Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 22.10.2017
Naslov: Časnik Finance - DUTB
Številka: 090-103/2014/17
Kategorija: Mediji, Odločbe po sodbah Upravnega sodišča, Poslovna skrivnost, Osebni podatek
Status: Odobreno


Sodba Upravnega sodišča

 

POVZETEK:

 

Prosilka je od organa zahtevala dostop do zapisnikov sej upravnega odbora DUTB d. d., ki se nanašajo na izbiro zunanjih svetovalcev. Organ je zahtevo novinarke zavrnil zaradi varstva poslovne skrivnosti. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je organ napačno uporabil določbo 2. tč. 1. odst. 6. člena ZDIJZ, ker v delih zapisnikov, ki jih je zahtevala prosilka ni nobenih podatkov, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, in torej objektivni kriterij za obstoj poslovne skrivnosti ni izpolnjen
 

 

ODLOČBA:

 

 

Številka: 090-103/2014/17

Datum: 23. 10. 2017

 


Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP) izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), ter prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUP), o pritožbi novinarke …, časnik Finance, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prosilka) z dne 3. 4. 2014, zoper odločbo Družbe za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ) z dne 2. 4. 2014, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

 

 

 

O D L O Č B O:

 

 

 

1. Pritožbi prosilke se ugodi in se odločba Družbe za upravljanje terjatev bank z dne 2. 4. 2014 odpravi ter se odloči: Organ je dolžan prosilki v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe poslati fotokopije naslednjih delov dokumentov:

1.1. »Minutes of the 1st meeting of members of the Management Board and Record of discussion of Management Board regarding BAMC«, in sicer:

- besedilo na 1. strani do naslova »Key issues and considerations«;

- besedilo 6. točke na 2. strani in

- besedilo 10. točke na 3. strani ter podpisnik dokumenta;

1.2. »Meeting Minutes from Board Meeting nr 2«, in sicer:

- besedilo na 1. strani besedila do naslova »Also present« ter besedili I. in II. točke;

- besedilo XI. točke z naslovom »Appointment of advisors to support the BAMC« na 4. strani;

- besedilo XVII. točke na 5. strani in podpisnik dokumenta;

1.3. »Meeting Minutes from Board Meeting nr. 3«, in sicer:

- besedilo na 1. strani do naslova »Assistant to the Board of Directors«;

- besedilo I. in II. oddelka, naslov VI. oddelka, naslov pododdelka B. in naslov (prva vrstica) točke B -1. na strani 2;

- besedilo alinej b) in c) na 3. strani v oddelku VI., pododdelku B., točki 1,

- besedilo naslova točke 2. (prva vrstica) in besedilo alineje a) in b) v oddelku VI. pododdelku B. točki 2., vse na strani 3;

- besedilo VIII. oddelka na strani 4;

- naslov oddelka XII., naslov pododdelka B., besedilo 1. točke, razen alineje (1) in besedilo celotnega pododdelka XII. C., na strani 5;

- besedilo uvodnih treh vrstic točke XII. E. na strani 6, vključno z alinejami i) in iii) te točke,

- celotno besedilo oddelkov XIV. in XV. na strani 7,

- besedilo naslova točke XVI., naslova točke B., naslova (prve vrstice) točke 2., besedila v vrstici, ki se začne z a) na strani 7,

- celotno besedilo oddelka XVIII. in podpisnik na strani 8;

1.4. »Meeting Minutes from 4th Board Meeting«, in sicer:

- besedilo do naslova »Assistant to the Board of Directors« in I. in II. točka na stani 1;

- celotno besedilo točke pododdelka VII. C. in VII. D. na strani 4 in besedilo točke 2. pododdelka G. (na strani 4, ki se nadaljuje še na strani 5)

- celotno besedilo pododdelka IX. B. in IX. C na strani 6, besedilo naslova (oz. vrstice) za točko I., ter besedilo celotne 2. točke, ki sledi točki I. na strani 6,

- celotno besedilo v pododdelku XV. B. 4. točke, ter uvodni tekst k tej točki (vrstica nad točko 1.) in naslov točke XV. na strani 8,

- celotno besedilo točke XVII. na strani 8,

- podpisniki na strani 8 in 9;

1.5. »Draft of Meeting Minutes from 5thBoard Meeting«, in sicer:

- besedilo do naslova »Assistant to the Board of Directors« na 1. strani;

- celotno besedilo točk I. in II. na 2. strani,

- celotno besedilo točk IX., X. in XI. na 4. in 5. strani,

- podpisniki dokumenta na 5. strani;

1.6. »Meeting Minutes from 6th Board Meeting«, in sicer:

- besedilo do naslova »Assistant to the Board of Directors« ter I. in II. oddelek na 1. strani;

- besedilo pododdelkov B. in C. pod oddelkom VII. vključno z naslovom tega oddelka na 2. strani;

- besedilo XI. oddelka (Closure of the meeting) na 4. strani in podpisniki dokumenta na 5. strani,

1.7. »Meeting Minutes from 7th Board Meeting«, in sicer:

- besedilo do naslova »Assistant to the Board of Directors« na strani 1;

- besedilo celotnega I. oddelka na strani 2;

- naslov VII. oddelka na strani 2, vrstica pod prvim odstavkom z začetno besedo »Decision:« na strani 3 in celotno besedilo druge alineje pod vrstico »Decision:« v oddelku VII.;

- celotno besedilo IX. oddelka na strani 4,

- celotno besedilo XVI. oddelka in podpisniki na strani 7,

1.8. »Meeting Minutes from BAMC 8th Board Meeting September 10th«, in sicer:

- besedilo do naslova »Assistant to the Board of Directors« na strani 1;

- besedilo celotnego I. oddelka na strani 2;

- naslov oddelka VII. in tretja in četrta okrogla alineja pod tem oddelkom na strani 3;

- naslov oddelka VIII. na strani 3,

- na strani 4, pod vrstico »Decision:« celotno besedilo, ki sledi besedilu »The Board decided to instruct the Audit Committee«, ko se to prvič pojavi, do konca oddelka VII (do točke IX.),

- celotni XIV. oddelek na strani 7 dokumenta,

- celotni XXI. oddelek in podpisnik na strani 9 dokumenta;

1.9. »Meeting Minutes from 9th Board Meeting«, in sicer:

- besedilo na 1. strani do naslova »Assistant to the Board of Directors«;

- besedilo celotnega I. oddelka na str. 2;

- besedilo celotnega X., XI. (str. 4 in 5) in XVI. oddelka (str. 6) ter podpisnika dokumenta na str. 6;

1.10. »Meeting Minutes from 10th Board Meeting«, in sicer:

- besedilo do naslova »Assistant to the Board of Directors« na str. 1;

- besedilo celotnega I. (str.2) in XVI. oddelka in podpisnika dokumenta (str. 5);

- 2. alineja pod »Decisions« v oddelku XV. (vključno z naslovom) na str. 5;

1.11. »Minutes of the Extra Board Meeting, Meeting nr 10, December 10th, 2013«, in sicer:

- celotno besedilo do I. oddelka na str. 1;

- besedilo celotnega I. oddelka na str. 1;

- naslov V. oddelka in celotna 2. točka v oddelku V. pod »Board resolution 2« na str. 2;

- celotno besedilo VI. oddelka na str. 3

- podpisnik dokumenta na str. 4.

 

  1. V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

 

Prosilka je dne 5. 3. 2014 po elektronski pošti na organ naslovila zahtevo za pridobitev zapisnikov sej upravnega odbora od ustanovitve organa dalje.

 

Organ je prosilki 6. 3. 2014 po elektronski pošti odgovoril, da zapisniki štejejo za poslovno skrivnost, njihovo razkritje pa bi lahko ogrozilo osnovni cilj organa, ki je v ohranjanju oziroma optimizaciji prenesenega premoženja.

 

Prosilka se je na odgovor odzvala istega dne in v elektronskem sporočilu zapisala, da zapisnike sej upravnega odbora, iz katerih je razvidno, kako so se dogovarjali o sklenitvi zunanjih svetovalnih pogodb, zahteva na podlagi ZDIJZ. Menila je, da je preveritev, ali so bili svetovalci izbrani transparentno, v interesu javnosti, saj obstajajo indici, da niso bili. Javni interes je upravičevala s stoodstotnim lastništvom organa s strani države.

 

Organ je z odločbo z dne 2. 4. 2014 zahtevo prosilke v celoti zavrnil, zaradi izjeme varstva poslovne skrivnosti po 2. tč. prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Ker je ugotovil, da subjektivni kriterij poslovne skrivnosti ni izpolnjen (ker poslovne skrivnosti ni določil s posebnim pisnim sklepom), se je skliceval na objektivni kriterij po drugem odstavku 39. člena ZDIJZ, vendar izpolnjenosti objektivnega kriterija ni utemeljil. Pavšalno je zatrdil, da zapisniki sej upravnega odbora vsebujejo tudi vsebine, katerih razkritje bi očitno povzročilo občutno škodo, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, kar naj bi še posebej veljalo za razprave v zvezi s sklepanjem svetovalnih pogodb z zunanjimi svetovalci. Ti naj bi svojo ponudbeno dokumentacijo sami določili za poslovno skrivnost oziroma z oznako »strogo zaupno«. Organ je dodal, da je postopek izbire potekal zakonito, pregledno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

 

Prosilka se v pritožbi z dne 3. 4. 2014 ni strinjala z odločbo organa z dne 2. 4. 2014, ker prevlada javni interes na posredni porabi davkoplačevalskega denarja – po zapisnikih bi namreč lahko preverila, kako (ne)transparentno je tekel postopek izbire zunanjih svetovalcev, saj o transparentnosti, glede na odgovore organa, dvomi.

 

IP je po prejemu pravočasne in dovoljene pritožbe, ki jo je vložila prosilka kot upravičena oseba, organ pozval, da mu posreduje zapisnike sej upravnega odbora in dokumentacijo, iz katere izhaja, da so informacije iz zapisnikov označene kot poslovna skrivnost. Po podaljšanju roka za posredovanje dokumentacije je IP od organa prejel zapisnike 13 sej upravnega odbora organa, ki so nastali v obdobju od 7. 3. 2013 do 9. 1. 2014 (ang. »Minutes from Board Meeting« oz. »Meeting Minutes« oz. »Minutes of Board Meeting«) in Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti z dne 18. 3. 2014.

 

IP je dne 15. 7. 2014 izdal odločbo št. 090-103/2014/6, s katero je zahtevi prosilke ugodil in organu naložil posredovanje 12 zapisnikov v delu, v katerem se nanašajo na zunanje svetovalce oziroma druge izvajalce. Organ je zoper navedeno odločbi IP vložil tožbo, Upravno sodišče pa je s sodbo opr. št. I U 1288/2014-25 z dne 22. 2. 2017 odločbo št. 090-103/2014/6 z dne 15. 7. 2014 odpravilo in zadevo vrnilo IP v ponovni postopek. Sodišče je odločbo odpravilo, saj je bil izrek v nasprotju z obrazložitvijo, med IP in organom pa ostaja sporno tudi vprašanje, kaj je prosilka v svoji zahtevi za dostop do informacij javnega značaja sploh zahtevala. Sodišče je navedlo, da se mora IP v ponovljenem postopku opredeliti do vprašanja, katere dokumente je prosilka dejansko želela, kot tudi glede posredovanja podatkov za leto 2014 in obstoj poslovne skrivnosti, ter v postopek povabiti osebe, na katere se osebni podatki v zahtevanih zapisnikih sej nanašajo.

 

Pritožba je utemeljena.

 

IP je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP odločbo preizkusil v delu, v katerem jo pritožnica oziroma prosilka izpodbija. Odločbo je preizkusil v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusil, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon. Prosilka izpodbija odločbo organa z dne 2. 4. 2014 v celoti, to je glede zavrnitve njene zahteve po pridobitvi fotokopij zapisnikov sej upravnega odbora organa, v delih, ki se nanašajo na sklepanje zunanjih svetovalnih pogodb. O preostalih delih zapisnikov IP zato ni odločal.

 

IP na tem mestu ugotavlja, da je organ IP posredoval zapisnike 13 sej upravnega odbora organa, ki so nastali v obdobju od 7. 3. 2013 do 9. 1. 2014 (ang. »Minutes from Board Meeting« oz. »Meeting Minutes« oz. »Minutes of Board Meeting«). Iz zahteve prosilke izhaja, da je leta 2014 zahtevala vse zapisnike sej UE iz lanskega leta (tj. leta 2013), iz katerih je razvidno, kako so se dogovarjali o sklenitvi zunanjih svetovalnih pogodb. IP tako najprej ugotavlja, da pride v poštev le 12 od posredovanih 13 zapisnikov, saj je bil en izmed zapisnikov sestavljen leta 2014 in ni predmet zahteve prosilke. IP je skladno z napotilom sodišča, z dopisom št. 090-103/2014/15 prosilko pozval, da se izjasni, ali je želela prejeti zapisnike upravnega odbora DUTB d. d. iz leta 2013 v celoti ali le v tistem delu, ki se nanaša na sklenitev zunanjih svetovalnih pogodb. Prosilka je IP dne 19. 6. 2017 posredovala dopis, v katere je navedla, da želi vpogledati v navedene zapisnike le v tistih delih, ki se nanašajo na sklenitev svetovalnih pogodb z zunanjimi svetovalci.

 

IP zato ugotavlja, da je predmet zahteve prosilke naslednji del dokumentov:

 

1. »Minutes of the 1st meeting of members of the Management Board and Record of discussion of Management Board regarding BAMC«, in sicer:

- besedilo na 1. strani do naslova »Key issues and considerations«;

- besedilo 6. točke na 2. strani in

- besedilo 10. točke na 3. strani ter podpisnik dokumenta;

2. »Meeting Minutes from Board Meeting nr 2«, in sicer:

- besedilo na 1. strani besedila do naslova »Also present« ter besedili I. in II. točke;

- besedilo XI. točke z naslovom »Appointment of advisors to support the BAMC« na 4. strani;

- besedilo XVII. točke na 5. strani in podpisnik dokumenta;

3. »Meeting Minutes from Board Meeting nr. 3«, in sicer:

- besedilo na 1. strani do naslova »Assistant to the Board of Directors«;

- besedilo I. in II. oddelka, naslov VI. oddelka, naslov pododdelka B. in naslov (prva vrstica) točke B -1. na strani 2;

- besedilo alinej b) in c) na 3. strani v oddelku VI., pododdelku B., točki 1,

- besedilo naslova točke 2. (prva vrstica) in besedilo alineje a) in b) v oddelku VI. pododdelku B. točki 2., vse na strani 3;

- besedilo VIII. oddelka na strani 4;

- naslov oddelka XII., naslov pododdelka B., besedilo 1. točke, razen alineje (1) in besedilo celotnega pododdelka XII. C., na strani 5;

- besedilo uvodnih treh vrstic točke XII. E. na strani 6, vključno z alinejami i) in iii) te točke,

- celotno besedilo oddelkov XIV. in XV. na strani 7,

- besedilo naslova točke XVI., naslova točke B., naslova (prve vrstice) točke 2., besedila v vrstici, ki se začne z a) na strani 7,

- celotno besedilo oddelka XVIII. in podpisnik na strani 8;

4. »Meeting Minutes from 4th Board Meeting«, in sicer:

- besedilo do naslova »Assistant to the Board of Directors« in I. in II. točka na stani 1;

- celotno besedilo točke pododdelka VII. C. in VII. D. na strani 4 in besedilo točke 2. pododdelka G. (na strani 4, ki se nadaljuje še na strani 5)

- celotno besedilo pododdelka IX. B. in IX. C na strani 6, besedilo naslova (oz. vrstice) za točko I., ter besedilo celotne 2. točke, ki sledi točki I. na strani 6,

- celotno besedilo v pododdelku XV. B. 4. točke, ter uvodni tekst k tej točki (vrstica nad točko 1.) in naslov točke XV. na strani 8,

- celotno besedilo točke XVII. na strani 8,

- podpisniki na strani 8 in 9;

5. »Draft of Meeting Minutes from 5thBoard Meeting«, in sicer:

- besedilo do naslova »Assistant to the Board of Directors« na 1. strani;

- celotno besedilo točk I. in II. na 2. strani,

- celotno besedilo točk IX., X. in XI. na 4. in 5. strani,

- podpisniki dokumenta na 5. strani;

6. »Meeting Minutes from 6th Board Meeting«, in sicer:

- besedilo do naslova »Assistant to the Board of Directors« ter I. in II. oddelek na 1. strani;

- besedilo pododdelkov B. in C. pod oddelkom VII. vključno z naslovom tega oddelka na 2. strani;

- besedilo XI. oddelka (Closure of the meeting) na 4. strani in podpisniki dokumenta na 5. strani,

7. »Meeting Minutes from 7th Board Meeting«, in sicer:

- besedilo do naslova »Assistant to the Board of Directors« na strani 1;

- besedilo celotnega I. oddelka na strani 2;

- naslov VII. oddelka na strani 2, vrstica pod prvim odstavkom z začetno besedo »Decision:« na strani 3 in celotno besedilo druge alineje pod vrstico »Decision:« v oddelku VII.;

- celotno besedilo IX. oddelka na strani 4,

- celotno besedilo XVI. oddelka in podpisniki na strani 7,

8. »Meeting Minutes from BAMC 8th Board Meeting September 10th«, in sicer:

- besedilo do naslova »Assistant to the Board of Directors« na strani 1;

- besedilo celotnego I. oddelka na strani 2;

- naslov oddelka VII. in tretja in četrta okrogla alineja pod tem oddelkom na strani 3;

- naslov oddelka VIII. na strani 3,

- na strani 4, pod vrstico »Decision:« celotno besedilo, ki sledi besedilu »The Board decided to instruct the Audit Committee«, ko se to prvič pojavi, do konca oddelka VII (do točke IX.),

- celotni XIV. oddelek na strani 7 dokumenta,

- celotni XXI. oddelek in podpisnik na strani 9 dokumenta;

9. »Meeting Minutes from 9th Board Meeting«, in sicer:

- besedilo na 1. strani do naslova »Assistant to the Board of Directors«;

- besedilo celotnega I. oddelka na str. 2;

- besedilo celotnega X., XI. (str. 4 in 5) in XVI. oddelka (str. 6) ter podpisnika dokumenta na str. 6;

10. »Meeting Minutes from 10th Board Meeting«, in sicer:

- besedilo do naslova »Assistant to the Board of Directors« na str. 1;

- besedilo celotnega I. (str.2) in XVI. oddelka in podpisnika dokumenta (str. 5);

- 2. alineja pod »Decisions« v oddelku XV. (vključno z naslovom) na str. 5;

11. »Minutes of the Extra Board Meeting, Meeting nr 10, December 10th, 2013«, in sicer:

- celotno besedilo do I. oddelka na str. 1;

- besedilo celotnega I. oddelka na str. 1;

- naslov V. oddelka in celotna 2. točka v oddelku V. pod »Board resolution 2« na str. 2;

- celotno besedilo VI. oddelka na str. 3

- podpisnik dokumenta na str. 4.

 

Predmet zahteve prosilke so torej zgoraj navedeni deli enajstih dokumentov, kar je potrdila tudi prosilka sama. IP je med posredovanimi dokumenti imel tudi en zapisnik, v katerem ni podatkov o kakršnihkoli zunanjih izvajalcih in en zapisnik, ki sega v leto 2014, in ugotovil, da zaradi navedenih dejstev, navedena zapisnika ne sodita v krog dokumentov, ki jih je zahtevala prosilka. IP je ob obravnavi pritožbe ugotovil, da ni sporno, da je organ zavezanec za dostop do informacij javnega značaja in da zahtevani dokumenti izpolnjujejo vse kriterije za obstoj informacije javnega značaja, da pa je organ napačno uporabil določbe 2. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, na podlagi katerih je prosilki zavrnil dostop do zahtevanih zapisnikov, ter da je ravnal napačno, ker pri odločanju ni uporabil določbe 7. člena ZDIJZ. S tem, ko je ugotovil, da so zapisniki dokumenti, ki so jih drugi poslovni subjekti označili za lastne poslovne skrivnosti, je tudi zmotno ugotovil dejstva.

 

Po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ organ zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. V skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09-UPB3, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZGD-1) za poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom (t. i. subjektivni kriterij). S tem sklepom morajo biti seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost. Ne glede na to, ali so podatki določeni s sklepi, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba (t. i. objektivni kriterij). Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev (tretji odstavek 39. člena ZGD-1).

 

Po ustaljeni praksi IP (na primer odločbi IP št. 090-10/2014/6 z dne 5. 3. 2014, in št. 090-28/2011/17 z dne 4. 9. 2013) in Upravnega sodišča RS (na primer sodbi opr. št. U 32/2008-25 z dne 8. 10. 2008, in opr. št. U 284/2008-35 z dne 27. 5. 2009) je dokazno breme za izpolnjenost subjektivnega in oziroma ali objektivnega kriterija na subjektu, ki poslovno skrivnost zatrjuje. Organ glede samih zapisnikov obstoja subjektivnega kriterija niti ni zatrjeval. Zatrjeval je le, da so poslovni partnerji ponudbeno dokumentacijo označili za poslovno skrivnost, kar pa je povsem irelevanten argument – prosilka je zahtevala zapisnike sej upravnega odbora, iz katerih izhaja, kako se je upravni odbor organa odločal za angažiranje zunanjih izvajalcev (svetovalcev) in njihovo izbiro. Prosilka torej ni zahtevala ponudb zunanjih izvajalcev.

 

IP se je z vpogledom v vseh 13 zapisnikov prepričal, da so v vseh, razen v enem, tudi deli, ki se nanašajo na angažiranje zunanjih izvajalcev, en pa se časovno ne nanaša na zahtevo prosilke; in da noben od teh 11 dokumentov ni označen kot poslovna skrivnost (Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, ki v 3. in 15. alineji 7. člena določa, da podatki, gradiva, ukrepi in postopki, ki se nanašajo na odločanje organov DUTB, ter zapisnike in gradiva upravnega odbora, štejejo za poslovno skrivnost, je bil sprejet šele dne 18. 3. 2014, torej po nastanku zavedenih 12 zapisnikov). V teh zapisnikih tudi ni nobenih gradiv, dokumentov ali podatkov, ki bi jih drugi poslovni subjekti označili za svojo poslovno skrivnost (dejansko v teh zapisnikih sploh ni ponudb, glede katerih je organ v izpodbijani odločbi zatrjeval, da so jih ponudniki označili za svojo poslovno skrivnost).

 

IP je z vpogledom v vseh 11 zapisnikov, ki so predmet presoje, tudi ugotovil, da deli, ki se nanašajo na zunanje svetovalce oziroma druge izvajalce, (torej zahtevani deli zapisnikov, ki jih je IP jasno opredelil v 1. tč. izreka te odločbe), ne predstavljajo poslovne skrivnosti po objektivnem kriteriju. Zapisano namreč ni nič takšnega, kar bi kazalo na najmanjšo možnost nastanka kakršnekoli škode, če bi za te podatke izvedela nepooblaščena oseba, še manj, da bi bila ta škoda potencialno lahko občutna, nikakor pa to ni očitno. Gre zgolj za pogovore in odločitve upravnega odbora, ki kažejo zlasti na modus operandi upravnega odbora pri odločanju za angažiranje zunanjih izvajalcev oziroma svetovalcev in njihovo izbiro (na primer v dokumentu »Minutes of the 1st meeting of members of the Management Board and Record of discussion of Management Board regarding BAMC« upravni odbor v 6. točki zapiše, da je treba identificirati svetovalno družbo, ki bi zagotovila določeno storitev, in da je odbor po nekaj telefonskih klicih kot družbo, ki ima zahtevane kompetence, prepoznal dansko svetovalno družbo). Na določenih mestih je neločljiv del same diskusije tudi razlog za angažma zunanjih svetovalcev oziroma izvajalcev. Ti deli nikakor ne morejo vplivati na položaj organa na trgu, še manj na poslovne subjekte, glede katerih se je upravni odbor pogovarjal in se nanje nanašajo nekatere odločitve o izbiri.

Uvodni in zaključni deli zapisnikov sicer res neposredno ne pomenijo pogovorov oziroma odločitev o izbiri zunanjih izvajalcev, vendar so ti podatki bistveni za zahtevane podatke – kdaj se je upravni odbor pogovarjal o izbiri oziroma kdaj je odločal o zunanjih izvajalcih in kateri člani upravnega odbora so bili prisotni na seji, torej podatek o tem, kdo konkretno je odločal o zunanjih izvajalcih. V vseh dokumentih so navedena tudi imena in priimki članov upravnega odbora in vodilnih oseb organa. Ne glede na to, da gre za njihove osebne podatke, ti niso varovani, saj so bodisi javni na podlagi zakona (ZGD-1) bodisi gre za porabo javnih sredstev (ker so zaposleni pri organu in nastopajo v imenu odločevalcev o (potencialni) porabi javnih sredstev). V dokumentu »Minutes of the 1st meeting of members of the Management Board and Record of discussion of Management Board regarding BAMC«, je na 2. strani v 6. točki, navedeno tudi ime in priimek posameznika (torej njegov osebni podatek, s katerim je določen), ki sicer ni noben od zgoraj navedenih posameznikov, vendar gre za izbiro posameznika, ki je bil kasneje v zvezi z organom prepoznan kot relativno javna osebnost (o njem so veliko poročali mediji) in glede na to, da je bil izbran za opravljanje določenih funkcij in zanje tudi plačan, gre pri odločanju o njegovi izbiri tudi za porabo javnih sredstev. V dokumentu »Meeting Minutes from Board Meeting nr. 3« je na 5. strani v oddelku XII. C. navedeno tudi ime in priimek posameznika, ki sicer ni noben od zgoraj navedenih posameznikov, vendar gre za angažiranje posameznika, ki dejavnost, za katero naj bi ga organ angažiral, opravlja kot registriran samostojni podjetnik posameznik, zato v tej zvezi njegovi osebni podatki niso varovani.

 

IP je ugotovil, da bi organ iz 11 zapisnikov lahko prosilki omogočil seznanitev le z deli, ki jih je zahtevala, kar bi lahko storil s prekritjem preostalih delov, ob smiselni uporabi določbe 7. člena ZDIJZ in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11). IP ob tem poudarja, da se do drugih delov 11 zapisnikov, ki jih prosilka ni zahtevala, v tej odločbi ni opredelil, ker niso bili predmet zahteve, izpodbijane odločbe in pritožbe, zato je odločil le o tistih delih zapisnikov sej upravnega odbora organa, ki so opredeljeni v 1. tč. izreka te odločbe.

 

IP v pritožbeni postopek kot stranskih udeležencev ni pozval fizičnih oseb, saj se osebni podatki fizičnih oseb v javnem sektorju obdelujejo skladno s pravno podlago iz prvega odstavka 9. člena ZVOP-1, ki določa da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Posamezniki tako z vstopom v upravni postopek v njem ne morejo varovati nobene svoje osebne koristi in ne morejo vplivati na način obdelave osebnih podatkov, ki ga predpisuje zakon. Osebne podatke posameznikov je IP razkril skladno z zakonsko podlago iz prve alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, oziroma skladno z določbami ZGD-1, navedene zakonske podlage pa posameznikom ne dajejo nobene možnosti vplivanja na samo odločitev glede obdelave njihovih osebnih podatkov. Posamezniki lahko vstopijo v postopek, kadar imajo pravovarstvno upravičenje, da v določenem postopku varujejo in uveljavijo svoje pravice, torej na podlagi pravnega interesa. Zgolj dejanski interes, ker se v postopku obdelujejo njihovi osebni podatki, ne zadostuje za to, da se posameznikom v upravnem postopku prizna položaj stranskih udeležencev. Pravica do seznanitve z obdelavo osebnih podatkov, kot izhaja iz Direktive 95/46/ES, tudi ni pravica, ki bi jo posameznik varoval z vstopom v upravne postopke v statusu stranskega udeleženca, temveč gre za pravico, ki jo lahko posamezniki varujejo v skladu z določbami ZVOP-1, torej na drugi pravni podlagi. Posameznikom, ki se želijo seznaniti z načinom, obsegom in pravilnostjo obdelave njihovih osebnih podatkov, je zagotovljeno drugo pravno varstvo – in sicer je postopek zagotovljen po 30. in 31. členu ZVOP-1, ki podrobno ureja tudi sam postopek seznanitve. IP zato fizičnih oseb, ki se pojavljajo v zapisnikih organa, v postopek ni pritegnil.  

V skladu z navedenim in na podlagi citiranih pravnih podlag je IP ugotovil, da je organ napačno uporabil pravni predpis (2. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ), na podlagi katerega je odločil o zahtevi prosilke. IP je zato v celoti ugodil pritožbi prosilke in, na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP, odločbo organa odpravil ter sam rešil zadevo, kot to izhaja iz 1. tč. izreka te odločbe.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:                                                                    

mag. Vanja Zrimšek, univ. dipl. prav.,                                      

svetovalka Informacijskega pooblaščenca        

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka