Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 11.05.2014
Naslov: Prosilec - Banka Slovenije
Številka: 090-46/2014/8
Kategorija: Proaktivna objava informacij
Status: Odobreno


Sodba Upravnega sodišča

 

POVZETEK:
Prosilec je zahteval fotokopije odločb Banke Slovenije o izrednih ukrepih zoper vseh pet poslovnih bank in odločbe, s katerimi naj bi prenehale obveznice z ISIN oznako XS0283183084 in XS0325446903. Organ je prosilcu zaradi izjem po 2., 3., 7. in 11. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ omogočil dostop v obliki delnega dostopa. V pritožbenem postopku je Pooblaščenec ugotovil, da je organ med pritožbenim postopkom zahtevane odločbe o izrednih ukrepih v celoti objavil na svoji spletni strani. Z objavo celotnega besedila je organ odločil, da razlogi po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ ne obstajajo več, s čimer so odločbe o izrednih ukrepih v celoti prosto dostopna informacija javnega značaja. Pooblaščenec je pritožbi ugodil in prosilca v skladu s petim odstavkom 6. člena ZDIJZ napotil na spletno stran organa, kjer so objavljene zahtevane odločbe o izrednih ukrepih.

ODLOČBA:
Številka: 090-46/2014/8
Datum: 12. 5. 2014

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 117/2006 – ZDavP-2 in 23/2014; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) in prvega in drugega odstavka 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007- ZUP-E in 65/2008-ZUP-F; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi podjetja Ovis d.o.o., Komenskega ulica 32, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor ….. (v nadaljevanju prosilec) zoper odločbo Banke Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. 26.00-0036/14 z dne 20. 1. 2014 v zadevi odobritve dostopa do informacije javnega značaja naslednjo


O D L O Č B O:

1.    Pritožbi prosilca se ugodi in se 2. in 3. točka izreka odločbe Banke Slovenije, št. 26.00-0036/14 z dne 20. 1. 2014 odpravita ter se prosilcu posreduje napotilo na spletno stran www.bsi.si/nadzor-bank.asp.

2.    V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.


O b r a z l o ž i t e v:

Organ je dne 24. 12. 2013 prejel zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, v kateri je prosilec zahteval fotokopije odločb, s katerimi naj bi prenehale obveznice z ISIN oznako XS0283183084 in XS0325446903 in fotokopije odločb Banke Slovenije o izrednih ukrepih zoper vseh pet poslovnih bank. Prosilec je še navedel, da v povzetku odločbe za Abanko obveznica z ISIN oznako XS0283183084 ni omenjena, medtem ko je Abanka omenjeno obveznico dopisala v obvestilu, ki je objavljen na njeni spletni strani.

Organ je o zahtevi odločil z odločbo št. 26.00-0036/14 z dne 20. 1. 2014, s katero je zahtevi delno ugodil in prosilcu posredoval odločbe o izrednih ukrepih št. 24.20-021/13-010 z dne 17. 12. 2013, izdano Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana; št. 24.20-022/13-009 z dne 17. 12. 2013, izdano Novi KBM d.d., Maribor; št. 24.20-023/13-009 z dne 17. 12. 2013, izdano Abanki Vipa d.d., Ljubljana; št. 24.20-030/13-009 z dne 17. 12. 2013, izdano Factor banki d.d., Ljubljana in št. 24.20-029/13-009 z dne 17. 12. 2013, izdano Probanki d.d., Maribor, na način, da je prekril dele odločb, ki predstavljajo izjeme po 2., 3., 7. in 11. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.

Prosilec se je zoper odločbo pravočasno pritožil in navedel, da organ ni posredoval fotokopije odločb, s katerimi so prenehale obveznosti in ni obrazložil razlike med odločbo, v kateri ni omenjena obveznica z ISIN oznako XS0283183084 in uradnim obvestilom na spletni strani Abanke, kjer je obveznica z ISIN oznako XS0283183084 omenjena. Ni jasno, ali se je karkoli spremenilo z omenjeno obveznico ali ne (lastništvo, pravice iz obveznice, sprememba dolžnika, sprememba plačnika,…).

Organ po prejemu pritožbe prosilca odločbe ni nadomestil z novo, zato jo je, na podlagi 245. člena ZUP, z dopisom št. 26.00-0142/14-JŽ z dne 4. 3. 2014, odstopil v reševanje Pooblaščencu, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe.

Ker organ odstopu pritožbe ni priložil vseh dokumentov, potrebnih za obravnavo pritožbe, ga je Pooblaščenec pozval za dostavo zahtevanih dokumentov v izvorni obliki brez prekritih podatkov in jih dne 14. 3. 2014 tudi prejel.

Pritožba je utemeljena.

Pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Pooblaščenec prvostopenjsko odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

Iz pritožbe izhaja, da se je prosilec pritožil zoper celotni zavrnilni del odločbe. Predmet pritožbenega postopka so torej prekriti deli odločb o izrednih ukrepih št. 24.20-021/13-010 z dne 17. 12. 2013, izdane Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana; št. 24.20-022/13-009 z dne 17. 12. 2013, izdane Novi KBM d.d., Maribor; št. 24.20-023/13-009 z dne 17. 12. 2013, izdane Abanki Vipa d.d., Ljubljana; št. 24.20-030/13-009 z dne 17. 12. 2013, izdane Factor banki d.d., Ljubljana in št. 24.20-029/13-009 z dne 17. 12. 2013, izdane Probanki d.d., Maribor, (v nadaljevanju odločbe o izrednih ukrepih).

Pooblaščenec je med pritožbenim postopkom ugotovil, da je organ odločbe o izrednih ukrepih v celoti objavil na svoji spletni strani, na povezavi www.bsi.si/nadzor-bank.asp. Na navedeni spletni strani je organ odločbe o izrednih ukrepih objavil na način, da je levo objavljena odločba o izrednih ukrepih s prekritimi podatki, kot jo je prosilec prejel na podlagi izpodbijane odločbe, desno pa celotna vsebina odločbe o izrednih ukrepih. Takšen način objave omogoča primerjavo celotne odločbe o izrednih ukrepih z odločbo o izrednih ukrepih v obliki delnega dostopa.

Ker je osnovni namen ZDIJZ, da prosilec prejme zahtevano informacijo, in sicer ne glede na pravno podlago, na podlagi katere mu jo organ posreduje, se je na tem mestu postavilo vprašanje smiselnosti nadaljnjega postopka, ki ga glede odločbe o izrednih ukrepih v obravnavani zadevi vodi Pooblaščenec. Ker je organ odločbe o izrednih ukrepih objavil na svoji spletni strani in so javno dostopne, je Pooblaščenec za pravilno rešitev zadeve prosilca pozval, da sporoči, ali še vztraja pri pritožbi, pri čemer naj natančno navede, kaj je še predmet spora, oziroma kateri so tisti dokumenti, ki jih je z zahtevo z dne 24. 12. 2013 zahteval in jih s spletno objavo še vedno ni prejel. 

Prosilec je dne 4. 4. 2014 sporočil, da vztraja pri pritožbi, saj so objavljeni dokumenti nepopolni. Vsaj oznaka na vsaki strani »STROGO ZAUPNO« je skrivnostno izginila. To se lahko primerja z objavljenimi dokumenti na spletni strani časnika Finance www.finance.si/8358952/Razkrivamo-odlo%C4%8Dbe-o-nacionalizaciji-bank.   

Organ je na poziv Pooblaščenca za razjasnitev in popolno ugotovitev dejanskega stanja dne 14. 4. 2014 odgovoril, da so bile odločbe o izrednih ukrepih v celotnem besedilu objavljene na spletni strani organa dne 14. 3. 2014. Odločbe o izrednih ukrepih so objavljene v izvorni obliki, umaknjena je le oznaka »strogo zaupno«, da pri objavi odločbe ne bi prišlo do kršitev predpisov, ki urejajo varovanje zaupnosti. Za objavo odločb o izrednih ukrepih se je organ odločil na podlagi Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/2010 - UPB5, s spremembami in dopolnitvami) - (ob oceni, da so se razmere s potekom časa umirile in omogočajo razkritje, kot pojasnjeno na spletni strani organa) in ne na podlagi konkretne zahteve za dostop do informacij javnega značaja. Razkritje odločb je bilo objavljeno v javnih medijih. Javno objavljene odločbe o izrednih ukrepih so izvorne odločbe, na njih le ni oznake »STROGO ZAUPNO«. Ta oznaka je na odločbah o izrednih ukrepih, ki so bile posredovane bankam. Organ časniku Finance ni posredoval odločb z oznako »STROGO ZAUPNO«. Odločbe s to oznako je posredoval bankam, kopija odločb s to oznako se nahaja tudi v spisu, ki je bil v postopkih sodnega varstva zoper odločbo posredovan Upravnemu sodišču, s kopijo odločb s to oznako pa razpolaga tudi organ.  

Nadalje je organ pojasnil, da je prosilec izpostavil, da je imetnik obveznic z oznako XS0283183084 in XS0325446903 in zahteval uradne kopije odločb, s katerimi naj bi prenehale omenjene obveznosti oz. obveznice. Organ je pojasnil, da je o prenehanju obveznosti iz omenjenih obveznic odločil le z odločbama št. 24.20-022/13-009 in št. 24.20-023/13-009, obe z dne 17. 12. 2013. Le v zvezi s tema odločbama sta objavljena povzetka odločb v skladu z 274. členom Zakona o bančništvu, zato organ meni, da objavljeni odločbi predstavljata dokument, ki ga je prosilec zahteval dne 24. 12. 2013.   

Pooblaščenec je ugotovil, da je organ z izpodbijano odločbo v celoti odločil o zahtevi prosilca, torej o odločbah o izrednih ukrepih in o dokumentih, ki se nanašajo na prenehanje obveznosti iz obveznic z ISIN oznako XS0283183084 in XS0325446903. O prenehanju obveznosti iz omenjenih obveznic je namreč organ odločil le z odločbama št. 24.20-022/13-009 in št. 24.20-023/13-009, obe z dne 17. 12. 2013.

Na tem mestu se Pooblaščenec opredeljuje do navedb prosilca, da mu organ ni obrazložil razlike med odločbo, v kateri ni omenjena obveznica z ISIN oznako XS0283183084 in uradnim obvestilom na spletni strani Abanke, kjer je obveznica z ISIN oznako XS0283183084 omenjena. Pooblaščenec izrecno pripominja, da je treba smisel dostopa do informacij javnega značaja iskati v javnem in odprtem delovanju zavezanca, preko katerega se lahko preizkusita tudi pravilnost in zakonitost delovanja. Ob tem je treba upoštevati, da se lahko zagotovi prost dostop zgolj do informacij, ki dejansko že obstajajo. Organi, ki so zavezani po ZDIJZ, so dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in na podlagi zahteve za dostop do informacij javnega značaja niso dolžni ustvariti novega dokumenta in za prosilca pripraviti pojasnil ali razlag. Pritožbeni postopek ni in ne more biti namenjen prisili ustvarjanja informacij ali ugotovitvi, da bi določene informacije morale obstajati. Pooblaščenec je namreč organ, ki je, na podlagi prvega odstavka 2. člena ZInfP, pristojen za odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače kršil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja ter v okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in na njegovi podlagi izdanih predpisov. Zato Pooblaščenec, skladno z načelom zakonitosti, organu ne more naložiti, naj prosilcu posreduje dokumentacijo, s katero ne razpolaga (npr. z razlago ali pojasnilom glede obveznic).

Nadalje je Pooblaščenec ugotovil, da je organ med pritožbenim postopkom, dne 14. 3. 2014, na spletni strani organa, na povezavi www.bsi.si/nadzor-bank.asp, v celoti objavil zahtevane odločbe o izrednih ukrepih. Z objavo celotnega besedila odločb o izrednih ukrepih je organ odločil, da razlogi po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ ne obstajajo več, s čimer so odločbe o izrednih ukrepih v celoti prosto dostopne informacije javnega značaja. Navedeno pomeni, da ni niti smiselno niti potrebno v pritožbenem postopku presojati utemeljenosti posameznih zatrjevanih izjem po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ v izpodbijani odločbi.  

Pooblaščenec ugotavlja, da navedba prosilca z dne 4. 4. 2014, da objavljene odločbe o izrednih ukrepih nimajo oznake »STROGO ZAUPNO«, drži. Namen ZDIJZ je, da se prosilec seznani z vsebino zahtevane informacije, torej z vsebino odločb o izrednih ukrepih. Ker objavljene odločbe o izrednih ukrepih na spletni strani organa v celoti razkrivajo vsebino, je prosilec z vpogledom vanje tudi v celoti seznanjen z zahtevanimi dokumenti in je s tem dosežen namen zahteve prosilca, ki ga ZDIJZ zasleduje.   

Peti odstavek 6. člena ZDIJZ določa, da lahko organ prosilcu ne posreduje zahtevane informacije, ki je dostopna v prosto dostopnih javnih evidencah ali na drug način že enostavno javno dostopna (objava v uradnem glasilu, publikacijah organa, medijih, strokovni literaturi, svetovnem spletu in podobno) in mu posreduje samo napotilo, kje se informacija nahaja. Glede na navedeno se pritožbi prosilca ugodi na način, da se ga v skladu s petim odstavkom 6. člena ZDIJZ, napoti na spletno stran organa, kjer so objavljene zahtevane odločbe o izrednih ukrepih. Torej, na spletni strani organa, na povezavi www.bsi.si/nadzor-bank.asp, so v obliki pdf formata objavljene celotne odločbe o izrednih ukrepih.

Glede na navedeno se pritožbi prosilca ugodi in se 2. in 3. točka izreka izpodbijane odločbe, na podlagi prvega in drugega odstavka 251. člena ZUP, odpravita ter se odloči, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

V tem postopku posebni stroški niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/2007-UPB3, s spremembami in dopolnitvami; ZUT) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži najmanj v treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


Postopek vodila:                             
Monika Voga, univ.dipl.prav.,                                 
Svetovalka pri Informacijskem                                                                         
pooblaščencu                      

Informacijski pooblaščenec          
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka