Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 01.12.2019
Naslov: Odvetniška družba Geršak o.p., d.o.o. - Občina Škofja Loka
Številka: 090-244/2019
Kategorija: Dokument v izdelavi, Okoljski podatki, Osebni podatek
Status: Delno odobreno


POVZETEK:

Prosilec je na organ naslovil zahtevo za posredovanje Zapisnikov o reklamacijah morebitnih napak, v garancijski dobi na delih, ki so bila izvedena v sklopu Javnega naročila »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore - Občina Škofja Loka«, ki do dne 17. 9. 2019 še niso bile rešene oz. odpravljene. Zahtevo prosilca je organ zavrnil, zaradi obstoja izjeme varstva podatkov iz dokumenta, ki je v postopku izdelave po 9. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da izjema iz 9. točke 6. člena ni podana, da gre pri navedenih dokumentih za okoljske podatke, ki so absolutno javni, in sicer na podlagi 2. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ. Ker se v določenih dokumentih nahajajo varovani osebni podatki je IP pritožbi prosilca delno ugodil in organu naložil, da prosilcu posreduje zahtevane dokumente, na način, da prekrije varovane osebne podatke.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-244/2019/9

Datum: 2. 12. 2019

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07 - ZUstS-A), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljevanju ZDIJZ) ter prvega odstavka 252. člena in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP) o pritožbi Odvetniške družbe Grešak o.p., d.o.o, Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prosilec), z dne 4. 11. 2019, zoper odločbo Občine Škofja Loka,  Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju organ), št. 0900-0013/2019 z dne 16. 10. 2019, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo

 

O D L O Č B O:

 

 1. Pritožbi prosilca, z dne 4. 11. 2019, zoper odločbo Občine Škofja Loka  št. 0900-0013/2019 z dne 16. 10. 2019, se delno ugodi in se odločitev delno odpravi ter se odloči: Organ je dolžan prosilcu v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe posredovati elektronsko kopijo naslednjih dokumentov:
 • Zapisnik o reklamaciji št. 1, Odsek 5,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 7, Odsek 4,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 8, Odsek 3, s prilogo »Fotografija« (2x),
 • Zapisnik o reklamaciji št. 9, Odsek 1,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 10, Odsek 1,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 1 (069), Odsek 6, s prilogo »Fotografija« (4X) in dogovorjeni obrazec zap. št. 069_21.06.2016, pri čemer je organ dolžan prekriti kratice na Zapisniku v besedilu rubrike »Fotografija«, kratice v poimenovanju priloženega dogovorjenega obrazca za zaporedno številko 069_21.06.2016 in kratice imen in priimkov v celotnem besedilu te priloge,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 3 (094), Odsek 6, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 094_29.05.2018, pri čemer je organ dolžan prekriti kratice na Zapisniku v besedilu rubrike »Fotografija« in kratice v poimenovanju priloženega dogovorjenega obrazca za zaporedno številko 094_29.05.2018,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 5 (102), Odsek 6, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 102_12.12.2018, pri čemer je organ dolžan prekriti kratice na Zapisniku v besedilu rubrike »Fotografija«, kratice v poimenovanju priloženega dogovorjenega obrazca za zaporedno številko 102_12.12.2018 in  kratice imena in priimka v besedilu te priloge,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 6 (109), Odsek 6 (ČNR), s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 109_28.06.2019, ki vključuje fotografijo in Potrdilo o pregledu delovne opreme, pri čemer je organ dolžan prekriti kratice v poimenovanju priloženega dogovorjenega obrazca za zaporedno številko 109_28.06.2019, kratice imen in priimkov v celotnem besedilu te priloge, priimka na Potrdilu o pregledu delovne opreme zgoraj desno za številko 852-06-19,  ime, priimek ter podpis delavca, ki je izdal  potrdilo na dnu dokumenta levo, ime, priimek in podpis Vodje Podružnice Celje, na dnu dokumenta desno,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 9 (180), Odsek 7, s prilogo »Izvajalec« 09.03.2016,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 11 (222), Odsek 8, s prilogo dogovorjeni obrazec 222_03.11.2014, pri čemer je organ dolžan prekriti kratice v poimenovanju priloženega dogovorjenega obrazca za zaporedno številko 222_03.11.2014 in  kratice imen in priimkov v celotnem besedilu te priloge,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 31, Odsek 7, s prilogo elektronsko sporočilo, z dne 19. 3. 2018, ki vključuje fotografijo, pri čemer je organ dolžan prekriti kratice na Zapisniku v besedilu treh rubrik »datum«, kratice v besedilu rubrike »Fotografija«, elektronski naslov pošiljatelja elektronskega sporočila z dne 19. 3. 2018, elektronske naslove vseh prejemnikov sporočila v naslovni vrstici »cc«, elektronski naslov uslužbenke Oddelka za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo organa v vizitki  podpisa, elektronske naslove prejemnikov elektronskega sporočila pošiljatelja Čistilna naprava Škofja Loka v naslovni vrstici »to« in vrstici »cc« in ime in priimek podpisnika elektronskega sporočila na dnu elektronskega sporočila,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 34 (453), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 453_05.01.2017, ki vključuje fotografijo, pri čemer je organ dolžan prekriti kratice v poimenovanju priloženega dogovorjenega obrazca za zaporedno številko 453_05.01.2017,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 35 (457), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 457_06.03.2017, pri čemer je organ dolžan prekriti kratice v poimenovanju priloženega dogovorjenega obrazca za zaporedno številko 457_06.03.2017,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 36 (468), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 468_19.06.2017, ki vključuje fotografije 3X, pri čemer je organ dolžan prekriti kratice v poimenovanju priloženega dogovorjenega obrazca za zaporedno številko 468_19.06.2017 in kratice imen in priimkov v celotnem besedilu te priloge,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 37 (476), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 476_18.09.2017, ki vključuje fotografijo, pri čemer je organ dolžan prekriti kratice v poimenovanju priloženega dogovorjenega obrazca za zaporedno številko 476_18.09.2017,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 38 (494), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 494_25.04.2018, ki vključuje fotografijo, pri čemer je organ dolžan prekriti kratice v poimenovanju priloženega dogovorjenega obrazca za zaporedno številko 494_25.04.2018,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 39 (511), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 511_29.1.2019, ki vključuje fotografije 2x, pri čemer je organ dolžan prekriti kratice na Zapisniku v besedilu rubrike »Fotografija«, kratice v poimenovanju priloženega dogovorjenega obrazca za zaporedno številko 511_29.1.2019 in  kratice imen in priimkov v celotnem besedilu te priloge,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 40 (518), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 518_26.3.2019, ki vključuje fotografijo, pri čemer je organ dolžan prekriti kratice v poimenovanju priloženega dogovorjenega obrazca za zaporedno številko 518_26.3.2019 in kratice imen in priimkov v celotnem besedilu te priloge,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 2 (501), Odsek 8 (ZBDV), s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 501_13.11.2018, pri čemer je organ dolžan prekriti kratice v poimenovanju priloženega dogovorjenega obrazca za zaporedno številko 501_13.11.2018 in  kratice imen in priimkov v celotnem besedilu te priloge.
 1. V preostalem delu se pritožba prosilca zavrne.
 1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Prosilec je dne 17. 9. 2019 na organ naslovil zahtevo za posredovanje vseh zapisnikov o reklamacijah morebitnih napak, v garancijski dobi na delih, ki so bila izvedena v sklopu Javnega naročila JN11563/2010 »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SORE - OBČINA ŠKOFJA LOKA«, in ki do dne 17. 9. 2019 še niso bile rešene oz. odpravljene. Prosilec je zahtevo z dne 17. 9. 2019 naslovil tudi na Loško komunalo d. d. Škofja Loka in podjetje za Inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje - Projekt d.d., ki sta zahtevo odstopila v reševanje organu.

 

Zahtevo prosilca je organ zavrnil z odločbo št. 0900-0013/2019 z dne 16. 10. 2019. V obrazložitvi je organ povzel zahtevo prosilca in pojasnil, da so konkretni podatki, ki jih zahteva prosilec, v postopku obravnavanja reklamacije, njihovo razkritje pa bi lahko povzročilo napačno razumevanje njihove vsebine in tako škodilo sami reklamaciji oziroma grajanju napak. Glede na navedeno je organ zahtevo prosilca v celoti zavrnil, s sklicevanjem na izjemo varstva podatkov iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine, kot to določa 9. točka prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.

 

Dne 4. 11. 2019 je prosilec vložil pritožbo zoper odločbo organa, št. 0900-0013/2019 z dne 16. 10. 2019, v kateri je navedel, da se z odločitvijo organa ne strinja, saj ni zaprosil za posamezne podatke iz še ne dokončanih dokumentov, temveč za celotne, dokončane zapisnike. Prosilec meni, da pogoji za obstoj izjeme v ničemer niso podani. Navedel je, da so Zapisniki o reklamacijah zaključene celote s katerimi se ugotavlja določena dejstva oz. navedbe, da so zahtevani zapisniki nedvomno že izdelani dokumenti, saj bi že po naravi stvari morali biti zaključeni in podpisani ob nastanku, prav tako pa iz odločbe tudi ne izhaja zakaj oz. na kakšen način bi razkritje zahtevanega podatka povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine. Prosilec je še pojasnil, da gre za podatke o porabi javnih sredstev oz. podatke povezane z opravljanjem javne funkcije, zato izjema na katero se sklicuje organ, v tem primeru ne velja.

Organ odločbe po prejemu pritožbe ni nadomestil z novo, zato jo je, na podlagi 245. člena ZUP, z dopisom št. 0900-0013/2019 z dne 5. 11. 2019, odstopil v reševanje IP, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe.

 

IP je organ dne 6. 11. 2019, z dopisom št. 090-244/2019/2, pozval na dokumentacijo in pojasnila v zadevi. Odgovor organa je IP prejel dne 12. 11. 2019 in nato dopolnitev še 15. 11. 2019.  V njem je organ pojasnil, da je Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore – Občina Škofja Loka« delno sofinancirala EU in RS po Pogodbi o sofinanciranju ˝Projektiranje, gradnja in poskusno obratovanje za projekt: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore – Občina Škofja Loka, pri operaciji »OP ROPI«, št. pogodbe 2511-11-700043 z dne 13.12.2011 in po Pogodbi o sofinanciranju »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov, št. pogodbe 2511-11-700044 z dne 13. 12. 2011. Ugotovljene napake v času trajanja roka za odpravo napak v garancijski dobi odpravlja izvajalec …., ki je po izvajalski pogodbi  popolnoma pooblaščen, da deluje v imenu skupine ponudnikov v skupnem nastopu s ponudnikom …., in s podizvajalci. Organ je IP posredoval Zapisnike o reklamacijah napak, s prilogami,  ki se nanašajo na odpravo napak na delih v garancijski dobi, ki so bila izvedena v sklopu Javnega naročila »JN11563/2010 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore – Občina Škofja Loka« in do dne 17. 9. 2019 še niso bile rešene, in sicer:

 • Zapisnik o reklamaciji št. 1, Odsek 5,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 7, Odsek 4,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 8, Odsek 3, s prilogo »Fotografija« 2x,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 9, Odsek 1,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 10, Odsek 1,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 1 (069), Odsek 6, s prilogo »Fotografija« 4X in dogovorjeni obrazec zap. št. 069_21.06.2016,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 3 (094), Odsek 6, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 064_29.05.2018,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 5 (102), Odsek 6, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 102_12.12.2018,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 6 (109), Odsek 6 (ČNR), s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 109_28.06.2019, ki vključuje fotografijo in Potrdilo o pregledu delovne opreme,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 9 (180), Odsek 7, s prilogo Izvajalec 09.03.2016,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 11 (222), Odsek 8, s prilogo dogovorjeni obrazec 222_03.11.2014,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 31, Odsek 7, s prilogo elektronsko sporočilo, z dne 19. 3. 2018, ki vključuje fotografijo,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 34 (453), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 453_05.01.2017, ki vključuje fotografijo,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 35 (457), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 457_06.03.2017,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 36 (468), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 468_19.06.2017, ki vključuje fotografije 3X,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 37 (476), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 476_18.09.2017, ki vključuje fotografijo,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 38 (494), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 494_25.04.2018, ki vključuje fotografijo,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 39 (511), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 511_29.1.2019, ki vključuje fotografijo 2x,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 40 (518), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 518_26.3.2019, ki vključuje fotografijo,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 2 (501), Odsek 8 (ZBDV), s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 501_13.11.2018.

 

Iz posredovane dokumentacije organa je razvidno, da imajo določeni reklamacijski zapisniki navedeno rubriko-prilogo »Fotografija«, katere pa s strani organa niso bile priložene, zato je IP z organom, dne 26. 11. 2019, opravil telefonski razgovor in ga pozval na dodatna pojasnila in posredovanje manjkajoče dokumentacije. Odgovor organa je IP prejel dne 26. 11. 2019. V njem je organ pojasnil, da je stanje posredovanih dokumentov takšno, kot je bilo IP posredovano dne 15. 11. 2019, saj v zbiru (fasciklu) zapisnikov, Zapisnika št. 7, Odsek 4, Zapisnika št. 9, Odsek 1 in Zapisnika št. 10, Odsek 1 ni priloženih fotografij, kljub navedbam v zapisnikih.  Z namenom ugotovitve, na kaj se nanašajo kratice v prilogah Zapisnikov o reklamacijah, je IP, dne 27. 11. 2019, z organom ponovno opravil telefonski razgovor, o katerem je nastal uradni zaznamek št. 090-244/2019/7 z dne 27. 11. 2019. Odgovor organa je IP prejel dne 28. 11. 2019. V njem je organ pojasnil, da kratice v dokumentih povezujejo z osebami, zaposlenimi pri upravljavcu čistilne naprave in javne kanalizacije ter osebami zaposlenih ali bivših zaposlenih pri izvajalcu in partnerju, njihovih podizvajalcih ter kooperantih, dobaviteljih, serviserjih in inženirju.

 

Pritožba je delno utemeljena.

 

IP najprej pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločitev v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Prvostopenjsko odločitev preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

           

IP ugotavlja, da organ z zahtevanimi informacijami razpolaga, da se te nahajajo v materializirani obliki, prav tako sodijo v delovno področje organa, kar pomeni, da so izpolnjeni vsi pogoji za obstoj informacije javnega značaja po določilu 1. odst. 4. čl. ZDIJZ.

 

Predmet pritožbenega postopka je torej vprašanje, ali je organ pravilno uporabil materialno pravo in pri dostopu do zahtevanih dokumentov prosilcu zavrnil dostop zaradi izjeme po 9. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.

 

Predmet presoje tega pritožbenega postopka so naslednji dokumenti:

 • Zapisnik o reklamaciji št. 1, Odsek 5,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 7, Odsek 4,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 8, Odsek 3, s prilogo »Fotografija« 2x,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 9, Odsek 1,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 10, Odsek 1,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 1 (069), Odsek 6, s prilogo »Fotografija« 4X in dogovorjeni obrazec zap. št. 069_21.06.2016,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 3 (094), Odsek 6, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 064_29.05.2018,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 5 (102), Odsek 6, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 102_12.12.2018,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 6 (109), Odsek 6 (ČNR), s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 109_28.06.2019, ki vključuje fotografijo in Potrdilo o pregledu delovne opreme,

Zapisnik o reklamaciji št. 9 (180), Odsek 7, s prilogo Izvajalec 09.03.2016,

 • Zapisnik o reklamaciji št. 11 (222), Odsek 8, s prilogo dogovorjeni obrazec 222_03.11.2014,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 31, Odsek 7, s prilogo elektronsko sporočilo, z dne 19. 3. 2018, ki vključuje fotografijo,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 34 (453), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 453_05.01.2017, ki vključuje fotografijo,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 35 (457), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 457_06.03.2017,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 36 (468), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 468_19.06.2017, ki vključuje fotografije 3X,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 37 (476), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 476_18.09.2017, ki vključuje fotografijo,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 38 (494), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 494_25.04.2018, ki vključuje fotografijo,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 39 (511), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 511_29.1.2019, ki vključuje fotografijo 2x,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 40 (518), Odsek 7, s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 518_26.3.2019, ki vključuje fotografijo,
 • Zapisnik o reklamaciji št. 2 (501), Odsek 8 (ZBDV), s prilogo dogovorjeni obrazec zap. št. 501_13.11.2018.

 

V nadaljevanju se je IP opredelil do zatrjevane izjeme iz 9. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki določa, da organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije javnega značaja, če so kumulativno podani trije pogoji, in sicer, da gre za podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, da je dokument še predmet posvetovanja v organu in da bi njegovo razkritje povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine.

 

Podrobnejše kriterije za določitev dokumentov, ki so še v postopku izdelave, določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki v 1. odst. 4. čl. določa, da se za podatke iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in še predmet posvetovanja v organu, štejejo podatki v dokumentu, ki ga še ni podpisala in odposlala ali kako drugače zaključila uradna oseba organa, ki je z veljavnimi predpisi pooblaščena za odločanje.

 

IP je na podlagi vpogleda v posredovane zapisnike o reklamacijah, s prilogami, ugotovil, da so reklamacije zavedene na tipskih obrazcih, ki so kot takšni zaključeni, iz vsebine pa jasno izhaja, da niso več predmet posvetovanja pri organu, saj je upravljavec, ki je napako prijavil, te tudi posredoval inženirju ter izvajalcu, ki je pristojen za odpravo reklamacijskih napak na projektu »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore«. Upoštevaje navedeno IP ugotavlja, da posredovani zapisniki o reklamacijah niso več dokumenti, ki bi bili v postopku izdelave. Zahtevani zapisniki o reklamacijah so tako samostojni in zaključeni dokumenti v smislu ZDIJZ, saj dejstvo, da reklamacije še niso bile rešene oz. odpravljene, ne pomeni, da so zapisniki o reklamacijah še vedno v postopku izdelave. Vsak zapisnik zase namreč predstavlja dokument, ki je, če ga poseduje zavezanec po ZDIJZ, informacija javnega značaja v smislu 4. člena ZDIJZ, in sicer tudi v primeru, ko vsebina dokumenta ni realizirana, kot v konkretnem primeru, ko morebitne napake še niso odpravljene.

 

Glede na navedeno IP zaključuje, da v konkretnem primeru ne gre za dokumente v postopku izdelave v smislu izjeme iz 9. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.

 

Ne glede na to, da IP glede zahtevanih dokumentov ni ugotovil obstoja izjeme iz 9. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, pa velja opozoriti, da se zahtevani zapisniki o reklamacijah nanašajo na odpravo napak na čistilni napravi, ki je bila zgrajena z namenom čiščenja odpadne vode in tako varovanja vodnega vira v sklopu Projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore – Občina Škofja Loka«, zato gre pri navedenih dokumentih tudi za okoljske podatke, ki so absolutno javni, in sicer na podlagi 2. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ. Ta določa, da se ne glede na določbe prvega odstavka, ki določa zakonske izjeme, dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke glede emisij v okolje, odpadkov, nevarnih snovi v obratu ali podatke iz varnostnega poročila in druge podatke, za katere tako določa zakon, ki ureja varstvo okolja.

 

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami; v nadaljevanju: ZVO-1) ureja dostop do okoljskih podatkov v določbah 110. člena, v katerih opredeljuje med drugim tudi, kateri podatki se štejejo za okoljske podatke. V prvem odstavku določa, da morajo državni organi, organi občin, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb vsem zainteresiranim osebam omogočiti dostop do okoljskih podatkov, če to določa ta zakon in predpisi, ki urejajo dostop javnosti do informacij javnega značaja. V tem delu ZVO-1 torej jasno napotuje na ZDIJZ in Konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (v nadaljevanju: Aarhuška konvencija).

 

Načelo javnosti izhaja tudi iz 13. člena ZVO-1, ki določa, da so okoljski podatki javni. Vsakdo ima pravico dostopa do okoljskih podatkov skladno z zakonom. Dostop do okoljskih podatkov ureja tretji odstavek 110. člena ZVO-1, ki določa, da so ne glede na določbe predpisov iz prvega odstavka tega člena o izjemah glede dostopa do informacij javnega značaja, okoljski podatki, ki se nanašajo na emisije, odpadke, nevarne snovi v obratu in varnostno poročilo iz tretjega odstavka 18. člena tega zakona, javni. Navedena določba ZVO-1 in druga alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ torej postavljata enako pravilo, ki kot absolutna dejstva, zaradi katerih mora organ ne glede na morebitne izjeme po ZDIJZ, prosilcu omogočiti odstop do zahtevanih podatkov.

 

IP ugotavlja, da je bil projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore- Občina Škofja loka« izveden s ciljem čiščenja odpadne vode, ki predstavlja eno vrsto odpadka glede na določbo ZVO-1. ZVO-1 v 3. členu med pojmi pod točko 5. definira odpadek kot snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči. Nadalje pod točko 5.5. definira komunalno odpadno vodo, ki je odpadna voda iz gospodinjstev in njej po naravi ali sestavi podobna voda iz proizvodnje ali storitvene ali druge dejavnosti ali mešanica teh odpadnih voda z odpadno vodo iz proizvodnje ali s padavinsko odpadno vodo. Nadalje ZVO-1 v 3. členu določa, da so emisije neposredno ali posredno izpuščanje ali oddajanje snovi v tekočem, plinastem ali trdnem stanju ali energije (hrup, vibracije, sevanje, toplota in svetloba) ali organizmov ali mikroorganizmov iz posameznega vira v okolje.

 

Glede na navedeno IP meni, da gre pri vsebini zapisnikov o reklamacijah in njihovih prilog za okoljske podatke, saj se ti nanašajo na odpravo reklamacijskih napak v zvezi s čistilno napravo, ki je bila zgrajena z namenom čiščenja odpadne vode in tako varovanja vodnega vira. Kot je organ zapisal na svoji spletni strani, čistilna naprava omogoča tudi priključevanje novih kanalizacijskih sistemov in s tem čiščenje komunalnih odpadnih vod iz naselij, ki do sedaj še niso imela urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih vod, prav tako pa prevzema tudi greznične gošče in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav, zato se zahtevana dokumentacija nedvomno nanaša na tiste okoljske podatke, ki predstavljajo po ZDIJZ absolutno javno dostopne podatke, glede katerih ne velja nobena izjema od prostega dostopa do informacij javnega značaja.

 

V zvezi z zahtevanimi dokumenti je IP ob pregledu zapisnikov o reklamacijah in njihovih prilog ugotovil, da ti vsebujejo osebne podatke, zato je IP po uradni dolžnosti preveril, ali gre za varovane osebne podatke, ki niso prosto dostopna informacija javnega značaja, v skladu s 3. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Prva alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ določa, da se, ne glede na podano izjemo po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače. Glede na navedeno IP ni varoval imena in priimka javne uslužbenke, ki je posredovala napako upravljavcu z namenom izvedbe reklamacijskega postopka.

 

IP izpostavlja, da se je 25. 5. 2018 začela uporabljati Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov[1]. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov je pravni akt, ki ureja varstvo osebnih podatkov in v določenih delih zamenjuje ZVOP-1, kar pomeni, da se v določenih delih ZVOP-1 ne uporablja več. Ob tem je mogoče ugotoviti, da predmetna uredba bistveno ne spreminja definicije osebnega podatka.

 

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, pri čemer je določljiv posameznik tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika (prva točka 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

Kot obdelavo osebnih podatkov pa predmetna uredba opredeljuje vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje (druga točka 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). Skladno z definicijo obdelave osebnih podatkov iz druge točke 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov razkritje s posredovanjem osebnih podatkov izrecno pomeni obdelavo osebnih podatkov.

 

Obdelava osebnih podatkov je zakonita, če je podana ena od pravnih podlag, ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov v prvem odstavku 6. člena. Ker organ spada med upravljavce in obdelovalce osebnih podatkov, ki sodijo v javni sektor, veljajo zanj naslednje pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (kadar ne gre za izvajanje javnih nalog);

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

 

Upoštevaje predhodno navedene določbe je IP ugotovil, da v obravnavanem primeru ni podane pravne podlage za razkritje elektronskega naslova javne uslužbenke, zaposlene pri organu, saj ta pri organu ni določena za komuniciranje z javnostjo oz. prosilci, kar bi izjemoma dovoljevalo razkritje tega podatka. Prav tako IP ni našel pravne podlage za razkritje imen, priimkov, kratic imen in priimkov, podpisov in elektronskih naslovov ostalih posameznikov, ki niso zaposleni pri organu, saj se ti ne štejejo za javne uslužbence, zato zanje ne velja določba 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, kar pomeni, da je  organ te podatke dolžan prikriti, saj predstavljajo varovane osebne podatke.

 

Zaradi ugotovljenega obstoja varovanih osebnih podatkov v zahtevanem dokumentu, je IP v nadaljevanju presojal, ali je mogoče uporabiti institut delnega dostopa in prosilcu omogočiti delni dostop do zahtevanih dokumentov. Institut delnega dostopa je urejen v 7. členu ZDIJZ, ki določa, če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena (npr. osebne podatke) in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njegovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

 

Skladno z ugotovitvami IP, da za razkritje navedenih osebnih podatkov ni našel pravne podlage, mora organ te podatke na posredovanih dokumentih prekriti in prosilcu omogočiti delni dostop v skladu s 7. členom ZDIJZ.

 

IP zaključuje, da je pritožba prosilca delno utemeljena, zato je pritožbi, skladno s prvim odstavkom 252. člena ZUP delno ugodil, kot to izhaja iz izreka 1. točke te odločbe. V preostalem delu je IP pritožbo prosilca, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP, zavrnil, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

 

Na podlagi petega odstavka 213. člena ZUP, ki se smiselno uporablja tudi za odločbo o pritožbi (prvi odstavek 254. člena ZUP), se v izreku odloči tudi o tem, ali so nastali stroški postopka. IP je ugotovil, da v tem postopku stroški niso nastali, zato je odločil, kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.

 

Ta odločba je v skladu s 30. tč. 28. čl. Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/2010 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Pripravila:

Urša Pleterski

raziskovalka pooblaščenca

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska  pooblaščenka

 


[1] Splošna uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.