Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 04.08.2014
Naslov: novinarka Katja Svenšek, Dnevnik - Nova KBM
Številka: 0902-9/2014
Kategorija: Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom, Ali je organ zavezanec?, Ali gre za inf. javnega značaja?, Poslovna skrivnost
Status: Odobreno


Sodba Vrhovnega sodišča

 

Sodba Upravnega sodišča

 

POVZETEK:

Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava (v nadaljevanju. zavezanec) je zavrnil zahtevo prosilke za pridobitev seznama vseh svetovalnih pogodb ter pogodb o avtorskih in drugih intelektualnih storitvah s podatki o vrsti posla, vrednosti posameznega posla, višini posameznih izplačil, datumu sklenitve pogodbe in trajanju posla ter enake podatke iz vseh morebitnih aneksov k tem pogodbam. Zavezanec je zahtevo prosilke zavrnil, ker so pogodbe nastale pred uveljavitvijo ZDIJZ-C. Pooblaščenec je v pritožbenem postopku z vpogledom v delniško knjigo zavezanca ugotovil, da je bil ta v času, ko so pogodbe nastale, pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. Ker izrecna določba 5. odst. 1.a člena ZDIJZ določa, da je poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava zavezanec za dostop do informacij javnega značaja iz 4.a člena tega zakona, ki so nastale kadarkoli v času, ko je bil pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, je odločitev zavezanca odpravil in odločil, da mora prosilki posredovati zahtevane podatke, saj so ti v 1. odst. 6.a člena ZDIJZ v povezavi s 3. odst. tega člena določeni kot javni.

 

ODLOČBA:

Številka: 0902-9/2014/9
Datum: 5. 8. 2014

Informacijski pooblaščenec po namestnici pooblaščenke Kristina Kotnik Šumah, po pooblastilu št. 100-17/2006/48 z dne 17. 8. 2009 (v nadaljevanju: Pooblaščenec) izdaja na podlagi tretjega in šestega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06– uradno prečiščeno besedilo, 117/2006 – ZDavP-2, 23/2014-ZDIJZ-C in 50/2014-ZDIJZ-D; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) ter prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007- ZUP-E, 65/2008-ZUP-F, 8/2010-ZUP-G in 82/2013-ZUP-H; v nadaljevanju: ZUP), o pritožbi novinarke Katje Svenšek, Dnevnik, Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prosilka), z dne 27. 5. 2014, zoper pisni odgovor Nove KBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor (v nadaljevanju: zavezanec), z dne 19. 5. 2014, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

O D L O Č B O:

1.    Pritožbi prosilke se ugodi. Odgovor Nove KBM d.d. z dne 19. 5. 2014 se odpravi in se odloči: Zavezanec je dolžan prosilki v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe posredovati seznam svetovalnih družb (12 pogodb z aneksi), seznam družb, ki opravljajo avtorske storitve – tudi odvetniške storitve (1 pogodba), in seznam družb, ki opravljajo intelektualne storitve (2 pogodbi), s katerimi je v obdobju od 1. 10. 2012 do 17. 4. 2014 sklenil pogodbe, iz katerih izhajajo podatki o:
-    vrsti posla,
-    pogodbenem partnerju (za pravno osebo: naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),
-    pogodbeni vrednosti,
-    višini posameznih izplačil,
-    datumu sklenitve pogodbe,
-    trajanju posla in
-    enakih podatkih iz aneksov k pogodbam.

2.    V tem postopku posebni stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v :

Prosilka je dne 17. 4. 2014, na podlagi ZDIJZ, od zavezanca zahtevala:
1.    seznam vseh svetovalnih družb, s katerimi ima oz. je imela Nova KBM d.d. od 1. 10. 2012 sklenjene pogodbe, s podatki o vrsti posla, vrednosti posameznega posla, višini posameznih izplačil, datumu sklenitve pogodbe in trajanju posla ter enake podatke iz vseh morebitnih aneksov k tem pogodbam;
2.    seznam vseh družb, ki opravljajo oz. so opravljale za Novo KBM d.d. od 1. 10. 2012 avtorske storitve, s podatki o vrsti posla, vrednosti posameznega posla, višini posameznih izplačil, datumu sklenitve pogodbe in trajanju posla ter enake podatke iz vseh morebitnih aneksov k tem pogodbam;
3.    seznam vseh družb, ki opravljajo oz. so opravljale za Novo KBM d.d. od 1. 10. 2012 intelektualne storitve (tudi odvetniške storitve), s podatki o vrsti posla, vrednosti posameznega posla, višini posameznih izplačil, datumu sklenitve pogodbe in trajanju posla ter enake podatke iz vseh morebitnih aneksov k tem pogodbam.

Zavezanec je z dopisom z dne 19. 5. 2014 prosilkino zahtevo zavrnil, z obrazložitvijo, da je postal zavezanec šele z dne 17. 4. 2014, ko je ZDIJZ-C začel veljati, medtem ko so podatki, ki jih je zahtevala prosilka, nastali pred tem. Zato ji zahtevanih podatkov, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in zaradi varstva pravic pogodbenih partnerjev, ne more razkriti.

Prosilka je 27. 5. 2014 pri Pooblaščencu vložila pritožbo zoper zavrnilni odgovor zavezanca, ki mu je priložila mnenje Ministrstva za notranje zadeve, iz katerega izhaja, da so poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava z dne 17. 4. 2014 postali zavezani za posredovanje informacij javnega značaja, ki so nastale kadarkoli v času, ko je bil zavezanec pod prevladujočim vplivom. Prosilka je poudarila, da je zavezanec v stoodstotni lasti države in Pooblaščenca prosila, da odloči o zadevi.

Zavezanec je Pooblaščencu po pozivu posredoval zahtevane tri sezname (s podatki o pogodbenem partnerju, vrsti in vrednosti posla, višini posameznih izplačil, datumom sklenitve pogodbe in trajanjem posla ter enake podatke za anekse k pogodbam), sklep Vlade RS št. 40300-7/2013/2 z dne 11. 7. 2013, s katerim je Vlada ugotovila, da zavezanec izpolnjuje pogoje za izvedbo ukrepov za krepitev stabilnosti bank, Pravilnik o poslovni skrivnosti in zaščiti Nove KBM d.d. – Pr24 in pojasnilo. V pojasnilu se je skliceval na določbe tretjega odstavka 6.a člena ZDIJZ in zatrjeval, da bi razkritje podatkov iz 10.a člena ZDIJZ huje škodovalo konkurenčnemu položaju banke (zavezanca) na trgu, ker je v fazi prestrukturiranja in reorganizacije. Pooblaščenec je od Centralne klirinško depotne družbe d.d. (v nadaljevanju: KDD) pridobil delniško knjigo zavezanca za dneve 1. 10. 2012, 18. 12. 2013 in 20. 12. 2013, podatke o spremembah skupnega števila delnic, ki jih je v tem obdobju izdal zavezanec, in podatke o transakcijah, ki so jih v tem obdobju v zvezi z delnicami, katerih izdajatelj je zavezanec, opravile pravne osebe.

Pritožba je utemeljena.

Pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da je pisni odgovor zavezanca, s katerim je ta zavrnil zahtevo prosilke, v skladu s četrtim odstavkom 26.a člena ZDIJZ, štel kot zavrnilno odločbo. Kot organ druge stopnje je v skladu z 247. členom ZUP odločbo preizkusil v delih, v katerih jo prosilka izpodbija in v mejah njenih pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa je preizkusil, ali ni v postopku na prvi stopnji prišlo do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen materialni zakon.

Zavezanec je na prvi stopnji napačno uporabil določbe ZDIJZ, ker ni upošteval določbe petega odstavka 1.a člena tega zakona, ki določa, da je poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava zavezanec za dostop do informacij javnega značaja iz 4.a člena tega zakona, ki so nastale kadarkoli v času, ko je bil pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. Zakonska določba je jasna in ni nikakršne pravne dileme, da zavezanec nedvomno je zavezan posredovati informacije javnega značaja, ki so nastale v času, ko je bil pod prevladujočim vplivom, ne glede na to, da so nastale pred uveljavitvijo ZDIJZ-C, torej pred dnem 17. 4. 2014. O tem je Pooblaščenec svoje stališče širše obrazložil že v odločbi št. 0902-6/2014/4 z dne 9. 7. 2014. V konkretnem primeru ostajata le tri bistvena vprašanja, in sicer: 1. kdaj je bil zavezanec pod prevladujočim vplivom, 2. kdaj so zahtevane informacije nastale in 3. ali zahtevane informacije sodijo v krog informacij, ki jih ZDIJZ v 4.a členu opredeljuje kot informacije javnega značaja (ter ali so te prosto dostopne).

V primeru poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava je informacija javnega značaja med drugim informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na (1. al. prvega odstavka 4.a člena ZDIJZ): - pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali
- izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ali
- sponzorske, donatorske ali avtorske pogodbe ali
- druge pravne posle, s katerimi se dosega učinek, enak učinkom pravnih poslov iz prejšnjih alinej.

V skladu s prvim odstavkom 6. člena ZDIJZ zavezanec prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na eno izmed enajstih izjem, med katere sodi tudi podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe (3. tč. 1. odst. 6. člena ZDIJZ). Ne glede na to, pa se na podlagi izrecne določbe prvega odstavka 6.a člena ZDIJZ dostop do taksativno navedenih podatkov vseeno dovoli, če gre za osnovne podatke o sklenjenih pravnih poslih iz 1. alineje prvega odstavka 4.a člena ZDIJZ (torej: naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ter sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek), in sicer:
-    podatek o vrsti posla,
-    pogodbenem partnerju (za pravno osebo: naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun),
-    pogodbena vrednost in višina posameznih izplačil,
-    datum in trajanje posla in
-    enaki podatki iz aneksa k pogodbi.

Ne glede na to, lahko zavezanci, katerih informacije javnega značaja se ne posredujejo v svetovni splet v skladu s četrtim odstavkom 10.a člena ZDIJZ, zavrnejo dostop do teh osnovnih podatkov o poslih, če v skladu s tretjim odstavkom 6.a člena tega zakona izkažejo, da bi razkritje huje škodovalo njihovemu konkurenčnemu položaju na trgu, razen če se ti podatki nanašajo na pravne posle, ki obsegajo donatorske, sponzorske, svetovalne, avtorske ali druge intelektualne storitve ali druge pravne posle, s katerimi se dosega enak učinek. Če se torej zahtevani podatki nanašajo na te primeroma navedene pravne posle, so zgoraj taksativno navedeni podatki (iz 1. odst. 6.a člena ZDIJZ) absolutno javni in Pooblaščenec nima nobenega manevrskega prostora pri presojanju obstoja poslovne skrivnosti. Tehtanje med različnimi pravicami (pravico določiti poslovno skrivnost oziroma sklicevati se nanjo in ustavno pravico dostopa do informacij javnega značaja) je opravil že zakonodajalec, ki je presodil in taksativno zapisal v zakon (ZDIJZ) podatke iz tistih pogodb, za katere smatra, da javni interes na njihovem razkritju prevlada nad interesom poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom pravnih oseb javnega prava in njihovih pogodbenih partnerjev na varovanju poslovne skrivnosti. Prosilki pa v postopku po ZDIJZ posebnega javnega interesa ni treba izkazati (razen izjemoma, kadar bi se na tak interes izrecno sklicevala na podlagi 2. odst. 6. člena ZDIJZ ali 2. odst. 4.a člena ZDIJZ, kar pa ni predmet presoje v tem postopku).

Prosilka je zahtevala le podatke, ki se nanašajo na izdatke, ki jih je imel zavezanec za naročilo svetovalnih storitev, avtorskih pogodb in druge intelektualne storitve (vključno z odvetniškimi), in le podatke, ki so taksativno navedeni v prej citiranem prvem odstavku 6.a člena, zato vsi podatki, ki jih je zahtevala, vsebinsko nedvomno sodijo v okvir absolutno prosto dostopnih informacij javnega značaja. Zavezanec teh podatkov ne more določiti za poslovno skrivnosti (3. odst. 29. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09-UPB3 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZGD-1), niti se ne more sklicevati na izjemo poslovne skrivnosti po t. i. objektivnem kriteriju (2. odst. 39. člena ZGD-1).

Pooblaščenec je zato presojal le še, ali je bil zavezanec pod prevladujočim vplivom v času, ko so nastale zahtevane informacije javnega značaja. Prevladujoč vpliv nad gospodarskimi družbami je po 1. al. 2. odst. 1.a člena ZDIJZ zagotovljen, kadar Republika Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti ali druge osebe javnega prava, posamično ali skupaj, v gospodarski družbi, neposredno ali posredno prek druge gospodarske družbe, lahko izvajajo prevladujoč vpliv na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali nadzorujejo večino glasov, pripisanih delnicam, ki jih izdaja gospodarska družba. Pod prevladujočim vplivom je na podlagi 3. odst. 1.a člena ZDIJZ tudi banka, ki je deležna ukrepov po zakonu, ki ureja ukrepe Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank.

Pooblaščenec se je z vpogledom v delniške knjige zavezanca prepričal, da je bil zavezanec v celotnem obdobju, za katerega je prosilka zahtevala podatke (t. j. od 1. 10. 2012 do 17. 4. 2014), pod prevladujočim vplivom - v obdobju od 1. 10. 2012 do 19. 12. 2013 na podlagi 1. al. 2. odst. 1.a člena ZDIJZ, od dne 20. 12. 2013 dalje pa na podlagi 3. odst. 1.a člena ZDIJZ. Na dan 1. 10. 2012 je bilo v Centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: CRVP) vpisanih 39.122.968 delnic zavezanca. Na ta dan so imeli Republika Slovenija (10.822.805 delnic), Pošta Slovenija d.o.o. (2.599.192 delnic), GEN d.o.o. (2.500.000 delnic), Kapitalska družba d.d. (1.875.920 delnic), Slovenska odškodninska družba d.d. (1.875.920 delnic) in ELES d.o.o. (937.500 delnic), skupaj vpisanih 19.986.031, kar je večina vpisanega kapitala zavezanca. Vsi navedeni subjekti so bodisi neposredno pravne osebe javnega prava (RS, KAD in SOD) bodisi pravne osebe pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala (Pošta Slovenije d.o.o., GEN d.o.o. in ELES d.o.o. v 100 % lasti RS). Dne 26. 4. 2013 je KDD na podlagi obvestila izdajatelja v CRVP vpisal dodatnih 98.522.167 delnic (povečanje osnovnega kapitala), ki so bile v celoti pripisane Republiki Sloveniji, dne 12. 7. 2013 pa še dodatnih 185.458.385 delnic (povečanje osnovnega kapitala), ki so bile prav tako v celoti pripisane Republiki Sloveniji. Dne 19. 12. 2013 je KDD na podlagi odločb Banke Slovenije z dne 17. 12. 2013 in 18. 12. 2013 iz CRVP izbrisala vse delnice zavezanca in vpisala novih 10.000 delnic, vse na račun Republike Slovenije. S tem je zavezanec (kot banka) postal zavezan na podlagi 3. odst. 1.a člena ZDIJZ. Zgoraj navedeni delničarji v zvezi z delnicami zavezanca v obdobju od 1. 10. 2012 do 19. 12. 2014 niso opravljali transakcij, ki bi vplivale na večinski delež.

Po pregledu vseh dokumentov, ki so bili predmet odločanja v tej zadevi, in na podlagi zgornjih argumentov, je Pooblaščenec ugotovil: da se podatki, ki jih je zahtevala prosilka, nanašajo na pravne posle za svetovalne, avtorske in druge intelektualne storitve ter anekse; da zavezanec z njimi razpolaga v materializirani obliki (seznami, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb v pisni obliki); da gre za podatke, ki so absolutno javni (taksativno navedeni v 1. odst. 6.a člena ZDIJZ) in da je bil zavezanec v času nastanka teh podatkov (informacij javnega značaja) pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.

Zavezanec je na prvi stopnji napačno uporabil pravni predpis, na katerega je oprl svojo odločitev, zato je Pooblaščenec pritožbi prosilke ugodil in izpodbijano odločitev zavezanca, na podlagi 1. odst. 252. člena ZUP, odpravil in (na podlagi 6. odst. 27. člena ZDIJZ) odločil o prosilkini zahtevi za dostop do informacij javnega značaja z dne 17. 4. 2014, kot to izhaja iz 1. tč izreka te odločbe.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010- uradno prečiščeno besedilo; ZUT) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.Postopek vodila:                                          
Tina Kraigher Mišič, univ. dipl. prav.,                   
svetovalka Pooblaščenca                                   

Informacijski pooblaščenec
Kristina Kotnik Šumah, univ. dipl. prav.,
namestnica pooblaščenke