Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 05.04.2011
Naslov: Herba medica d.o.o. - Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave
Številka: 090-68/2011/1
Kategorija: Ali je organ zavezanec?
Status: Zavrnjeno


POVZETEK
Prosilec je zahteval fotokopijo celotnega poročila laboratorija in komisije senzoričnih ocenjevalcev v zvezi s testom čajev, ki je bil objavljen v potrošniški reviji VIP. Pooblaščenec je ugotovil, da organ ni zavezanec, saj zahtevane informacije ne predstavljajo informacije javnega značaja. Organ je namreč zavezanec le v okviru opravljanja javne službe izdajanja potrošniške revije, nima pa podeljene koncesije za opravljanje javne službe opravljanja testov. Organ zato teste opravlja s pomočjo lastnih sredstev ali pa rezultate testov povzema od drugih potrošniških organizacij. Sami testi zato niso informacije javnega značaja.


ODLOČBA
Številka: 090-68/2011/1
Datum: 06. 04. 2011

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) po informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar  izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/2005, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/2006 - UPB2, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ) in 3. odstavka 255. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - UPB2, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi Herba medica d.o.o., Preserska cesta 5, 1235 Radomlje (v nadaljevanju prosilec), ki ga zastopa Odvetniška pisarna Zdolšek, Miklošičeva 5, 1001 Ljubljana, z dne 14. 01. 2011 zaradi molka organa Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave, Frankopanska ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MIPOR), izdaja naslednjo


O D L O Č B O:

1.    Pritožba prosilca se zavrne. 

2.    V  postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

O b r a z l o ž i t e v:

Prosilec je na MIPOR dne 14. 12. 2011 vložil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, v kateri je zahteval fotokopijo ali elektronski zapis celotnega poročila laboratorija, ki je ugotavljal in meril prisotnost ostankov pesticidov v čaju, ter fotokopijo ali elektronski zapis poročila komisije senzoričnih ocenjevalcev, vse v zvezi z VIP-ovim testom metinih in »zimskih« čajev, ki je bil objavljen v potrošniški reviji VIP št. 12/2010.

MIPOR je dne 23. 12. 2010 prosilcu odgovoril, da mu zahtevane dokumentacije ne more posredovati, saj ne gre za informacije javnega značaja. MIPOR namreč testiranja izdelkov in storitev ne opravlja v okviru opravljanja javne službe. Kot javno službo opravlja le izdajanje potrošniške revije, ne pa tudi samo testiranje.

Prosilec se je dne 14. 1. 2011 pritožil Informacijskemu pooblaščencu in v pritožbi navedel, da je MIPOR zavezanec za posredovanje zahtevanih informacij, saj te sodijo v javno službo, ki jo MIPOR opravlja na podlagi podeljene koncesije.

Pooblaščenec je z namenom ugotovitve, ali je MIPOR zavezanec za posredovanje zahtevanih informacij, za natančnejša pojasnila pozval tako MIPOR kot tudi Urad RS za varstvo potrošnikov (UVP), ki je v imenu države MIPOR podelil koncesijo za izdajanje revije za potrošnike.

MIPOR je Pooblaščencu podal pojasnilo dne 26. 1. 2011, v katerem je pojasnil, da mu je podeljena koncesija zgolj za izdajanje revije, ne pa tudi za samo opravljanje testov. Navedeno je MIPOR dodatno dokazoval še z dopisom, ki ga je dne 4. 3. 2011 posredoval Pooblaščencu in mu priložil vmesno letno finančno poročilo o izvajanju javne službe na področju izdajanja revije s področja varstva potrošnikov za leto 2010.

UVP je Pooblaščencu pojasnila podal najprej 18. 2. 2011 in navedel, da bo bolj natančne informacije lahko podal po 28. 2. 2011, ko bo prejel vmesno vsebinsko in vmesno finančno poročilo MIPOR, kateremu bodo priloženi tudi originalni računi. Dodatna pojasnila je UVP posredoval Pooblaščencu dne 5. 4. 2011.

Pritožba ni utemeljena.
Subjekti, ki so po prvem odstavku 1. člena ZDIJZ zavezani za posredovanje informacij javnega značaja, so državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Skladno z namenom pravne ureditve dostopa do informacij javnega značaja (zagotovitev javnosti in odprtosti delovanja javnih organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja) je ZDIJZ omejen na subjekte, ki so del javnega sektorja v širšem smislu. Zajema torej vse subjekte, ki kakorkoli izvršujejo javnopravne naloge, bodisi, da gre za javni sektor v ožjem pomenu (državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi) ali pa gre za nosilce javnih pooblastil, izvajalce javnih služb in druge osebe javnega prava. ZDIJZ za vse skupine zavezancev uporablja generičen pojem »organ«.

Pooblaščenec ugotavlja, da je organ kot inštitut pravna oseba zasebnega prava, ki bi lahko bila zavezanec, če bi izvajala javno službo, imela javno pooblastilo oz. bi opravljala kakšno od oblastnih funkcij.

Kot pravilno v svoji pritožbi ugotavlja prosilec, se v skladu z določbami 66. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZVPot) dejavnosti svetovanja potrošnikom, obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter primerjalno ocenjevanje blaga in storitev opravljajo kot javna služba. V skladu z določbami 68. člena ZVPot lahko javno službo na področju varstva potrošnikov na podlagi koncesije opravljajo potrošniške organizacije, vpisane v register pri Uradu za varstvo potrošnikov, in strokovne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička in ki izvajajo posamezne strokovne in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov. Vlada RS je v letu 2002 sprejela koncesijski akt, katerega predmet je izdajanje revije za potrošnike z okvirno vsebino: tematika s področja varstva potrošnikov, rezultati primerjalnih testov kakovosti izdelkov in storitev, tematika pravnih institutov in zakonodaje, ki zadeva potrošnikov pravice, pravne razlage in drugo (Uredba o izvajanju javne službe na področju izdajanja revije s področja varstva potrošnikov, Ur. l. RS, št. 93/2002, v nadaljevanju Uredba). Objavljanje rezultatov primerjalnih testov v slovenski reviji za potrošnike VIP je torej javna služba, ki jo zagotavlja država v okviru podeljene koncesije. Vlada je na podlagi navedene Uredbe v letu 2003 podelila koncesijo potrošniški organizaciji – MIPOR, koncesijska pogodba pa je bila leta 2008 podaljšana za 5 let.

Ob pregledu celotne predložene dokumentacije pa je Pooblaščenec ugotovil, da so držijo navedbe MIPOR, da ima z Vlado RS podpisano koncesijsko pogodbo zgolj za izdajanje revije s področja varstva potrošnikov, nima pa podeljene koncesije oz. ne opravljajo javne službe izvajanja testiranja kakovosti proizvodov. Koncesija za izvajanje primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev, ki je »samostojna« koncesija, namreč še ni bila podeljena. Kot izhaja iz 2. člena navedene koncesijske pogodbe, ki opredeljuje vsebino koncesije, le-ta sicer zajema tudi rezultate primerjalnih testov kakovosti izdelkov in storitev, vendar pa ne določa, da mora MIPOR izvajati primerjalne teste. MIPOR (oz. uredništvo revije VIP) sam določa, rezultate katerih testov bo objavil, objavi pa lahko npr. tudi primerjalne teste drugih potrošniških organizacij.

Prav tako je Pooblaščenec ob pregledu 5. člena koncesijske pogodbe ugotovil, da stroški testiranja ne sodijo med upravičene stroške, ki jih koncedent priznava koncesionarju. Navedeno potrjuje tudi vmesno letno finančno poročilo MIPOR. Prav tako pa je navedeno potrdil UVP, ki zastopa Vlado RS pri sklepanju koncesijske pogodbe z MIPOR, z dopisom Pooblaščencu z dne 5. 4. 2011, v katerem izrecno navaja, da pri pregledu tako vmesnega vsebinskega poročila kot tudi vmesnega finančnega poročila za leto 2010, niso ugotovili, da bi MIPOR v okviru podeljene koncesije in izplačane koncesnine iz javnih sredstev opravil tudi konkretno testiranje čajev.

Glede na vse navedeno, Pooblaščenec ugotavlja, da MIPOR ne opravlja javne službe testiranja blaga in izdelkov, zaradi česar glede zahtevanih dokumentov ni zavezanec po ZDIJZ.

Ker je Pooblaščenec ugotovil, da MIPOR ni zavezanec za posredovanje v konkretnem primeru zahtevanih informacij v smislu prvega odstavka 1. člena ZDIJZ, se tudi ni spuščal v ugotavljanje dejanskega stanja (t.j. ugotavljanje (ne)obstoja zahtevanih dokumentov) in presojo drugih procesnih ali materialnopravnih vprašanj, ki so sicer pomembna za odločitev o dostopu do informacij javnega značaja. Pri odločanju o tej pritožbi je namreč primarnega pomena vprašanje, ali je MIPOR sploh zavezanec po ZDIJZ.

Molk organa se v skladu s 4. odstavkom 222. člena ZUP šteje kot odločba, s katero je zahteva prosilca zavrnjena. Pooblaščenec je na podlagi 3. odstavka 255. člena ZUP sam odločil o zahtevi prosilca in na podlagi razlogov, ki so razvidni iz obrazložitve predmetne  odločbe, zahtevo prosilca v celoti zavrnil, iz česar izhaja, da pritožba zaradi molka ni utemeljena.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa lahko prosilec sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


Postopek vodila:
Maja Lubarda                                                          
svetovalka pooblaščenca                        
                                                  
Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.
pooblaščenka