Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 11.05.2017
Naslov: Društvo Forum Ormož - Komunalno podjetje Ormož d.o.o.
Številka: 090-95/2017
Kategorija: Ni zahtevana informacija
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Organ je posredoval prosilcu dokumente, ki po mnenju prosilca niso ustrezali njegovi zahtevi, zato je prosilec vložil pritožbo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZDIJZ. O pritožbi je odločil IP v pritožbenem postopku. IP je ugotovil, da je organ posredoval prosilcu dokumente, iz katerih neposredno izhajajo zahtevani podatki o količini predaje mešanih komunalnih odpadkov v zahtevanem obdobju, zato je pritožbo prosilca zavrnil kot neutemeljeno.

 

ODLOČBA:

 

 

Številka: 090-95/2017/3

Datum: 12. 5. 2017

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju: IP) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 - ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP2, 23/14, 50/14, 19/15 – Odl. US, 102/15 in 32/16; v nadaljevanju: ZDIJZ) in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP) o pritožbi Društva forum Ormož, Kerenčičev trg 1, 2270 Ormož, ki ga zastopa Vili Trofenik (v nadaljevanju: prosilec), z dne 24. 4. 2017, zoper odločitev družbe KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož (v nadaljevanju: organ), št. 160-3/2017 z dne 18. 4. 2017, v zadevi dostopa do informacije javnega značaja naslednjo

 

ODLOČBO:

 

1.     Pritožba prosilca z dne 24. 4. 2017 zoper odločitev družbe KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., št. 160-3/2017 z dne 18. 4. 2017 se zavrne.

 

2.     V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

Obrazložitev:

 

Prosilec je z zahtevo z dne 7. 3. 2017 zahteval fotokopijo dokumentov, iz katerih bodo razvidne količine predanih mešanih odpadkov v obdelavo in količine odloženih odpadkov v mesecih januar in februar 2017.

 

Organ je prosilcu, z dopisom št. 160-2/2017 z dne 27. 3. 2017, posredoval tabelo »Količina predanih odpadkov v obdelavo 2017«, iz katere izhajajo podatki o količini mešanih komunalnih odpadkov za mesec januar in februar 2017. Prosilec je zoper ravnanje organa vložil pritožbo z dne 7. 4. 2017, ki jo je IP odstopil organu v preizkus po 245. členu ZUP, z dopisom št. 092-34/2017/3 z dne 11. 4. 2017. Po mnenju prosilca namreč niso bili posredovani zahtevani dokumenti. Organ je nato prosilcu posredoval evidenčne liste ID 3538405, ID 3420722 in ID 3406681, z dopisom št. 160-3/2017 z dne 18. 4. 2017.

 

IP je nato ponovno prejel pritožbo prosilca, ker po njegovem mnenju posredovani evidenčni listi niso ustrezali njegovi zahtevi. Navaja, da niso opremljeni z datumi in po vsebini ne predstavljajo dokumentov o predaji mešanih odpadkov v obdelavo podizvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe v zahtevanem obdobju. Pri tem izpostavlja evidenčni list ID 3420722, ki se ne glede na navedbo »mešani komunalni odpadki«, nanaša na druge frakcije, predane za reciklažo. S tem je želel organ upravičiti prirejeno maso, navedeno v predhodno posredovani tabeli, oziroma prikriva dejanske podatke o obsegu opravljenih storitev, ki jih zaračunava uporabnikom storitev. Slednje po mnenju prosilca potrjuje dopis Centra za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Puconci, z dne 4. 5. 2017, ki ga prilaga dopolnitvi pritožbe. V dopolnitvi pritožbe navaja tudi, da je z namenom prikrivanja podatkov organ zavestno kršil tudi določbe Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih služb varstva okolja in ni posredoval poročila za leto 2016 do 31. 1. 2017.

 

IP je, upoštevajoč določbe 239. člena ZUP in četrtega odstavka 25. člena ZDIJZ, odstopil pritožbo v preizkus organu z dopisom št. 092-39/2017/2 z dne 28. 4. 2017.

 

Organ po prejemu pritožbe ni spremenil svoje odločitve in jo je, z dopisom št. 211-3/2017 z dne 3. 5. 2017, poslal v odločanje IP kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe. V dopisu je organ še navedel, da so na vsakem evidenčnem listu, na hrbtni strani, podatki o predaji odpadkov, kot to določata 25. in 26. člen Uredbe o odpadkih, in da je izvajalec dolžan po veljavni zakonodaji tehtati zbrane mešane komunalne odpadke in o tehtanju izdajati predpisane dokumente.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP kot organ druge stopnje je v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik izpodbija, prvostopenjsko odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen materialni zakon.

 

V obravnavani zadevi se je prosilec pritožil zoper odločitev organa, ker mu po organ ni posredoval zahtevanih informacij. Po določbi četrtega odstavka 25. člena ZDIJZ lahko namreč prosilec zahteva od organa, da mu omogoči seznanitev z informacijo javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi, če meni, da informacija, ki mu je bila posredovana, ni zahtevana informacija, in če po mnenju prosilca niso bili posredovani zahtevani podatki, lahko vloži pritožbo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZDIJZ.

 

IP uvodoma ugotavlja, da v obravnavanem primeru ni sporno, da je organ zavezanec po prvem odstavku 1. člena ZDIJZ kot izvajalec javne službe, sporno je, ali organ z zahtevanimi informacijami razpolaga oziroma ali so izpolnjeni vsi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni kumulativno za obstoj informacije javnega značaja.

 

Informacija javnega značaja je na podlagi določb 4. člena ZDIJZ informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Iz navedenega izhaja, da iz definicije informacije javnega značaja izhajajo trije osnovni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni kumulativno, in sicer:

1. informacija mora izvirati iz delovnega področja organa,

2. organ mora z njo razpolagati,

3. nahajati se mora v materializirani obliki.

 

Iz določbe prvega odstavka 4. člena v zvezi s prvim odstavkom 1. člena ZDIJZ tako izhaja, da informacijo javnega značaja lahko predstavlja le dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oziroma pridobil in ga še ni posredoval naprej oziroma uničil. Gre za pogoj, ki je v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike« in ga navaja že organ v izpodbijani odločbi. Zavezanci po ZDIJZ so torej dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali ga (ponovno) pridobiti, če z njim v času zahteve ne razpolagajo (več). Zavezanci tako niso dolžni zbirati informacij, opravljati raziskav ali analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca, torej niso dolžni izdelati, predelati ali spremeniti (dograditi) informacij, s katero razpolagajo. Dolžnost posredovanja informacij se tako nanaša le na t.i. »surove« informacije (Komentar Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, dr. Senko Pličanič s soavtorji, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti).

 

V obravnavanem primeru je IP z vpogledom v predmetne evidenčne liste ugotovil, da je organ posredoval prosilcu evidenčne liste za mesec januar in februar 2017 (ID 3538405, ID 3406681 in ID 3420722). Iz posameznega evidenčnega lista izhajajo podatki o količini mešanih komunalnih odpadkov za obdelavo ter datum oddaje in prejema odpadkov (na strani 2 posameznega evidenčnega lista). Iz evidenčnih listov izhaja tudi, da je pošiljatelj odpadkov organ, prevzemnika pa Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci, d.o.o., Puconci, in SALAMON d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve, Ljubljana – Polje.

 

Evidenčni list je v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15; v nadaljevanju: Uredba) listina, s katero imetnik odpadkov in oseba, ki odpadke prevzame, potrdita oddajo in prevzem pošiljke odpadkov (tretja točka 2. člena). Uredba opredeljuje oddajo odpadkov kot oddajo odpadkov v nadaljnje ravnanje z evidenčnim listom (enajsta točka 2. člena). Podrobnejše določbe glede evidenčnega lista obsegata 25. in 26. člen Uredbe. Kot izhaja iz prvega in drugega odstavka 26. člena Uredbe, se evidenčni list izpolni z uporabo informacijskega sistema o ravnanju z odpadki iz 56. člena te uredbe in je veljaven, ko ga s svojim elektronskim podpisom potrdita pošiljatelj odpadkov in prevzemnik odpadkov iz četrtega odstavka 25. člena.

 

IP je nadalje ugotovil, da Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16), ki med drugim določa pravila ravnanja in druge pogoje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču, ureja obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v členu 6. Iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe pa izhaja, da je dokazilo upravljavca centra za ravnanje s komunalnimi odpadki o sprejemu mešanih komunalnih odpadkov veljavni evidenčni list v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

 

IP je tako ugotovil, da je organ posredoval prosilcu dokumente, iz katerih neposredno izhajajo zahtevani podatki o količini predaje mešanih komunalnih odpadkov v zahtevanem obdobju. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za dokumente, ki jih določajo predpisi, in jih ni določil organ sam, zato IP nima razloga dvomiti v navedbe organa, da je posredoval prosilcu dokumente, ki jih je bil dolžan izpolniti v primeru predaje odpadkov v zahtevanem obdobju, prevzemnik odpadkov pa potrditi, torej dokumente, s katerimi razpolaga in se nanašajo na zahtevano prosilca. IP tako tudi nima nobenih razlogov dvomiti, da organ razpolaga še s kakšnimi drugimi dokumenti, ki vsebujejo zahtevane podatke, pa jih ne želi posredovati prosilcu, saj so ravno evidenčni listi tisti, ki morajo v skladu s predpisi izkazovati zahtevane podatke.

 

IP poudarja, da pritožbeni postopek pred IP ne more biti namenjen prisili ustvarjanja ali pridobivanja informacij ali ugotovitvi, da bi določene informacije pri organu morale obstajati. IP je namreč organ, ki je, na podlagi prvega odstavka 2. člena ZInfP, pristojen za odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače kršil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja ter v okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in na njegovi podlagi izdanih predpisov. Zato IP, skladno z načelom zakonitosti, organu ne more naložiti, naj prosilcu posreduje dokumente, s katerimi ne razpolaga.

 

V zvezi s pritožbenimi navedbami prosilca, da želi organ v delu z napačno navedbo na evidenčnem listu ID 3420722 upravičiti prirejeno maso ter da je organ zavestno kršil določbe Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih služb varstva okolja in ni posredoval poročila za leto 2016 v roku, pa IP navaja, da ni pristojen presojati, ali so podatki na dokumentih resnični, in ni pristojen presojati, ali organ ravna v skladu z navedeno uredbo. IP namreč v posameznem postopku po ZDIJZ presoja le, ali zahtevane informacije predstavljajo informacije javnega značaja in ali so javno dostopne (v celoti ali delno).

 

IP je na podlagi navedenih argumentov in pravnih podlag zaključil, da je bil postopek pred odločbo pravilen in da je izpodbijana odločba pravilna in na zakonu utemeljena, pritožba pa neutemeljena, zato jo je na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP zavrnil, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16)  oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč je dopustno sprožiti upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se vloži pri navedenem sodišču neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Nataša Siter, univ.dipl.prav.,

svetovalka IP

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka