podatke o izdatkih zavezanca. V razmerju do ELES d.o.o. je zavezanec namreč nastopal kot izvajalec storitev, posledično pa informacije, ki jih želi prosilec, predstavljajo informacije o prihodkih in ne o izdatkih. Ker je določba 4.a člena ZDIJZ jasna in je ni mogoče razlagati ekstenzivno, IP ugotavlja, da prosilec ni zahteval informacij, ki pri poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom spadajo v definicijo informacije javnega značaja in posledično zapadejo pod domet ZDIJZ. Zahtevane informacije se posledično ne nanašajo na informacije, ki jih taksativno določa 4.a člen, ker ne gre za informacije iz sklenjenega pravnega posla za izdatke ali za informacije v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja. Prav tako pa tudi ne gre za informacije iz druge alineje prvega odstavka 4.a člena ZDIJZ. Informacij, ki jih je zahteval prosilec, v skladu s 4.a čl. ZDIJZ torej pri zavezancu ni mogoče šteti za informacije javnega značaja.

 

V skladu z navedenim je IP ugotovil, da je odločitev zavezanca pravilna in zakonita, pritožba prosilca pa neutemeljena. Zato je pritožbo prosilca, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP, zavrnil, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

Postopek vodila:                                                                    

mag. Kristina Kotnik Šumah                                                    

namestnica pooblaščenke                                                      

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka