Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 05.01.2007
Naslov: Naton d.o.o. - Združenje SAZAS
Številka: 0900-304/2006/7
Kategorija: Ali je organ zavezanec?
Status: Zavrnjeno


 

 

Številka: 0900-304/2006/7                                               
Datum: 5.1.2007

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju: Pooblaščenec) izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005) in tretjega odstavka 255. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi Naton d.o.o., ki jo zastopa Borut Zajc, odvetnik iz Ljubljane (v nadaljevanju prosilka), zoper molk Združenja SAZAS, Tržaška cesta 34, Ljubljana (v nadaljevanju zveza), v zadevi odobritve dostopa do informacije javnega značaja naslednjo

 

O D L O Č B O:


Pritožba zaradi molka in zahteva prosilke se kot neutemeljeni zavrneta.
Prosilki se priglašeni stroški ne priznajo.

O b r a z l o ž i t e v:

Prosilka je na zvezo podala zahtevo, v kateri je zahtevala, da ji posreduje:
•    podatke o tem, ali upravlja pravice avtorjev, s katerimi ima sklenjene dogovore prosilka, na katerih delih jih upravlja in pod kakšnimi pogoji;
•    podatke o izplačilih omenjenim avtorjem od 1.1.2001 do 31.8.2006;
•    podatke o poslušanosti skladb navedenih avtorjev, skladno z metodologijo, ki jo vodi v kolektivni organizaciji, iz katerih bo mogoče ugotoviti delež, ki bi navedenim avtorjem pripadal iz naslova javne priobčitve;
•    podatek o tem, ali je kolektivna organizacija, za katerega od navedenih avtorjev v obdobju od 1.1.2001 do 31.8.2006 pridobila kakršnakoli plačila iz naslova mehanskih pravic.


Dne 17.10.2006 je Pooblaščenec od prosilke prejel pritožbo zaradi molka. V pritožbi je prosilka navajala, da ji zveza na njeno zahtevo ni odgovorila v zakonitem roku in o njeni zahtevi sploh ni odločila. Prosilka je preko svojega pooblaščenca vložila pritožbo zaradi bistvenih kršitev pravil postopka ter zaradi napačne uporabe materialnega prava. Svoj pritožbeni zahtevek prosilka opira na dejstvo, da je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino zvezi z odločbo št. 800-3/96, z dne 12.2.1998 podelil dovoljenje za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na avtorskih delih s področja glasbe, za katere Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 44/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZASP) določa obvezni kolektivni način upravljanja, obvestilo o izdaji omenjenega dovoljenja pa je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino objavil v Uradnem listu RS, št. 22/89.

Pooblaščenec je dne 20.10.2006 z dopisom številka 0900-304/2006/2 zvezo v skladu s prvim odstavkom 255. člena ZUP pozval, da mu v roku treh (3) dni sporoči, zakaj o zahtevi prosilke ni odločil.

Zveza je dne 2.11.2006 Pooblaščencu poslala dopis, v katerem je pojasnil, da je institucija zasebnega prava ter, da ni pristojna za izdajanje odločb, kakršne Pooblaščenec omenja v dopisu.

Pooblaščenec je zato dne 14.11.2006 zvezi poslal poziv št. 0900-304/2006/4, v katerem se je opredelil do njenih navedb in jo pozval, da mu dostavi vse dokumente, potrebne za odločitev o zahtevi prosilke ter pojasnil, da se zveza ni v zadostni meri opredelila do statusa zavezanca po ZDIJZ.

Zveza je Pooblaščencu odgovorila z dopisom z dne 17.11.2006, v katerem je pojasnila, da je navkljub dejstvu, da ZASP določa obvezno kolektivno uveljavljanje in upravljanje, avtorska pravica pravica zasebnega prava. Dejstvo, da je bilo podeljeno dovoljenje objavljeno v Uradnem listu RS, še ne pomeni, da je združenje SAZAS zavezanec po ZDIJZ. Zveza prav tako navaja, da je avtorska pravica civilna pravica, varovana tako z ustavo, kot z EKČP in, da zveza uveljavlja in upravlja avtorske pravice, ki primarno pripadajo avtorju. Ob tem zveza še dodaja, da dovoljenje, ki ji je bilo podeljeno, še ne pomeni, da izvaja kakšno javno pravno oziroma oblastno nalogo ter, da so prosilki že pojasnili, da so avtorji, za katere želi pridobiti podatke, člani hrvaške kolektivne avtorske organizacije.

Pritožba ni utemeljena.

Pooblaščenec ugotavlja, da zveza ni zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja v smislu prvega odstavka 1. člena ZDIJZ. Zaradi tega se tudi ni spuščal v ugotavljanje dejanskega stanja (t.j. ugotavljanje (ne)obstoja zahtevanih dokumentov) in presojo drugih procesnih ali materialnopravnih vprašanj, ki so sicer pomembna za odločitev o dostopu do informacij javnega značaja. Pri odločanju o tej pritožbi je namreč primarnega pomena vprašanje, ali je zveza sploh zavezanec po ZDIJZ.

Subjekti, ki so po prvem odstavku 1. člena ZDIJZ zavezani za posredovanje informacij javnega značaja, so državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Skladno z namenom pravne ureditve dostopa do informacij javnega značaja (zagotovitev javnosti in odprtosti delovanja javnih organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja) je ZDIJZ omejen na subjekte, ki so del javnega sektorja v širšem smislu. Zajema torej vse subjekte, ki kakorkoli izvršujejo javnopravne naloge, bodisi, da gre za javni sektor v ožjem pomenu (državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi) ali pa gre za nosilce javnih pooblastil, izvajalce javnih služb in druge osebe javnega prava. ZDIJZ za vse skupine zavezancev uporablja generičen pojem »organ«.

Pooblaščenec ugotavlja, da zveza ni zavezanec (oziroma ni organ) po prvem odstavku 1. člena ZDIJZ. Zveza torej v konkretnem primeru ni pasivno legitimirana za posredovanje informacij javnega značaja.

Zveza namreč v ničemer ne izvaja oblastne funkcije ali javnega pooblastila, temveč ima s strani Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, zgolj dovoljenje za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na avtorskih delih s področja glasbe, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS št. 33/98. Pooblaščenec tudi ugotavlja, da je zveza združenje zasebnega prava in bi lahko bila zavezanec samo, če bi opravljala kakšno od oblastnih funkcij, oz. imela javno pooblastilo, kar pa omenjeno dovoljenje ni. Razlika med javnim pooblastilom in dovoljenjem se kaže v dejstvu, da pri dovoljenju subjekt, ki ga podeljuje (po navadi država) zgolj soglaša oz. dovoljuje drugemu subjektu opravljanje določene dejavnosti. Narava javnega pooblastila pa je prav nasprotna, saj z njim država na posamezen subjekt javnega ali zasebnega prava prenaša del svojih izvirnih (oblastnih, javnih) nalog, ki bi jih morala opravljati sama, vendar je smiselno prepustiti njihovo izvajanje nekomu drugemu. Ključnega pomena pa je, da se lahko javno pooblastilo na podlagi drugega odstavka 121. čl. Ustave RS podeljuje le z zakonom. Javno pooblastilo se lahko podeljuje le za takšne (javne) naloge in pravice, ki pomenijo eno izmed funkcij državne uprave, ne more pa se raztezati na pravice, ki so individualne in zasebne narave, kot je to denimo avtorska pravica. Avtorsko pravo namreč ureja osebna in premoženjska razmerja glede duhovnih stvaritev s področja književnosti, umetnosti ali znanosti. Omenjeno dovoljenje pa je podeljeno prav za obvezno kolektivno uveljavljanje in upravljanje in ni podeljeno z zakonom, temveč z odločbo državnega urada. V tem smislu zveza ne izvaja javnih pooblastil, ampak ji je z odločbo podeljeno dovoljenje za opravljanje določenih nalog v korist avtorjev.  

Na podlagi zgornjih navedb Pooblaščenec zaključuje, da zveza ni zavezanec javnega sektorja v širšem smislu, ker ni niti nosilec javnega pooblastila niti izvajalec javne službe, saj nanjo na nobeni podlagi ni bilo preneseno izvajanje posameznih javnih funkcij oziroma funkcij, ki so v izvirni pristojnosti države ali lokalnih skupnosti.

Ker se molk v skladu s četrtim odstavkom 222. člena ZUP šteje kot odločba, s katero je zahteva zavrnjena, iz obrazložitve odločbe Pooblaščenca pa so razvidni razlogi za zavrnitev zahteve, to pomeni, da pritožba zaradi molka ni utemeljena. Pooblaščenec je na podlagi tretjega odstavka 255. člena ZUP odločil o zahtevi prosilke in podal  tudi razloge za zavrnitev zahteve.

Pooblaščenec je o stroških, ki jih je v pritožbi priglasil pooblaščenec prosilke, odločil upoštevaje načelo uspeha v postopku, in zato stroške kot neutemeljene zavrnil. Pooblaščenec na tem mestu ponovno opozarja, da prosilka s pritožbo ni uspela, ker zveza, zoper katere molk je bila vložena pritožba, ni zavezana za posredovanje informacij javnega značaja.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč je dopustno sprožiti upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče, Tržaška 68/a, Ljubljana. Tožba se lahko pošlje priporočeno po pošti, vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka