Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 16.07.2019
Naslov: Olympus Czech Group, Podružnica Ljubljana - Splošna bolnišnica Novo mesto
Številka: 090-157/2019
Kategorija: Javna naročila, Kršitev postopka
Status: Vrnjeno v ponovno odločanje


POVZETEK:

Prosilec je od organa zahteval vpogled in morebitni prepis celotne ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika in celotne dokumentacije naročnika v zvezi z že zaključnim postopkom oddaje javnega naročila. Organ je zahtevi prosilca delno ugodil, zavrnil pa je dostop do tistih delov, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali varovane osebne podatke. Prosilec se je zoper zavrnilno odločbo pritožil, ker naj bi organ napačno uporabil materialno pravo glede presoje obstoja osebnih podatkov, obstoja poslovne skrivnosti in glede porabe javnih sredstev. Prav tako je izpostavil, da organ v postopek ni pritegnil stranskega udeleženca. IP je ugotovil, da slednje drži in da v postopku niso bili udeleženi vsi, na katerih pravice in pravne koristi bi lahko vplivala izpodbijana odločba, zato organ ni popolno ugotovil dejanskega stanja. IP je odločbo organa odpravil in zadevo vrnil v ponovno odločanje z napotilom, da organ v ponovni postopek kot stranskega udeleženca pozove tudi izbranega ponudnika.

 

ODLOČBA:


Številka: 090-157/2019/2
Datum: 17. 7. 2019

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP) izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), prvega in tretjega odstavka 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUP), o pritožbi družbe Olympus Czech Group, Podružnica Ljubljana, Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana Dobrunje (v nadaljevanju prosilec) z dne 17. 6. 2019, zoper odločbo Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju organ), št. 045-2/2019-2 z dne 31. 5. 2019, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo


O D L O Č B O:


1.    Pritožbi prosilca z dne 17. 6. 2019 se ugodi. Odločba Splošne bolnišnice Novo mesto, št. 045-2/2019-2 z dne 31. 5. 2019 se odpravi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje. Organ prve stopnje mora o zahtevi prosila odločiti najpozneje v 30. (tridesetih) dneh od prejema te odločbe.

2.    V tem postopku posebni stroški niso nastali.


O b r a z l o ž i t e v :


Prosilec je dne 6. 5. 2019 na Ministrstvo za zdravje podal zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer je zahteval vpogled in morebitni prepis celotne ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika MEDIP d. o. o. in do vseh dokumentov naročnika Ministrstva za zdravje v zvezi z že zaključenim postopkom oddaje javnega naročila št. JN007610/2018 - dobava premične medicinske opreme za potrebe oddelka intenzivne terapije in endoskopskega centra v Splošni bolnišnici Novo Mesto. Ministrstvo za zdravje je zahtevo prosilca odstopilo v obravnavo Splošni bolnišnici Novo mesto, ki je bila pooblaščena za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Organ je dne 31. 5. 2019 izdal odločbo št. 045-2/2019-2, s katero je zahtevi prosilca delno ugodil, tako da je prosilcu dovolil dostop do:
(1)    ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika Medip, d.o.o., pri čemer se na dokumentih:
-    Obrazec št. 3 - Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe prekrije osebne podatke;
-    Obrazec št. 6 - Izjava referenčnega naročnika se v prilogi Seznam dobavljene opreme prekrije šifra artikla in opis artikla,
-    Obrazec ESPD - na strani 3 prekrije osebne podatke zastopnika;
-    Katalog 1 - na straneh od 3 do 9, stran 11, od strani 13 do 17 prekrije navodila za uporabo;
-    Katalog 2 - na straneh od 2 do 15 prekrije navodila za uporabo;
-    Katalog 3 - stran 6-5 in 5-6 prekrije navodila za uporabo;
-    Katalog 5 - na strani 3 prekrije navodila za uporabo;
-    Katalog 8 - na straneh od 1 do 8 prekrije navodila za uporabo;
-    Katalog 13 - na strani 3 prekrije navodila za uporabo;
-    Katalog 14 - na strani 6B prekrije navodila za uporabo;
-    Katalog 16 - na straneh od 5 do 12 prekrije navodila za uporabo;
-    Katalog 21 - na strani 7-5 prekrije navodila za uporabo;
-    Katalog 22 — na strani 2 prekrije navodilo za uporabo;
-    Lastne izjave - v dopisu št. 00062-2018 z dne 7.12.2018 prekrije osebne podatke imena in priimke serviserjev;
-    Cenik rezervnih delov in potrošnih materialov - prekrije šifra artikla, opis artikla in cena brez DDV;
-    Spisek predvidenih vzdrževalnih del (servisov) in ostalih potrebnih del za brezhibno delovanje opreme v garancijski dobi - prekrije cena brez DDV;
-    Training certificate - prekrije osebni podatek ime in priimek;
-    Certificate - prekrije osebni podatek ime in priimek;
-    Training certificate - prekrije osebni podatek ime in priimek;
-    Statement - prekrije osebni podatek ime in priimek;
-    Certificale - prekrije osebni podatek ime in priimek;
-    Izjava o zagotavljanju kakovostnih pooblaščenih servisov in dobavi rezervnih delov - prekrije osebni podatek ime in priimek;
(2)    dokumentov v zvezi z že zaključenim postopkom oddaje javnega naročila št. JN007610/2018, Dobava premične medicinske opreme za potrebe oddelka intenziven terapije in endoskopskega centra v SB Novo mesto, pri čemer se na dokumentih:
-    Potrdila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti z dne 31. 1. 2019 prekrije osebne podatke.

V obrazložitvi je organ navedel, da sta predmet zahteve prosilca celotna ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika Medip, d. o. o. in vsi dokumenti naročnika v zvezi z že zaključenim postopkom oddaje javnega naročila št. JN007610/2018, Dobava premične medicinske opreme za potrebe oddelka intenzivne terapije in endoskopskega centra v SB Novo mesto. Organ je preveril obstoj izjem iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ in ugotovil, da se v dokumentih nahajajo tudi varovani osebni podatki, ki niso javno objavljeni v registru ter drugi osebni podatki posameznih fizičnih oseb (serviserji, dobitniki certifikatov ipd.), zato je v tem delu prosilcu zavrnil dostop. Organ je preveril tudi obstoj izjeme varstva poslovne skrivnosti in ugotovil, da je izbrani ponudnik kot sestavni del ponudbene dokumentacije priložil tudi Pravilnik o določitvi in varovanju poslovne skrivnosti z dne 3. 12. 2012. V 3. členu navedenega pravilnika je izrecno navedeno, da se v postopkih javnega naročanja, v katerih družba sodeluje kot ponudnik, kot poslovna skrivnost vedno štejejo informacije, ki pomenijo konkurenčno prednost oziroma katerih razkritje bi škodilo konkurenčnemu položaju družbe, in sicer: specifikacije ponudbe in posamezne postavke cene, komercialno ime, specifikacije, navodila za uporabo ter varnostni in tehnični listi ponujenih proizvodov, osebni podatki vseh fizičnih oseb, navedenih v ponudbi, tehnične rešitve v ponudbi ter reference. Na podlagi predloženega pravilnika je ponudnik v ponudbeni dokumentaciji dokumente vidno označil z oznako »zaupno«. Glede na navedeno je organ upošteval oznako poslovne skrivnosti, kot jo je določil ponudnik, in sicer je upošteval, da so kot poslovna skrivnost označeni deli predloženih katalogov 1, 2, 3, 5, 8, 13, 14, 16, 21 in 22, ki vsebujejo kopirane dele navodil za uporabo. Predloženi katalogi predstavljajo tehnično dokumentacijo, ki je prosto dostopna na svetovnem spletu, kar pomeni, da je namenjena obveščanju širše javnosti o tehničnih lastnostnih izdelkov, ter izkazuje Izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije, izseki navodil pa predstavljajo le podrobnejše tehnične rešitve, ki niso javno objavljeni. Organ je upošteval tudi določbo tretjega odstavka 39. člena ZGD-1, ki izrecno določa, da se za poslovno skrivnost ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni, ali podatki o kršitvah zakona ali dobrih poslovnih običajev. Predmet zahteve so dokumenti iz postopka javnega naročanja, zato je organ ugotavljal, kateri zahtevani podatki iz ponudbene dokumentacije so v skladu z ZJN-3 javni. Po mnenju organa za poslovno skrivnost v postopkih javnega naročanja ni mogoče določiti naslednjih dokumentov iz predložene ponudbe, ki so označeni z »zaupno«, in sicer:
- Seznam referenc (obrazec št. 5), z navedbo referenčnega naročnika, ki je javni zavod, in kot tak posredni proračunski uporabnik, razen seznama dobavljene opreme z navedbo šifre artikla in opis artikla, ki ga organ v taki obliki ni zahteval, podatek, uporaben za organ, pa že izhaja iz izpolnjenega obrazca. Navedeni dokument namreč izkazuje izpolnjevanje tehnične in strokovne sposobnosti;
- Cenik rezervnih delov in potrošnih materialov, določen kot razpisni pogoj, vendar z upoštevanjem zaupnosti glede šifre artikla, opis artikla in cena brez DDV ter Spisek predvidenih vzdrževalnih del (servisov) in ostalih potrebnih del za brezhibno delovanje opreme v garancijski dobi, kjer se prekrije cena brez DDV, ker gre za blago oziroma storitve, ki niso neposredno predmet javnega naročila in predstavlja informativne cene za blago oziroma storitve, ki so namenjene orientaciji bolnišnice za izračun stroškov po izteku dveletnega vzdrževanja po poteku garancijske dobe;
- Dokazila - lastna izjava (veza katalogi), Izjava o garanciji in servisiranju št. 00062-2018 z dne 7. 12. 2018 in 00063-2018 z dne 8. 12. 2018, Potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme, Certifikati o usposobljenosti za servisiranje, CE Certifikati proizvajalca (Declaration of Conformity), (Letter of authorisation), Izjave o servisiranju (OBR-6.1), Certifikati po SIST EN. Organ je menil, da gre pogoje, ki jih mora posamezni ponudnik izpolnjevati, ker mu v nasprotnem primeru ne bi bila priznana sposobnost za sodelovanje v postopku in v postopku konkretnega javnega naročila ne bi mogel biti izbran. V zvezi z Izjavami o servisiranju pa ponudnik zagotavlja brezhibno kakovost in pravočasnost servisiranja.

Način oziroma oblika seznanitve z informacijami javnega značaja je odvisna od želje prosilca, zato je organ prosilcu omogočil vpogled v zahtevane dokumente v prostorih organa v predhodno dogovorjenem času.

Zoper odločbo organa je prosilec dne 17. 6. 2019 vložil pritožbo, v kateri je navedel, da iz odločbe ne izhaja, da bi organ v postopek pritegnil stranskega udeleženca, kar prestavlja kršitev pravil postopka glede stranske udeležbe. Prosilec navaja, da je organ napačno ugotovil dejansko stanje in posledično napačno uporabil materialno pravo glede presoje obstoja osebnih podatkov, obstoja poslovne skrivnosti in glede porabe javnih sredstev. Po mnenju prosilca  je obdelava določenih osebnih podatkov zakonita, saj je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, hkrati pa gre za izkazovanje pogojev za pridobitev posla v postopku javnega naročanja. Javnost ima pravico preveriti, ali je izbrana ponudba zadostila pogojem in merilom, ki jih je postavil naročnik. Zmotno je tudi prekritje delov katalogov, ki vsebujejo navodila za uporabo in so sestavni del tehnične dokumentacije, saj odražajo izpolnjevanje pogojev določenih v tehničnih zahtevah naročnika in v katerih je določen tudi način uporabe opreme, ki je predmet nabave. Naročnik je s pomočjo prekritih podatkov ugotavljal izpolnjevanje zahtev iz razpisne dokumentacije ter ocenil ponudbo, zato so takšni podatki javni in povezani s porabo javnih sredstev. Prosilec se ne strinja s prekritjem šifre in opisa artikla, saj ta podatka izkazujeta usposobljenost ponudnika, da je sposoben dobaviti zahtevano blago in kot razpisni pogoj, ta podatek ne more biti zaupen. Prosilec vztraja, da v postopku javnega naročanja ni mogoče določiti podatkov, ki odražajo izpolnjevanje pogojev in podatkov o porabi javnih sredstev, za poslovno skrivnost, zato je prekritje šifre artikla, opisa artikla in cene brez DDV na ceniku, nezakonito. Cena brez DDV je sestavni del merila ekonomsko najugodnejše ponudbe in izkazuje oceno oz. uvrstitev ponudbe v okvir drugih meril. Neutemeljeno je tudi z vidika porabe javnih sredstev.

Po prejemu pritožbe, je organ to kot pravočasno, dovoljeno in vloženo s strani upravičene osebe, odstopil v reševanje IP, z dopisom št. 045-2/2019-4 z dne 21. 6. 2019.

Pritožba je utemeljena.

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

Informacija javnega značaja je po določbi prvega odstavka 4. člena ZDIJZ informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. Iz navedene definicije so razvidni trije osnovni pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o obstoju informacije javnega značaja, in sicer:
1. informacija mora izvirati iz delovnega področja organa;
2. organ mora z njo razpolagati;
3. nahajati se mora v materializirani obliki.

V obravnavanem primeru ni sporno, da informacija izvira iz delovnega področja organa, da organ z njo razpolaga in da se nahaja v materializirani obliki.

Po proučitvi vsebine izpodbijane odločbe in pritožbenih navedb prosilca je IP ugotovil, da je organ zahtevi prosilca deloma ugodil, ne da bi popolno ugotovil relevantno dejansko stanje. V konkretni zadevi so predmet zahteve namreč dokumenti izbranega ponudnika iz postopka javnega naročila št. JN007610/2018, organ pa izbranega ponudnika ni pozval v postopek kot stranskega udeleženca in mu ni omogočil zaščite njegovih pravic. S tem je stranskemu udeležencu onemogočil, da bi se seznanil z zahtevo prosilca, ni mu vročil odločbe, s katero je organ odločil o njegovih dokumentih in mu s tem odvzel možnost pravnega sredstva, prav tako pa organ stranskega udeleženca ni seznanil z vloženo pritožbo. IP tako ugotavlja, da je organ zmotno oz. nepopolno ugotovil dejansko stanje in da je v postopku prišlo do bistvenih kršitev pravil postopka (49. člen ZUP).

ZUP v prvem odstavku 251. člena določa, da če organ druge stopnje ugotovi, da so bila v postopku na prvi stopnji nepopolno ali zmotno ugotovljena dejstva oz. da je v postopku prišlo do bistvenih kršitev pravil postopka, dopolni postopek in odpravi omenjene pomanjkljivosti bodisi sam bodisi po organu prve stopnje ali po zaprošenem organu. IP je v izvedenem postopku ugotovil, da je v postopku odločanja na prvi stopnji organ nepopolno oz. zmotno ugotovil dejstva, saj v postopek ni pozval ene od strank postopka, zato je bilo treba na podlagi tretjega odstavka 251. člena ZUP, skladno z razlogi, navedenimi v prejšnjem odstavku obrazložitve te odločbe, izpodbijano odločbo odpraviti in zadevo vrniti prvostopenjskemu organu v ponovni postopek.

Vrnitev zadeve v ponovno odločanje IP utemeljuje z razlogi ekonomičnosti postopka. Poseben vidik načela ekonomičnosti iz 14. člena ZUP je tudi načelo učinkovitosti, ki od organov zahteva, da se preskrbi vse, kar je potrebno za pravilno ugotovitev dejanskega stanja in za zavarovanje pravic strank ter javnih koristi. To pa bo najlažje dosegel prav prvostopenjski organ, ker se zahteva prosilca nanaša na postopek javnega naročanja, ki ga je vodil organ, zato sam tudi najbolj pozna, kdo so kontaktne osebe stranskega udeleženca in kako jih kar najhitreje pozvati v postopek odločanja o pravici dostopa do informacij javnega značaja. Prvostopenjski organ je zato tisti, ki bo najlažje opravil vsa procesna dejanja in v nadaljevanju odločanja ugotovil, v katerem delu predstavljajo zahtevani dokumenti prosto dostopne informacije javnega značaja, v katerem delu gre za izjeme od prosto dostopne informacije javnega značaja in se v ponovnem postopku opredelil tudi do pritožbenih navedb prosilca.

V ponovnem postopku je organ dolžan v postopek pritegniti stranskega udeleženca in mu omogočiti zaščito njegovih pravic in dati možnost, da se opredeli glede informacij, ki jih je zahteval prosilec. Nato se mora organ konkretno opredeliti do vsakega posameznega dokumenta (torej pojasniti, ali je, glede vsakega posameznega dokumenta, podana kakšna izjema od prosto dostopnih informacij in katera izjema je podana pri posameznem dokumentu). Organ mora novo odločbo vročiti tudi stranskemu udeležencu, prav tako pa mu mora v seznanitev in izjasnitev posredovati tudi morebitno novo pritožbo prosilca.

Po preučitvi celotne zadeve IP zaključuje, da je pritožba prosilca utemeljena in da je organ na prvi stopnji nepopolno ugotovil dejstva in da je v postopku prišlo do bistvenih kršitev pravil postopka, zato se odločbe ne da preizkusiti, s čimer je bila storjena bistvena kršitev pravil postopka (7. točka drugega odstavka 237. člena ZUP). IP je zato pritožbi prosilca ugodil in na podlagi prvega in tretjega odstavka 251. člena ZUP izpodbijano odločbo odpravil ter zadevo vrnil organu prve stopnje v ponovno odločanje, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. Organ mora o zahtevi prosilca odločiti najpozneje v roku 30. (tridesetih) dni od prejema te odločbe.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba niti upravni spor.

 

Postopek vodila:
mag. Vanja Zrimšek, univ. dipl. prav.,
svetovalka Informacijskega pooblaščenca

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka