Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 14.01.2015
Naslov: novinarka Tina Kristan, Delo - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Številka: 090-277/2014
Kategorija: Stroški
Status: Odobreno


Sodba Upravnega sodišča

 

POVZETEK:

Prosilka je od organa zahtevala vpogled v informacije javnega značaja, za kar ji je organ zaračunal materialne stroške (tudi delo javnih uslužbencev, ki so izvedli delni dostop in dokumente pripravili za vpogled). Pooblaščenec je v pritožbenem psotopku ugotovil, da organ v konkretni zadevi ni pravilno uporabil prehodne določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), in sicer 27. člena. Ta namreč določa, da Vlada sprejme pravila za zaračunavanje in enotni stroškovnik iz 35. člena zakona v roku petih mesecev od uveljavitve tega zakona. Do takrat se za zaračunavanje stroškov posredovanja informacij uporabljajo določbe 34. in 35. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2, dalje ZDIJZ-UPB2). Upoštevaje dejstvo, da Vlada RS enotnega stroškovnika iz 35. člena ZDIJZ-C še ni sprejela, se torej v delu, ki se nanaša na zaračunavanje stroškov, (še vedno) uporabljajo določbe glede zaračunavanja stroškov, ki so veljale pred uveljavitvijo ZDIJZ-C, to je določbe ZDIJZ-UPB2. Iz besedila prvega odstavka 34. člena ZDIJZ-UPB2 pa jasno izhaja, da je vpogled v zahtevano informacijo brezplačen. Upoštevaje navedeno je Pooblaščenec pritožbi prosilke ugodil in izpodbijani sklep odpravil.


ODLOČBA:

Številka: 090-277/2014/2
Datum: 14. 1. 2015

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06– uradno prečiščeno besedilo, 117/2006 – ZDavP-2, 23/2014-ZDIJZ-C in 50/2014-ZDIJZ-D), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZInfP) in 1. odst. 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUP) o pritožbi …..(v nadaljevanju: prosilka) zoper sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, št. 090-62/2014/46 z dne 26. 11. 2014 (v nadaljevanju: organ), v zadevi glede stroškov dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

                                                              
        O D L O Č B O:


1.    Pritožbi prosilke z dne 8. 12. 2014 zoper sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, se ugodi in se izpodbijani sklep odpravi.

2.    V tem postopku posebni stroški niso nastali.


O B R A Z L O Ž I T E V:

Organ je dne 26. 11. 2014 izdal sklep številka 090-62/2014-46, s katerim je odločil, da se v zvezi z zahtevo prosilke za dostop do informacij javnega značaja v zvezi z obrazci o upravičenih stroških dela na operaciji ESS v okviru dokumentacije glede Javnega razpisa za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v RS v letih 2012 – 21015, o kateri je bilo odločeno z odločbo organa št. 090-62/2014-35 z dne 6. 10. 2014, prosilki zaračunajo stroški posredovanja informacij javnega značaja v višini 129,86 EUR brez DDV. Prosilka je dolžna navedeni znesek plačati na podlagi izstavljenega računa, in sicer v roku 15 dni od prejema računa. V obrazložitvi predmetnega sklepa organ pojasnjuje, da je z odločbo št. 090-62/2014-35 z dne 6. 10. 2014 odločil o zahtevi prosilke za vpogled v zahtevane dokumente, z odločbo je bilo zahtevi prosilke delno ugodeno, delno pa je bila njena zahteva zavrnjena, iz 3. točke predmetne odločbe pa izhaja, da bo o stroških postopka odločeno s posebnim sklepom. Organ pojasnjuje, da na podlagi 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11, dalje uredba) organ določi ceno materialnih stroškov tako, da upošteva povprečne tržne cene za storitev posredovanja informacij in povprečno lastno ceno stroškov dela in amortizacije opreme organa. Stroške za posredovanje informacij javnega značaja določa stroškovnik Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport z dne 5. 9. 2012 (dalje stroškovnik), h kateremu je dne 14. 9. 2012 izdalo soglasje takratno Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. V skladu z II. točko stroškovnika so stroški posredovanja informacij javnega značaja materialni stroški in stroški, ki nastanejo s pripravo, pregledom, razmnoževanjem oziroma drugačno obdelavo zahtevane informacije, ki jo mora opraviti javni uslužbenec ali druga oseba, ki opravlja delo pri organu, kar organ zaračuna glede na število neto opravljenih ur, potrebnih za obdelavo in glede na vrednost urne postavke javnega uslužbenca oziroma druge osebe, ki je to delo opravila, kot jo določa stroškovnik. Organ navaja, da je o možnosti nastanka stroškov prosilko obvestil dne 25. 7. 2014. V predmetnem postopku so nastali stroški s pregledom in pripravo ter fotokopiranjem dokumentacije za vpogled. Pregled zahtevane dokumentacije je zajemal pregled vseh zahtevkov glede javnega razpisa, kar je skupaj obsegalo 64 fasciklov (v vsakem po 200 – 300 listov). Dokumentacijo sta pregledali in jo za vpogled prosilki pripravili dve javni uslužbenki, od katerih je ena zaposlena na delovnem mestu podsekretar (v skladu z II. točko stroškovnika je vrednost njene urne postavke 12,15 eur), druga pa na delovnem mestu višji svetovalec III (v skladu z II. točko stroškovnika je vrednost njene urne postavke 8,88 eur). Stroški so tako nastali s pregledom dokumentacije ter s pripravo dokumentacije na način, da se prekrije dele zahtevkov (217 zahtevkov), v katere je bil prosilki na podlagi odločbe vpogled zavrnjen (šlo je za prekrivanje posameznih tabel v obrazcih skladno z izrekom odločbe organa). Stroški so torej nastali tudi s fotokopiranjem tako pripravljenih dokumentov, za kar je v I. točki stroškovnika določeno, da cena ene strani fotokopije (217 fotokopij) znaša 0,06 eur brez DDV. Glede na navedeno tako skupaj stroški znašajo129,86 eur, in sicer od tega:
-    za pregled in pripravo dokumentacije v obsegu 7 ur za višjo svetovalko III, kar znaša 62,16 eur,
-    za pregled in pripravo dokumentacije v obsegu 4 ure in 30 min za podsekretarko, kar znaša 54,68 eur,
-    za 217 strani fotokopij, kar znaša 13,02 eur.
Organ ob tem pojasnjuje, da je prosilka ob vpogledu dne 14. 11. 2014 prosila za fotokopiranje 51 strani dokumentacije, kar po I. točki stroškovnika, ki določa materialne stroške, skupaj znaša 3,06 eur. Glede na II. točko stroškovnika se materialni stroški iz tega naslova prosilki ne zaračunajo (ker ne presegajo 10 eur z vključenim DDV).

Zoper sklep številka 090-62/2014-46 je prosilka dne 10. 12. 2014 pri organu vložila pritožbo (dalje izpodbijani sklep). Navaja, da ugovarja plačilu stroškov. Kot je prosilki znano, je v 35. členu ZDIJZ zapisano, da »vlada po predhodnem mnenju informacijskega pooblaščenca predpiše pravila za zaračunavanje in enotni stroškovnik, v skladu s katerim organi, ki odločajo o dostopu, zaračunajo stroške iz 34. člena tega zakona. Kot je prosilki znano, ministrstvo za javno upravo še ni sprejelo stroškovnika za vpogled v informacije javnega značaja. Zato prosilka Pooblaščencu predlaga, da izpodbijani sklep organa v celoti odpravi kot neutemeljen.
 
Organ je pritožbo prosilke, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo po upravičeni osebi, dne 17. 12. 2014 odstopil v reševanje Pooblaščencu.

Pritožba je utemeljena.

Pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

Pooblaščenec ugotavlja, da v konkretnem primeru ni sporno, da je organ zavezanec za dostop do informacij javnega značaja po 1. odst. 1. člena ZDIJZ, in ni sporna vsebinska odločitev organa o zahtevi prosilke, je pa sporno, ali je organ prosilki upravičeno zaračunal stroške dostopa do informacij javnega značaja.

Organ v konkretni zadevi ni pravilno uporabil prehodne določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), in sicer 27. člena. Ta namreč določa, da Vlada sprejme pravila za zaračunavanje in enotni stroškovnik iz 35. člena zakona v roku petih mesecev od uveljavitve tega zakona. Do takrat se za zaračunavanje stroškov posredovanja informacij uporabljajo določbe 34. in 35. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2, dalje ZDIJZ-UPB2). Upoštevaje dejstvo, da Vlada RS enotnega stroškovnika iz 35. člena ZDIJZ-C še ni sprejela, se torej v delu, ki se nanaša na zaračunavanje stroškov, (še vedno) uporabljajo določbe glede zaračunavanja stroškov, ki so veljale pred uveljavitvijo ZDIJZ-C, to je določbe ZDIJZ-UPB2. Iz besedila prvega odstavka 34. člena ZDIJZ-UPB2 pa jasno izhaja, da je vpogled v zahtevano informacijo brezplačen. V konkretnem primeru organ prosilki za vpogled v zahtevane informacije stroškov ne bi smel zaračunati. Ob tem tudi ni mogoče slediti sklicevanju organa na 18. člen uredbe. Ta namreč v 1. alineji 2. odstavka 18. člena jasno in nedvoumno določa, da organ ne zaračuna stroškov za vpogled v dokumente. Poleg tega so v 1. odst. 18. člena Uredbe taksativno navedeni primeri posredovanja informacij, za katere organ sme zaračunati materialne stroške – a contrario, v drugih primerih organ materialnih stroškov nikakor ne sme zaračunati. Zavezanci lahko torej po ZDIJZ-UPB2 in uredbi zaračunajo materialne stroške le v primeru, če prosilec zahteva posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije. To tudi povsem jasno izhaja iz drugega odstavka 34. člena ZDIJZ-UPB2. Sklicevanje organa na lasten stroškovnik (potrjen s strani resornega ministrstva) je tako brezpredmetno, ker brezplačnost vpogleda določa že zakon (in podzakonski predpisi, torej niti uredba niti stroškovnik, tega ne vprašanja ne morejo urediti v nasprotju z zakonsko določbo).

Na podlagi navedenega Pooblaščenec ugotavlja, da organ prosilki za vpogled v zahtevane informacije ne bi smel zaračunati nobenih materialnih stroškov. Podobno stališče je Pooblaščenec zavzel tudi v odločbi št. 090-181/2012 z dne 5. 10. 2012. Ker je organ v konkretnem primeru napačno uporabil materialno pravo, je Pooblaščenec, na podlagi 1. odstavka 252. člena ZUP, izpodbijani sklep odpravil. Upoštevaje dejstvo, da je organ prosilki, kot izhaja iz zapisnika o vpogledu št. 090-3/2014/25 z dne 14. 11. 2014, vpogled v zahtevano informacijo že omogočil, Pooblaščenec s svojo odločbo ni odločil, da ji mora ponovno omogočiti brezplačen vpogled, ampak je odločil le, da se izpodbijani sklep odpravi (posledično pa prosilka zahtevanih stroškov ni dolžna plačati).

V tem postopku posebni stroški niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/2007-UPB3, s spremembami in dopolnitvami; ZUT) oproščena plačila upravne takse.
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v Ljubljani, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži najmanj v treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.
Postopek vodila    :                                      
Kristina Kotnik Šumah, univ. dipl. prav.,               
namestnica pooblaščenke                                      

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka