Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 16.05.2018
Naslov: Mladinska Knjiga Trgovina d.o.o. - Univerza v Ljubljani
Številka: 090-66/2018
Kategorija: Kršitev postopka
Status: Vrnjeno v ponovno odločanje


POVZETEK:

 

V obravnavanem primeru je organ zahtevi  prosilke delno ugodil in odločil, da se ji po pravnomočnosti posredujejo fotokopije ponudbe ponudnika EBSCO Information Services GmbH v delu, v katerem predstavljajo informacije javnega značaja, v določenem delu pa je zavrnil dostop zaradi varstva osebnih podatkov in poslovne skrivnosti. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da je organ pri odstopu pritožbe opozoril na nepravilnost izreka izpodbijane odločbe, kar pomeni, da sta tako izrek kakor tudi obrazložitev odločbe pomanjkljiva, zaradi česar se odločbe materialnopravno ne da preizkusiti, kar predstavlja absolutno bistveno kršitev pravil postopka iz 7. točke drugega odstavka 237. člena ZUP. Na omenjeno kršitev je IP dolžan paziti po uradni dolžnosti, saj vpliva na zakonitost odločbe. Glede na to se IP ni spuščal v presojo ostalih pritožbenih navedb. IP je tako odločil, da se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje.
 

 

ODLOČBA:

 


Številka: 090-66/2018/2
Datum: 16. 5. 2018

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odst. 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ), 3. odstavka 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi z dne 8. 3. 2018, Mladinske knjige trgovine, d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (dalje prosilka), zoper odločbo z dne 22. 2. 2018, št. 074-1/2018-13, Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1001 Ljubljana (dalje organ), v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

 

O D L O Č B O:

 


1.    Pritožbi prosilke z dne 8. 3. 2018 se ugodi in se odločba Univerze v Ljubljani z dne 22. 2. 2018, št. 074-1/2018-13 odpravi ter se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje. Organ prve stopnje mora o zahtevi prosilke odločiti brez odlašanja, najpozneje pa v 30 (tridesetih) dneh od prejema te odločbe.

 

2.    V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 


OBRAZLOŽITEV:

 

Prosilka je z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja z dne 23. 1. 2018 zahtevala, da ji organ v obliki fotokopije ali v elektronskem zapisu na elektronski naslov posreduje ponudbo ponudnika EBSCO Information Services GmbH v postopku javnega naročila pod št. JN008074/2017-B01 z dne 11. 9. 2017, z naslovom »Skupno javno naročilo za nabavo tujih znanstvenih in strokovnih revij, za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020«.

 

Organ je z odločbo z dne 22. 2. 2018, št. 074-1/2018-13, zahtevi prosilke delno ugodil in odločil, da se prosilki po pravnomočnosti posredujejo fotokopije ponudbe ponudnika EBSCO Information Services GmbH, in sicer:
- 1.-2. stran ponudbe;
- 3. stran, iz katere se izbrišeta ime in priimek pooblaščene osebe;
- 4.-5. stran ponudbe, iz 5. strani ponudbe se izbriše elektronski naslov kontaktne osebe;
- 6.-9. stran ponudbe, iz katere se brišejo osebni podatki zastopnikov, in sicer datum, kraj rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka, država, telefonska številka, e-na slov, na 9. strani spodaj pa tudi ime in priimek pooblaščenca za pripravo in podpis razpisne dokumentacije; 
- 10.-18. stran ponudbe;
- 19.-20. stran ponudbe, iz katere se izbriše rojstni datum in kraj pod točko 4b in točko 5; 
- 21.-31. stran ponudbe;
- 32.-49. stran ponudbe, iz katere se izbrišejo podatki v kolonah G (publisher's net catalogue or DDP catalogue price (in currency of the publisher's registered office), H (publisher's net catalogue or DDP catalogue price (EUR)), L (Conteactdng Authority will receive the jouinal from EU Member States (yes/no)), M (Conttacting Authority will receive he journal from third countries (no or state the thkd country, e.g., USA, Switzerknd)) in N (notes);
- 50. stran ponudbe, brez imen in priimkov, nazivov ter elektronskih naslovov;
- 51. stran ponudbe, iz katere se izbriše vsa vsebina, razen naslova »dun&bradstreet worldwide netvvork, Comprehensive Report«;
- 52.-62. stran ponudbe, iz katerih se izbriše vsa vsebina, razen besedila »Copyright and trademark protecirion« na strani 62;
- 79.-89. stran ponudbe;
- 99.-116. stran ponudbe.
V preostalem delu je organ zahtevo prosilke zavrnil. V postopku niso nastali posebni stroški. 
V obrazložitvi je organ primarno pojasnil, da je ponudbo ponudnika EBSCO Infotmation Services GmbH ponovno opremil s številkami strani, torej oštevilčil (zgoraj desno na ponudbi), zato se v nadaljevanju in v izreku odločbe sklicuje na strani ponudbe. V nadaljevanju je organ povzel določbe ZDIJZ in navedel, da je preveril, ali razpolaga z informacijami, ki jih prosilka zahteva ter ugotovil, da razpolaga s ponudbo izbranega ponudnika EBSCO Infbrmation Services GmbH, ki se nanaša na »Skupno javno naročilo za nabavo tujih znanstvenih in strokovnih revij za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020«, objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN008074/2017-B01 z dne 11. 9. 2017(odločitev z dne 5. 12. 2017), v nadaljevanju: javno naročilo. V nadaljnjem postopku je organ poleg določil ZDIJZ upošteval tudi določila ZVOP-1 in ZJN-3. Dne 5. 2. 2018 je organ z dopisom št. 074-1/2018-6 seznanil izbranega ponudnika EBSCO Infotmation Services GmbH, da se vodi postopek dostopa do informacij javnega značaja za dostop do ponudbe, ki se nanaša na javno naročilo in ga hkrati pozval k opredelitvi, ali s strani prosilke zahtevane informacije za izbranega ponudnika morebiti pomenijo katero izmed izjem, določenih v prvem odstavku 6. člena ZDIJZ ter da za uveljavljanje izjeme tudi priloži ustrezne dokaze (npr. pri poslovni skrivnosti utemeljitev po ZGD-1). Izbrani ponudnik EBSCO Information Services GmbH je dne 9. 2. 2018 organu posredoval odgovor, ki ga je organ razumel kot priglasitev stranske udeležbe v postopku. V odgovoru je izbrani ponudnik EBSCO Informarion Services GmbH prosil organ, da zaupno ravna z vsemi osebnimi podatki, uporabniškimi imeni in gesli. Nadalje je izbrani ponudnik zaslonske slike aplikacije EBSCONET označil kot zaupne informacije podjetja, ki so zaščitena intelektualna lastnina. V prilogi je posredoval tudi dopis generalnega direktorja EBSCO Infotmation Services GmbH, ki temu pritrjuje. Nadalje je izbrani ponudnik EBSCO Information Services GmbH kot poslovno skrivnost označil cene v kolonah G (publisher's net catalogue or DDP catalogue price (in currency of the publisher's registered office)), H publisher's net catalogue or DDP catalogue price (EUR)), L (Conteacting Authority will teceive the journal firom EU Member States (yes/no)) in M (Contracting Authority will receive the journal firom third countries (no or state the third country, e.g., USA, Switzedand)). Ti podatki so po navedbah izbranega ponudnika podatki, ki jih družba EBSCO Infonnation Services GmbH pridobi v pogajanjih s posameznimi založniki. Ponudnik se sklicuje na določilo prvega in drugega odstavka 35. člena ZJN-3, ki določa, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Nadalje je izbrani ponudnik EBSCO Information Services GmbH še navedel, da podjetje Dun & Bradstreet ne dovoljuje razmnoževanja bonitetnega poročila podjetja Dun & Bradstreet brez dovoljenja izdajatelja, poročilo je dostopno le proti plačilu. Organ je nadalje ugotovil, da dokumenti, ki jih zahteva prosilka, izpolnjujejo vse pogoje za obstoj informacije javnega značaja. Skladno z navedenim je organ v nadaljevanju presojal, ali obstaja katera izmed izjem po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ in je torej potrebno dostop do zahtevanih podatkov zavrniti na podlagi katerega izmed zakonsko določenih razlogov. Glede izjeme varstva osebnih podatkov je organ ob pregledu ponudbe ugotovil, da ta vsebuje številne osebne podatke, ki se nanašajo predvsem na zastopnike in prokuriste EBSCO Infortnation Services GmbH kot tudi druge osebe. Zahtevani dokumenti niso zgolj podatki o imenih in priimkih teh oseb, temveč tudi njihove izjave, za katere mora obstajati zakonska podlaga za javno razkritje oz. posredovanje prosilki po ZDIJZ (prvi odstavek 9. člena ZVOP-1). Organ je v nadaljevanju presojal, ali je v zvezi z dostopom do dokumentov možen t.i. delni dostop v skladu s 7. členom ZDIJZ. Organ je na tej podlagi izvedel delni dostop do dokumentov tako, da je izbrisal varovane osebne podatke, kot izhaja iz izreka izpodbijane odločbe. Organ je preko AJPES preveril, kateri podatki tuje družbe in njihovih zakonitih zastopnikov ter prokuristov so javni. Evropski poslovni register (European Business Register - v nadaljevanju: EBR) je informacijski sistem (ali mreža EBR), preko katerega države članice zagotavljajo podatke in nekatere storitve iz svojih nacionalnih poslovnih registrov o poslovnih subjektih iz evropskih držav članic EBR, prav tako pa tudi do nekaterih dokumentov, povezanih s poslovanjem teh poslovnih subjektov. Uporabnik lahko pridobi seznam odgovornih oseb (zastopnikov, članov organov nadzora, revizorjev) v poslovnih subjektih. (Vrste odgovornih oseb, ki se vpisujejo v registre držav članic EBR, so odvisne od predpisov v posamezni državi članici.) Skladno z navedenim je organ dovolil razkritje naslednjih osebnih podatkov: imena in priimke zakonitih zastopnikov in prokuristov ponudnika javnega naročila, ki so navedeni v izpisu iz tujega sodnega registra ponudnika »Handelsregister Abteilung B Amtsgericht Charlottenburg HRB 70878 B« z dne 18. 10. 2017, obenem pa je organ v skladu z določili ZVOP-1 in ZDIJZ varoval rojstne datume in naslove teh oseb ter morebitne druge osebne podatke, kot to izhaja iz izreka odločbe. Ni pa organ dovolil razkritja osebnih podatkov, za katere meni, da ni zakonske podlage, in sicer: imena in priimka pooblaščenca za pripravo in podpis razpisne dokumentacije, na tretji strani ponudbe, saj ta ni naveden v izpisu iz tujega sodnega registra ponudnika »Handelsregister Abteilung B Amtsgericht Charlottenburg PiRB 70878 B« z dne 18. 10. 2017 kot zastopnik ali prokurist, elektronskega naslova na 5. strani ponudbe, imena in priimka pooblaščenca za pripravo in podpis razpisne dokumentacije, datum, kraj rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka, država, telefonska številka, e-naslov, na 9. strani ponudbe spodaj; imena in priimke, nazive ter elektronske naslove na 50. strani ponudbe, Pooblastil za pridobitev potrdil kazenske evidence za pravno osebo in za fizične osebe, (63., 65., 67., 69., 71., 73., 75., 77. strani ponudbe), Potrdilo tujega sodišča »Bundesamt fur Justiz« za pravno osebo in za fizične osebe (64, 66., 72., 74., 76., 78. stran ponudbe), in izjave fizičnih oseb (68., 70. stran ponudbe). Organ je v nadaljevanju preizkusil, ali je za vsak zahtevani dokument podana izjema varstva poslovne skrivnosti po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki jo zatrjuje EBSCO Information Services GmbH (v nadaljevanju: stranski udeleženec), oziroma ali so morebiti podane druge okoliščine, ki kljub obstoju te izjeme dovoljujejo dostop do zahtevanih informacij (drugi ali tretji odstavek 6. člena ZDIJZ). Organ je ugotovil, da je generalni direktor EBSCO Information Services GmbH označil aplikacijo EBSCONET kot lastniški portal, ki vključuje informacije o naročninah, poročila o naročninah in analitična orodja za vrednotenje nakupov na teh funkcionalnostih. Aplikacija je namenjena zgolj strankam in ni namenjena javni objavi. Rešitve, zajete v aplikaciji, so konkurenčni element v ponudbi EBSCO Information Services GmbH in obenem tudi zaščitena intelektualna lastnina. Organ je ocenil, da gre za podatke, katerih razkritje bi lahko škodovalo izbranemu ponudniku. Pri razkritju EBSCONET aplikacije bi prišlo do poslabšanja konkurenčne prednosti podjetja, saj bi razkritje predstavljalo podatek, ki bi ga lahko konkurenti izkoristili v svoj prid. Če bi jih objavljali, bi s tem delili zaupne informacije podjetja. V skladu z navedenim je organ presodil, da so zaslonske slike aplikacije EBSCONET (stran ponudbe 90.-98.) zaupne informacije podjetja, torej poslovna skrivnost po drugem odstavku 39. člena ZGD-1, saj bi z razkritjem nepooblaščeni osebi stranskemu udeležencu nastala škoda, zato je organ zavrnil dostop do zaslonskih slik ponudbe (stran ponudbe 90.-98.). Obenem organ pojasnjuje tudi, da 97. in 98. stran ponudbe vsebuje tudi ZT številko, e-mail, uporabniško ime in geslo, ki so varovani osebni podatki po ZVOP-1. Organ je nadalje presodil, da so podatki v kolonah (32.-49. strani ponudbe) G (publisher's net catalogue or DDP catalogue price (in currency of the publisher's registered office)), H (publisher's net catalogue or DDP catalogue price (EUR)), L (Contracting Authority will receive the joumal firom EU Member States (yes/no)), M (Contracting Authority will receive the journal from third countries (no or state the third country, e.g., USA, Switzerlad)) in N  notes) poslovna skrivnost po drugem odstavku 39. člena ZGD-1. Organ je sledil navedbam stranskega udeleženca glede kolon G, H, L in M, in obenem še dodatno presodil, da so tudi podatki v koloni N zaupni in poslovna skrivnost. Podatke v kolonah G, H, L in M je družba EBSCO Information Services GmbH pridobila v pogajanjih s posameznimi založniki, z razkritjem le teh nepooblaščeni osebi, pa bi družbi nastala škoda. Podatki v koloni N, bi v kolikor jih prejme prosilka, izničili konkurenčno prednost stranskega udeleženca, s čimer bi družbi EBSCO Infortnation Services GmbH nastala škoda. Skladno z navedenim je organ zavrnil dostop do kolon G, H, L, M in N (32.- 49. stran ponudbe). Nadalje je organ ugotovil, da je tudi bonitetno potočilo podjetja Dun & Bradstreet (strani ponudbe od 51.-62.) poslovna skrivnost po drugem odstavku 39. člena ZGD-1, saj bi z razkritjem nepooblaščeni osebi nastala škoda. Obenem je EBSCO Information Services GmbH že v svoji ponudbi poročilo označil z zapisom »poročilo se ne sme razmnoževati brez dovoljenja izdajatelja«, enako določilo je zajeto tudi v samem poročilu na strani 62. ponudbe, ki označuje poročilo kot zaščiteno blagovno znamko podjetja. V skladu z navedenim je organ zavrnil dostop do slednjega poročila, z izjemo 51 strani, kjer je dovolil dostop do naslova »dun&bradstreet worldwide network, Comprehensive Report«, in z izjemo 62. strani, kjer je dovolil dostop do besedila »Copyright and trademark protection«. Ob ugotovitvi, da v prejšnjih odstavkih navedeni dokumenti, ki jih je zahtevala prosilka, predstavljajo poslovno skrivnost izbranega ponudnika, je organ v nadaljevanju ugotavljal, ali v konkretnem primeru pride v poštev 1. alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki določa, da se ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena ZDIJZ (torej ne glede na podano izjemo poslovne skrivnosti), dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ ali v primeru, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače. V obravnavani zadevi je organ presodil, da zaslonske slike aplikacije EBSCONET(stran ponudbe 90-98), podatki iz kolon G, H, L, M in N (32.-49. stran ponudbe) in bonitetno poročilo podjetja Dun & Bradstteet (strani ponudbe od 51.-62.) ne predstavljajo podatkov o porabi javnih sredstev, zato ne pride v poštev izjema od izjem, ki se nanaša na porabo javnih sredstev, po 1. alineji tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ. Organ je odločil, da v predmetnem postopku posebni stroški postopka niso nastali.
Prosilka je v delu, v katerem je organ zavrnil dostop do zahtevanih informacij, pri organu vložila pritožbo z dne 8. 3. 2018. Ob tem je navedla, da je izbrani ponudnik EBSCO Information Services GmbH kot poslovno skrivnost označil cene v kolonah: 
-    G (publisher`s net catalogue or DDP catalogue price (in currency of the publisher`s registred office)),
-    H (publisher`s net catalogue or DDP catalogue price (EUR)),
-    L (Contracting Authority will recive the journal from EU Member States (yes/no)),
-    M (Contracting Authority will recive the journal from third countries (no or state the thirdcountry, e.g., USA Switzerland)). 
Ti podatki naj bi po navedbah izbranega ponudnika predstavljali podatke, ki jih družba EBSCO Information services GmbH pridobi v pogajanjih s posameznimi založniki, kar po navedbah prosilke ne drži, kot je pojasnila v nadaljevanju. Stolpec oz. kolona G - založnikova kataložna neto ali kataložna DDP cena (v valuti kraja, kjer ima založnik svoj sedež) je podatek, ki je javno dostopen običajno na založnikovi spletni strani. To navaja naročnik tudi v svoji razpisni dokumentaciji (stran 5 tč. 1.1.1): »Cenik s kataložnimi cenami revij je običajno dostopen na spletnem mestu založnika«. Če založnikova kataložna cena ni objavljena na založnikovi spletni strani, jo le-ta na zahtevo naročnika vedno posreduje. Iz navedenega je razvidno, da kataložna cena ni stvar pogajanja z založnikom, ampak je to cena, ki jo določi založnik. Tudi Bibliotekarski terminološki slovar navaja »kataložna cena-e: cena publikacije, ki jo določi založnik in se zato pri prodajalcih ne spreminja«. Iz vsega navedenega je razvidno, da kataložna cena velja za vse in ne drži, da so to podatki, ki jih je družba EBSCO pridobila v pogajanjih s posameznim založnikom, kot želi prikazati izbrani ponudnik EBSCO in kot je navedeno v predzadnjem odstavku na strani 3 izpodbijane odločbe. Ponudniki se lahko pogajajo le o nabavnih cenah (popustih), ki pa ne predstavljajo kataložnih cen. Glede na zapisano, so podatki o kataložnih cenah javni, zato ti podatki ne morejo biti označeni kot poslovna skrivnost. Naročnik je v razpisni dokumentaciji tudi navedel, da »Ponujena neto ali DDP cena tuje znanstvene ali strokovne revije brez davka na dodano vrednost ne sme presegati seštevka kataložne neto ali kataložne DDP cene pri založniku te revije in poštnih, dostavnih, prevoznih, špediterskih in drugih stroškov, ki lahko nastanejo pri naročilu revij« (stran 4 razpisne dokumentacije) ter »Ponudba mora biti pripravljena s cenami revij za naročniško leto 2018. V odpiranju konkurence za drugo in tretje leto skupnega javnega naročila, se lahko ponujena cena revije spremeni samo v skladu s spremembo cene pri založniku v primerjavi s predhodnim naročniškim letom (na primer, če se je založnikova neto ali DDP cena za novo naročniško leto povečala za 1% glede na predhodno naročniško leto, se lahko izvajalčeva ponujena neto ali DDP cena poveča samo za 1% glede na njegovo ponujeno neto ali DDP ceno v preteklem naročniškem letu)«. Navedeno izhaja iz stani 7 razpisne dokumentacije in kaže na to, da so ti podatki pomembni podatki, ki vplivajo na porabo javnih sredstev. Podatki iz stolpca G predstavljajo tudi podatke o porabi javnih sredstev, torej je treba te podatke razkriti kljub temu, da so, čeprav neupravičeno, označeni kot poslovna skrivnost. Stolpec oz. kolona H - založnikova kataložna neto ali kataložna DDP cena (v EUR) je ravno tako podatek o porabi javnih sredstev, saj prikazuje preračun kataložnih cen založnika iz stolpca G v EUR, pri čemer iz razpisne dokumentacije ni razvidno, katero tečajno listo, iz katerega dne, je moral ponudnik uporabiti za preračun. Glede na to, da cene navedene v stolpcu H predstavljajo zmnožek med kataložno ceno, ki je javna in ne more biti poslovna skrivnost ter podatkom iz tečajne liste, ki je ravno tako javen, podatki iz stolpca H ne morejo biti označeni kot poslovna skrivnost. Glede na navedeno predvsem ne vzdrži, da gre za podatke, ki jih je izbrani ponudnik pridobil v pogajanjih z založnikom, kot izhaja iz obrazložitve odločitve. Založnikova kataložna neto ali kataložna DDP cena (v valuti kraja, kjer ima založnik svoje sedež) pa vpliva tudi na poreklo - stolpca oz. koloni L in M. V stolpcu L »naročnik bo revijo prejemal iz držav članic EU (da/ne)« je moral ponudnik navesti bodisi »DA« bodisi »NE«. V stolpcu M »naročnik bo revijo prejemal iz tretjih držav (ne oz. navesti tretjo državo, npr. ZDA, Švica)« je moral ponudnik napisati »NE«, v kolikor bo naročnik revijo prejemal iz EU oz. navesti državo, iz katere bo naročnik prejemal revijo, v kolikor je ne bo prejemal iz EU. Ti podatki ne predstavljajo podatkov, ki jih ponudnik pridobi v pogajanjih z založnikom, kot zatrjuje stranski udeleženec in izhaja iz obrazložitve odločitve. Četudi so ti podatki označeni kot poslovna skrivnost, čeprav to niso, je treba dovoliti dostop do teh podatkov iz razloga, ker gre za podatke o porabi javnih sredstev, saj podatek o tem, ali je revija dobavljena iz države članice EU ali iz tretje države, vpliva na stopnjo DDV in posledično tudi na porabo naročnikovih sredstev. Podatek o tem, da se zavezanec lahko opre na klavzulo o oprostitvi plačila DDV za publikacije izven EU, ki jo zavezanec kot naročnik lahko uveljavlja, je razviden le iz stolpcev L in M. Omenjena klavzula se glasi: »Dejavnost visokošolskih knjižnic na Univerzi v Ljubljani je pri nabavi revij v formatih tiskano in tiskano + elektronsko v deležu tiska iz držav izven Evropske unije oproščena plačila vseh davkov, taks in dajatev, vključno z davkom na dodano vrednost. Uvožena znanstveno-strokovna literatura se uporablja za izobraževalne namene in ne za prodajo. Univerza v Ljubljani uveljavlja oprostitev na podlagi 3. (a) točke Protokola k Sporazumu o uvozu predmetov posvetnega, znanstvenega in kulturnega značaja (Ur. I. SFRJ 7/81, Ur. I. RS 9/92 - mednarodne pogodbe), ki velja v Republiki Sloveniji na podlagi 1. odstavka 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Ponudnik pri revijah v formatih tiskano in tiskano + elektronsko v deležu tiska, ki jih bo naročnik prejemal iz držav izven Evropske unije (t.i. tretje države), ne obračuna davkov, taks in dajatev, vključno z davkom na dodano vrednost na ceno revije v formatih tiskano in tiskano + elektronsko v deležu tiska, temveč samo na stroške«. Navedeno je razvidno iz zapisa na strani 8 razpisne dokumentacije. Iz vsega navedenega je razvidno, da gre v konkretnem primeru za izjemo, podatke o javni porabi sredstev in je zato treba prosilki dovoliti dostop do teh podatkov. Stolpec oz. kolona N (Notes) »Opombe«. Tega podatka izbrani ponudnik EBSCO ni označil kot poslovno skrivnost, pač pa je to storil naročnik sam, z obrazložitvijo, da bi ti podatki »v kolikor jih prejme prosilka, izničili konkurenčno prednost stranskega udeleženca, s čimer bi družbi EBSCO Information Services GmbH nastala škoda.« Na tem mestu prosilka pojasnjuje, da je v ta stolpec ponudnik pri revijah v kombinaciji tisk + elektronsko navedel delež posameznega formata, kar zopet vpliva na stopnjo DDV (za tisk - 9,5%, za elektronsko - 22%) in porabo javnih sredstev, torej ti podatki ne morejo biti zakriti. Poleg vsega navedenega prosilka opozarja, da so tako razpisna dokumentacija, kot ponudbe, sestavni del okvirnega sporazuma, torej celoten ponudbeni predračun, vključno s kolonami G, H, L, M in N, izkazuje informacije o predmetu javnega naročila, kar pomeni, da gre za podatke o porabi javnih sredstev v skladu s 1. alinejo 3. odstavka 6. člena ZDIJZ. Šele, če se javnost seznani z vsemi temi informacijami, lahko preverja, ali je organ javna sredstva porabil smotrno. Prosilka zato vztraja, da podatki v stolpcih G, H, L, M in N predstavljajo podatke o porabi javnih sredstev, pri čemer so nekateri od teh podatkov celo javni, zato ne morejo uživati varstva in je potrebno prosilki dovoliti dostop do zahtevanih informacij. 

 

Organ je z dopisom z dne 3. 4. 2018, št. 074-1/2018-22, poslal pritožbo prosilke, kot pravočasno, dovoljeno in vloženo s strani upravičene osebe, s prilogami, v odločanje IP in navedel, da vztraja pri svoji odločitvi. V skladu z določilom 241. člena ZUP je organ stranskemu udeležencu EBSCO Information Services GmbH poslal v izjasnitev pritožbo prosilke, ki pa se na dopis v roku ni odzval. Ob tem je organ še navedel, da je zaradi obsežnosti zahteve prosilke, v izreku odločbe organu izpadla naslednja navedba: 
-    da se na strani 2 ponudbe izbriše ime in priimek kontaktne osebe, naslov, telefon, mobilni telefon in E-mail;
-    da se na strani 29 ponudbe izbriše ime in priimek skrbnika okvirnega sporazuma na strani ponudnika, številko stacionarnega telefona, številko mobilnega telefona, E-pošto, ime in priimek kontaktne osebe, številko stacionarnega telefona, številko mobilnega telefona in E-pošto, 
-    da se na str. 80 in 89 ponudbe izbriše ime podpisnika;
-    da se na strani 110 ponudbe izbriše ime in priimek kontaktne osebe in skrbnika okvirnega sporazuma izvajalca EBSCO Information Services GmbH ter številko telefona.
Vsi razlogi, zakaj se po mnenju organa zavrne dostop do teh podatkov, so navedeni v obrazložitvi odločbe. Organ je po izdaji odločbe še ugotovil, da str. 21 do 23 ponudbe in str. 50 bonitetna ocena (besedilo med obema črtama) predstavljajo poslovno skrivnost po drugem odstavku 39. člena ZGD-1, zato organ meni, da se ne dovoli dostop do teh podatkov. Organ je pozval IP, da presodi o utemeljenosti dostopa do navedenih podatkov oz. da v svoji odločbi upošteva še te navedbe.

 

Pritožba je utemeljena. 

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. čl. ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo prosilka izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon. 

 

Glede na pojasnilo organa pri odstopu pritožbe, ki se nanaša na izrek izpodbijane odločbe, IP primarno ugotavlja, da je organ v določenem delu izreka izpodbijane odločbe zmotno oz. nepopolno ugotovil dejansko stanje in posledično napačno uporabil materialno pravo, zaradi česar je prišlo do bistvene kršitve pravil postopka. Gre za kršitev, ki jo IP, kljub pozivu organa, ne more sanirati v pritožbenem postopku, saj je organ šele ob odstopu pritožbe ocenil, da v izreku določene navedene informacije, za katere je sicer odločil, da sodijo med prosto dostopne informacije javnega značaja, predstavljajo izjemo varstva osebnih podatkov in poslovne skrivnosti. Če bi IP sledil predlogu organa, bi na ta način strankam postopka odvzel možnost, da se do zatrjevanih izjem opredelijo v okviru pritožbe, kar je v nasprotju z načelom dvostopenjskega odločanja in pomeni poseg v temeljno človekovo pravico do učinkovitega pravnega sredstva, ki jo določa Ustava RS (25. člen). IP sicer ugotavlja, da je prosilka vložila pritožbo samo glede zavrnitve dostopa do podatkov v stolpcih G, H, L, M in N, kar pomeni, da preostalemu zavrnilnemu delu izpodbijane odločbe ne nasprotuje, oziroma se strinja z dostopom do informacij glede katerih je organ omogočil prost dostop. Ker pa prosilka »z novim« zatrjevanjem organa, da določene informacije, ki so navedene v izreku izpodbijane odločbe kot prosto dostopne, predstavljajo izjeme po ZDIJZ, ni bila seznanjena, to pomeni, da se prosilka z vloženo pritožbo ni mogla opredeliti do vseh zatrjevanj organa. 

 

Ker je torej organ pri odstopu pritožbe opozoril na nepravilnost izreka izpodbijane odločbe, to pomeni, da sta tako izrek kakor tudi obrazložitev odločbe pomanjkljiva, zaradi česar se odločbe materialnopravno ne da preizkusiti, kar predstavlja absolutno bistveno kršitev pravil postopka iz 7. točke drugega odstavka 237. člena ZUP. Na omenjeno kršitev je IP dolžan paziti po uradni dolžnosti, saj vpliva na zakonitost odločbe. Glede na to se IP ni spuščal v presojo ostalih pritožbenih navedb. IP je tako odločil, da se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje.

 

V ponovljenem postopku je organ dolžan ponovno presojati dostop do zahtevanih informacij ter natančno ugotoviti in konkretno obrazložiti, v katerem delu zahtevane informacije predstavljajo izjemo od prostega dostopa in iz česa to izhaja. Če so izpolnjeni pogoji za obstoj izjeme od prostega dostopa, mora organ, za vsak posamezni dokument, presoditi, in ali je mogoče uporabiti institut delnega dostopa po 7. čl. ZDIJZ. Glede na to, da je organ v postopek že pravilno pozval stranskega udeleženca, ga v ponovljenem postopku ni dolžan ponovno pozivati, temveč mu je dolžan le vročiti svojo odločbo. 

 

Na podlagi vsega navedenega IP zaključuje, da je pritožba utemeljena, ker je organ na prvi stopnji zmotno in nepopolno ugotovil dejansko stanje, zato se odločbe ne da preizkusiti, s čimer je bila storjena bistvena kršitev pravil postopka (7. točka drugega odstavka 237. člena ZUP). IP je zato pritožbi prosilke ugodil in na podlagi tretjega odstavka 251. člena ZUP izpodbijano odločbo odpravil ter zadevo vrnil organu prve stopnje v ponovno odločanje. Organ mora o zahtevi prosilke odločiti najpozneje v roku 30 (tridesetih) dneh od prejema te odločbe.

 

V tem postopku posebni stroški niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami - ZUT-UPB3) oproščena plačila upravne takse. 

 

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba niti upravni spor. 

 

Postopek vodila:
Alenka Žaucer, univ. dipl. prav.
svetovalka informacijske pooblaščenke

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka