Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 23.05.2018
Naslov: prosilec - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Številka: 090-106/2018
Kategorija: Ali dokument obstaja?
Status: Zavrnjeno


Sodba Upravnega sodišča

 

POVZETEK:

 

Prosilec je vložil pritožbo zaradi molka organa, saj dopis organa z dne 28. 3. 2017 ne predstavlja materializirane informacije iz 4. člena ZDIJZ. Po vpogledu v prosilčevo zahtevo, (s katero je ta zahteval da mu organ poda informacijo, ki bo dokazala na osnovi katere, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri organu preverilo, ali je prosilec vložil tožbo zoper tam navedeni sklep in pisni odgovor organa, da prosilec ni vložil tožbe) in dopis organa z dne 28. 3. 2017, je IP ugotovil, da je organ s tem dopisom zahtevi prosilca v celoti ugodil, zato ni bil v t.i. molku. Prosilčeva pritožba, vložena zaradi molka organa prve stopnje, je zato neutemeljena.
 

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-106/2018/1
Datum: 24. 5. 2018

 


Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) po Informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik na podlagi četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A) in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu ZUP)), o pritožbi … (v nadaljnjem besedilu prosilec) z dne 16. 4. 2018 zaradi molka Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva cesta 14, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu organ), v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, izdaja naslednjo

 


ODLOČBO:

 

1.    Pritožba prosilca z dne 16. 4. 2018 zaradi molka Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani se zavrne.

 

2.    V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

IP je 7. 5. 2018 od organa z dopisom št. Su 137/2018-6 z dne 3. 5. 2018 prejel odstop pritožbe prosilca zaradi molka organa v zvezi z prosilčevo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja z dne 12. 3. 2018. V tem dopisu je organ navajal, da je pritožba neutemeljena, saj je organ prosilčevi zahtevi po ZDIJZ v celoti ugodil, ko mu je z dopisom z dne 28. 3. 2018 posredoval zahtevane informacije. 

 

V pritožbi zaradi molka z dne 16. 4. 2018 je prosilec navajal, da je navedeni dopis organa št. Su 137/2018-2 z dne 28. 3. 2018 prejel, vendar ta ne predstavlja materializirane informacije iz 4. člena ZDIJZ. Navaja, da ta dopis ne predstavlja procesno pravilno pridobljenega in zakonitega materialnega dokaza o obstoju zahtevnih informacij. Prilaga odločbe izdane po ZDIJZ s strani različnih državnih organov, s katerim so bile njegove zahteve po ZDIJZ zavrnjene.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

Glede na navedbe v dopisu organa z dne 28. 3. 2018 in pritožbene navedbe, je v zadevi sporno, ali je organ z izdanim dopisom z dne 28. 3. 2018 odločil o prosilčevi zahtevi po ZDIJZ z dne 12. 3. 2018, oziroma ali je bila pritožba zardi molka utemeljeno vložena skladno s četrtim odstavkom 222. člena ZUP, ki določa, da če pristojni organ, zoper katerega odločbo je dovoljena pritožba, ne izda odločbe in je ne vroči stranki v predpisanem roku, ima stranka pravico do pritožbe, kot da bi bil njen zahtevek zavrnjen.

 

IP je ugotovil, da je prosilec v zahtevi vloženi po ZDIJZ z dne 12. 3. 5018 zahteval, da mu organ poda informacijo, ki bo dokazala:
-  način (pisno vlogo, zahtevo) na osnovi katere, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZEM) pri organu preveril, ali je prosilec vložil tožbo zoper sklep št. 11008-464/2016/2 z dne 12.07.2017 in 
- pisni odgovor Sodišča MDDSZEM , da prosilec ni vložil tožbe
 in navajal, da če MDDSZEM ni zahtevalo te informacije, organ prosi, da izda zavrnilno odločbo na podlagi drugega odstavka 22 člena ZDIJZ, ki bo predstavljala čvrst materialni dokaz uporaben v vseh vrstah postopkov v Sloveniji in pred mednarodnimi organi pregona. 

 

Iz dopisa organa št. Su 137/2018-2 z dne 28. 3. 2018 izhaja, da je organ z njim prosilcu sporočil, da je po pregledu svojih evidenc ugotovil, da MDDSZEM do tega dne pri organu ni vložilo vloge, s katero bi preverjalo, ali je je prosilec pri organu vložil tožbo zoper sklep št. 11008-464/2016/2 z dne 12. 7. 2017. Organ je dalje v dopisu še pojasnil, da glede na to, da je prosilčevi zahtevi v celoti ugodil s tem dopisom, glede na prvi odstavek 22. člena ZDIJZ, odločbe ne bo izdal. 

 

Iz navedenega dopisa organa z dne 28. 3. 2017, ki je bil prosilcu vročen 16. 4. 2018, po presoji IP nedvoumno izhaja, da je organ zahtevi prosilca z dne 10. 3. 2018 v celoti ugodil. Prosilčeva zahteva po ZDIJZ se je nanašala na pridobitev informacij v zvezi s tem, ali je MDDSZEM pri organu vložilo vlogo, s katero je poizvedovalo, ali je prosilec vložil tožbo zoper ta i sklep organa. Po presoji IP je organ s tem, ko je prosilcu s predmetnim dopisom z dne 28. 3. 2018 posredoval informacije, da takšne vloge MDDSZEM ni vložilo, v celoti ugodilo njegovi zahtevi po ZDIJZ. 

 

Prvi odstavek 22. člena ZDIJZ določa. da če organ zahtevi za dostop ugodi, ne izda posebne odločbe, temveč o tem napravi uradni zaznamek. Izdajo odločbe ZDIJZ namreč predvideva le v primerih, ko organ zahtevo za dostop do informacij javnega značaja delno ali v celoti zavrne (drugi odstavek 22. člena ZDIJZ). Povedano drugače, ZDIJZ izdaje »ugodilne« odločbe organu ne nalaga, ampak predvideva samo izdajo (delno)zavrnilne odločbe. V konkretnem primeru je organ prve stopnje prosilcu v celoti ugodil in mu posredoval zahtevano informacijo, zato odločbe ni izdal, in tako ravnal skladno z določbo prvega odstavka 22. člena ZDIJZ.   

 

Glede na navedeno torej organ prve stopnje tudi ni bil v t.i. molku, saj je o prosilčevi zahtevi odločil z dopisom z dne 28. 3. 2018, ki je bil prosilcu sicer vročen istega dne, kot je ta vložil pritožbo zaradi molka, vendar iz navedb v pritožbi nedvoumno izhaja, da je bil prosilec ob pisanju pritožbe z njegovo vsebino že seznanjen. Glede na navedeno je prosilčeva pritožba vložena zaradi molka organa prve stopnje, neutemeljena. 


 
IP ob tem še dodaja, da če je prosilec menil, da informacija, s katero se je seznanil, ni informacija javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi, bi moral uporabiti drugo pravno sredstvo, in sicer pritožbo po drugem odstavku 27. člena ZDIJZ, ki določa, da ima prosilec pravico do pritožbe tudi v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZDIJZ. Po četrtem odstavku 25. člena ZDIJZ lahko prosilec v takem primeru zahteva od organa prve stopnje, da mu omogoči seznanitev z informacijo javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi. Organ prve stopnje mora o taki zahtevi odločati nemudoma, najkasneje pa v roku 3 delovnih dni. V nobenem primeru pa o tovrstni zahtevi ne odloča IP, kot drugostopenjski organ.

 

Izhajajoč iz vsega navedenega je IP prosilčevo pritožbo, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP, kot neutemeljeno zavrnil.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 


Pouk o pravnem sredstvu: 
Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba, pač pa lahko prosilec sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se v 30 dneh po prejemu tega sklepa vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se vloži pri pristojnem sodišču neposredno pisno ali pa se mu pošlje po pošti. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži najmanj v treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

Postopek vodila:
Maja Wondra, univ. dipl. prav.,
svetovalka pri IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka