Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 04.09.2019
Naslov: Mednarodni inštitut za kanabinoide-ICANNA - Nacionalni inštitut za javno zdravje
Številka: 090-182/2019
Kategorija: Ali dokument obstaja?
Status: Delno odobreno


POVZETEK:

Prosilec je od organa zahteval posredovanje določene dokumentacije, ta pa je njegovo zahtevo v celoti zavrnil. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da je pritožba prosilca delno utemeljena glede presplošne napotitve organa na javno dostopne informacije (peti odstavek 6. člena ZDIJZ) ter v delu po posredovanju dokumenta, za katerega je organ trdil, da ne sodi v njegovo delovno področje. V preostalem delu je IP pritožbo prosilca zavrnil.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-182/2019/6
Datum: 4. 9. 2019

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/05, 51/07 – ZUstS-A; v nadaljnjem besedilu ZInfP), tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06– uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ), prvega odstavka 248. člena in prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi ICANNE – Mednarodnega inštituta za kanabinoide, Ulica Carla Benza 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prosilec) z dne 20. 7. 2019, zoper odločbo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, št. 090-3/2019-7 (003) z dne 4. 7. 2019 (v nadaljevanju organ), v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, naslednjo


O D L O Č B O:

1.    Pritožbi prosilca z dne 20. 7. 2019 zoper odločbo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 090-3/2019-7 (003) z dne 4. 7. 2019 se delno ugodi in se izpodbijana odločba delno odpravi ter se odloči: Organ je dolžan prosilcu v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe posredovati elektronsko kopijo:
•    REPORT ON THE DRUG SITUATION 2016 OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA, Ljubljana 2016, ISSN 1855-8003 ter
•    Zapisnika 12. Seje Komisije Vlade RS za droge, št. 187-11/2012-95 z dne 24. 7. 2017 na način, da mu posreduje celotno besedilo pod točko 1. v razdelku C (Poročila) na 4. strani zapisnika.

2.    V preostalem delu se pritožba prosilca zavrne.

3.    V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški

O b r a z l o ž i t e v :

Prosilec je dne 6. 5. 2019 na organ naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, s katero je zaprosil za posredovanje:
- Dokumenta, ki potrjuje s strani Vlade RS sprejem Nacionalnega poročila: Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016, ki je objavljen na spletni strani NIJZ (ISSN 2232-5751);
- Nacionalnega poročila: Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016 – identično, kot je bilo uradno poslano na EMCDDA (v slov. in/ali ang. jeziku);
- Dokumenta, iz katerega izhaja status priloženega poročila v smislu, ali je to poročilo uradno sprejeto – priloga: Slovenia Country drug Report 2017, NIJZ, EMCDDA;
- Dokumenta, iz katerega izhaja status Nacionalnega poročila: Report on the Drug Situation 2016 of the Republic Slovenia, Ljubljana 2016, ISSN 1855-8003, pri čemer prosilca konkretno zanima str. 108 in 109 oz. podatki na teh straneh v povezavi s konopljo oz. kanabisom. Po pojasnilu direktorja NIJZ z marca 2017 je bila pomota v tem javno objavljenem osnutku poročila z navedeno ISSN številko popravljena ter je bilo tako popravljeno poročilo posredovano na Vladno komisijo za droge v sprejem in na EMCDDA. Prosilec prosi tudi za dokumente, iz katerih izhaja navedeno posredovanje na vladno komisijo in na EMCDDA ter dokument/določitev vladne komisije v zvezi s sprejemom.
Prosilec je navedel, da želi navedene dokumente prejeti, upoštevaje omejitev za posredovanje informacij javnega značaja, na elektronski naslov info@institut-icanna.com.

Ker o zahtevi prosilca organ ni odločil v zakonsko določenem roku, je ta pri IP vložil pritožbo zaradi molka organa. Slednji je po posredovanju IP izdal odločbo, št. 090-3/2019-7 (003) z dne 4. 7. 2019 (v nadaljevanju izpodbijana odločba), s katero je v celoti zavrnil njegovo zahtevo.

V obrazložitvi izpodbijane odločbe organ navaja, da je bilo Nacionalno poročilo 2016 obravnavano in sprejeto na 12. Seji Komisije Vlade za droge, ki je bila dne 14. 6. 2017. Komisija je sprejela sklep, s katerim je potrdila Nacionalno poročilo o stanju na področju drog v naši državi. Glede na to, da je bila seja Komisije vlade za droge junija, ji je bilo posredovano že popravljeno poročilo, ki je na novo definiralo smrti, povezane z uporabo konoplje. Organ meni, da predmetni sklep ne izvira iz delovnega področja organa. Nadalje organ navaja, da Nacionalno poročilo v angleškem jeziku vsako leto posreduje na EMCDDA, in sicer tako, da posamezne knjige (poglavja) »odlaga«na posebno internetno stran EMCDDA, ki je dostopna samo pooblaščenim osebam. Združene knjige in oblikovano poročilo pa je objavljeno na njegovi spletni strani. Glede Slovenia Country drug report je organ pojasnil, da ga vsako leto pripravijo na EMCDDA na podlagi Nacionalnega poročila in podatkov posredovanih na EMCDDA. Poročilo se uradno ne sprejema in zato organ ne razpolaga z dokumentom, iz katerega bi izhajal status priloženega poročila. V zvezi s poročilom v slovenskem jeziku Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016 je organ pojasnil, da ga ne sprejema Komisija Vlade za droge in ga ne posredujejo na EMCDDA. Gre za povzetek angleškega poročila, katerega namen je prikazati osnovne podatke in spremembe na področju drog v Sloveniji, na krajši in bralcu bolj prijazen način, zato tudi ne razpolaga z dokumenti, iz katerih bi izhajalo posredovanje na vladno komisijo in na EMCDDA, oziroma dokumentom/odločitvijo vladne komisije v zvezi s sprejemom.

Zoper navedeno odločitev organa je prosilec dne 20. 7. 2019 vložil pritožbo, v kateri navaja, da je bil pri izdaji odločbe napačno uporabljen materialni predpis oz. je bilo dejansko stanje ugotovljeno nepopolno/napačno. Glede navedbe organa, da sklep komisije Vlade za droge ne izvira iz delovnega področja, navaja, da gre za informacijo, ki je nastala v zvezi z izvajanjem javnopravnih nalog oz. dejavnosti organa. Informacije javnega značaja so vse tiste informacije, ki nastajajo pri izvajanju teh pristojnosti, pri čemer ni nujno, da gre za dokument, ki ga je izdelal organ sam. Glede na to, da se predmetni sklep neposredno nanaša na zgoraj citirani dokument (poročilo organa) in da organ z njim razpolaga, prosilec meni, da je upravičen do dostopa tega dokumenta. Nadalje prosilec navaja, da ga je organ glede Nacionalnega poročila: Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016 – identično, kot je bilo uradno poslano na EMCDDA (v slov. in/ali ang. jeziku) napotil na njegovo spletno stran, pri čemer ne gre za konkretno povezavo, ampak zgolj za splošno napotitev na spletno stran, na kateri je objavljenih ogromno informacij oz. dokumentov, poročil v slovenskem ali angleškem jeziku. Prav tako dodaja, da je organ od januarja 2017 dalje objavil več različnih poročil o stanju na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016, kar je sprožilo dvom v javno objavljene informacije. V nekaterih primerih je šlo za osnutke poročil, nekatera poročila so bila popravljena,… Opozarja tudi na primerjavo ISSN številk, saj se poročilo št. 1855-8003 (2016, angleška verzija), za katerega je direktor organa zagotovil, da je bilo posredovano na vladno komisijo in EMCDDA, ne ujema z ISSN številko poročila (2232-5751, 2017, slovenska verzija), na katerega se je pričel organ naknadno sklicevati kot na dokument, ki je potrjen s strani Vlade RS oz. njene pristojne komisije. Glede dokumenta, iz katerega izhaja status priloženega poročila v smislu, ali je to poročilo uradno sprejeto, prosilec navaja, da je upravičen do dokumenta/sporočila, s katerim je EMCDDA obvestil organ, da je predmetno poročilo pripravil oz. objavil, da lahko iz navedenega nedvoumno sklepa, da gre za uradno sprejeto poročilo s strani EMCDDA. Prosilec izpodbija tudi trditev organa glede dokumenta, iz katerega izhaja status Nacionalnega poročila: Report on the Drug Situation 2016 of the Republic Slovenia, Ljubljana 2016, ISSN 1855-8003 in navaja, da organ ni obrazložil, zakaj mu ni predložil dokumenta, iz katerega izhaja status poročila št. ISSN 1855-8003, nadalje dokumenta, iz katerega bi bilo razvidno posredovanje citiranega poročila na Vladno Komisijo za droge in na EMCDDA ter odločitev vladne komisije v zvezi s tem. Dodaja, da se organ sicer v obrazložitvi sklicuje na poročilo v slovenskem jeziku, kar pa ne zadeva poročilo št. ISSN 1855-8003, ki je v angleškem jeziku.

Organ je po preizkusu procesnih predpostavk in odločitvi, da izpodbijane odločbe ne bo spremenil, na podlagi 245. člena ZUP, pritožbo prosilca odstopil v reševanje IP.

Pritožba je delno utemeljena.

IP je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločitev v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Prvostopenjsko odločitev preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

IP je za potrebe pritožbenega postopka organ pozval k posredovanju dokumentacije in dodatnih pojasnil. Slednje je IP prejel dne 12. 8. 2019 in dne 22. 8. 2019.
 
Dokument, ki potrjuje s strani Vlade RS sprejem Nacionalnega poročila: Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016, ki je objavljen na spletni strani NIJZ (ISSN 2232-5751)

V zvezi z navedenim dokumentom je organ pojasnil, da gre za dokument v slovenskem jeziku, ki ga ne sprejema oziroma potrjuje noben organ in ga tudi ne posreduje na EMCDDA. Njegov namen je prikazati osnovne podatke in ključne spremembe na področju drog v Sloveniji, na krajši in bralcu prijazen način. Priprava tega dokumenta ni obvezna, je pa stališče organa, da je smiselno pripraviti slovenski povzetek angleškega poročila, ki je uporaben za širšo javnost in je del letnega načrta nalog. Organ dodaja, da dokument, ki bi potrjeval sprejem Nacionalnega poročila za leto 2016 v slovenskem jeziku (ISSN 2232-5751), zato ne obstaja.

IP pojasnjuje, da je informacija javnega značaja v skladu s 4. členom ZDIJZ informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Iz definicije informacije javnega značaja torej izhajajo trije osnovni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni kumulativno (hkrati), in sicer:
1. informacija mora izvirati iz delovnega področja organa,
2. organ mora z njo razpolagati,
3. nahajati se mora v materializirani obliki.

Iz določbe prvega odstavka 4. člena v zvezi s prvim odstavkom 1. člena ZDIJZ tako izhaja, so zavezanci po ZDIJZ dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali ga (ponovno) pridobiti, če z njim v času zahteve ne razpolagajo (več).

Ker organ z zaprošenim dokumentom ne razpolaga v materializirani obliki (niso izpolnjeni pogoji za informacijo javnega značaja), je potrebno pritožbo prosilca v tem delu zavrniti.

Nacionalno poročilo: Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016 – identično, kot je bilo uradno poslano na EMCDDA (v slov. in/ali ang. jeziku)

Prosilec je glede tega dokumenta navedel, da ga je organ napotil na njegovo spletno stran, pri čemer pa mu ni posredoval konkretne povezave do dokumenta, temveč zgolj splošno napotitev na spletno stran, na kateri je objavljenih ogromno informacij oz. dokumentov, poročil v slovenskem ali angleškem jeziku.

ZDIJZ v petem odstavku 6. člena določa, da lahko organ prosilcu ne posreduje zahtevane informacije, ki je dostopna v prosto dostopnih javnih evidencah ali na drug način že enostavno javno dostopna (objava v uradnem glasilu, publikacijah organa, medijih, strokovni literaturi, svetovnem spletu in podobno), in mu posreduje samo napotilo, kje se informacija nahaja.

Po pozivu organa na dostavo dokumentacije je IP zaradi obsežnosti dokumenta po elektronski poti prejel datoteko »np_2016_spletna_verzija_pop_1.pdf«, v kateri se nahaja REPORT ON THE DRUG SITUATION 2016 OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA, Ljubljana 2016, ISSN 1855-8003 (poročilo v angleškem jeziku). IP je vpogledal na spletno stran organa in ugotovil, da se navedeni dokument, z istim poimenovanjem datoteke, nahaja na povezavi: www.nijz.si/sl/nacionalno-porocilo-2016-o-stanju-na-podrocju-prepovedanih-drog-v-sloveniji.

Upoštevaje zgoraj navedeno, se IP strinja s pritožbeno navedbo prosilca, da je napotilo organa, da je poročilo objavljeno na njegovi spletni strani (op. IP, celo brez navedbe spletne strani www.nijz.si), presplošno. Iz navedenega razloga je IP v tem delu pritožbi prosilca ugodil in odločil, kot to izhaja iz prve točke izreka te odločbe.

Dokument, iz katerega izhaja status priloženega poročila v smislu ali je to poročilo uradno sprejeto – priloga: Slovenia Country drug Report 2017, NIJZ, EMCDDA

Organ je pojasnil, da Slovenia Country drug Report vsako leto pripravijo na EMCDDA na podlagi Report on the Drug Situation of the Republic of Slovenia in podatkov posredovanih na EMCDDA v obliki tabel in strukturiranih vprašalnikov. Navedeni dokument objavijo na svoji spletni strani, torej na spletni strani EMCDDA. Poročilo se torej uradno ne sprejema, zato tovrsten dokument, iz katerega bi izhajal status Slovenia Country drug Report 2017, ne obstaja. Organ je sicer v dodatnem pojasnilu z dne 22. 8. 2019 pojasnil, da EMCDDA pred objavo na njihovi spletni strani pošlje osnutek poročila v pregled informacijski točki pri organu, pri čemer gre za komunikacijo prek elektronske pošte, vendar takšno elektronsko sporočilo ne predstavlja zahtevanega dokumenta.

Glede na pojasnilo organa, da se poročilo uradno ne sprejema, kar posledično pomeni, da dokument, iz katerega izhaja status ali je poročilo uradno sprejeto, ne obstaja, IP nima razloga, da bi sumil, da organ z dokumentom razpolaga, vendar ga prosilcu ne želi posredovati. Prav tako prosilec ni navedel nobenih okoliščin, ki bi vzbujale dvom, da organ razpolaga z informacijami, ki jih ne bi želel posredovati. IP je že zgoraj pojasnil, da so zavezanci po ZDIJZ dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij, informacij, ki izpolnjuje kriterije iz 4. člena ZDIJZ. Pritožbeni postopek pred IP namreč ni namenjen prisili ustvarjanja ali pridobivanju informacij ali ugotovitvi, da bi določene informacije pri organu morale obstajati.

Prosilec je v pritožbi sicer navedel, da je upravičen do dokumenta/sporočila, s katerim je EMCDDA obvestil organ, da je predmetno poročilo pripravil oz. objavil, da lahko iz navedenega nedvoumno sklepa, da gre za uradno sprejeto poročilo z njegove strani. V zvezi z navedenim IP dodaja, da je prosilec šele v pritožbi od organa zahteval, da mu posreduje takšen dokument, torej obvestilo o pripravi ali objavi Slovenia Country drug Report 2017, česar pa ni opredelil v zahtevi, ki je bila predmet odločanja v postopku izdaje izpodbijane odločbe. V slednji je namreč zahteval le posredovanje dokumenta, iz katerega izhaja status priloženega poročila v smislu ali je to poročilo uradno sprejeto – priloga: Slovenia Country drug Report 2017, NIJZ, EMCDDA.

V zvezi s tem IP pojasnjuje, da lahko prosilec kot stranka postopka, skladno s 133. členom ZUP in načelom dispozitivnosti, razpolaga s svojim zahtevkom (lahko ga npr. razširi), zgolj do odločitve oziroma do izdaje odločbe na prvi stopnji. Ko je postopek uveden, lahko stranka do izdaje odločbe na prvi stopnji razširi ali spremeni postavljeni zahtevek ne glede na to, ali ima razširjeni oziroma spremenjeni zahtevek isto pravno podlago ali ne, če se tak zahtevek opira na iste bistvene sestavine dejanskega stanja in, če je organ pristojen za njegovo reševanje (133. člen ZUP). To pomeni, da se prosilec ne more pritožiti glede dokumentov, ki jih v zahtevi ni zahteval. Tudi IP kot pritožbeni organ je v pritožbenem postopku vezan na zahtevo prosilca, saj je kot organ druge stopnje skladno z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti izpodbijano odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Vsebina zahtevka, ki ni bila predmet izpodbijane odločbe in o kateri organ na prvi stopnji ni odločal, tako tudi ne more biti predmet presoje IP kot pritožbenega organa. Lahko pa prosilec na organ naslovi novo zahtevo, s katero zaprosi za posredovanje takšnega dokumenta.

Ker v obravnavanem primeru organ z zaprošenim dokumentom ne razpolaga v materializirani obliki, je potrebno pritožbo prosilca v tem delu zavrniti.

Dokument, iz katerega izhaja status Nacionalnega poročila: Report on the Drug Situation 2016 of the Republic Slovenia, Ljubljana 2016, ISSN 1855-8003, konkretno str. 108 in 109 oz. podatki na teh straneh v povezavi s konopljo oz. kanabisom ter dokumente, iz katerih izhaja navedeno posredovanje na vladno komisijo in na EMCDDA ter dokument/odločitev vladne komisije v zvezi s sprejemom.

Prosilec navaja, da je bila po pojasnilu direktorja NIJZ z marca 2017 pomota v tem javno objavljenem osnutku poročila z navedeno ISSN številko popravljena ter je bilo tako popravljeno poročilo posredovano na Vladno komisijo za droge v sprejem in na EMCDDA.

V zvezi z navedenim IP najprej pojasnjuje, da je predmet presoje pritožbenih postopkov pred IP (morebiten) obstoj dokumentov in ne njihova vsebina. IP namreč nima pristojnosti presojati, kaj bi določen dokument moral vsebovati, temveč le, ali dokument dejansko obstaja.

Dokument Report on the Drug Situation 2016 of the Republic Slovenia, Ljubljana 2016, ISSN 1855-8003 je nacionalno poročilo, ki ga sprejme Komisija Vlade za droge in ga organ posreduje na Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Nacionalno poročilo v angleškem jeziku vsako leto organ posreduje na EMCDDA na način, da posamezne knjige (poglavja) »odlaga« na posebno internetno stran EMCDDA, do s strani EMCDDA določenega roka (konec oktobra tekočega leta) Spletna stran je dostopna samo pooblaščenim osebam z geslom in ob oddaji organ ne prejme potrdila. Združene knjige in oblikovano poročilo v angleščini pa organ nato objavi na svoji spletni strani, po sprejetju poročila na Komisiji Vlade za droge. Organ poudarja, da z dokumentom, ki bi izkazoval posredovanje dokumenta, ne obstaja, saj sistem spletnega posredovanja ni vzpostavljen na način, da bi prejel potrdilo o oddaji. V zvezi z zahtevo prosilca po posredovanju dokumentov, iz katerih izhaja posredovanje Report on the Drug Situation 2016 of the Republic Slovenia, Ljubljana 2016, ISSN 1855-8003 na vladno komisijo, je organ pojasnil, da je bilo poročilo pred sejo Komisije Vlade za droge po elektronski pošti posredovano sodelavcu na Ministrstvo za zdravje, ki pripravlja in pošilja gradiva članom Komisije. Zaradi časovne oddaljenosti tega elektronskega sporočila organ v svojih evidencah ni našel. IP je v tem delu sledil pojasnilom organa, saj je ta pojasnil, zakaj z dokumentom ne razpolaga, posledično pa je pritožbo prosilca treba v tem delu zavrniti.

Glede dokumenta vladne komisije v zvezi s sprejemom dokumenta Report on the Drug Situation 2016 of the Republic Slovenia, Ljubljana 2016, ISSN 1855-8003, je organ pojasnil, da je bil obravnavan in sprejet na 12. Seji Komisije Vlade za droge, ki je bila dne 14. 6. 2017. Dokument, ki potrjuje s strani Komisije Vlade za droge sprejem Nacionalnega poročila, je sklep v zapisniku seje, ki je dostopen pri izdajatelju (Ministrstvo za zdravje) in tudi na spletni strani www.infodroga.si/nacionalna-koordinacija/komisija-za-droge/, katere upravljavec je prav tako Ministrstvo za zdravje. Dostop do tega dokumenta je organ zavrnil z obrazložitvijo, da dokument ne izvira iz njegovega delovnega področja. IP takšnemu stališču ne more slediti, saj gre za dokument, ki se nanaša na potrditev nacionalnega poročila, za pripravo katerega je odgovoren ravno organ. Slednje izhaja tudi iz določb Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZZDej), ki v 23. členu določa, da se za izvajanje nalog, ki jih ta zakon določa za področje dejavnosti javnega zdravja, ustanovi Nacionalni inštitut za javno zdravje kot javni zavod. Njegov ustanovitelj je Republika Slovenija, pravice ustanovitelja izvršuje Vlada Republike Slovenije. Skladno s 23.a členom kot javno službo opravlja določene naloge, kot npr. proučevanje zdravja in zdravstvenega stanja prebivalstva, spremljanje in vrednotenje zdravstvenega varstva ter proučevanje dostopnosti z vidika zadovoljevanja potreb prebivalstva ter priprava strokovnih podlag za načrtovanje zdravstvenih zmogljivosti, sodelovanje v delovnih telesih uradnih inštitucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni, seznanjanje strokovne in splošne javnosti o stanju, raziskavah in ugotovitvah na področju javnega zdravja itd. V zvezi z nalogami organa IP izpostavlja tudi Akcijski načrt 2015-2016 k Resoluciji o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014-2020(http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/preprecevanje_tveganih_vedenj_in_zasvojenosti_tobak_in_povezani_izdelki_alkohol_droge/prepovedane_droge/pravna_ureditev_podrocja_prepovedanih_drog_v_rs/nacionalna_zakonodaja_na_podrocju_prepovedanih_drog/), ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Iz šeste strani načrta izhaja, da je organ odgovorna institucija za redno spremljanje obsega uporabe prepovedanih drog in njegovih posledic, pri čemer je kot pričakovani rezultati med drugimi tudi priprava Nacionalnega poročila o stanju na področju drog.

Pritožbi prosilca se v tem delu posledično ugodi in se mu posreduje odločitev vladne komisije v zvezi s sprejemom Report on the Drug Situation 2016 of the Republic Slovenia, Ljubljana 2016, ISSN 1855-8003, kot izhaja iz prve točke izreka te odločbe.

IP tako zaključuje, da je pritožba prosilca delno utemeljena, saj je v pritožbenem postopku ugotovil, da je treba zadevo rešiti drugače. V skladu s prvim odstavkom 252. člena ZUP je IP tako delno odpravil izpodbijano odločbo in sam rešil zadevo, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. V preostalem delu pa je pritožbo prosilca, v skladu s prvim odstavkom 248. členom ZUP, zavrnil.

V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški, zato je IP odločil kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.
Informacijska pooblaščenka