Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 17.04.2019
Naslov: Eko plus d.o.o. - JP Komunala Cerknica d.o.o.
Številka: 090-50/2019
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Javna naročila
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

V obravnavani zadevi je organ zavrnil dostop do končnega poročila z datumi dostav zabojnikov ter številkami čipov po posameznih odjemnih mestih, ker z dokumenti ne razpolaga. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da organ nedvomno ne razpolaga z dokumenti, ki so predmet zahteve prosilca. Organ je pojasnil, kašne so bile pogodbene obveznosti po pogodbi št. 18/2015, med katerimi ni »posredovanja končnega poročila z datumi dostav zabojnikov in številkami čipov po posameznih odjemnih mestih«. Slednje je z vpogledom v dokumente ugotovil tudi IP, saj »čipiranje« zabojnikov ni posebej opredeljeno kot del storitve. IP zato ni mogel slediti navedbam prosilca, da bi zahtevani dokumenti morali obstajati zaradi navedene reference. Referenca predvideva dve možnosti, transponder (čip) in nalepka, in v konkretnem primeru je organ pojasnil, so bili zabojniki označeni z nalepkami.   Če torej izbrani izvajalec niti po ponudbi niti po pogodbi ni bil dolžan »čipirati« zabojnikov, ni mogoče pričakovati, da bi organ razpolagal s podatki o čipih. IP je še poudaril, da so za sam postopek dostopa do informacij javnega značaja povsem nerelevantne pritožbene navedbe glede domnevno nepravilnega ravnanja organa v postopku potrjevanja referenc, kar ne more biti predmet obravnave v postopku presoje dostopa do zahtevane informacije javnega značaja. IP se nima pristojnosti spuščati v delo organa oziroma v način vodenja postopkov javnega naročanja oz. v izdajo dokumentov v tej zvezi. Predmet presoje IP je vezan zgolj na ugotavljanje, ali organ z zahtevanimi dokumenti razpolaga in če predstavljajo informacijo javnega značaja. Druge okoliščine, ki so vezane na postopke, v okviru katerih so zahtevani dokumenti nastali ali bi morali nastati, za presojo po ZDIJZ niso relevantne. IP je pritožbo prosilca zavrnil.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-50/2019/4

Datum: 17. 4. 2019

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odst. 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ), 1. odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi z dne 15. 2. 2019, Eko plusa d.o.o., Vrtna ulica 14, 3220 Štore, ki ga zastopa ………(dalje prosilec), zoper odločbo z dne 26. 1. 2019, št.: 0025919, Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica (dalje organ), v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

 

O D L O Č B O:

 

  1. Pritožba prosilca se zavrne.
  1. Zahteva prosilca za povrnitev stroškov se zavrne.
  1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

Prosilec je dne 22. 1. 2019 po elektronski poti na organ vložil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer je navedel, da je v zahtevku za dostop do informacij javnega značaja z dne 12. 12. 2018 v tretji alineji zahteval končno poročilo z datumi dostav zabojnikov ter številkami čipov po posameznih odjemnih mestih. Na podlagi opravljenega vpogleda ugotavlja, da mu ni bil omogočen dostop do omenjenih podatkov. Prosi, da se mu v zakonskem roku uredi dostop do teh podatkov preko navadne ali pa elektronske pošte. Prosilec je še navedel, da prosi za končno poročilo z datumi dostav zabojnikov ter številkami čipov po posameznih odjemnih mestih.

 

Organ je z odločbo z dne 29. 1. 2019, št. 0025919 zahtevo prosilca zavrnil in odločil, da posebni stroški niso nastali. V obrazložitvi je organ navedel, da je iz vsebine vloge prosilca razvidno, da prosilec podaja novo zahtevo za dostop do informacije javnega značaja, ki se nanaša na posredovanje končnega poročila z datumi dostav zabojnikov ter številkami čipov po posameznih odjemnih mestih. Organ je ugotovil, da niso kumulativno izpolnjeni vsi trije osnovni kriteriji, da se lahko govori o obstoju informacije javnega značaja. Z zahtevano informacijo namreč organ ne razpolaga, informacija pa se tudi ne nahaja v materializirani ali nematerializirani obliki. Organ je poudaril, da ne razpolaga z informacijo, ki jo zahteva prosilec, oziroma ne razpolaga niti s podatki, ki bi omogočali sestavo končnega poročila z datumi dostav zabojnikov ter številkami čipov po posameznih odjemnih mestih. Ob tem je organ dodal, da v zvezi s poslom, ki ga je izvedla družba Eku Lux d.o.o. (po Pogodbi št. 18/2015 z dne 18.8.2015, ki je bila sklenjena med JP Komunala Cerknica d.o.o. in EKO LUX d.o.o.) in na katerega se nanaša prosilčeva zahteva za dostop do informacije javnega značaja, ni šlo nikoli za zbiranje podatkov, ki jih zahteva prosilec. Glede na vse zgoraj navedeno je naslovni organ odločil, kot je razvidno iz 1. točke izreka te odločbe in zahtevo prosilca za dostop do zahtevane informacije javnega značaja, ki se nanaša na končno poročilo z datumi dostav zabojnikov ter številkami čipov po posameznih odjemnih mestih, zavrnil, saj zahtevana informacija ne obstaja in organ z njo ne razpolaga. Organ je še pojasnil, da je bila prosilcu v povezavi z njegovo zahtevo, ki je predmet obravnave s to odločbo, že izdana odločba organa, št. 0001219 z dne 3. 1. 2019, na podlagi katere se je zahtevi prosilca Eko plus d.o.o. z dne 12.122018, za dostop do informacije javnega značaja, ki je povezana s pogodbo 18/2015 z dne 24.8.2015 za storitev distribucije zabojnikov, delno ugodilo tako, da se je prosilcu razen v delu, ki se nanaša na osebne podatke, ki so se izločili iz zaprošenih dokumentov, omogočila seznanitev z zahtevano informacijo javnega značaja, ki se je nanašala na vse dokumente, ki so bili kakorkoli povezani s pogodbo 18/2015 z dne 24.8.2015 za storitev distribucije zabojnikov. Z drugimi dokumenti in podatki pa organ ne razpolaga, zato jih prosilcu ne more posredovati. Posebni stroški niso nastali.

 

Prosilec je vložil pritožbo z dne 15. 2. 2019, v kateri je uvodoma pojasnil ozadje in dejansko stanje predmetne zadeve. Prosilec je navedel, da je Komunala Slovenska Bistrica v letu 2018 razpisala javno naročilo po odprtem postopku za »Dobavo in distribucijo posod za papir in mešane komunalne odpadke«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št JN007281/2018-E01. Na javnem naročilu je bil izbran ponudnik podjetje Eko Lux d.o.o. Kot ena izmed referenc oddanega javnega naročila, ki je predstavljala ključen kriterij za izbiro prijavljenih ponudb, je bil tudi pogoj že izvedene storitve, in sicer: dobava novih zabojnikov, distribucija zabojnikov na gospodinjstev ter opremljanje zabojnikov z identifikacijo (vstavljanje čipov v zabojnike). Podjetje Eko lux d.o.o. se je v dokaz navedene reference sklicevalo na pogodbo, ki jo je sklenilo z organom, in sicer pogodbo št. 18/2015. Po prepričanju prosilca je podjetje Eko Lux d.o.o. po pogodbi 18/2015 je podjetje navajalo kot referenco, ki jo je potrdil naslovni organ, izvedlo le razdeljevanje zabojnikov, ne pa tudi vstavljanje čipov v zabojnike in dobave novih zabojnikov. Navedeno izhaja iz 1. člena pogodbe št.  18/2015, ki opredeljuje predmet pogodbe. Upoštevaje 1. člen pogodbe 18/2015 prosilec ugotavlja, da je predmet pogodbe »razvoz zabojnikov po Občini Cerknica in Loška dolina«. Iz navedenega izhaja, da podjetje Eko Lux po pogodbi št. 18/2015, ki jo navaja v referenci, ni dobavilo novih zabojnikov ter ni opremilo novih zabojnikov s čipi. Zaradi navedenih domnev prosilca, se je le-ta obrnil na organ ter z zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja želel prejeti podatke, ki bi izkazovali, da je referenca utemeljena, torej da je podjetje Eko Lux d.o.o. izvedlo poleg distribucije zabojnikov tudi dobavo novih zabojnikov ter opremo novih zabojnikov s čipi. Organ je prosilcu odgovoril, da mu tovrstnih informacij ne more posredovati, saj z njimi ne razpolaga, ker naj ne bi obstajale, zaradi česar je zahtevo prosilca za do informacij javnega značaja zavrnil. Odgovor organa v obliki zgoraj navedene izpodbijane odločbe, s katerim zavrača zahtevo prosilca, je tako dodaten indic, da v kolikor takšni podatki ne obstajajo, tudi storitev dobava novih zabojnikov in storitve opremljanja novih zabojnikov s čipi, ki je bila zahtevana v referenci, sploh ni bila izvedena. V nasprotnem primeru bi o izvedeni storitvi, torej opremljanja zabojnikov s čipi, definitivno obstajali zapisi, ki bi služili kot dokaz o izvedeni storitvi, le-te pa bi organ prosilcu kot informacijo javnega značaja lahko posredoval. Nadalje vzbuja sum prirejanja dokumentacije za javni razpis datumsko neravnovesje med izvedeno storitvijo ter izdanim računom s strani Eko Lux d.o.o. Datum izdaje računa je namreč 29.10.2015, iz "Potrdila referenčnega naročnika", ki ga je potrdil naslovni organ, pa izhaja, da je izvajalec storitev začel opravljati dne 25.10.2015. To pomeni, da naj bi podjetje Eko Lux d.o.o. v obdobju od 25.10.2015 do 29.10.2015 (ko je že bil izdan račun) distribuiralo 3443 zabojnikov, kar je po prepričanju prosilca skrajno nemogoče ter nadaljnja okoliščina, ki nakazuje na prirejanje reference. Presečni datum za veljavno referenco, s katero se je podjetje Eko Lux d.o.o. prijavilo na javni razpis, je bil namreč 18.10.2015, saj je Komunala Slovenska Bistrica zahtevala referenčne posle, ki niso starejši od 18.10.2015. V vsakem primeru pa se je distribucija zabojnikov gotovo pričela pred 25.10.2015, upoštevaje datum, ko je bila sklenjena oz. podpisana pogodba št. 18/2015. V odločbi organa št. 0025919 z dne 29.1.2019, se tako organ sklicuje na neobstoj podatkov, oziroma, da organ ne razpolaga s podatki, ki bi omogočali sestavo končnega poročila z datumi dostav zabojnikov ter številkami čipov po posameznih odjemnih mestih, kar je v nasprotju z zahtevo naslovnega organa, ki je ob pridobivanju ponudb zahteval »Končno poročilo o stanju in bazi podatkov«, torej bi moral organ razpolagati vsaj s podatki o datumih dostav zabojnikov po posameznih dnevih, kar je osnovni podatek za planiranje razdeljevanja zabojnikov. Vse navedeno po prepričanju prosilca izkazuje prirejanje reference na javnem razpisu, ki jo je potrdil tudi organ, kot to izhaja iz »Potrdila referenčnega naročnika«, v katerem organ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je ponudnik Eko Lux d.o.o., v obdobju od 25.10.2015 do 1.1.2016, izvedel dostavo zabojnikov opremljenih z identifikacijo (transponder, nalepka), predmet pogodbe pa je v tem potrdilu opredeljen kot ponudnikova storitev dobave, distribucije in opreme posode za identifikacijo v količini najmanj 4500 posod. Skladno z vsem navedenim torej prosilec vlaga predmetno pritožbo, s katero želi dostop do informacij javnega značaja, ki so bile zavrnjene z odločbo naslovnega organa št. 0025919, z dne 29.1.2019, kajti kot opisano zgoraj, morajo ti podatki ob predpostavki, da je bila storitev izvedena v obsegu, kot jo potrjuje tudi naslovni organ, zavoljo reference obstajati. V nasprotnem primeru gre za ponarejanje oziroma prirejanje reference v smislu doseganja pogojev javnega razpisa, kar lahko predstavlja protipravno in kaznivo ravnanje bodisi podjetja Eko Lux d.o.o., bodisi organa. Glede na vse navedeno prosilec predlaga, da pritožbeni organ predmetni pritožbi ugodi in organu naloži posredovanje zahtevanih podatkov, tj. posredovanje končnega poročila z datumi dostav zabojnikov in številkami čipov po posameznih odjemnih mestih. Zaradi izpostavljenih sumov prirejanja dokumentacije in protipravnega ravnanja, prosilec nadalje predlaga, da zaradi zagotavljanja integritete in verodostojnosti posredovanih podatkov, organu naloži, da naj prosilcu omogoči dostop do končnega poročila v tabelarični elektronski obliki, kjer bo razvidno, kdaj so bile storjene zadnje spremembe tabele. Podatki, ki jih zahteva prosilec, so namreč v tovrstnih podobnih primerih sestavljeni v obliki tabelaričnih poročil, ki so v excel ali podobnem formatu, ki omogoča izvoz/ uvoz v ERP. V primeru organa tovrstna elektronska baza oziroma poročilo nedvomno mora obstajati, saj je to edini način, da lahko organ uvozi podatke o razdeljenih zabojnikih v svoj informacijski sistem. V kolikor temu ne bi bilo tako, bi to v praksi pomenilo, da bi moral naslovni organ ročno pretipkati naslove in podatke o vseh razdeljenih zabojnikih, kar pa je seveda v praksi nemogoče oz. neizvedljivo za nemoteno redno poslovanje in izvajanje dejavnosti, s katero se ukvarja organ. Poleg navedenega prosilec pritožbenemu organu predlaga, da organu naloži v vse stroške tega postopka v roku 8 dni, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne do poteka paricijskega roka dalje do izpolnitve obveznosti.

 

Organ je z dopisom z dne 25. 2. 2019 posredoval pritožbo prosilca s prilogami v odločanje IP. Pri tem je ugotovil, da je pritožba dovoljena, pravočasna in vložena s strani upravičene osebe. Organ je ob tem ponovno pojasnil, da s končnim poročilom z datumi dostav zabojnikov ter številkami čipov po posameznih odjemnih mestih, ne razpolaga. V poslu, ki ga je izvedla družba Eku Lux d.o.o. (po Pogodbi št. 18/2015 z dne 18.8.2015, ki je bila sklenjena med JP Komunalo Cerknica d.o.o. in Eko lux d.o.o.) in na katerega se nanaša prosilčeva zahteva za dostop do informacije javnega značaja, ni šlo nikoli za opremljanje zabojnikov s čipi po posameznih odjemnih mestih niti za zbiranje podatkov, ki jih zahteva prosilec. Glede pritožbenih navedb pa je organ dodal, da se številne navedbe prosilca sploh ne nanašajo na utemeljevanje utemeljenosti pritožbe, ampak prosilec z njimi podaja očitke in cilja na domnevno nepravilno ravnanje organa v postopku potrjevanja referenc družbi Eko lux d.o.o., kar pa samo po sebi ne more biti predmet obravnave v postopku presoje upravičenosti dostopa do zahtevane informacije javnega značaja. Tako so med drugim popolnoma ne relevantne pritožbene navedbe o tem: da je podjetje Eko lux d.o.o. po pogodbi, ki jo je podjetje navajalo kot referenco, ki jo je potrdil organ izvedlo le razdeljevanje zabojnikov, ne pa tudi vstavljanje čipov v zabojnike in dobave novih zabojnikov in da naj bi bil podan sum prirejanja dokumentacije za javni razpis.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. čl. ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

V konkretni zadevi ni sporno, da je organ zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po 1. členu ZDIJZ, prav tako ni sporno, da zahtevane informacije sodijo v delovno področje organa. Sporno pa je vprašanje, ali organ z zahtevanimi informacijami razpolaga. Organ je zahtevo prosilca namreč zavrnil iz razloga, ker z zahtevanimi informacijami ne razpolaga. Pritožba prosilca pa sicer izhaja iz domneve, da bi organ z zahtevanimi informacijami moral razpolagati, ob predpostavki, da je bila storitev izvedena v obsegu, kot jo je organ potrdil v »Potrdilu referenčnega naročnika«.

 

IP je zato v konkretnem postopku primarno ugotavljal, ali je pri zahtevanih informacijah izpolnjen kriterij materializirane oblike v skladu z opredelitvijo informacije javnega značaja po 4. členu ZDIJZ. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so namreč dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oziroma vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo.

 

Z namenom popolne ugotovitve dejanskega stanja je IP dne 11. 4. 2019 pozval organ k dodatnemu pojasnilu, da dodatno, bolj natančno pojasni oz. posreduje dokumente, in sicer:

»- Iz predložene dokumentacije izhaja, da se zahteva prosilca nanaša na dokumentacijo v zvezi s sklenitvijo pogodbe št. 18/2015 s podjetjem Eko Lux d.o.o., ki je bila sklenjena na podlagi povabila k oddaji ponudb za "Razvoz zabojnikov po Občini Cerknica in Loška dolina". Iz obrazca »specifikacija« izhaja, da je morala ponudba oz. cena vsebovati med drugim tudi »končno poročilo o stanju in bazi podatkov«, saj bi bila sicer ponudba nepopolna in bi bila izločena. V tej zvezi je IP pozval organ, da pojasni, ali razpolaga z navedenimi dokumenti oz. ali jih je morda že posredoval IP ter ali navedena dokumentacija ustreza zahtevi prosilca, da želi prejeti »končno poročilo z datumi dostav zabojnikov ter številkami čipov po posameznih odjemnih mestih«. 

- V potrdilu referenčnega naročnika z dne 13.11.2018, ki ga je organ izdal družbi Eko lux d.o.o., je navedeno, da je bilo izvedeno »dostava zabojnikov opremljenih z identifikacijo (transponder, nalepka) – distribucija«. IP je zaprosil za pojasnilo, ali se »transponder« lahko razume kot »čip« ter iz katere dokumentacije navedeno izhaja?«

 

Organ je dne 11. 4. 2019 odgovoril, da skladno z zahtevo podaja naslednja pojasnila, in sicer:

Kot odgovor na prvo vprašanje je organ pojasnil, da je bil s »končnim poročilom o stanju in bazi podatkov« prosilec že seznanjen na podlagi prve odločbe o dostopu do informacij javnega značaja z dne 3.1.2019, ki je bila tudi posredovana IP (skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo). To poročilo se nanaša na excel tabelo, ki je bila torej predmet prej citirane odločbe o dostopu do informacij javnega značaja in prikazuje podatke o zamenjanih zabojnikih. Glede drugega vprašanja, ali navedena dokumentacija ustreza zahtevi prosilca, da želi prejeti »končno poročilo z datumi dostav zabojnikov ter številkami čipov po posameznih odjemnih mestih« pa je organ pojasnil, da se to poročilo po njegovem mnenju ne nanaša na zahtevo prosilca, saj je slednji kljub dejstvu, da mu je bil omogočen dostop do tega dokumenta, podal novo zahtevo, ki se je nanašala na »končno poročilo z datumi dostav zabojnikov ter številkami čipov po posameznih odjemnih mestih«. Z navedenim in dodatno zahtevanim dokumentom pa organ ne razpolaga. Organ torej ne razpolaga z informacijo, ki jo zahteva prosilec, oziroma ne razpolaga niti s podatki, ki bi omogočali sestavo končnega poročila z datumi dostav zabojnikov ter številkami čipov po posameznih odjemnih mestih. K navedenemu je organ dodal, da v zvezi s poslom, ki ga je izvedla družba Eko Lux d.o.o. (po Pogodbi št. 18/2015 z dne 18.8.2015, ki je bila sklenjena med JP Komunala Cerknica d.o.o. in Eko lux d.o.o.) in na katerega se nanaša prosilčeva zahteva za dostop do informacije javnega značaja, ni šlo nikoli za opremljanje zabojnikov s čipi po posameznih odjemnih mestih niti za zbiranje podatkov, ki jih zahteva prosilec. Glede vprašanja, ali se »transponder« lahko razume kot »čip« ter iz katere dokumentacije navedeno izhaja, glede na to, da je bilo v potrdilu referenčnega naročnika z dne 13.11.2018, ki ga je organ izdal družbi Eko lux d.o.o., navedeno, da je bilo izvedeno »dostava zabojnikov opremljenih z identifikacijo (transponder, nalepka) – distribucija«, je organ pojasnil, da je v zvezi z referenco transponder verjetno res mišljen kot čip, vendar je bila v referenci navedena tudi nalepka (transponder, nalepka ). Organ je navedel, da so bili zabojniki, ki jih je distribuirala družba Eko Lux d.o.o., opremljeni z identifikacijsko nalepko in ne s čipom.

 

IP ugotavlja, da so predmet presoje dokumenti v zvezi s pogodbo št. 18/2015, sklenjeno med JP Komunala Cerknica d.o.o. in podjetjem Eko Lux d.o.o., na podlagi povabila k oddaji ponudbe po postopku zbiranja ponudb v skladu z zakonom o javnem naročanju. V povabilu k ponudbi je navedeno, da morajo ponudniki predložiti ponudbo na predloženih obrazcih, v katerem je navedeno kot predmet javnega naročila »Razvoz zabojnikov po Občini Cerknica in Loška dolina«, in sicer: dostava zabojnikov s količino, dostava in zamenjava zabojnikov s količino, popis stanja s količino. Ob tem je dodano, da mora cena vsebovati: popis stanja in ureditev baze podatkov, razdeljevanje in sestavljanje zabojnikov na terenu, ureditev zelenega telefona – o poteku distribucije in končno poročilo o stanju in bazi podatkov. Z vpogledom v pogodbo št. 18/2015, sklenjeno med JP Komunala Cerknica d.o.o. in podjetjem Eko Lux d.o.o., IP ugotavlja, da je prav tako predmet pogodbe »storitev – razvoz zabojnikov po Občini Cerknica in Loška dolina«. Nadalje je IP vpogledal tudi v predloženo excel tabelo, ki je bila predmet presoje v odločbi organa št. 001219 z dne 3.1.2019 in v kateri so navedeni naslovi strank s podatki o zabojnikih, kar po pojasnilu organa ustreza zahtevi povabila k oddaji ponudbe, da je kot predmet naročila ponudnik dolžan izdelati »končno poročilo o stanju in bazi podatkov«.

 

IP na podlagi vpogleda v zgoraj navedene dokumente in na podlagi pojasnila organa ugotavlja, da organ nedvomno ne razpolaga z dokumenti, ki so predmet zahteve prosilca. Organ je pojasnil, kašne so bile pogodbene obveznosti po pogodbi št. 18/2015, med katerimi ni »posredovanja končnega poročila z datumi dostav zabojnikov in številkami čipov po posameznih odjemnih mestih«. Slednje je z vpogledom v zgoraj navedene dokumente ugotovil tudi IP. Če torej izbrani izvajalec niti po ponudbi niti po pogodbi ni bil dolžan »čipirati« zabojnikov, ni mogoče pričakovati, da bi organ razpolagal s podatki o čipih. Kot je organ pojasnil imajo zabojniki identifikacijske nalepke, ne pa čipov. Res je, da je bilo v potrdilu referenčnega naročnika z dne 13.11.2018, ki ga je organ izdal družbi Eko lux d.o.o., navedeno, da je bilo izvedeno »dostava zabojnikov opremljenih z identifikacijo (transponder, nalepka) – distribucija«, iz katerega obstaja možnost, da je izvajalec »identificiral« zabojnike bodisi s transponderji, kar po pojasnilu organa pomeni čip, ali pa z nalepkami, vendar pa z vpogledom v samo pogodbo št. 18/2015 o izvedbi storitve, IP ugotavlja, da »čipiranje« zabojnikov ni posebej opredeljeno kot del storitve, zato ni mogoče slediti navedbam prosilca, da bi zahtevani dokumenti morali obstajati zaradi navedene reference. Referenca predvideva dve možnosti, transponder (čip) in nalepka, in v konkretnem primeru je organ pojasnil, so bili zabojniki označeni z nalepkami.

 

Glede na navedeno IP ne vidi utemeljenega razloga, da organu ne bi verjel. Dvom o obstoju zahtevanih dokumentov je izrazil tudi prosilec v pritožbi, ko tudi sam ugotavlja, da »upoštevaje 1. člen pogodbe 18/2015, po kateri je predmet pogodbe »razvoz zabojnikov po Občini Cerknica in Loška dolina«, izhaja, da podjetje Eko Lux d.o.o. po pogodbi št. 18/2015, ki jo navaja v referenci, ni dobavilo novih zabojnikov ter ni opremilo novih zabojnikov s čipi«. Kot pravilno opozarja organ pri odstopu pritožbe, pa so za sam postopek dostopa do informacij javnega značaja povsem nerelevantne pritožbene navedbe glede domnevno nepravilnega ravnanja organa v postopku potrjevanja referenc družbi Eko lux d.o.o., kar ne more biti predmet obravnave v postopku presoje dostopa do zahtevane informacije javnega značaja. IP se nima pristojnosti spuščati v delo organa oziroma v način vodenja postopkov javnega naročanja oz. v izdajo dokumentov v tej zvezi. Predmet presoje IP je vezan zgolj na ugotavljanje, ali organ z zahtevanimi dokumenti razpolaga in če predstavljajo informacijo javnega značaja. Druge okoliščine, ki so vezane na postopke, v okviru katerih so zahtevani dokumenti nastali ali bi morali nastati, za presojo po ZDIJZ niso relevantne. Povedano drugače, tudi če bi bilo npr. v postopku po ZDIJZ nesporno ugotovljeno, da organu obstoj določenega dokumenta nalaga zakon, pa bi se pri ugotavljanju materialne resnice izkazalo, da organ zaradi določenih razlogov z dokumentom ne razpolaga, IP nima pristojnosti, da bi organu naložil »izdelavo« dokumenta, temveč bi IP lahko zgolj ugotovil, da organ kljub zakonski obveznosti z dokumentom ne razpolaga. Zato IP tudi ni sledil predlogu prosilca v pritožbi, da zaradi izpostavljenih sumov prirejanja dokumentacije in protipravnega ravnanja ter zaradi zagotavljanja integritete in verodostojnosti posredovanih podatkov, organu naloži, da naj prosilcu omogoči dostop do končnega poročila v tabelarični elektronski obliki, kjer bo razvidno, kdaj so bile storjene zadnje spremembe tabele. Kot rečeno, tovrstno »ugotavljanje« ni predmet presoje postopka po ZDIJZ, poleg tega pa prosilec v pritožbi ne more razširjati svoje zahteve, zaradi česar se IP do navedenega ni dolžan opredeliti.

 

Ker organ z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga, zavezanci pa so v skladu z ZDIJZ dolžni omogočiti dostop samo do že obstoječih informacij ter niso dolžni ustvariti novega dokumenta, zbirati informacij, opravljati raziskav ali analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca, je IP pritožbo prosilca na podlagi 1. odst. 248. čl. ZUP, kot neutemeljeno zavrnil in potrdil odločitev organa.

 

V skladu s 113. členom ZUP krije stroške upravnega postopka tisti, na čigar zahtevo se je postopek začel. Navedeni člen določa, da gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče, izvedence, tolmače, ogled, pravno zastopanje, oglase, prihod, izgubo dohodka, strokovno pomoč, odškodnina za škodo, ki nastane pri ogledu ipd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Upoštevaje navedeno je prosilec dolžan sam kriti stroške postopka, zato se njegova zahteva za povrnitev stroškov zavrne, kot izhaja iz druge točke izreka te odločbe.

 

V tem postopku posebni stroški niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami - ZUT-UPB3) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:.

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

Postopek vodila:

Alenka Žaucer, univ. dipl. prav.

samostojna svetovalka Pooblaščenca

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka