Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 29.04.2019
Naslov: prosilec - Center za socialno delo Posavnje, Enota Krško
Številka: 090-30/2019
Kategorija: Javni uslužbenci, funkcionarji, Osebni podatek
Status: Odobreno


POVZETEK:

Prosilec je vložil pritožbo, ker mu organ ni posredoval vseh zahtevanih pogodb, sklenjenih med organom in Občino Krško, in ker mu ni posredoval zahtevanih finančnih postavk (kontov), ki kažejo na poslovanje organa z Občino Krško. IP je v pritožbenem postopku pritožbi prosilca ugodil, ker organ ni pravilno ugotovil dejanskega stanja. Organ namreč ni odločil o dostopu do vseh zahtevanih pogodb (zahteva se nanaša na obdobje 2004 – 2018, organ pa je odločil le o dostopu do predmetnih pogodb za leto 2018) in ni odločil o dostopu do zahtevanih kontnih kartic (napotitev prosilca na spletno stran Erar.si ne predstavlja ustrezne odločitve o dostopu do zahtevanih podatkov o vrednostih medsebojnih finančnih transakcij).

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-30/2019/8

Datum: 29. 4. 2019

 

 

Informacijski pooblaščenec po namestnici informacijske pooblaščenke mag. Kristini Kotnik Šumah, po pooblastilu št. 100-17/2006/161 z dne 25. 5. 2018 (v nadaljevanju: IP), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 - ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP2, 23/14, 50/14, 19/15 – Odl. US, 102/15, 32/16 in 7/18; v nadaljevanju: ZDIJZ) in prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), o pritožbi … (v nadaljevanju: prosilec), z dne 18. 12. 2018, zoper odločitev Centra za socialno delo Posavje, Enota Krško, Cesta krških žrtev 11, 8270 Krško (v nadaljevanju: organ), št. 090-1/2018 z dne 14. 11. 2018, v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, naslednjo

 

ODLOČBO:

 

 1. Pritožbi prosilca z dne 18. 12. 2018 se ugodi in se odločitev Centra za socialno delo Posavje, št. 090-1/2018 z dne 14. 11. 2018, delno odpravi ter se odloči:

»Organ je dolžan v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe posredovati prosilcu fotokopije naslednjih dokumentov:

1.1 Konto kartice od 1. do 12. meseca za leta 2004 – 2018, ki se nanašajo na finančne transakcije med organom in Občino Krško;

1.2 Pogodbe, sklenjene med organom in Občino Krško, v letih 2004 – 2018:

- Pogodba o sofinanciranju programa za leto 2004, št. 140-01-25/2003 O702,

- Pogodba o financiranju storitev po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, izven mreže javne službe v letu 2004, št. 150-01-1/2004 O702,

- Pogodba o financiranju nalog za redno dejavnost Centra za socialno delo Krško v letu 2004, št. 150-01-2/2004 O702,

- Pogodba o sofinanciranju prostovoljnega dela mladih, ki ga izvaja Center za socialno delo Krško za leto 2004, št. 150-01-3/2004 O702,

- Pogodba o sofinanciranju programa za leto 2004, 140-01-9/2003 O702,

- Pogodba o financiranju in sofinanciranju izvajanja javnih del za leto 2004, št. 150-01-5/2004 O702,

- Pogodba o financiranju enote »Pomoč na domu« za leto 2004, št. 150-01-6/2004 O702,

- Pogodba o financiranju nalog za redno dejavnost Centra za socialno delo Krško v letu 2005, št. 150-01-5/2005 O702,

- Pogodba o financiranju storitev po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, izven mreže javne službe, in po Odloku o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško ter 18a – 18r člena ZSV (družinski pomočnik) v letu 2005, št. 150-01-6/2005 O702,

- Pogodba o sofinanciranju prostovoljnega dela mladih, ki ga izvaja Center za socialno delo Krško za leto 2005, št. 150-01-4/2005 O702,

- Pogodba št. 140-01-25/2004 O702 o sofinanciranju programa za leto 2005,

- Pogodba o financiranju enote »Pomoč na domu« za leto 2005, št. 150-01-3/2005 O702,

- Pogodba o financiranju in sofinanciranju izvajanja javnih del za leto 2005, št. 150-01-2/2005 O702,

- Pogodba št. 140-01-32/2004 O702 o sofinanciranju programa za leto 2005,

- Pogodba o financiranju nalog za redno dejavnost Centra za socialno delo Krško v letu 2006, št. 129-1/2006 O702,

- Pogodba o financiranju storitev po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, izven mreže javne službe, in po Odloku o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško ter 18a – 18r člena ZSV (družinski pomočnik) v letu 2006, št. 129-5/2006 O702,

- Pogodba št. 140-01-17/2005 O702 o sofinanciranju programov za leto 2006,

- Pogodba o financiranju in sofinanciranju izvajanja javnih del za leto 2006, št. 129-4/2006 O702,

- Pogodba o financiranju enote »Pomoč na domu« za leto 2006, št. 129-3/2006 O702,

- Pogodba o financiranju nalog za redno dejavnost Centra za socialno delo Krško v letu 2007, št. 129-3/2007 O702,

- Pogodba o financiranju storitev po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, izven mreže javne službe, in po Odloku o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško ter 18a – 18r člena ZSV (družinski pomočnik) v letu 2007, št. 129-4/2007 O702,

- Pogodba o sofinanciranju programov prostovoljno delo mladih in zavetišče za ženske in otroke – žrtve nasilja, ki ju izvaja Center za socialno delo Krško za leto 2007, št. 129-5/2007 O702,

- Pogodba o financiranju nalog za redno dejavnost Centra za socialno delo Krško za leto 2007, št. 129-5/2007 O702,

- Pogodba št. 122-38/2007 O702 o sofinanciranju programa za leto 2007,

- Pogodba št. 122-23/2007 O702 o sofinanciranju programa za leto 2007,

- Pogodba o financiranju in sofinanciranju izvajanja javnih del za leto 2007, št. 129-6/2007 O702,

- Pogodba o financiranju enote »Pomoč na domu« za leto 2007, št. 129-2/2007 O702,

- Pogodba o financiranju nalog za redno dejavnost Centra za socialno delo Krško v letu 2008, št. 129-3/2008 O702,

- Pogodba o financiranju storitev po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, izven mreže javne službe, in po Odloku o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško ter 18a – 18r člena ZSV (družinski pomočnik) v letu 2008, št. 129-4/2008 O702,

- Pogodba o sofinanciranju programov prostovoljno delo mladih in zavetišče za ženske in otroke – žrtve nasilja, ki ju izvaja Center za socialno delo Krško za leto 2008, št. 129-2/2008 O702,

- Pogodba št. 122-53/2007 O702 o sofinanciranju programa za leto 2008,

- Pogodba št. 122-66/2007 O702 o sofinanciranju programa za leto 2008,

- Pogodba o financiranju in sofinanciranju izvajanja javnih del za leto 2008, št. 129-6/2008 O702,

- Pogodba o financiranju enote »Pomoč na domu« za leto 2008, št. 129-5/2008 O702,

- Pogodba o financiranju nalog za redno dejavnost Centra za socialno delo Krško v letu 2009, št. 129-4/2009 O702,

- Pogodba o financiranju storitev po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, izven mreže javne službe, in po Odloku o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško ter 18a – 18r člena ZSV (družinski pomočnik) v letu 2009, št. 129-3/2009 O702,

- Pogodba o sofinanciranju programov prostovoljno delo mladih in zavetišče za ženske in otroke – žrtve nasilja in zavetišče za brezdomce, ki ju izvaja Center za socialno delo Krško za leto 2009, št. 129-2/2009 O702,

- Pogodba št. 122-32/2008 O702 o sofinanciranju programa za leto 2009,

- Pogodba št. 122-33/2008 O702 o sofinanciranju programa za leto 2009,

- Pogodba o financiranju enote »Pomoč na domu« za leto 2009, št. 129-5/2009 O702,

- Pogodba o financiranju in sofinanciranju izvajanja javnih del za leto 2009, št. 129-8/2009 O702,

- Pogodba o financiranju enote »Pomoč na domu« za leto 2010, št. 129-/2010 O702,

- Pogodba št. 122-47/2009 O702 o sofinanciranju programa za leto 2010,

- Pogodba št. 122-20/2009 O702 o sofinanciranju programa za leto 2010,

- Pogodba o financiranju nalog za redno dejavnost Centra za socialno delo Krško v letu 2010, št. 129-/2010 O702,

- Pogodbo št. 129-5/2010 in Aneks št. 1 k pogodbi št. 129-5/2010 O702,

- Pogodba o sofinanciranju programov prostovoljno delo mladih, za ženske in otroke – žrtve nasilja in zavetišče za brezdomce, ki ju izvaja Center za socialno delo Krško za leto 2010, št. 129-2/2010 O702,

- Pogodba o financiranju storitev po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, izven mreže javne službe, in po Odloku o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško ter 18a – 18r člena ZSV (družinski pomočnik) v letu 2010, št. 129-/2010 O702,

- Pogodba o izvajanju programa javnega dela, št. 563-54/2009-1000-4-0124 in št. 563-55/2009-1000-3-0124,

- Pogodba št. 122-30/2010 O702 o sofinanciranju programa za leto 2011,

- Pogodba št. 122-38/2010 O702 o sofinanciranju programa za leto 2011,

- Pogodba o sofinanciranju programov prostovoljno delo mladih, zavetišče za ženske in otroke – žrtve nasilja in zavetišče za brezdomce, ki ju izvaja Center za socialno delo Krško za leto 2011, št. 129-4/2011 O702,

- Pogodba o financiranju storitev po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, izven mreže javne službe, in po Odloku o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško ter 18a – 18r člena ZSV (družinski pomočnik) v letu 2011, št. 129-1/2011 O702,

- Pogodba o financiranju nalog za redno dejavnost Centra za socialno delo Krško v letu 2011, št. 129-2/2011 O702,

- Pogodba o financiranju enote »Pomoč na domu« za leto 2011, št. 129-3/2011 O702,

- Pogodba o izvajanju programa javnega dela, št. 563-26/2010-1000-5-0122, št. 563-24/2010-1000-6-0122 in št. 561-1-4/2010-1000-2-0453,

- Pogodba št. 122-50/2012 O702 o sofinanciranju programa za leto 2012,

- Pogodba št. 122-47/2012 O702 o sofinanciranju programa za leto 2012,

- Pogodba o sofinanciranju programov prostovoljno delo mladih, zavetišče za ženske in otroke – žrtve nasilja in zavetišče za brezdomce, ki ju izvaja Center za socialno delo Krško za leto 2012, št. 129-3/2012 O702,

- Pogodba o financiranju storitev po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, izven mreže javne službe, in po Odloku o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško ter 18a – 18r člena ZSV (družinski pomočnik) v letu 2012, št. 129-5/2012 O702,

- Pogodba o financiranju nalog za redno dejavnost Centra za socialno delo Krško v letu 2012, št. 129-4/2012 O702,

- Pogodba o financiranju enote »Pomoč na domu« za leto 2012, št. 122-5/2012 O702,

- Pogodba o izvajanju programa javnega dela, št. 563-37/2011-1000-3-0122, št. 563-34/2011-1000-3-0122 in št. 563-57/2011-1000-4-0122,

- Pogodba št. 122-73/2012 O702 o sofinanciranju programa za leto 2013,

- Pogodba št. 122-74/2012 O702 o sofinanciranju programa za leto 2013,

- Pogodba o sofinanciranju programov prostovoljno delo mladih, zavetišče za ženske in otroke – žrtve nasilja in zavetišče za brezdomce, ki ju izvaja Center za socialno delo Krško za leto 2013,

- Pogodba o financiranju nalog za redno dejavnost Centra za socialno delo Krško v letu 2013, št. 129-2/2013 O702,

- Pogodba o financiranju storitev po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, izven mreže javne službe, in po Odloku o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško ter 18a – 18r člena ZSV (družinski pomočnik) v letu 2013, št. 129-/2012 O702,

- Pogodba o financiranju enote »Pomoč na domu« za leto 2013, št. 122-1/2013 O702,

- Pogodba o izvajanju programa javnega dela, št. 11071-104/2012-1000-5-0122, št. 11071-102/2012-1000-3-0122 in št. 11071-78/2012-1000-3-0122,

- Pogodba o financiranju enote »Pomoč na domu« za leto 2014, št. 122-1/2014 O702,

- Pogodba o financiranju nalog za redno dejavnost Centra za socialno delo Krško v letu 2014, št. 129-4/2014 O702,

- Pogodba o financiranju storitev po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, izven mreže javne službe, in po Odloku o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško ter 18a – 18r člena ZSV (družinski pomočnik) v letu 2014, št. 129-4/2014 O702,

- Pogodba o izvajanju programa javnega dela, št. 11071-107/2013-1000-3-0623, št. 11071-108/2013-1000-3-0623 in št. 11071-109/2013-1000-3-0623,

- Pogodba št. 122-32/2014 O702 o sofinanciranju programa za leto 2014,

- Pogodba št. 122-34/2014 O702 o sofinanciranju programa za leto 2014,

- Pogodba o sofinanciranju programov prostovoljno delo mladih, zavetišče za ženske in otroke – žrtve nasilja in zavetišče za brezdomce, ki ju izvaja Center za socialno delo Krško za leto 2014,

- Pogodba o financiranju enote »Pomoč na domu« za leto 2015, št. 122-1/2015 O702,

- Pogodba o financiranju nalog za redno dejavnost Centra za socialno delo Krško v letu 2015, št. 129-2/2015 O702,

- Pogodba o financiranju storitev po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, izven mreže javne službe v letu 2004, in po Odloku o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško ter 18a – 18r člena ZSV (družinski pomočnik) v letu 2015, št. 129-1/2015 O702,

- Pogodba št. 122-34/2015 O702 o sofinanciranju programov na področju zdravstvenega varstva za leto 2015,

- Pogodba št. 122-32/2015 O702 o sofinanciranju programov na področju socialnega varstva za leto 2015,

- Pogodba o sofinanciranju programov prostovoljno delo mladih, zavetišče za ženske in otroke – žrtve nasilja in zavetišče za brezdomce, ki ju izvaja Center za socialno delo Krško za leto 2015, št. 129-3/2015 O702,

- Pogodba o izvajanju programa javnega dela, št. 11071-2081/2014-6, št. 11071-2096/2014-6 in št. 11071-2198/2014-6,

- Pogodba o sofinanciranju dogodkov v Občini Krško v letu 2016,

- Pogodba o sofinanciranju programov prostovoljno delo mladih, zavetišče za ženske in otroke – žrtve nasilja in zavetišče za brezdomce, ki ju izvaja Center za socialno delo Krško za leto 2016, št. 129-2/2016 O702,

- Pogodba št. 122-41/2016 O702 o sofinanciranju programov na področju zdravstvenega varstva za leto 2016,

- Pogodba o financiranju enote »Pomoč na domu« za leto 2016, št. 122-1/2016 O702,

- Pogodba št. 122-40/2016 O702 o sofinanciranju programov na področju socialnega varstva za leto 2016,

- Pogodba o izvajanju programa javnega dela, št. 11071-965/2015-6, št. 11071-589/2016-6 in št. 11071-966/2015-6,

- Pogodba o financiranju storitev po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti, po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, izven mreže javne službe, in po Odloku o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško ter 18a – 18r člena ZSV (družinski pomočnik) za leto 2017, št. 129-2/2017 O702,

- Pogodba o sofinanciranju programov prostovoljno delo mladih, zavetišče za ženske in otroke – žrtve nasilja in zavetišče za brezdomce, ki ju izvaja Center za socialno delo Krško za leto 2017, št. 129-3/2017 O702,

- Pogodba št. 122-97/2016 O702 o sofinanciranju programov na področju socialnega varstva za leto 2017,

- Pogodba št. 122-98/2016 O702 o sofinanciranju programov na področju zdravstvenega varstva za leto 2017,

- Pogodba o izvajanju programa javnega dela, št. 11071-20/2017-6, št. 11071-4306/2016-7, št. 11071-4308/2016-6, št. 11071-4303/2016-6,

- Pogodba o financiranju enote »Pomoč na domu« za leto 2017, št. 122-1/2017 O702.

 

 1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

Obrazložitev:

 

Prosilec je z zahtevo z dne 5. 4. 2018 zahteval za obdobje 2004 do vključno 2018 fotokopije:

 • vseh listin, ki dokazujejo obstoj medsebojnih pogodbenih ali drugih obveznosti, in posledično vplačanih vrednosti med organom in Občino Krško oziroma fotokopije vseh informacij iz baz podatkov pri organu, ki dokazujejo obstoj medsebojnih pogodbenih ali drugih obveznosti, in posledično vplačanih vrednosti med organom in Občino Krško,
 • vseh javnih listin organa, ki se nanašajo na naslovnika Občina krško,
 • vseh javnih listin organa, ko v kakršnikoli obliki izvršuje javna pooblastila pri organu lokalne skupnosti - Občini Krško.

Ob tem je pojasnil, da organ pri podaji vrednosti medsebojnih finančnih transakcij odstopi izpisek finančnih postavk (kontov) v zvezi z poslovanjem organa z Občino Krško, vključno s prikazom vseh donacij, daril ali drugih prejemkov, vključno z nagradami in podobnimi prejemki. Navedel pa je tudi, da informacije potrebuje za uveljavljanje svojih pravic, torej za nepridobitni namen, in da želi zahtevane informacije prevzeti v obliki fotokopij dokumentov. V primeru prekoračitve stroškov za brezplačno posredovanje zahtevanih informacij podaja predlog za oprostitev materialnih stroškov za kopije dokumentov, ker je socialno ogrožena oseba.

 

Prosilec je nato pri IP 18. 9. 2019 vložil pritožbo zaradi molka organa, zato je IP z dopisom št. 0900-146/2018/2 z dne 19. 9. 2018 pozval organ na ustrezno postopanje.

 

Organ je prosilcu z dopisom št. 090-1/2018 z dne 14. 11. 2018 posredoval odgovor (v nadaljevanju: izpodbijani odgovor), v katerem je med drugim navedel, da:

 • je pregled vseh transakcij med organom in Občino Krško dostopen na spletni strani Erar.si;
 • je javno dostopen tudi akt, na podlagi katerega izpolnjuje organ javna pooblastila za Občino Krško, in sicer Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško (v nadaljevanju: Odlok)[1]. Odlok v členu 9 določa, da postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve socialno varstvenih pomoči vodi in o njih odloča organ.

Odgovoru je priložil fotokopije pogodb, sklenjenih med organom in Občino Krško za leto 2018, iz katerih izvirajo pogodbene obveznosti.

 

Prosilec je zoper odgovor organa podal pritožbo, ker smatra, da organ prikriva zahtevane informacije, saj je odstopil le šest listin za obdobje 2004 – 2018. V skladu s četrtim odstavkom 27. člena ZDIJZ ima namreč prosilec pravico do pritožbe tudi, če ne dobi informacije na način oziroma v obliki, ki jo je zahteval. V zvezi z napotitvijo organa na spletno stran Erar.si je navedel, da to ni ustrezna oblika podaje informacije oziroma informacija sploh ni bila podana. Izpis konta je izpis konkretne računovodske entitete. Po določbi 23. člena ZDIJZ je organ dolžan odločiti o zahtevi prosilca nemudoma, najkasneje pa v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve. Pri tem mora organ glede na določbe 22. člena ZDIJZ izdati pisno odločbo, če zahtevo za dostop delno ali v celoti zavrne. Slednje velja bodisi v primeru, če zahtevana informacija javnega značaja predstavlja katero od izjem iz 6. člena ZDIJZ ali če zahtevana informacija ne obstaja. Na podlagi 23. člena ZDIJZ se rok, v katerem je organ dolžan odločiti o zahtevi prosilca, šteje od dne, ko je organ prejel popolno zahtevo v reševanje. Na podlagi razgovora z dne 5. 4. 2018 se smatra, da je organ pridobil vse informacije, ki jih potrebuje za podajo zahtevane informacije javnega značaja. Rok, v katerem je organ dolžan odločiti o zahtevi prosilca, se šteje od dne, ko je organ prejel popolno zahtevo v reševanje (23. člena ZDIJZ). Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, je samo zaradi tega ni dovoljeno zavreči. Organ mora na podlagi prvega odstavka 67. člena ZUP v roku petih delovnih dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo, in določiti prosilcu rok, v katerem jo mora popraviti. Zahtevo v obliki dopisa za odpravo pomanjkljivosti se pošlje ali izroči vložniku, če je podal vlogo neposredno pri organu. Ker organ ni ravnal skladno s navedenim členom, se smatra, da je bilo organu šesti dan po sprejemu vloge, to je bilo 11. 4. 2018, vloga popolna in razumljiva. Da navedene listine obstojijo dokazujejo javne izjave Občine Krško in organa, kot tudi javne listine v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

IP je pritožbo posredoval organu v preizkus z dopisom št. 092-110/2018/2 z dne 27. 12. 2018.

 

Organ po prejemu pritožbe izpodbijane odločbe ni nadomestil z novo ter je pritožbo prosilca, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe, z dopisom št. 090-1/2018 z dne 14. 1. 2019, poslal v odločanje IP. Pritožbi je priložil spis z dokumenti predmetnega postopka po ZDIJZ. Organ je še navedel, da se je pritožnik pritožil zoper dopis in ne odločbo, saj organ v tej zadevi ni izdal odločbe, pač pa je prosilcu podal zahtevane informacije oziroma ga je napotil, kje te informacije lahko najde. Kolikor je razvidno iz pritožbe, prosilec meni, da njegovi zahtevi ni bilo ugodeno in da mu organ ni podal zahtevanih informacij. Organ vztraja pri svoji odločitvi in meni, da so bile pritožniku posredovane zahtevane informacije.

 

 

Ker je IP po pregledu zadeve ugotovil, da je organ posredoval prosilcu pogodbe za leto 2018, medtem ko je prosilec zahteval pogodbe od leta 2004 do vključno leta 2018, je 28. 3. 2019 pozval organ k posredovanju ustreznega pojasnila v zvezi s tem oziroma k posredovanju preostalih pogodb. Z istim pozivom pa je pozval organ tudi k posredovanju izpisov finančnih postavk (kontov), iz katerih izhaja poslovanje organa z Občino Krško, vključno s prikazom vseh donacij, daril ali drugih prejemkov, nagrad in podobnih prejemkov, in sicer prav tako za obdobje 2004 - 2018. Organ je posredoval IP zahtevane dokumente 24. 4. 2019.

 

Pritožba je utemeljena.

 

IP kot organ druge stopnje je v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik izpodbija, prvostopenjsko odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen materialni zakon.

 

IP ugotavlja, da se je v obravnavanem primeru prosilec pritožil zoper odločitev oziroma odgovor organa št. 090-1/2018 z dne 14. 11. 2018. Meni namreč, da ni prejel vseh zahtevanih listin, ki dokazujejo obstoj medsebojnih pogodbenih ali drugih obveznosti med organom in Občino Krško, in da ni prejel zahtevanih izpisov finančnih postavk (kontov) v zvezi s poslovanjem organa z Občino Krško. Prosilec je tako vložil pritožbo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZDIJZ, na podlagi katerega ima prosilec pravico do pritožbe tudi v primeru, ko meni, da informacija, s katero se je seznanil, ni informacija javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi.

 

IP nadalje ugotavlja, da v obravnavanem primeru ni sporno, da je organ zavezanec po prvem odstavku 1. člena ZDIJZ, sporno je, ali je organ odločil o dostopu do vseh zahtevanih dokumentov oziroma podatkov glede medsebojnih pogodbenih ali drugih obveznosti med organom in Občino Krško ter vrednosti medsebojnih finančnih transakcij. Kot izhaja iz odstopa pritožbe, je organ mnenja, da so bile prosilcu posredovane vse zahtevane informacije.

 

Glede na navedbe organa in prosilca ter posredovano dokumentacijo je tako IP v obravnavanem primeru ugotovil naslednje:

 • Organ z zahtevanimi dokumenti, upoštevaje določbo prvega odstavka 4. člena v zvezi s prvim odstavkom 1. člena ZDIJZ, razpolaga v materializirani obliki. Organ jih je namreč IP posredoval.
 • Organ je posredoval prosilcu zahtevane dokumente o medsebojnih pogodbenih ali drugih obveznosti med organom in Občino Krško samo za leto 2018, ne pa tudi za pretekla leta od leta 2004 dalje. Zahteva prosilca se namreč nanaša na obdobje 2004 do vključno 2018. Ob tem IP navaja, da so organi dolžni odločiti o dostopu do zahtevanih dokumentov do dneva vložitve zahteve.
 • Organ je prosilca v zvezi z zahtevanimi izpisi finančnih postavk (kontov) napotil na spletno stran Erar.si, kar ne predstavlja ustrezne odločitve o dostopu do zahtevanih podatkov o vrednostih medsebojnih finančnih transakcij, saj je prosilec izrecno navedel, da zahteva izpise finančnih postavk (kontov).

 

Predmet presoje IP so bili tako naslednji dokumenti:

 • Konto kartice od 1. do 12. meseca za leta 2004 – 2018, ki se nanašajo na medsebojne finančne transakcije med organom in Občino Krško;
 • Pogodbe, sklenjene med organom in Občino Krško, v letih 2004 – 2017 (kot že navedeno, zahtevane pogodbe za leto 2018 je organ posredoval prosilcu z odgovorom št. 090-1/2018 z dne 14. 11. 2018, zato niso bile predmet presoje IP v tem pritožbenem postopku).

 

Predmetne kontne kartice obsegajo posamezne izpise prometa. IP je z vpogledom v kontne kartice ugotovil, da obsegajo izpise prometa, ki se nanašajo na različne programe, kot so:

 • Pomoč na domu (šifra 01002),
 • Zavetišče »Pepcin dom« (šifra 01003),
 • Gospodinjska pomoč na domu (šifra 01012),
 • Psihosocialna pomoč družini (šifra 01013),
 • Pomoč ljudem pri polnovrednejšem vključevanju v življenje (šifra 01016),
 • Mladinske delavnice (šifra 01018),
 • Družinski pomočnik (šifra 01037),
 • Sončne urice (šifra 01031),
 • Preventivne delavnice (šifra 01030),
 • Tisoč novih možnosti (šifra 01028),
 • Program nedovoljene droge (šifra 01026),
 • Pomoč ljudem z dolgotrajnejšo življenjsko stisko (šifra 01025),
 • Skupina zdravljenih alkoholikov (šifra 01024),
 • Skupina starejših za samopomoč (šifra 01023),
 • Prostovoljno delo mladih (šifra 01022),
 • Zdravstveno zavarovanje (šifra 01009),
 • Pokopališka dejavnost (šifra 01010),
 • Krizni center za mladoletnike (šifra 01036),
 • Socializacija romov (šifra 01040),
 • Trening učenja socialnih veščin (01045),
 • Gospodinjska pomoč na domu (01012),
 • Projekt »Brezdomci« (01032),
 • Projekt »Starševstvo« (01047), …

 

Predmetne konto kartice sicer obsegajo med drugim podatke o kontu, klientu, vezi, datumu dokumenta, kreditu, opisu, saldu, …. Iz opisov izhaja, da se podatki o sredstvih nanašajo med drugim na stroške dela oskrbe, materialne stroške, sredstva za poslovanje, stroške dela, regres, pobot, prispevke, prehrano, prevoz, prihodek, investicijsko vzdrževanje, rejence, …

 

Nadalje je IP vpogledal tudi v predmetne pogodbe, ki so navedene v točki 1.2 izreka te odločbe. Ugotovil je, da se nanašajo na različne dejavnosti organa, kot to izhaja že iz naslova posameznih pogodb. Pogodbe se med drugim nanašajo na:

 • izvajanje programov, ki jih sofinancira občina, kot so«Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov«, »Preventivne delavnice za učence in dijake«, »Prostovoljno psihosocialno delo mladih«, »Pomoč ljudem z dolgotrajno duševno stisko, »Sončne urice«, »Zavetišče Pepcin dom«, »Pomoč odvisnim od alkohola«, …;
 • naloge iz redne dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna občine, kot so osebna pomoč in pomoč družini na domu;
 • vodenje ugotovitvenega postopka po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti;
 • strokovna in administrativna opravila v zvezi z izvajanjem Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju oseb glede oseb brez prejemkov ter strokovna in administrativna opravila v zvezi z nameščanjem in vodenjem postopkov po 6. členu Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev;
 • izvajanje in sofinanciranje programa javnega dela z nazivom »Pomoč pri izvajanju programov za občane«, »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«, »Pomoč Romom pri socializaciji«,….

Obsegajo določbe o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank, to sta organ in Občina Krško, pri določenih pa poleg Občine Krško nastopa kot pogodbena stranka tudi Zavod za zaposlovanje (pogodbe o izvajanju programa javnega dela).

 

IP je po uradni dolžnosti presodil še, ali predstavljajo zahtevani podatki katero od izjem po 5.a in prvem odstavku 6. člena ZDIJZ, na podlagi katere bi bilo treba dostop do zahtevanih podatkov zavrniti. IP je tako ugotovil, da pogodbe sicer obsegajo tudi osebne podatke, vendar le-ti niso varovani, kar podrobneje utemeljuje v nadaljevanju.

 

Organ na podlagi določbe 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ zavrne dostop do zahtevanih informacij, če se zahteva nanaša na osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. ZDIJZ pri ugotavljanju obstoja navedene izjeme tako napotuje na določbe zakona o varstvu osebnih podatkov. Ugotoviti pa gre, da se je 25. 5. 2018 začela uporabljati Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov[2]. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov je torej pravni akt, ki ureja varstvo osebnih podatkov in v določenih delih zamenjuje ZVOP-1, kar pomeni, da se v določenih delih ZVOP-1 ne uporablja več. Ob tem je mogoče ugotoviti, da predmetna uredba bistveno ne spreminja definicije upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov in ne definicije osebnega podatka (kot izhaja iz prve točke 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) ter ne spreminja definicije javnega in zasebnega sektorja.

 

Upoštevajoč definicijo osebnih podatkov obsegajo predmetne pogodbe določene osebne podatke, in sicer imena in priimke funkcionarjev oziroma javnih uslužbencev ter njihove funkcije oziroma delovna mesta in podpise. In ker se lahko osebni podatki obdelujejo le, če je za obdelavo osebnih podatkov podana ustrezna pravna podlaga, je IP preveril, ali je ta v obravnavanem primeru podana.

 

Obdelava osebnih podatkov je zakonita, če je podana ena od pravnih podlag, ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov v prvem odstavku člena 6. Ker organ spada med upravljavce in obdelovalce osebnih podatkov, ki sodijo v javni sektor, veljajo zanj naslednje pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (kadar ne gre za izvajanje javnih nalog);

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

V kolikor torej obstaja ena izmed zgoraj naštetih podlag za obdelavo osebnih podatkov, je obdelava osebnih podatkov v javnem sektorju skladna z zakonodajo.

 

V obravnavanem primeru predstavlja ustrezno pravno podlago točka c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, konkretno določba 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ. V skladu z navedeno določbo se namreč dostop do zahtevane informacije dovoli ne glede na izjeme po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. točke prvega odstavka ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače. S sprejetjem te določbe se je namreč slovenska ureditev približala razvitim pravnim sistemom, ki že dlje časa razlikujejo med dvema elementoma, in sicer pričakovanjem zasebnosti in upravičenostjo pričakovanja. Sprejeto je stališče, da posamezni javni funkcionar oziroma javni uslužbenec ni upravičen pričakovati zasebnosti glede svojega imena, naziva, položaja, plače, službenega naslova in vseh ostalih podatkov, ki so povezani z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca. Takšno stališče je zavzelo tudi Upravno sodišče v sodbi št. I U 1410/2010-13, z dne 25. 5. 2011. Tudi IP je že večkrat zavzel stališče, da imajo osebe, ki opravljajo javno funkcijo oziroma so zaposlene v javnem sektorju, zaradi načela odprtosti javnega sektorja in s tem povezanega načela transparentnosti bistveno zmanjšano pričakovanje zasebnosti v primerjavi z ostalimi posamezniki, ko gre za podatke, ki so v zvezi z opravljanjem funkcije ali delovnega razmerja.[3]

 

Po mnenju IP ni dvoma, da gre pri osebnih podatkih v presojanih pogodbah za podatke, ki so v zvezi z opravljanjem javne funkcije oziroma delovnega razmerja javnega uslužbenca. Ti podatki tako ne predstavljajo podatkov iz zasebne sfere funkcionarja oziroma javnega uslužbenca, ki bi jih bilo treba varovati.

 

V zvezi s pojasnili prosilca o razlogu vložitve zahteve, pa IP navaja, da se dostop do dokumentov na podlagi določb ZDIJZ nikoli ne presoja z vidika okoliščin posameznega prosilca, temveč z vidika samih informacij, ki so zahtevane. Pri presoji, ali lahko prosilec pridobi zahtevane dokumente, se je zato vedno treba vprašati, ali gre za informacije, ki bi jih lahko pridobil tudi kdorkoli drug, ki bi organu postavil isto zahtevo. V postopku po ZDIJZ je torej bistveno, da se odloča z učinkom erga omnes, kar pomeni, da je dokument, ki predstavlja prosto dostopno informacijo javnega značaja, dostopen vsakomur, pravni in fizični osebi, ne glede na pravni interes in morebiten osebni status. ZDIJZ torej kot pravilo postavlja enako in enotno uporabo določb zakona za vse, kar pomeni, da organ v postopku po ZDIJZ ne sme opraviti ocene, kateri podatki so zadostni za namen informiranja prosilca.

 

IP je na podlagi navedenih argumentov in pravnih podlag zaključil, da je pritožba prosilca utemeljena, zato je pritožbi ugodil, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. Organ namreč ni pravilno ugotovil dejanskega stanja, ker ni odločil o dostopu do zahtevanih kontnih kartic in vseh zahtevanih pogodb.

 

V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah[4] oproščena plačila upravne takse (točka 2. izreka te odločbe).

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč je dopustno sprožiti upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se vloži pri navedenem sodišču neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Nataša Siter , univ. dipl. prav.

svetovalka IP

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

mag. Kristina Kotnik Šumah, univ. dipl. prav.

namestnica pooblaščenke

 


[1] Uradni list RS, št. 132/04, 23/07 in 57/10).

[2] Splošna uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

[3] Npr. odločba IP št. 090-137/2011/5 z dne 26. 9. 2011, št. 090-210/2013/8 z dne 26. 11. 2013, št. 090-19/2015 z dne 26. 2. 2015, št. 090-143/2017 z dne 14. 7. 2017.

[4] Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš.