Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 13.05.2016
Naslov: Društvo za varstvo okolja Bled - Sava Turizem d.d.
Številka: 0902-3/2016
Kategorija: Ali je organ zavezanec?, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

V obravnavani zadevi  je prosilec zahteval, da mu Sava Turizem d.d. posreduje kopijo pogodbe in drugih dokumentov, sklenjenih med družbo Sava Hoteli Bled in najemnikom MZ – Marič šport in turizem s.p. oziroma Inter Games Bled, v zvezi z oddajo oziroma najemom zemljišča 1192/3 k.o. Želeče. Sava Turizem d.d. je zahtevo prosilca zavrnila z obrazložitvijo, da upoštevajoč določila ZDIJZ ne spada med zavezance za posredovanje informacij javnega značaja. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da podjetje Sava Turizem d.d. ni vpisano v register zavezancev, prav tako v register ni vpisano podjetje Sava d.d.  V okviru ugotavljanja zavezanosti je IP ugotovil, da osebe javnega prava (neposredno ali posredno) na dan vložitve zahteve nimajo vpisanega večinskega deleža kapitala v družbah Sava Turizem d.d. in Sava d.d. Večinski delničar Sava Turizma d.d. je Sava d.d. (99.05% lastništva), med tem ko imajo v družbi Sava d.d. osebe pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava skupaj v lasti približno 40% delnic, nedvomno pa jih nimajo več kot 50 %, kar pomeni, da družba Sava Turizem d.d. v času presoje ni zavezanka za dostop do informacij javnega značaja po ZDIJZ.  IP se zaradi navedenega ni spuščal v presojo, ali zahtevana informacija izpolnjuje pogoje za informacijo javnega značaja po 4.a členu ZDIJZ, niti se ni opredeljeval do obstoja javnega interesa, v smislu navedb prosilca, da gre za upravljanje z javnim dobrim, saj za tovrstno presojo IP nima pravne podlage. IP je ob tem dodal, da navedena odločitev ne pomeni, da zahtevana informacija delno ali v celoti ne sodi med informacije javnega značaja pri organu, ki je zavezanec za dostop do informacij javnega značaja (npr. občina), če seveda organ z informacijo razpolaga.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 0902-3/2016/9

Datum: 13. 5. 2016

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odst. 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ), 1. odst. 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi Društva za varstvo okolja Bled, Mlinska cesta 3, 4260 Bled, ki ga zastopa , z dne 7. 3. 2016 (dalje prosilec), zoper odgovor z dne 7.3.2016, družbe Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Primož Kozina, Zoisova 1, 4000 Kranj (dalje Sava Turizem d.d.), v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

 

 

 

O D L O Č B O:

 

 

1.     Pritožba prosilca se zavrne.

 

2.     V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

 

Prosilec je z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja z dne 4. 3. 2016 zahteval, da mu Sava Turizem d.d. posreduje (po elektronski pošti ali na naslov društva) kopijo pogodbe in drugih dokumentov, sklenjenih med družbo Sava Hoteli Bled in najemnikom MZ – Marič šport in turizem s.p. oziroma Inter Games Bled, Kidričeva 10c, 4260 Bled, v zvezi z oddajo oziroma najemom zemljišča 1192/3 k.o. Želeče. Ob tem je prosilec navedel, da je zemljišče, kjer je plaža, v lasti občine Bled, sama plaža pa je bila zgrajena v okviru prenove veslaškega centra tudi z evropskimi sredstvi. Območje se nahaja v 15 metrskem obvodnem pasu, ki se po zakonu o vodah šteje za javno dobro. Ker gre za javno dobro in občinsko zemljišče prosilec meni, da je Sava Turizem d.d. dolžna posredovati zahtevano dokumentacijo.

 

Sava Turizem d.d. je preko odvetnika po elektronski pošti dne 7. 3. 2016 zahtevo prosilca zavrnila z obrazložitvijo, da upoštevajoč določila ZDIJZ ne spada med zavezance za posredovanje informacij javnega značaja. Posledično je zahtevo za dostop do pogodbe zavrnila in prosilca napotila na upravno enoto oziroma na Občino Bled.

 

Prosilec je dne 7. 3. 2016 pri IP vložil pritožbo, v kateri je navedel, da se ne strinja z odgovorom Sava Turizma d.d. Gre za zemljišče v lasti Občine Bled, ki se nahaja neposredno ob obali Blejskega jezera, v varovalnem 15m pasu in ga je Občina Bled oddala podjetju Sava Turizem d.d., ta pa naprej podjetju oz. s.p. MZ – Marič šport in turizem s.p. oziroma Inter Games Bled, Kidričeva 10c, 4260 Bled. Prosilec je navedel, da je podjetje Sava Turizem d.d. oziroma matično podjetje Sava d.d. praktično v državni lasti oziroma pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP odločitev preizkusil v delih, v katerih jo prosilec izpodbija in v mejah njegovih pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa je preizkusil, ali ni v postopku na prvi stopnji prišlo do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen materialni zakon.

 

ZDIJZ ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (1. odst. člena ZDIJZ), in tudi postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava pod neposrednim ali posrednim prevladujočim vplivom, posamično ali skupaj, Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava (1. odst. 1.a člena ZDIJZ). Po izrecni določbi 1. al. 2. odst. 1.a člena je prevladujoč vpliv zagotovljen, kadar Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS), samoupravne lokalne skupnosti ali druge osebe javnega prava, posamično ali skupaj v gospodarski družbi, neposredno ali posredno prek druge gospodarske družbe ali druge pravne osebe zasebnega prava, lahko izvajajo prevladujoč vpliv na podlagi: - večinskega deleža vpisanega kapitala ali - imajo pravico nadzora večine ali - lahko imenujejo več kot polovico članov poslovodnega ali nadzornega organa. Pristojna organizacija za javnopravne evidence in storitve, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja plačilni promet (v nadaljnjem besedilu: AJPES), je v skladu s 1. odst. 3.b člena ZDIJZ in 23. člena ZDIJZ-C dne 17. 10. 2014 vzpostavila, in od takrat naprej vodi, javni register zavezancev (v nadaljnjem besedilu: register zavezancev), v katerega se vpišejo tisti zavezanci iz 1. al. 2. odst. 1.a ZDIJZ, pri katerih se prevladujoč vpliv izvaja neposredno ali posredno preko druge gospodarske družbe na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala. Na podlagi 4. odst. 3.b člena ZDIJZ v povezavi s 1. odst. 3.c člena tega zakona so zavezanci v register vpisani in iz njega izbrisani neposredno na podlagi podatkov iz: - sodnega in poslovnega registra Slovenije;  - centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev;  - drugih uradnih evidenc.

 

IP ugotavlja, da podjetje Sava Turizem d.d. ni vpisano v register zavezancev, prav tako v register ni vpisano podjetje Sava d.d. Če je pravna oseba vpisana v register, velja domneva, da je zavezanec. Če v register ni vpisana, to sicer še ne pomeni, da subjekt ne sodi med zavezance po ZDIJZ. Ugotavljanje zavezanosti je namreč sestavni del postopka z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Prosilec je v pritožbi zatrjeval, da Sava Turizem d.d. in njeno matično podjetje Sava d.d. sodita med osebe pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, vendar navedene trditve ni izkazal. IP je z namenom ugotovitve resničnega dejanskega stanja vpogledal v delniško knjigo za družbi Sava Turizem d.d. in Sava d.d. Ugotovil je, da osebe javnega prava (neposredno ali posredno) na dan vložitve zahteve dne 4.3.2016 nimajo vpisanega večinskega deleža kapitala v družbah Sava Turizem d.d. in Sava d.d. Večinski delničar Sava Turizma d.d. je Sava d.d. (99.05% lastništva), med tem ko imajo v družbi Sava d.d. osebe pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava skupaj v lasti približno 40% delnic[1], nedvomno pa jih nimajo več kot 50 %. Ker je k eni delnici pripisan en glas[2], osebe javnega prava tudi nimajo pravice nadzora večine. Iz statuta družbe Sava d.d. z dne 29. 4. 2014 nadalje izhaja, da ima družba dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom. Uprava ima najmanj dva člana. O številu članov uprave s posebnim aktom odloči nadzorni svet. Nadzorni svet šteje 9 (devet) članov. Nadzorni svet izvoli skupščina delničarjev z navadno večino oddanih glasov (5. člen statuta). Navedeno pomeni, da je imenovanje članov poslovodnega in nadzornega odbora vezano na kapitalski delež oziroma glasovalne pravice delničarjev, glede katerih je IP ugotovil, da v času presoje, osebe javnega prava nad družbo Sava d.d., ki je večinski lastnik družbe Sava Turizem d.d. ne morejo izvajati prevladujočega vpliva, kot ga predvideva 1. al. 2. odst. 1.a člena ZDIJZ, zato Sava Turizem d.d. ni zavezanec po tem zakonu kot gospodarska družba pod prevladujočim vplivom.

 

Ker družba Sava Turizem d.d. v času presoje ni zavezanka za dostop do informacij javnega značaja po ZDIJZ, se IP ni spuščal v presojo, ali zahtevana informacija izpolnjuje pogoje za informacijo javnega značaja po 4.a členu ZDIJZ, niti se ni opredeljeval do obstoja javnega interesa, v smislu navedb prosilca, da gre za upravljanje z javnim dobrim, saj za tovrstno presojo IP nima pravne podlage. IP ob tem dodaja, da navedena odločitev ne pomeni, da zahtevana informacija delno ali v celoti ne sodi med informacije javnega značaja pri organu, ki je zavezanec za dostop do informacij javnega značaja (npr. občina), če seveda organ z informacijo razpolaga.

 

IP posledično ugotavlja, da je prosilec zahteval informacijo javnega značaja od subjekta, ki v času vložitve zahteve prosilca, ni zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po 1. členu ZDIJZ, niti ni zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po 1.a členu ZDIJZ, zato je pritožba prosilca neutemeljena in jo je IP, na podlagi 1. odst. 248. člena ZUP, zavrnil kot to izhaja iz 1. tč izreka te odločbe. V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami - ZUT-UPB3) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:.

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Alenka Žaucer, univ. dipl. prav.

svetovalka informacijske pooblaščenke

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 

 


[1] http://www.sava.si/odnosi-z-delnicarji/lastniska-struktura.html, http://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-nalozb/seznam-nalozb, http://www.kapitalska-druzba.si/upravljanje_s_podjetji/nase_nalozbe, http://www.dutb.eu/si/nalozbene-priloznosti/lastniski-delezi, izpis iz delniške knjige izdajatelja Sava d.d. in Sava Turizem d.d. na dan 4.3.2016.

[2] Statut družbe Sava d.d. z dne 29.4.2014 - www.sava.si/images/pdf/statutsava2014.pdf