Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 09.02.2016
Naslov: Maraton Varnost d.o.o. - Termoelektrarna Šoštanj
Številka: 0902-15/2015
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?
Status: Delno odobreno


POVZETEK:

Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in s tem zavezanka po ZDIJZ, je delno ugodila zahtevi prosilca, delno pa jo zavrnila iz razloga, da ne gre za informacijo javnega značaja v skladu s 4.a členom ZDIJZ, ker ne gre za informacijo iz sklenjenega pravnega posla, temveč iz samega internega nabavnega postopka pri zavezanki. Prosilec je zahteval dokumente o povpraševanjih zavezanke s področja varnosti in zdravja pri delu oziroma požarne varnosti in ponudbe ponudnikov oziroma elektronska sporočila o tem, v zvezi s čim je dobil določeno dokumentacijo, ter podobno dokumentacijo tudi o točno določenih dveh plačilih zavezanke določeni družbi, glede katerih pa prosilec ni dobil nobenega dokumenta. IP je, na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP, izpodbijani odgovor v delu, ki se nanaša na omenjeni dve plačili (gre za razpolaganje s premoženjem zavezanke oziroma njene izdatke in tako informacije javnega značaja iz prve alineje prvega odstavka 4.a člena ZDIJZ), odpravil ter sam rešil zadevo in odločil, da je zavezanka prosilcu dolžna posredovati določena računa, iz katerih so razvidni osnovni podatki o sklenjenih pravnih poslih oziroma izdatkih zavezanke v smislu prvega odstavka 6.a člena ZDIJZ (na kakšen posel oziroma naziv izdelka se nanaša zaračunani znesek, pogodbeni partner, datum in znesek računa). V preostalem delu pa je IP pritožbo, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP, zavrnil kot neutemeljeno, saj je ugotovil, da je zavezanka pravilno odločila, da pri teh zahtevanih informacijah (povpraševanjih, ponudbah oziroma datumu in času prejetja le-teh, študijah iz opravljenih storitev ipd.) ne gre za informacije javnega značaja v smislu prvega (ali tudi drugega) odstavka 4.a člena oziroma prvega odstavka 6.a člena ZDIJZ.

ODLOČBA:

 

Številka: 0902-15/2015/4

Datum:   10. 2. 2016

 

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – ZDIJZ-UPB2, 117/06 – ZDavP, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljevanju ZDIJZ) ter prvega odstavka 248. člena in prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi družbe MARATON VARNOST, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom, d. o. o., Kidričeva 25, 3000 Celje, ki jo zastopa prokurist Janko Polšak (v nadaljevanju prosilec), z dne 23. 11. 2015, zoper odgovor Termoelektrarne Šoštanj, d. o. o., Ceste Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj (v nadaljevanju zavezanec), št. ME-DIR-185 z dne 10. 11. 2015, v zadevi dostopa do informacije javnega značaja izdaja naslednjo

 

 

O D L O Č B O:

 

 

1.   Pritožbi prosilca se delno ugodi in se odgovor Termoelektrarne Šoštanj, d. o. o., št. ME-DIR-185 z dne        10. 11. 2015, v delu, ki se nanaša na del dokumentacije pod št. 5 (tj. osnovni podatki v zvezi z izvedenimi plačili podjetju KOVA, družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d. o. o., Celje, 22. 1. 2015 v višini 8.699,82 EUR in 19. 6. 2015 v višini 8.344,80 EUR), odpravi in se odloči:

 

Zavezanec je dolžan prosilcu v 31 (enaintridesetih) dneh od vročitve te odločbe v obliki fotokopij posredovati naslednja računa, katerih izdajatelj je podjetje KOVA, družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu,        d. o. o., Celje, naslovnik pa Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., Šoštanj:

 

–    račun št. 2014-403417 z dne 17. 10. 2014 v znesku 8.699,82 EUR in

–    račun št. 2015-501039 z dne 21. 4. 2015 v znesku 8.344,80 EUR.

 

2.   V preostalem delu - glede dokumentacije pod št. 5, ki ni obsežena v dokumentih iz prejšnje točke, in glede dokumentacije pod št. od 1 do 4, se pritožba zavrne.

 

3.   Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 


O b r a z l o ž i t e v:

 

 

Prosilec je z zahtevo (v obliki obrazcev s spletne strani IP, oštevilčenih od 1 do 5) z dne 13. 10. 2015 zahteval, da mu zavezanec v obliki fotokopij posreduje dokumentacijo v zvezi z določenimi zavezančevimi povpraševanji in plačili, in sicer po sklopih pod naslednjimi številkami:

1. v zvezi s povpraševanjema POV-0531/2015 in POV-0520/2015 elektronska sporočila ponudnikov (na točno določen elektronski naslov pri zavezancu), iz katerih bo razviden datum in čas prejema ponudb, zapisnike o pregledu delovne opreme in izdana poročila v zvezi z obema povpraševanjema ter dokazila o plačilu storitev izbranemu izvajalcu podjetju KOVA, družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d. o. o., Teharska 4, 3000 Celje (v nadaljevanju družba KOVA);

2. v zvezi s povpraševanji POV-0696/2012, POV-0104/2013 in POV-AD-0108/2013 vso poslano razpisno dokumentacijo ponudnikom in prejeto dokumentacijo (na naslov zavezanca oziroma po telefaksu), iz katere naj bo razviden datum in čas prejetja pošiljke;

3. v zvezi s povpraševanjem POV-AD-0662/2015 vso poslano in prejeto dokumentacijo (elektronska sporočila, dopise, s tekstom in priponkami – ponudbami), da bo razviden datum in čas prejetja (na določena elektronska naslova pri zavezancu), ter program usposabljanja za teoretični in praktični del ter zapisnik o usposabljanju in izdana potrdila;

4. v zvezi s povpraševanji POV-0320/2012, POV-0878/2012, POV-1279/2013 vso poslano razpisno dokumentacijo ponudnikom in prejeto dokumentacijo (na naslov zavezanca oziroma po telefaksu in na določen elektronski naslov pri zavezancu), iz katere naj bo razviden datum in čas prejetja pošiljke;

5. za izvedeni plačili družbi KOVA 22. 1. 2015 v višini 8.699,82 EUR in 19. 6. 2015 v višini 8.344,80 EUR (v nadaljevanju predmetni plačili družbi KOVA) vso poslano razpisno dokumentacijo in prejeto dokumentacijo ponudnikov (prejeta elektronska sporočila, iz katerih bo razviden datum in čas prejetja ponudb ali poštne povratnice in vse ponudbe ter izdana naročila), kot tudi kopije opravljenih storitev (zapisniki, poročila, študije ipd.).

 

Zavezanec je z odgovorom, št. ME-DIR-185 z dne 10. 11. 2015 (v nadaljevanju izpodbijani odgovor), zahtevi prosilca delno ugodil in omogočil dostop do v izpodbijanem odgovoru navedenih zapisnikov, potrdil in računov ter za to zaračunal stroške posredovanja zahtevanih dokumentov v višini 80,38 EUR, delno pa je zahtevo zavrnil. V obrazložitvi navaja, da informacija iz dokumentov, ki jih zahteva prosilec, ni informacija javnega značaja v skladu s 4.a členom ZDIJZ, saj v konkretnem primeru ne gre za informacije iz sklenjenega pravnega posla, temveč iz samega internega nabavnega postopka pri zavezancu, oziroma pri zahtevanih dokumentih ne gre za osnovne podatke o sklenjenih pogodbah, kot so vrsta posla, pogodbeni partner, pogodbena vrednost in višina posameznih izplačil, datum in trajanje posla, ki se spletno objavljajo in katerih razkritja ni mogoče zavrniti v skladu s četrtim odstavkom 6.a člena ZDIJZ, tako da v prilogi posreduje dokumente, ki se nanašajo na sklenjeni pravni posel v skladu z zgoraj navedenim.

 

Glede ostalih dokumentov oziroma zahtevane dokumentacije pod št. od 1 do 5, ki se nanaša izbor izvajalca, pa zavezanec navaja, da to ni informacija iz sklenjenega pravnega posla, temveč so to podatki iz samega nabavnega postopka zavezanca; vsa elektronska sporočila so namreč predmet postopka izbire v skladu z internimi postopki zavezanca, poleg tega pa nobenemu ponudniku ni bila poslana razpisna dokumentacija, tako da s takim dokumentom ne razpolaga. Prav tako je glede dokumentacije pod št. 3 naročilo še v izvajanju in zaradi tega ne razpolaga z zapisnikom o usposabljanju in izdanimi potrdili. Zaključuje, da je iz zgoraj navedenih razlogov zahtevo za dostop do informacije javnega značaja delno zavrnil v skladu z drugim odstavkom 26.a člena ZDIJZ.

 

Prosilec je zoper izpodbijani odgovor vložil pri IP pritožbo z dne 23. 11. 2015, v kateri povzema, katero dokumentacijo je oziroma ni prejel, in sicer pod št.:

1. je prejel še enkrat naročilnico, izdan račun in potrdila, ni pa zapisnikov in elektronskih sporočil,

2. je prejel zapisnike, ni pa poslanih povpraševanj in prejetih ponudb,

3. ni poslanih povpraševanj, prejetih ponudb in izdanih potrdil (sprejemljivo, če je še delo v teku),

4. zavezanec je poslal zapisnike in potrdila, ki jih ni zahteval, a jih je zaračunal, ni pa poslal povpraševanj in prejetih ponudb,

5. ni bilo poslano ničesar.

 

Na podlagi poziva IP, št. 0902-15/2015/2 z dne 21. 12. 2015, je zavezanec 23. 12. 2015 poslal dokumente o sklenjenih pravnih poslih oziroma o izdatkih za naročila blaga oziroma storitev v zvezi s predmetnima plačiloma družbi KOVA.

 

Pritožba je delno utemeljena.

 

IP kot organ druge stopnje, v skladu z 247. členom ZUP, preizkusi izpodbijani odgovor v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija, in v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen materialni zakon.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je prosilec zahteval navedene informacije sicer na petih natisnjenih obrazcih »Zahteva za dostop do informacij javnega značaja« s spletne strani IP, iz katerih pa je mogoče sklepati (vsi obrazci so datirani z istim datumom, 13. 10. 2015), da so bili vloženi na ločenih obrazcih le zaradi obširnosti in podrobnejše pojasnitve vsebine vseh zahtevanih informacij (na obrazcu je pri tem vzorčno predvidenih namreč le nekaj vrstic) oziroma zaradi razvrstitve zahtevanih informacij po posameznih sklopih. Tako je IP štel, da gre smiselno le za eno zahtevo, s katero se zahteva več različnih informacij javnega značaja od istega zavezanca, in ne za primer, ko bi bilo treba formalno združiti več zadev v en postopek po drugem oziroma tretjem odstavku 130. člena ZUP. Zaradi večje razumljivosti in določnosti pa IP ohranja označevanje zahtevanih informacij oziroma dokumentacije po številki iz posameznega skopa (tj. obrazca), kot to podobno uporablja tudi zavezanec v izpodbijanem odgovoru. 

 

V obravnavani zadevi ni sporno, da zavezanec sodi med zavezance po ZDIJZ, saj je v skladu s 1.a členom ZDIJZ poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava (po podatkih iz poslovnega registra na spletni strani AJPES je imetnik 100 % deleža zavezanca Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., Ljubljana, katerega imetnik 100 % deleža je Republika Slovenija) in je kot zavezanec tudi vpisan v register zavezancev za informacije javnega značaja po 3.b členu ZDIJZ (tudi objavljen na spletni strani AJPES). Prav tako ni sporno, da je bil zavezanec po podatkih iz poslovnega registra poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava tudi v času, ko so nastale informacije, ki so predmet zahteve, tj. v letih 2012–2015. V skladu s petim odstavkom 1.a člena ZDIJZ je poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava namreč zavezanec za dostop do informacij javnega značaja iz 4.a člena tega zakona, ki so nastale kadarkoli v času, ko je bil pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.

 

Glede na to, da prosilec v pritožbi izpostavlja, da pri dokumentaciji pod št. od 1 do 4 ni prejel poslanih povpraševanj zavezanca in ponudb ponudnikov oziroma elektronskih sporočil o tem, pri dokumentaciji pod št. 5 pa ničesar, je IP najprej ugotavljal, ali pri dokumentaciji od št. 1 do 4 te navedene preostale zahtevane  oziroma sporne informacije (prosilec je namreč v zvezi s tem že prejel določeno dokumentacijo, navedeno v izpodbijanem odgovoru) predstavljajo informacije javnega značaja, kot so opredeljene v prvem odstavku 4.a člena ZDIJZ, pri dokumentaciji pod št. 5 pa dodatno poleg tega tudi, ali je zavezanec prosilcu dolžan posredovati kakšen dokument v zvezi s tem oziroma kateri. Dokumentacija pod št. od 1 do 4 se nanaša na povpraševanja zavezanca s področja varnosti in zdravja pri delu oziroma požarne varnosti, dokumentacija pod št. 5 pa na predmetni plačili družbi KOVA.

 

Pri poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava (torej tudi pri zavezancu v obravnavani zadevi) so informacije javnega značaja le tiste informacije, ki jih ZDIJZ primeroma navaja v prvem odstavku 4.a člena:

–    informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ter sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek;

–    informacija o vrsti zastopnika oziroma članstvu v poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora, informacija o višini dogovorjenega ali izplačanega prejemka ali bonitete člana poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika poslovnega subjekta, člana nadzornega organa in informacija v zvezi z zaposlitvijo ali imenovanjem navedenih oseb, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev in meril za zaposlitev ali imenovanje.

 

Na podlagi drugega odstavka 4.a člena ZDIJZ je informacija javnega značaja pri teh poslovnih subjektih tudi informacija, ki je nastala na podlagi teh pravnih poslov oziroma je z njimi neposredno povezana, če je, ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena tega zakona (izjeme od prostega dostopa), za njeno razkritje podan prevladujoči javni interes iz drugega odstavka 6. člena tega zakona.

 

Pri tem pa 6.a člen ZDIJZ v prvem odstavku določa, da se ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena tega zakona (ki taksativno našteva izjeme za zavrnitev dostopa do informacij javnega značaja), dostop do zahtevane informacije javnega značaja poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava dovoli, če gre za osnovne podatke o sklenjenih pravnih poslih iz prve alineje prvega odstavka 4.a člena tega zakona, in sicer za podatke o vrsti posla, pogodbenem partnerju, pogodbeni vrednosti in višini posameznih izplačil, datumu in trajanju posla ter enake podatke iz aneksa k pogodbam.

 

V skladu s četrtim odstavkom 6.a člena ZDIJZ lahko gospodarske družbe iz prve alineje drugega odstavka 1.a člena tega zakona, v katerih je delež oseb javnega prava v osnovnem kapitalu, posamično ali skupaj, 100 % (torej tudi zavezanec v obravnavanem primeru), zavrnejo dostop do osnovnih podatkov o poslih iz prvega odstavka tega člena, če izkažejo, da bi razkritje huje škodovalo njihovemu konkurenčnemu položaju na trgu (razen kolikor ti predstavljajo podatke, ki se jih spletno objavlja na podlagi četrtega odstavka 10.a člena tega zakona, tj. datum transakcije, znesek in valuta transakcije, namen plačila ter račun, naziv ali firmo in sedež prejemnika v dobro, razen če je prejemnik fizična oseba).

 

Zavezanec v izpodbijanem odgovoru v ničemer ne utemeljuje, da bi razkritje huje škodovalo njegovemu konkurenčnemu položaju na trgu, informacije iz prve alineje prvega odstavka 4.a člena ZDIJZ oziroma prvega odstavka 6.a člena pa so tako absolutno javne (tj. osnovni podatki o vrsti posla, o pogodbenem partnerju, pogodbeni vrednosti in višini posameznih plačil, o datumu in trajanju posla), torej za te po določbah ZDIJZ ni mogoče uveljavljati oziroma ugotoviti obstoja nobene izjeme, ki bi preprečevala dostop do teh podatkov. V obravnavani zadevi zavezanec torej ne more uspešno ugovarjati posredovanju dokumentov, ki predstavljajo osnovne podatke o sklenjenem pravnem poslu (pri oddanem oziroma sklenjenem naročilu gre za informacije iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na razpolaganje s premoženjem oziroma izdatke zavezanca), četudi se pri tem sklicuje, da gre za dokumente iz internega postopka, torej četudi se v bistvu po vsebini sklicuje na izjemo iz 11. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ (dostop se zavrne, če se zahteva nanaša na podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo zavezanca, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa).

 

Dokumentacija pod št. 5 se nanaša na predmetni plačili družbi KOVA, torej na razpolaganje s premoženjem zavezanca oziroma na njegove izdatke, kar predstavlja informacije javnega značaja iz prve alineje prvega odstavka 4.a člena ZDIJZ (obe predmetni transakciji sta razvidni v okviru Supervizorja na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije in v okviru dostopa do informacij javnega značaja o transakcijah v breme registriranih zavezancev v skladu z ZDIJZ na spletni strani UJP, pri čemer so objavljeni podatki o višini, datumu in namenu transakcije; glej četrti odstavek 10.a člena ZDIJZ). Ker po pritožbenih navedbah zavezanec prosilcu ni posredoval nobene dokumentacije glede teh plačil, je IP odločil, da je zavezanec prosilcu v zvezi z izdanimi naročili dolžan posredovati računa št. 2014-403417 z dne 17. 10. 2014 za plačilo v višini 8.699,82 EUR in št. 2015-501039 z dne 21. 4. 2015 za plačilo v višini 8.344,80 EUR, katerih izdajatelj je družba KOVA, naslovnik pa zavezanec in ki se nanašata na predmetni plačili družbi KOVA. Glede na to, da sta bili predmetni plačili že izvedeni oziroma za njiju izdana tudi računa, iz katerih so razvidni osnovni podatki o pravnih poslih oziroma izdatkih zavezanca v smislu prvega odstavka 6.a člena ZDIJZ (na kakšen posel oziroma naziv izdelka se nanaša zaračunani znesek, pogodbeni partner, datum in znesek računa), je zavezanec dolžan omogočiti prosilcu dostop do teh računov.

 

Na navedenih računih ni informacij, glede katerih bi (tudi izven okvira absolutno javnih podatkov) obstajala katera izmed izjem po prvem odstavku 6. členu ZDIJZ, saj gre za podatke o izdajatelju in naslovniku računa (ki sta pravni osebi) in za osnovne podatke o samem računu (številka, datum, kraj, valuta, znesek) oziroma za absolutno javne podatke po 6.a členu ZDIJZ (vrsta posla, pogodbeni partner, znesek itd.). Zaradi javne narave teh podatkov IP kot organ druge stopnje pred razkritjem računov tudi ni povabil (v smislu stranske udeležbe) v postopek družbe KOVA. IP še ugotavlja, da je kot podpisnica omenjenih računov navedena direktorica družbe KOVA, ki je kot takšna tudi vpisana in javno objavljena v poslovnem registru na spletni strani AJPES, prav tako pa je na spletni strani družbe KOVA v okviru njenih kontaktov javno objavljeno ime in priimek osebe, ki je računa sestavila, tako da pri tem ne gre za t. i. varovane osebne podatke, ki bi jih bilo treba prekriti. Zato je zavezanec dolžan razkriti navedena računa v celoti.

 

Glede ostalih še spornih zahtevanih informacij (v preostalem delu dokumentacije pod št. 5 (tj. razen omenjenih računov) in ostale dokumentacije pod št. od 1 do 4, navedene v pritožbi) pa IP ugotavlja, da ni razvidno, da bi pri njih šlo za informacije javnega značaja, upoštevajoč pri tem tudi to, da gre pri poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava (torej tudi pri tem zavezancu) za zoženo definicijo informacije javnega značaja (za razliko od informacije javnega značaja pri drugih organih, npr. državnih organih, organih lokalnih skupnosti, javnih agencijah in skladih itd.), ki posledično ne pomeni posredovanja vsakršnega dokumenta v zvezi z njihovim poslovanjem, ampak le v omejenem obsegu. Zato v obravnavani zadevi po mnenju IP poslana povpraševanja zavezanca ne predstavljajo informacije javnega značaja v smislu prve alineje prvega odstavka 4.a člena (in tudi ne prvega odstavka 6.a člena) ZDIJZ, ki se nanaša na informacije (le) iz sklenjenega pravnega posla. Poslano povpraševanje namreč (še) ne pomeni, da je do sklenitve pravnega posla o razpolaganju s premoženjem zavezanca oziroma do izdatkov le-tega tudi dejansko prišlo (točno) v obsegu poslanega povpraševanja, kar smiselno enako velja tudi v primeru (le) prejetih ponudb. Pri tem tudi ni pomemben način prejetja ponudb (v pisni obliki na naslov zavezanca, v elektronski obliki na elektronski naslov pri zavezancu ali po telefaksu), niti (samo) datum in čas prejetja le-teh ter poročila in študije iz opravljenih storitev ipd. ne predstavljajo osnovnih podatkov o sklenjenem pravnem poslu oziroma izdatku zavezanca.

 

Po omenjenem drugem odstavku 4.a člena ZDIJZ je informacija javnega značaja pri teh poslovnih subjektih sicer tudi informacija, ki je nastala na podlagi teh pravnih poslov oziroma je z njimi neposredno povezana, če je za njeno razkritje podan prevladujoči javni interes iz drugega odstavka 6. člena tega zakona. Vendar niti iz zahteve niti iz pritožbe ni razvidno, da bi prosilec za razkritje v prejšnjem odstavku navedenih informacij sploh uveljavljal in posledično tudi utemeljil obstoj prevladujočega javnega interesa iz drugega odstavka 6. člena ZDIJZ, tega pa ne ugotavlja niti IP. V skladu s pravno teorijo in prakso je javni interes namreč podan takrat, ko se informacija nanaša na širši krog ljudi, oziroma ko gre npr. za vprašanje javnega zdravja, javne varnosti, za vprašanje, pomembno za širšo javno razpravo ipd. Iz teh zahtevanih informacij pa na podlagi navedb prosilca oziroma spisne dokumentacije slednje ni razvidno. Ne glede na navedeno pa glede razpisne dokumentacije (torej razpisne dokumentacije kot take, ne pa poslanih povpraševanj) IP tudi nima razlogov za dvom, da zavezanec z njo ne razpolaga in da je zato ne more posredovati prosilcu, prosilec pa tega argumentirano niti ne izpodbija. Podobno tudi glede zapisnikov o usposabljanju in izdanih potrdil glede dokumentacije pod št. 3, očitno ni sporno, da zavezanec z njimi ne razpolaga, ker je naročilo še v izvajanju, kar v pritožbi sam prosilec šteje za sprejemljivo.

 

Na podlagi vpogleda v predložene dokumente je IP tako ugotovil, da je zavezanec glede dela dokumentacije pod št. 5 (osnovni podatki iz prvega odstavka 6.a člena ZDIJZ glede predmetnih plačil družbi KOVA) zmotno presodil listinske dokaze, oziroma da je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen napačen sklep glede dejanskega stanja ter posledično napačno uporabil pravni predpis, na podlagi katerega je bilo odločeno o zadevi, tj. ZDIJZ, saj prosilcu ni posredoval nobenih informacij javnega značaja, kot izhajajo iz prvega odstavka 4.a oziroma 6.a člena ZDIJZ, in zahtevi prosilca ni vsaj delno ugodil tudi v tem delu (prvi odstavek 22. člena ZDIJZ). Zato je IP, na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP, izpodbijani odgovor v delu, ki se nanaša na omenjeni del dokumentacije pod št. 5, odpravil ter sam rešil zadevo in odločil, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe, tj. da je zavezanec prosilcu dolžan omogočiti dostop do tam navedenih računov.

 

V preostalem delu, tj. glede preostale dokumentacije pod št. 5 (tj. razen navedenih računov) ter ostale sporne v pritožbi povzete dokumentacije pod št. od 1 do 4, glede katere je zavezanec dostop zavrnil, pa je IP pritožbo, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP, zavrnil kot neutemeljeno, kot to izhaja iz 2. točke izreka te odločbe, saj je ugotovil, da je zavezanec pravilno odločil, da pri teh zahtevanih informacijah (povpraševanjih, ponudbah oziroma datumu in času prejetja le-teh, študijah iz opravljenih storitev ipd.) ne gre za informacije javnega značaja v smislu prvega (ali tudi drugega) odstavka 4.a člena oziroma prvega odstavka 6.a člena ZDIJZ.

 

Na podlagi petega odstavka 213. člena ZUP, ki se smiselno uporablja tudi za odločbo o pritožbi (prvi odstavek 254. člena ZUP), se v izreku odloči tudi o tem, ali so nastali stroški postopka. IP je ugotovil, da v tem postopku posebni stroški niso nastali, zato je odločil, kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.

 

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZeIP-J) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Jelka Kovačič, univ. dipl. prav.,

svetovalka Informacijskega pooblaščenca

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka