Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 18.05.2016
Naslov: Anuška Delić, novinarka Dela - Ekonomska fakulteta Ljubljana
Številka: 090-112/2015/47
Kategorija: Osebni podatek, Javni uslužbenci, funkcionarji
Status: Delno odobreno


Sodba Upravnega sodišča

 

POVZETEK:

Prosilka je od organa zahtevala dostop do poročil o delu na podlagi avtorskih in/ali podjemnih pogodb, ki jih je organ sklenil z izbranimi profesorji v obdobju od leta 2003 do dneva vložitve zahteve za dostop do informacij javnega značaja. Organ je zahtevo v celoti zavrnil s sklicevanjem, da ne gre za informacijo javnega značaja, saj je z izvajanjem pogodb organ izvajal tržno dejavnost. IP je (po izdaji delne odločbe št. 090-112/2015/12 z dne 7. 9. 2015, v katerem je odločal o dostopu do avtorskih in podjemnih pogodb) po pregledu vseh poročil o delu, ki jih je pridobil od organa, ugotovil, da gre v celoti za informacije z delovnega področja organa. IP je odločil, da je organ dolžan prosilki posredovati v izreku navedena poročila, prekriti pa mora določene varovane osebne podatke, ki ne predstavljajo osebnih podatkov, povezanih z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca ter podatkov, ki so povezani s porabo javnih sredstev.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-112/2015/47

Datum: 18. 5. 2016

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odločba US in 102/15; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/05, 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP)  ter prvega odstavka 220. člena, tretjega odstavka 248. člena in prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07- ZUP-E, 65/08-ZUP-F, 8/10-ZUP-G in 82/13-ZUP-H; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi novinarke Anuške Delić, Delo d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana (v nadaljevanju prosilka) zoper odločbo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. 14-18/15-NM-am z dne 7. 4. 2015, v zadevi odobritve dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

 

 

D O P O L N I L N O   O D L O Č B O:

 

1.     Pritožbi prosilke se delno ugodi in se 1. točka izreka odločbe Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, št. 14-18/15-NM-am z dne 7. 4. 2015 delno odpravi v delu, ki se nanaša na posredovanje elektronskih fotokopij poročil o opravljenem delu na podlagi avtorskih in/ali podjemnih pogodb, ki so bile od vključno 1. 1. 2005 do 10. 3. 2015 sklenjene z red. prof. dr. Maksom Tajnikarjem, red. prof. dr. Markom Hočevarjem, red. prof. dr. Markom Jakličem, red. prof. dr. Metko Tekavčič, red. prof. dr. Rudijem Rozmanom, red. prof. dr. Tanjo Mihalič, red. prof. dr. Andrejem Kovačičem, red. prof. dr. Nevenko Hrovatin, red. prof. dr. Mirkom Gradišarjem, red. prof. dr. Mitjem Čokom, red. prof. dr. Danijelom Pučko, red. prof. dr. Slavko Kavčič in red. prof. dr. Janezom Prašnikarjem ter se odloči:

                         

Organ je dolžan prosilki v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe posredovati v elektronski obliki kopije naslednjih poročil o delu:

 

1.1  za doc. dr. Mitja Čoka:

 

a)     dokument "Seznam prijavljenih študentov" za naslednje:

-       podjemne pogodbe za leto 2011 št. PP02043 4-krat, PP01611 4-krat in PP00968 4-krat;  

-       podjemni pogodbi za leto 2012 št. PP01973 2-krat in PP01484 5-krat;

-       podjemni pogodbi za leto 2013 št. PP01131 2-krat in PP01528 2-krat ter 

-       podjemne pogodbe za leto 2014 št. PP00831, PP01002 3-krat, PP01192 2-krat in PP01428 2-krat; 

pri čemer mora poročilo za pogodbo št. PP01002 z dne 26. 5. 2014 posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Mitje Čoka;

 

b)    dokument "Obračun" za naslednje:

-       avtorski pogodbi za leto 2008 št. AP00950 in AP00708;

-       avtorske pogodbe za leto 2009 št. AP01745, AP01468 in AP02831;

-       avtorske pogodbe za leto 2010 št. AP0113, AP00807, AP03139 in AP00025;

-       avtorsko pogodbo za leto 2011 št. AP00969 ter

-       avtorsko pogodbo za leto 2012 št. AP01155 2-krat;

 

c)     dokument "Obračun pedagoškega dela na izrednem podiplomskem študiju" za avtorsko pogodbo za leto 2012 št. AP00615 na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Mitje Čoka;

 

d)    "Zahtevek za izplačilo avtorske pogodbe" za znanstveno-raziskovalno delo z dne 19. 12. 2007, 15. 12. 2009, 7. 12. 2010, 7. 12. 2010, 27. 5. 2010, 19. 10. 2011, 20. 6. 2011, 21. 3. 2012 in 20. 9. 2012, vse na način, da bo viden le naslovnik, datum, zadeva, vsebina besedila ter v tabeli le "ime in priimek" in "čas opravljanja dela (v času od… do…)" Mitje Čoka.

 

e)     "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na izrednem dodiplomskem študiju" za avtorsko pogodbo za leto 2014 št. AP00595.

 

 

1.2  za prof. dr. Mira/Mirka Gradišarja:

 

a)     dokument "Seznam prijavljenih študentov" za naslednje:

-       podjemne pogodbe za leto 2011 št. PP02052 4-krat, PP01638, PP00985, PP00712 4-krat in PP02757;

-       podjemne pogodbe za leto 2012 št. PP01994 3-krat, PP00898, PP00744 4-krat in PP00128 5-krat;

-       podjemne pogodbe za leto 2013 št. PP02102, PP00169, PP00718 5-krat in PP01555 6-krat;

-       podjemne pogodbe za leto 2014 št. PP00113 3-krat, PP00260, PP00447, PP00604 2-krat, PP01007 in PP01441 2-krat ter 

-       podjemno pogodbo za leto 2015 št. PP00147,

pri čemer mora poročila za pogodbe št. PP02052 z dne 5. 9. 2011, 29. 8. 2011 in 8. 9. 2011, PP01638, PP00985, PP00712 z dne 22. 3. 2011, PP02757, PP01994 z dne 27. 8. 2012 in 14. 6. 2012, PP00898, PP00744 z dne 10. 4. 2012, 6. 2. 2012 in 31. 1. 2012, PP00128 z dne 26. 1. 2012, 16. 1. 2012 in 20. 1. 2012, PP00260, PP00604 z dne 4. 4. 2014, PP01007, PP01441 z dne 25. 8. 2014, PP00169, PP00718 z dne 8. 4. 2013, 23. 4. 2013 in 5. 2. 2013, PP01555 z dne 26. 8. 2013, 24. 6. 2013 in 23. 4. 2013, PP00113 z dne 23. 4.2013 in PP00147 posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Mira/Mirka Gradišarja;

 

b)    Poročilo v obliki tabele za izpit z dne 6. 7. 2012 za podjemno pogodbo št. PP01994 na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Mira/Mirka Gradišarja; 

 

c)     dokument "Obračun" za naslednje:

-       avtorsko pogodbo za leto 2007  št. AP01903;

-       avtorsko pogodbo za leto 2009 št. AP00824;

-       podjemno pogodbo za leto 2009 št. PP00826;

-       avtorsko pogodbo za leto 2010 št. AP03037;

-       podjemno pogodbo za leto 2011 št. PP00358 ter

-       avtorsko pogodbo za leto 2012 št. AP02894;

 

d)    dokument "Obračun pedagoškega dela na izrednem podiplomskem študiju" za naslednje:

-       avtorske pogodbe za leto 2010 št. AP00813, AP00558 in AP03037; 

-       podjemne pogodbe za leto 2010 št. PP00814, PP00559 in PP03039;

-       avtorski pogodbi za leto 2011 št. AP00711 2-krat in AP02758;

-       podjemni pogodbi za leto 2011 št. PP00712 2-krat in PP02757;

-       avtorski pogodbi za leto 2012 št. AP00743 in AP02894;

-       podjemni pogodbi za leto 2012 št. PP00744 in PP02895;

-       podjemno pogodbo za leto 2013 št. PP00169 ter

-       avtorsko pogodbo za leto 2013 št. AP02806, 

pri čemer mora poročila za pogodbe št. AP00558, PP00559, AP00711 in PP00712 z dne 6. 4. 2011,  AP02758, PP02757, AP00743, AP02894, PP00744, PP02895, PP00169 in AP02806 posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Mira/Mirka Gradišarja;

 

e)     "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na izrednem dodiplomskem študiju" za avtorsko pogodbo za leto 2014 št. AP02251;

 

f)      "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na izrednem podiplomskem študiju" za naslednje:

-       avtorsko pogodbo za leto 2013 št. AP01885;

-       podjemno pogodbo za leto 2013 št. PP02102;

-       avtorsko pogodbo za leto 2014 št. AP00259:

-       podjemno pogodbo za leto 2014 št. PP00260 ter

-       avtorsko pogodbo za leto 2015 št. AP00143,

pri čemer mora vsa poročila posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Mira/Mirka Gradišarja;

 

g)    "Zahtevek za izplačilo avtorske pogodbe" za znanstveno-raziskovalno delo z dne 10. 1. 2007 na način, da bo viden le naslovnik, datum, zadeva, vsebina besedila ter v tabeli le "ime in priimek" in "čas opravljanja dela (v času od… do…)" Mira Gradišarja.

 

 

1.3  za prof. dr. Marka Hočevarja:

 

a)     dokument "Seznam prijavljenih študentov" za naslednje:

-       podjemne pogodbe za leto 2011  št. PP02055 3-krat, PP01641 5-krat, PP00716 5-krat in PP00361 11-krat;   

-       podjemne pogodbe za leto 2012 št. PP02002 2-krat, PP00748, PP00379 8-krat in PP00135;

-       podjemne pogodbe za leto 2013 št. PP02103, PP00188 4-krat in PP00572 2-krat;

-       podjemne pogodbe za leto 2014 št. PP00272 2-krat, PP00453 2-krat, PP01446 in PP01820 3-krat ter

-       podjemni pogodbi za leto 2015 št. PP00497 in PP00149;

pri čemer mora:

-        poročila za pogodbe št. PP0255 z dne 19. 9. 2011, PP01641 z dne 20. 6. 2011 in PP00361 z dne 31. 1. 2011 posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Marka Hočevarja;

-       na poročilu za pogodbo št. PP00361 z dne 31. 1. 2011 prekriti še osebno ime osebe, ki je opravljala izpit;

 

b)    dokument "Obračun" za naslednje:

-       avtorsko pogodbo za leto 2007 št. AP04028 3-krat;

-       avtorsko pogodbo za leto 2008 št. AP01550;

-       avtorski pogodbi za leto 2009 št. AP00828 in AP02857;

-       avtorski pogodbi za leto 2010 št. AP02517 in AP01953;

-       avtorsko pogodbo za leto 2011 št. AP00715 ter

-       podjemno pogodbo za leto 2011 št. PP00716;

pri čemer mora na dveh (2) poročilih za pogodbo št. AP04028 prekriti osebno ime in telefonsko številko kontaktne osebe LU Nova Gorica in LU Kranj.  

 

c)     dokument "Obračun pedagoškega dela na izrednem podiplomskem študiju" za naslednje:

-       avtorski pogodbi za leto 2010  št. AP01124 in AP00669;

-       podjemni pogodbi za leto 2010 št. PP01125 in PP00670;

-       avtorski pogodbi za leto 2011 št. AP01643 in AP00360;

-       podjemni pogodbi za leto 2011 št. PP01641 in PP00361;

-       avtorsko pogodbo za leto 2012 št. AP00378 ter 

-       podjemno pogodbo za leto 2012 št. PP00379;

pri čemer mora:

-       poročila za pogodbe št. AP01124, PP01125, AP00669, PP00670, AP01643 in PP01641, posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Marka Hočevarja ter

-       na poročilu za pogodbi št. AP01124 in PP01125 prekriti še osebno ime gosta iz prakse;

 

d)    "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na drugi fakulteti" za avtorsko pogodbo za leto 2014 št. AP02256;

 

e)     "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na izrednem dodiplomskem študiju" za avtorsko pogodbo za leto 2013 št. AP02721;

 

f)      "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na izrednem podiplomskem študiju" za naslednje:

-       avtorsko pogodbo za leto 2013  št. AP00351;

-       podjemno pogodb za leto 2013 št. PP00352;

-       avtorsko pogodbo za leto 2014 št. AP00270; 

-       podjemno pogodbo za leto 2014 št. PP00272; 

-       avtorsko pogodbo za leto 2015 št. AP00309 ter

-       podjemno pogodbo za leto 2015 št. PP00497;

 

g)    "Zahtevek za izplačilo avtorske pogodbe" za znanstveno-raziskovalno delo z dne 18. 12. 2007, 30. 10. 2007, 24. 7. 2007, 27. 3. 2007, 3. 1. 2007, 28. 1. 2008, 6. 5. 2008, 28. 1. 2008, 30. 8. 2008, 18. 11. 2008, 12. 12. 2008 in 1. 3. 2011, vse na način, da bo viden le naslovnik, datum, zadeva, vsebina besedila ter v tabeli le "ime in priimek" in "čas opravljanja dela (v času od… do…)" Marka Hočevarja.

 

 

1.4  za prof. dr. Nevenko Hrovatin:

 

a)     dokument "Seznam prijavljenih študentov" za naslednje:

-       podjemno pogodbo za leto 2009 št. PP02566 2-krat;

-       podjemne pogodbe za leto 2011 št. PP02056 6-krat, PP01647 3-krat, PP00365 6-krat in PP02764;  

-       podjemne pogodbe za leto 2012 št. PP02004 3-krat, PP00733 3-krat in PP00136 3-krat;

-       podjemni pogodbi za leto 2013 št. PP01559 10-krat in PP02724 ter  

-       podjemno pogodbo za leto 2014 št. PP00847 4-krat;

pri čemer mora poročila za pogodbe št. PP02056 z dne 25. 8. 2011 in 7. 9. 2011, PP01647, PP00365 z dne 20. 1. 2011, PP00136 z dne 3. 2. 2012 in PP02764 posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Nevenke Hrovatin;

 

b)    dokument "Obračun" za naslednje:

-       avtorsko pogodbo za leto 2007 št. AP00661;

-       avtorsko pogodbo za leto 2009 št. AP01480;

-       podjemno pogodbo za leto 2009 št. PP01481;

-       avtorsko pogodbo za leto 2010 št. AP01126;

-       podjemno pogodbo za leto 2010 št. PP01457 ter

-       avtorsko pogodbo za leto 2011 št. AP00364 2-krat; 

 

c)     dokument "Obračun pedagoškega dela na izrednem podiplomskem študiju" za naslednje:

-       avtorski pogodbi za leto 2010 št. AP01456 in AP00657;

-       podjemni pogodbi za leto 2010 št. PP01457 in PP00662;

-       avtorsko pogodbo za leto 2011 št. AP00717; 

-       avtorsko pogodbo za leto 2012 št. AP00611;

pri čemer mora vsa poročila posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Nevenke Hrovatin;

 

d)    "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na izrednem dodiplomskem študiju" za:

-       avtorsko pogodbo za leto 2013 št. AP01219 ter

-       podjemno pogodbo za leto 2013 št. PP01559;

 

h)    "Zahtevek za izplačilo avtorske pogodbe" za znanstveno-raziskovalno delo z dne 11. 12. 2007, 18. 7. 2008, 18. 9. 2008, 18. 6. 2009, 9. 10. 2009, 17. 12. 2009, 5. 5. 2009, 19. 3. 2010, 30. 8. 2012 in 12. 11. 2012 vse na način, da bo viden le naslovnik, datum, zadeva, vsebina besedila ter v tabeli le "ime in priimek" in "čas opravljanja dela (v času od… do…)" Nevenke Hrovatin.

 

 

1.5  za prof. dr. Marka Jakliča:

 

a)     dokument "Seznam prijavljenih študentov" za naslednje:

-       podjemne pogodbe za leto 2011 št. PP02063 2-krat, PP01676 2-krat in PP00177 3-krat;  

-       podjemne pogodbe za leto 2012 št. PP02014 2-krat, PP01177, PP00148 4-krat in PP02907;

-       podjemne pogodbe za leto 2013 št. PP02109, PP02730, PP00192 3-krat, PP00355 in PP01565 2-krat;

-       podjemne pogodbe za leto 2014 št. PP00278 4-krat, PP01456 2-krat in PP01824 ter

-       podjemno pogodbo za leto 2015 št. PP00318 4-krat; 

 

b)    dokument "Obračun" za naslednje:

-       avtorsko pogodbo za leto 2007 št. AP00166;

-       avtorsko pogodbo za leto 2008 št. AP00966;

-       avtorsko pogodbo za leto 2010 št. AP00825;

-       avtorsko pogodbo za leto 2011 št. AP02638 ter

-       avtorsko pogodbo za leto 2012 št. AP02440.

 

c)     "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na izrednem dodiplomskem študiju" za:

-       avtorsko pogodbo za leto 2013 št. AP02108;

-       podjemno pogodbo za leto 2013 št. PP02109 ter

-       avtorsko pogodbo za leto 2014 št. AP01823;

 

d)    "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na izrednem podiplomskem študiju" za:

-       avtorsko pogodbo za leto 2013 št. AP02108;

-       podjemno pogodbo za leto 2013 št. PP02109;

-       avtorsko pogodbo za leto 2015 št. AP01673 ter

-       podjemno pogodbo za leto 2014 št. PP01674;

 

e)     "Zahtevek za izplačilo avtorske pogodbe" za znanstveno-raziskovalno delo z dne 28. 1. 2008, 30. 10. 2007, 24. 7. 2007, 27. 3. 2007, 23. 4. 2007, 3. 1. 2007, 28. 1. 2008, 28. 1. 2008, 30. 8. 2008, 12. 12. 2008,  7. 5. 2010 in 11. 8. 2011 vse na način, da bo viden le naslovnik, datum, zadeva, vsebina besedila ter v tabeli le "ime in priimek" in "čas opravljanja dela (v času od… do…)" Marka Jakliča;

 

f)      dva (2) dokumenta "Zahtevek za izplačilo avtorskega honorarja" za znanstveno-raziskovalno delo z dne 7. 11. 2007 na način, da bo vidna le zadeva in vsebina prvega odstavka s točko 1), brez zneska v €.

 

 

1.6  za prof. dr. Slavko Kavčič:

 

a)     dokument "Obračun" za naslednje:

-       avtorske pogodbe za leto 2007  št. AP00865, AP00663 in AP02731;

-       avtorske pogodbe za leto 2008 št. AP01688, AP01520, AP00971, AP00723, AP00428 in AP00243 4-krat;

-       podjemni pogodbi za leto 2008 št. PP00429 in PP00244 3-krat;

-       avtorsko pogodbo za leto 2009 št. AP00791;

-       podjemno pogodbo za leto 2009 št. PP00790;

-       avtorski pogodbi za leto 2010 št. AP00501 in AP00176 3-krat ter

-       podjemno pogodbo za leto 2010 št. PP00178 3-krat; 

 

b)    dokument "Obračun pedagoškega dela na izrednem podiplomskem študiju" za naslednje:

-       avtorsko pogodbo za leto 2010 št. AP01071;

-       avtorsko pogodbo za leto 2011 št. AP00687 ter

-       avtorsko pogodbo za leto 2012 št. AP00610;

pri čemer mora vsa poročila posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Slavke Kavčič.

 

c)     "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na rednem dodiplomskem študiju" za podjemne pogodbe za leto 2009 št. PP01017 2-krat, PP00790 in PP00448;

 

d)    "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na rednem podiplomskem študiju" za:

-       podjemno pogodbo za leto 2013 št. PP00533;

-       avtorsko pogodbo za leto 2014 št. AP00436;

-       avtorsko pogodbo za leto 2015 št. AP00459 ter

-       podjemno pogodbo za leto 2015 št. PP00460, 

pri čemer mora poročili za pogodbi št. AP00459 in PP00460 posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Slavke Kavčič.

 

e)     "Zahtevek za izplačilo avtorske pogodbe" za znanstveno-raziskovalno delo z dne 26. 3. 2007 in 17. 7. 2007 na način, da bo viden le naslovnik, datum, zadeva, vsebina besedila ter v tabeli le "ime in priimek" in "čas opravljanja dela (v času od… do…)" Slavke Kavčič.

 

 

1.7  za prof. dr. Andreja Kovačiča:

 

a)     dokument "Seznam prijavljenih študentov" za naslednje:

-       podjemne pogodbe za leto 2011 št. PP02097 3-krat, PP01552 2-krat, PP00998, PP00725 3-krat in PP02775;

-       podjemne pogodbe za leto 2012 št. PP02027 3-krat,  PP00763, PP00399 3-krat in PP00584 2-krat;

-       podjemni pogodbi za leto 2013 št. PP0021 in PP01605 2-krat;

-       podjemne pogodbe za leto 2014 št. PP00301, PP00463 2-krat, PP00859 in PP01012 ter 

-       podjemni pogodbi za leto 2015 št. PP01772 in PP00283 3-krat;

pri čemer mora poročila za pogodbe št. PP02097 z dne 29. 8. 2011, PP01552 z dne 17. 6. 2011, PP00725 z dne 31. 3. 2011, PP02775, PP02027 z dne 27. 8. 2012 in 1. 6. 2012, PP00763, PP00399, PP00301, PP00463, PP00859, PP01012, PP00201, PP00584, PP01605 z dne 26. 8. 2013, PP01772 ter PP00283 z dne 4. 2. 2015 in 17. 2. 2015 posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Andreja Kavčiča.

 

b)    dokument "Obračun" za naslednje:

-       avtorsko pogodbo za leto 2008 št. AP01691;

-       avtorsko pogodbo za leto 2009 št. AP00231;

-       podjemno pogodbo za leto 2009 št. PP01489;

-       avtorsko pogodbo za leto 2011 št. AP00999 ter

-       podjemno pogodbo za leto 2011 št. PP00998; 

 

c)     dokument "Obračun pedagoškega dela na izrednem podiplomskem študiju" za naslednje:

-       avtorske pogodbe za leto 2010 št. AP01482, AP00830 in AP00584 2-krat;

-       podjemne pogodbe za leto 2010 št. PP01483, PP00831 in PP00586 2-krat;

-       avtorske pogodbe za leto 2011 št. AP01553, AP00724 in AP02774;

-       podjemne pogodbe za leto 2011 št. PP01552, PP00725 in PP02775;

-       avtorski pogodbi za leto 2012 št. AP00485 in AP02911; 

-       podjemno pogodbo za leto 2012 št. PP02912;

-       avtorsko pogodbo za leto 2013 št. AP02805 ter

-       podjemno pogodbo za leto 2013 št. PP00201,

pri čemer mora vsa poročila posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Andreja Kovačiča.

 

d)    "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na izrednem podiplomskem študiju" za:

-       avtorsko pogodbo za leto 2013 št. AP00373;

-       avtorsko pogodbo za leto 2014 št. AP00300 3-krat;

-       podjemno pogodbo za leto 2014 št. PP00301 3-krat;

-       avtorsko pogodbo za leto 2015 št. AP00282 ter

-       podjemno pogodbo za leto 2015 št. PP00283;

pri čemer mora poročila za pogodbe št. AP00300, PP00301, AP00282 in PP00283 posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Andreja Kovačiča.

 

e)     "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na rednem dodiplomskem/podiplomskem študiju" za avtorski pogodbi za leto 2015 št. AP01771 3-krat in AP00119; 

 

f)      "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na drugi fakulteti" za:

-       podjemno pogodbo za leto 2014 št. PP01200 ter

-       avtorsko pogodbo za leto 2014 št. AP01199.

 

g)    "Zahtevek za izplačilo avtorske pogodbe" za znanstveno-raziskovalno delo z dne 21. 11. 2007, 23. 11. 2007, 20. 12. 2007, 12. 10. 2007, 17. 5. 2007, 10. 6. 2008, 14. 11. 2008, 18. 12. 2008; 20. 2. 2009, 18. 3. 2009, 4. 11. 2009, 15. 12. 2009, 15. 12. 2009, 22. 12. 2010, 17. 11. 2011, 22. 9. 2011, 7. 7. 2011, 20. 6. 2011, 9. 3. 2011, 6. 9. 2012, 18. 12. 2012 in 29. 9. 2014, vse na način, da bo viden le naslovnik, datum, zadeva, vsebina besedila ter v tabeli le "ime in priimek" in "čas opravljanja dela (v času od… do…)" Andreja Kovačiča.

 

 

1.8  za prof. dr. Tanjo Mihalič:

 

a)     dokument "Seznam prijavljenih študentov" za naslednje:

-       podjemno pogodbo za leto 2011 št. PP02117 2-krat;

-       podjemno pogodbo za leto 2014 št. PP01624 5-krat ter

-       podjemno pogodbo za leto 2014 št. PP01485 4-krat, brez 2. strani poročila z dne 17. 1. 2014;

 

b)    dokument "Obračun pedagoškega dela na izrednem podiplomskem študiju":

-       avtorski pogodbi za leto 2010 št. AP01491 in AP00363 ter

-       podjemni pogodbi za leto 2010 št. PP01492 in PP00365;

pri čemer mora poročila za pogodbi št. AP01491 in PP01492 posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Tanje Mihalič.

 

c)     "Zahtevek za izplačilo avtorske pogodbe" za znanstveno-raziskovalno delo z dne 28. 2. 2008, 27. 6. 2008, 4. 3. 2009, 12. 3. 2009, 30. 3. 2009, 30. 3. 2009, 4. 6. 2009, 24. 9. 2009, 9. 12. 2009, 21. 10. 2008, 30. 11. 2010, 20. 10. 2010, 7. 5. 2010, 21. 12. 2011, 16. 12. 2011, 7. 12. 2011, 15. 7. 2011, 22. 3. 2011 in 22. 3. 2012, vse na način, da bo viden le naslovnik, datum, zadeva, vsebina besedila ter v tabeli le "ime in priimek" in "čas opravljanja dela (v času od… do…)" Tanje Mihalič.

 

 

1.9  za prof. dr. Janeza Prašnikarja:

 

a)     dokument "Seznam prijavljenih študentov" za naslednje:

-       podjemne pogodbe za leto 2011 št. PP02152, PP00209 in PP02785;

-       podjemno pogodbo za leto 2012  št. PP02932;

-       podjemno pogodbo za leto 2013 št. PP02752 ter 

-       podjemno pogodbo za leto 2014 št. PP00872 2-krat,

pri čemer mora poročila za pogodbe št. PP02152, PP00209, PP02785, PP02752 in PP02932, posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Janeza Prašnikarja;

 

b)    dokument "Obračun pedagoškega dela na izrednem podiplomskem študiju" za naslednje:

-       avtorske pogodbe za leto 2010  št. AP02539, AP03093 in AP00006;

-       podjemni pogodbi za leto 2010  št. PP02540 in PP03094;

-       avtorsko pogodbo za leto 2012  št. AP02931 ter

-       podjemno pogodbo za leto 2012 št. PP02932;

pri čemer mora vsa poročila posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Janeza Prašnikarja;

 

c)     "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na izrednem podiplomskem študiju" za:

-       avtorske pogodbe za leto 2013 št. AP02123, AP02753 in AP00387;

-       podjemno pogodbo za leto 2013 št. PP02124 ter

-       avtorski pogodbi za leto 2014 št. AP00486 in AP01838;

      pri čemer mora vsa poročila posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Janeza Prašnikarja;

 

d)     "Zahtevek za izplačilo avtorske pogodbe" za znanstveno-raziskovalno delo z dne 19. 12. 2007, 17. 5. 2007, 18. 2. 2008, 30. 8. 2008, 11. 12. 2008, 17. 12. 2008, 2. 4. 2009, 24. 2. 2010, 15. 9. 2010 in 20. 6. 2012, pri čemer mora organ posredovati prosilki:

-       poročila z dne 18. 2. 2008 in 17. 12. 2008 na način, da bo viden le naslovnik, datum, zadeva, vsebina besedila, ki se nanaša na Janeza Prašnikarja ter v tabeli le "ime in priimek" in "čas opravljanja dela (v času od… do…)" Janeza Prašnikarja ter

-       ostala poročila na način, da bo viden le naslovnik, datum, zadeva, vsebina besedila ter v tabeli le "ime in priimek" in "čas opravljanja dela (v času od… do…)" Janeza Prašnikarja.

 

 

1.10               za prof. dr. Danijela Pučka:

 

a)     dokument "Seznam prijavljenih študentov" za naslednje:

-       podjemne pogodbe za leto 2011 št. PP02021 5-krat, PP01210, PP00326 4-krat, PP00148 in PP02824 4-krat; 

-       podjemni pogodbi za leto 2012 št. PP01917 4-krat in PP00355 5-krat;

-       podjemne pogodbe za leto 2013 št. PP02078, PP02697, PP00141 4-krat, PP00921 in PP01479 2-krat;

-       podjemni pogodbi za leto 2014 št. PP01403 in PP02228 ter

-       podjemni pogodbi za leto 2015 št. PP01991 in PP00469 2-krat;

pri čemer mora:

-         poročila za pogodbe št. PP02021 z dne 30. 8. 2011, PP02824 z dne 30. 11. 2010 in 10. 12. 2010 ter PP00355 z dne 27. 1. 2012 posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela  Danijela Pučka ter

-         na poročilu za pogodbo št. PP00355 z dne 27. 1. 2012 in PP02021 z dne 30. 8. 2011 prekriti ime in priimek fizične osebe, ki ni Danijel Pučko.

 

b)    dokument "Obračun" za naslednje:

-       avtorsko pogodbo za leto 2007 št. AP01783;

-       avtorske pogodbe za leto 2008 št. AP02628, AP00028 in AP03046;

-       podjemno pogodbo za leto 2008 št. PP02629;

-       avtorske pogodbe za leto 2009 št. AP02818, AP02583 in AP02884 ter

-       podjemno pogodbo za leto 2009 št. PP02885;

 

c)     dokument "Obračun pedagoškega dela na izrednem podiplomskem študiju" za:

-       avtorsko pogodbo za leto 2010 št. AP01241 ter

-       podjemno pogodbo za leto 2010 št. PP01242,

pri čemer mora obe poročili posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Danijela Pučka.

 

d)    "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na rednem dodiplomskem in podiplomskem študiju" za naslednje:

-       podjemne pogodbe za leto 2011 št. PP01210, PP00925 in PP00656;

-       podjemne pogodbe za leto 2012 št. PP01132, PP00849 in PP02601 ter

-       podjemno pogodbo za leto 2013 št. PP00921,

pri čemer mora poročili za pogodbi št. PP01132 in PP00849 posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Danijela Pučka.

 

e)     "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na izrednem podiplomskem študiju" za:

-       avtorsko pogodbo za leto 2013 št. AP01902 ter

-       avtorsko pogodbo za leto 2015 št. AP01791.

 

 

1.11               za prof. dr. Rudija/Rudolfa Rozmana:

 

a)     dokument "Seznam prijavljenih študentov" za naslednje:

-       podjemne pogodbe za leto 2011 št. PP02024 4-krat, PP01221 2-krat, PP00659 2-krat, PP00329 5-krat in PP00151 2-krat; 

-       podjemne pogodbe za leto 2012 št. PP01921, PP00357 4-krat in PP00377 ter

-       podjemno pogodbo za leto 2013 št. PP00546;

pri čemer mora poročila za pogodbe št. PP02024 z dne 9. 9. 2011, PP01221, PP00659 z dne 17. 3. 2011, PP00329 z dne 16. 2. 2011, 14. 2. 2011 in 28. 1. 2011, PP00151 z dne 31. 1. 2011, PP01921, PP00357 z dne 10. 2. 2012 in PP00546, posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Rudija/Rudolfa Rozmana.

 

b)    dokument "Obračun" za naslednje:

-       avtorske pogodbe za leto 2007  št. AP01543, AP00994 5-krat, AP00676 in AP00189;

-       avtorske pogodbe za leto 2008 št. AP00765 4-krat, AP00446, AP00032 in AP03050;

-       avtorske pogodbe za leto 2009 št. AP01788, AP01507 in AP00266 2-krat;

-       avtorsko pogodbo za leto 2010 št. AP01199;

-       podjemno pogodbo za leto 2010  št. PP01200;

-       avtorski pogodbi za leto 2011 št. AP01218 in AP00152 ter

-       podjemno pogodbo za leto 2011 št. PP00151;  

 

c)     dokument "Obračun pedagoškega dela na izrednem podiplomskem študiju" za naslednje:

-       avtorsko pogodbo za leto 2009  št. AP02821;

-       avtorsko pogodbo za leto 2010 št. AP01199;

-       podjemno pogodbo za leto 2010 št. PP01200;

-       avtorski pogodbi za leto 2011 št. AP00930 in AP02835;

-       podjemni pogodbi za leto 2011 št. PP00931 in PP02836 ter

-       avtorsko pogodbo za leto 2012 št. AP00667,

pri čemer mora poročila za pogodbe št. AP01199, PP01200, AP00930, AP02835, PP00931, PP02836 in AP00667 posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Rudija/Rudolfa Rozmana.

 

g)    "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na rednem dodiplomskem in podiplomskem študiju" za podjemno pogodbo za leto 2011 št. PP00329;

 

d)    "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na rednem podiplomskem študiju" za:

-       podjemno pogodbo za leto 2013 št. PP00545;

-       avtorske pogodbe za leto 2014 št. AP00429, AP02309 in AP00009 ter

-       avtorsko pogodbo za leto 2015 št. AP00471;

pri čemer mora poročila za pogodbe št. PP00545 in AP00429 posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Rudija/Rudolfa Rozmana.

 

 

1.12               za prof. dr. Maksa Tajnikarja:

 

a)     dokument "Seznam prijavljenih študentov" za naslednje:

-       podjemne pogodbe za leto 2011 št. PP02211 5-krat, PP01711 2-krat, PP01566 9-krat, PP01024 4-krat in PP00766 8-krat;   

-       podjemne pogodbe za leto 2012 št. PP02069 13-krat, PP00181 5-krat in PP02495;

-       podjemni pogodbi za leto 2013 št. PP00397 7-krat in PP01649 4-krat;

-       podjemni pogodbi za leto 2014 št. PP00510 6-krat in PP01521 5-krat ter

-       podjemno pogodbo za leto 2015 št. PP02072,

pri čemer mora:

-       poročila za pogodbe št. PP01566 z dne 25. 5. 2011 3-krat, PP00181 z dne 30. 1. 2012, PP01521 z dne 5. 6. 2014 in PP02072 posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Maksa Tajnikarja in

-       na poročilih št. PP01566 z dne 25. 5. 2011 prekriti osebno ime fizične osebe, ki ni Maks Tajnikar.

 

b)    dokument "Obračun" za naslednje:

-       avtorsko pogodbo za leto 2007 št. AP00282;

-       avtorski pogodbi za leto 2008  št. AP01701 in AP00989;

-       avtorske pogodbe za leto 2009 št. AP00868 in AP00551;

-       podjemne pogodbe za leto 2009 št. PP00552;

-       avtorske pogodbe za leto 2010 št. AP00860 2-krat in AP00643;

-       avtorski pogodbi za leto 2011 št. AP01025 in AP00433;

pri čemer mora poročilo za pogodbo AP00989 posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Maksa Tajnikarja. 

 

c)     Mesečno poročilo za avtorsko pogodbo za leto 2013 št. AP01520, na način, da v preglednici prekrije stolpca »Koef« in »NPO« ter podatek skupaj »NPO«;

 

d)    "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na izrednem podiplomskem študiju" za:

-       avtorsko pogodbo za leto 2014 št. AP01851;

-       avtorsko pogodbo za leto 2015 št. AP02071,

pri čemer mora poročilo za pogodbo št. AP02071 posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Maksa Tajnikarja.

 

e)     "Zahtevek za izplačilo avtorske pogodbe" za znanstveno-raziskovalno delo z dne 22. 11. 2007, 12. 1. 2007, 10. 4. 2008, 31. 3. 2008, 31. 3. 2008, 7. 11. 2008, 17. 12. 2009, 16. 7. 2009, 5. 5. 2009, 12. 8. 2010, 7. 4. 2010, 6. 4. 2012 in 13. 11. 2012, vse na način, da bo viden le naslovnik, datum, zadeva, vsebina besedila ter v tabeli le "ime in priimek" in "čas opravljanja dela (v času od… do…)" Maksa Tajnikarja.

 

 

1.13               za prof. dr. Metko Tekavčič:

 

a)     dokument "Seznam prijavljenih študentov" za naslednje:

-       podjemne pogodbe za leto 2011 št. PP01567 2-krat, PP01030 4-krat in PP00214 3-krat;

-       podjemne pogodbe za leto 2012 št. PP02070 4-krat, PP01532 2-krat, PP01295, PP00946 3-krat, PP00419 4-krat in PP02941 2-krat;

-       podjemne pogodbe za leto 2013 št. PP02766, PP02801, PP00219 5-krat, PP00763 2-krat, PP00606 3-krat, PP01181 2-krat in PP01010; 

-       podjemne pogodbe za leto 2014 št. PP00513, PP00627 3-krat, PP01522 in PP00150 4-krat ter

-       podjemno pogodbo za leto 2015 št. PP00175 2-krat,  

pri čemer mora:

-       poročila za pogodbe št. PP01567, PP01030, PP00214, PP02070 z dne 27. 8. 2012, PP01295, PP00946, PP00419 z dne 12. 1. 2012, PP02941, PP00513, PP00627, PP01522, PP02766, PP00219 z dne 21. 1. 2013, PP00763, PP00606 z dne 7. 2. 2013, PP01181 ter PP00150 z dne 24. 1. 2014 in 13. 1. 2014 posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Metke Tekavčič ter

-       na treh (3) poročilih za pogodbo št. PP00419 prekriti ime in priimek osebe, ki je opravljala izpit.

 

b)    dokument "Obračun" za naslednje:

-       avtorsko pogodbo za leto 2008  št. AP01273 in

-       avtorsko pogodbo za leto 2010 št. AP00408;

 

c)     dokument "Obračun pedagoškega dela na izrednem podiplomskem študiju" za naslednje:

-       avtorsko pogodbo za leto 2009 št. AP02589;

-       podjemno pogodbo za leto 2009 št. PP02590;

-       avtorske pogodbe za leto 2010 št. AP02299, AP00645 in AP01224 2-krat;

-       podjemne pogodbe za leto 2010 št. PP02300, PP00646 in PP01227 2-krat;

-       avtorske pogodbe za leto 2011 št. AP01325, AP01301 in AP00767 2-krat;

-       podjemni pogodbi za leto 2011 št. PP01326 in PP00768 2-krat;

-       avtorske pogodbe za leto 2012 št. PP01295, AP00735 2-krat in AP02940 ter

-       podjemne pogodbe za leto 2012 št. AP01294, PP00607 2-krat in PP02941;

pri čemer mora vsa poročila posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Metke Tekavčič.

 

d)    "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na izrednem podiplomskem študiju" za:

-       avtorsko pogodbo za leto 2013 št. AP02767;

-       podjemno pogodbo za leto 2013 št. PP02766;

-       avtorsko pogodbo za leto 2014 št. AP02347 ter

-       avtorsko pogodbo za leto 2015  št. AP02091,

pri čemer mora vsa poročila posredovati prosilki na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Metke Tekavčič.

 

e)     "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na drugi fakulteti" za avtorsko pogodbo za leto 2014 št. AP00731 na način, da bo razvidno le poročilo oz. obseg dela Metke Tekavčič.

 

f)      "Zahtevek za izplačilo avtorske pogodbe" za znanstveno-raziskovalno delo z dne 16. 12. 2008, 15. 6. 2010, 20. 12. 2011, 23. 3. 2012, 26. 11. 2012, 19. 11. 2013, 22. 12. 2014 in 16. 2. 2013 vse na način, da bo viden le naslovnik, datum, zadeva, vsebina besedila ter v tabeli le "ime in priimek" in "čas opravljanja dela (v času od… do…)" Metke Tekavčič.

 

2.     Pritožba prosilke se v delu, ki se nanaša na posredovanje preostalih elektronskih kopij poročil o delu ter osebnih podatkov, ki jih je dolžan organ v skladu s 1. točko izreka te odločbe prekriti, zavrne.

 

3.     V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Prosilka je z vlogo z dne 10. 3. 2015 zahtevala:

1.     elektronske kopije vseh avtorskih in/ali podjemnih pogodb, ki so bile od vključno leta 2003 do danes sklenjene z naslednjimi zaposlenimi na Ekonomski fakulteti red. prof. dr. Maksom Tajnikarjem, red. prof. dr. Markom Hočevarjem, red. prof. dr. Markom Jakličem, red. prof. dr. Metko Tekavčič, red. prof. dr. Rudijem Rozmanom, red. prof. dr. Tanjo Mihalič, red. prof. dr. Andrejem Kovačičem, red. prof. dr. Nevenko Hrovatin, red. prof. dr. Mirkom Gradišarjem, red. prof. dr. Mitjem Čokom, red. prof. dr. Danijelom Pučko, red. prof. dr. Slavko Kavčič in red. prof. dr. Janezom Prašnikarjem.

2.     elektronske kopije poročil vseh navedenih zaposlenih o opravljenem delu na podlagi vseh v tem obdobju sklenjenih avtorskih oz. podjemnih pogodb.

Prosila je, da se v fotokopijah prekrijejo varovani osebni podatki, kot so datumi rojstva, EMŠO številke, osebni naslovi, davčne številke, osebni bančni računi in podobno.

 

Organ je zahtevo prosilke v celoti zavrnil z odločbo št. 14-18/15-NM-am z dne 7. 4. 2015. Iz obrazložitve izpodbijane odločbe izhaja, da je organ zahtevo zavrnil na podlagi izjeme varstva osebnih podatkov. Organ je namreč ugotovil, da v konkretnem primeru ne gre za podatke o porabi javnih sredstev ali za podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca. Avtorske in podjemne pogodbe, ki jih je organ sklepal s svojimi zaposlenimi, so nastale z opravljanjem nalog posameznikov, ki niso sodile v obseg javne službe (oziroma v javnopravne naloge osebe javnega prava). Posamezniki so prejeli avtorske honorarje in izplačila po podjemnih pogodbah za naloge, ki jih niso opravljali v svojstvu javnega uslužbenca oziroma funkcionarja, ampak v svojstvu strokovnjaka na določenem področju (npr. pisanje strokovnih mnenj za zunanje naročnike, priprava splošnih in/ali internih aktov, smernic, svetovanj, priprava učbenikov, strokovni članki ipd.).

 

Prosilka je dne 13. 4. 2015 vložila pritožbo in navedla, da je organ za dokumente za obdobje od leta 2003 do leta 2005 zgolj pavšalno zatrjeval neobstoj ustrezne pravne podlage. Nadalje oporeka trditvi organa, da v obdobju od 2005 do 2015 ne gre za podatke o porabi javnih sredstev ali za podatke, povezane z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca. Sklicuje se na mnenje Ministrstva za javno upravo z dne 26. 3. 2015. Nadalje je navedla, da če bi to, kar zatrjuje organ, držalo, in da torej obstaja zakonsko določena ločnica med javnim in tržnim delom neke javne izobraževalne ustanove, ki velja ne samo na področju zakonsko obveznega ločenega računovodskega vodenja javnih in tržnih prihodkov/odhodkov, ampak tudi na področje informacij javnega značaja ter javnosti in transparentnosti poslovanja javnega sektorja, bi to organ v nekem smislu postavilo ob bok gospodarskih družb v lasti države. Če bi argumenti organa vzdržali, bi tudi Računsko sodišče ne moglo revidirati poslovanja fakultet v delu, ki zadeva izplačevanje po avtorskih in podjemnih pogodbah, a to že ves čas počne. Prosilka se prav tako ne strinja z navedbo organa, da gre pri zahtevanih podatkih za varovane osebne podatke. Trditev organa, da so celo ime in priimek javnega uslužbenca varovana kategorija po ZDIJZ, ZVOP-1 in Ustavi RS, je absurdna. S sprejemom takšnega stališča ne bi bili javni niti osebna imena ministrov, poslancev, državnih sekretarjev, inšpektorjev in drugih zaposlenih v javnem sektorju. Opozarja, da je organ napačno uporabil določbo 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ v povezavi s 1. alinejo tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ. V konkretnem primeru po mnenju prosilke nedvomno gre za porabo javnih sredstev in za podatke, povezane z delovnim razmerjem javnega uslužbenca.

 

Organ po prejemu pritožbe odločbe ni nadomestil z novo, zato jo je z dopisom št. 30-2-15/MN-DL z dne 20. 4. 2015 odstopil IP kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani opravičene osebe.

 

IP je dne 6. 5. 2015 pri organu opravil ogled in camera. Organ je naknadno, dne 25. 5. 2015 posredoval dodatna pojasnila in zahtevane avtorske in podjemne pogodbe, s katerimi razpolaga.

 

IP je z dopisom št. 090-112/2015/6 z dne 19. 8. 2015 organ dodatno pozval za dostavo poročil o opravljenem delu na podlagi sklenjenih pogodb, ki jih je zahtevala prosilka. Organ je dne 27. 8. 2015 zaprosil za podaljšanje roka za dostavo dokumentov zaradi obsežnosti zahtevanega gradiva. Ker IP do dne 7. 9. 2015 še ni razpolagal s poročili o opravljenem delu na podlagi sklenjenih pogodb, je izdal delno odločbo št. 090-112/2015/12, s katero je, v skladu s prvim odstavkom 219. člena ZUP, odločil le o delu pritožbe, ki se nanaša na posredovanje elektronskih kopij vseh avtorskih in/ali podjemnih pogodb, ki so bile od leta 2003 do 10. 3. 2015 sklenjene z red. prof. dr. Maksom Tajnikarjem, red. prof. dr. Markom Hočevarjem, red. prof. dr. Markom Jakličem, red. prof. dr. Metko Tekavčič, red. prof. dr. Rudijem Rozmanom, red. prof. dr. Tanjo Mihalič, red. prof. dr. Andrejem Kovačičem, red. prof. dr. Nevenko Hrovatin, red. prof. dr. Mirkom Gradišarjem, red. prof. dr. Mitjem Čokom, red. prof. dr. Danijelom Pučko, red. prof. dr. Slavko Kavčič in red. prof. dr. Janezom Prašnikarjem.

 

Ker sta organ in IP različno interpretirala zahtevo prosilke, ki se nanaša na poročila o delu ter poziv IP z dne 19. 8. 2015, za dostavo poročil o delu, je IP dne 16. 9. 2015 pri organu opravil ogled in camera. Namen ogleda je bil pogledati dokumentacijo v zvezi s poročili o delu, ki jo pripravlja organ za IP in preprečiti morebitno nepotrebno delo in stroške organa. IP je skupaj z dekanjo, tajnikom in pomočnikom tajnika za finančne zadeve pregledal dokumentacijo in organu pojasnil, da je dolžan IP v danem roku, ki se izteče dne 24. 9. 2015, posredovati vsa poročila o delu oz. dokumente, ki imajo smiselno enako vsebino (npr. zapisnik o opravljenem delu, izjava avtorja o zaključku dela,...) na način, da bo razvidno, na katero avtorsko ali podjemno pogodbo se poročilo nanaša. IP je posebej poudaril, da konkretni izdelki (npr. študije, mnenja, članki, prezentacije, itd.) niso predmet zahteve prosilke in pritožbenega postopka, zato IP dostave teh dokumentov tudi ne zahteva in jih tudi ne bo prevzel v obravnavo. Prisotnim je IP še povedal, da v kolikor organ s poročili o delu za vse predmetne pogodbe ne razpolaga, mora pri odstopu dokumentacije IP opredeliti, za katere avtorske ali podjemne pogodbe (npr. navedba profesorja, številka in datum pogodbe) s poročili o delu ne razpolaga in zakaj.

 

Organ je z dopisi z dne 24. 9. 2015, 1. 10. 2015, 2. 10. 2015, 5. 10. 2015, 7. 10. 2015 in 9. 10. 2015 IP posredoval zahtevana poročila, s katerimi razpolaga in dodatna pojasnila k poročilom. Navedel je, da je posredoval vsa poročila in ostala pojasnjevalna gradiva, ki so bila podlaga za plačila na osnovi sklenjenih avtorskih in/ali podjemnih pogodb za 13 oseb v času od 1. 1. 2005 do 10. 3. 2015. Dokumentacijo so pripravljali v različnih službah in jo za potrebe IP tudi ustrezno sortirali. V določenih primerih posebna poročila ne obstajajo, saj je izplačilo avtorskih in/ali podjemnih pogodb temeljilo na izdanih sklepih ustreznih komisij ali gradiv v obliki izvedenskih mnenj, ocen doktorskih disertacij, različnih študij in drugih avtorskih delih, ki so ustrezno arhivirana. Nadalje je pojasnil, da so, v zvezi s pripravo zadnjega sklopa dokumentacije, podlaga za pripravo pogodb enostavne preglednice, iz katerih je razvidno, komu in za kaj je bila v določenem mesecu izdana in izplačana avtorska in/ali podjemna pogodba, pri čemer je popolnoma enaka informacija ustrezno vselej navedena na »Prilogi k pogodbi«, ki je sestavni del vsake pogodbe in jih je IP že pregledal. Iz navedenega sledi, da priprava tovrstne dokumentacije zahteva predvsem veliko dela, ne prinaša pa nobene dodane vrednosti. Za lažjo predstavo je organ pripravil 3 primere pogodb iz določene službe, kjer je pravzaprav največ preostalih pogodb (809 pogodb), za katere bi moral dostaviti na vpogled vse avtorske in podjemne pogodbe. Vse navedene pogodbe s prilogami, ki izkazujejo vsebino opravljenega dela, je organ že posredoval IP na vpogled in povsem podobna je situacija pri vseh preostalih 248 pogodbah. Organ je še navedel, da je za vseh 1057 omenjenih pogodb pripravil poseben spisek, kjer je v koloni PRILOGA navedeno besedilo »Poročilo je priloga k pogodbi«. Spisek je urejen po osebi, vrsti pogodb, letu izdaje pogodbe in številki pogodbe, kar omogoča enostavnejši popis za potrebe izdaje odločbe IP.   

 

Pritožba je delno utemeljena.

 

IP pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan izpodbijano odločbo preizkusiti v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

IP se najprej opredeljuje do navedbe organa na ogledu in camera in v dopisu z dne 9. 10. 2015, da se je treba v konkretnem primeru vprašati o namenu zahteve in javni koristi razkritja podatkov in pojasnjuje, da so v skladu s prvim in drugim odstavkom 5. člena ZDIJZ (načelo prostega dostopa) informacije javnega značaja prosto dostopne prosilcem, ki imajo na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja na vpogled, ali pridobiti njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. ZDIJZ torej kot pravilo postavlja enako in enotno uporabo določb zakona za vse, zato je povsem irelevantno, kdo informacijo zahteva, pomembno je le, ali gre za informacijo javnega značaja, ki jo je dopustno razkriti javnosti. Navedeno načelo pa obenem pomeni tudi, da so vsakomur dostopne vse informacije javnega značaja vseh zavezancev. Podrobneje je to načelo izraženo v določbi tretjega odstavka 17. člena ZDIJZ, po kateri prosilcu ni treba pravno utemeljiti zahteve, ali izrecno označiti, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Prosilčev namen, ki ga s pridobitvijo zahtevanih informacij zasleduje, za rešitev njegove zahteve in pritožbe ni pravno relevanten. Organ zavezanec na prvi stopnji in IP kot pritožbeni organ sta v skladu z ZDIJZ dolžna vsebinsko presoditi le, ali zahtevana informacija izpolnjuje merila za informacijo javnega značaja in je zaradi tega prosto dostopna vsem, lat. erga omnes, ne le prosilcu. Prosilčev interes in pravne koristi za to presojo niso pomembni.

 

IP se nadalje opredeljuje tudi do pritožbene navedbe glede objektivnosti in (ne)pristranosti pri delu in odločanju na prvi stopnji. Iz izpodbijane odločbe je razvidno, da jo je izdala dekanja, prof. dr. Tekavčič, na katero se hkrati nanašajo tudi zahtevani dokumenti. IP ugotavlja, da je v upravnem postopku treba zagotoviti, da se po načelu materialne resnice (8. člen ZUP), ugotovijo vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo. Zaupanje strank v nepristranost pri delu uradne osebe, zakonitost pri odločanju, načelo enakosti vsakogar pred zakonom in ugled organov zahtevajo, da se iz opravljanja posameznih dejanj v upravnem postopku pred izdajo odločbe in iz odločanja v upravni zadevi izločijo uradne osebe, ki so v določenem razmerju do stranke ali pa do upravne zadeve. 35. člen ZUP določa izključitvene razloge, v katerih je treba uradno osebo izločiti iz postopka odločanja ali vodenja. IP je ugotovil, da v konkretnem primeru niso izpolnjeni izločitveni razlogi iz 35. člen ZUP,  zato je še presojal, ali so morebiti podane kakšne druge okoliščine (36. člen ZUP), ki vzbujajo dvom o nepristranosti dekanje. Drži, da je dekanja z izdajo izpodbijane odločbe odločila tudi o delu zahteve po ZDIJZ, ki se nanaša nanjo. Odveč oz. neutemeljen pa je dvom prosilke, da je v konkretnem primeru prišlo do konflikta interesov, kar je imelo za posledico pristranost pri odločanju na prvi stopnji. IP še dodaja, da zgolj dvom v nepristranost uradne osebe ali strankino nezaupanje ni dovolj za izločitev uradne osebe.

 

Bistveno v konkretnem primeru pa je, da IP v skladu s prvim odstavkom 220. člena ZUP s to odločbo odloča o delu pritožbe, ki se nanaša na posredovanje elektronskih kopij poročil o delu vseh avtorskih in/ali podjemnih pogodb, ki so bile od leta 2003 do 10. 3. 2015 sklenjene z red. prof. dr. Maksom Tajnikarjem, red. prof. dr. Markom Hočevarjem, red. prof. dr. Markom Jakličem, red. prof. dr. Metko Tekavčič, red. prof. dr. Rudijem Rozmanom, red. prof. dr. Tanjo Mihalič, red. prof. dr. Andrejem Kovačičem, red. prof. dr. Nevenko Hrovatin, red. prof. dr. Mirkom Gradišarjem, red. prof. dr. Mitjem Čokom, red. prof. dr. Danijelom Pučko, red. prof. dr. Slavko Kavčič in red. prof. dr. Janezom Prašnikarjem. O pritožbi v zvezi s 1. točko zahteve prosilke je IP že odločil z delno odločbo št. 090-112/2015/12 z dne 7. 9. 2015. IP pojasnjuje, da so v bistvenem delu razlogi za razkritje poročil o delu, o katerih IP odloča s to odločbo, enaki oziroma isti kot razlogi za razkritje avtorskih in podjemnih pogodb, o katerih je IP odločal z delno odločbo št. 090-112/2015/12 z dne 7. 9. 2015. Tako se bo v tej odločbi večkrat skliceval na razloge, ki so že bili pojasnjeni v delni odločbi.

 

1.     Ali gre za informacijo javnega značaja?

 

Kot v postopku pred izdajo odločbe št. 090-112/2015/12 z dne 7. 9. 2015 je IP ugotavljal, ali so izpolnjeni kriteriji za obstoj informacije javnega značaja, kot jih opredeljuje prvi odstavek 4. člena ZDIJZ. Ta določa, da je informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (zakon za vse oblike uporablja izraz dokument, op. IP), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Iz navedene določbe izhajajo trije osnovni pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o obstoju informacije javnega značaja, in sicer:

  1. informacija mora izvirati iz delovnega področja organa,
  2. organ mora z njo razpolagati in
  3. nahajati se mora v materializirani obliki.

 

Kriterij materializirane oblike

 

Na ogledu in camera je IP ugotovil, da organ zahtevanih poročil o delu za obdobje od leta 2003 do 31. 12. 2004 nima. Glede na navedeno in glede na določbo 30. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju ZR), ki določa rok hrambe za tovrstne dokumente 10 let, se IP ni pojavil dvom, da organ s pogodbami za obdobje od 2003 do 31. 12. 2004 ter poročili o delu na podlagi teh pogodb dejansko ne razpolaga. Kot izhaja iz prvega odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi iz prvega odstavka 1. člena ZDIJZ, informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki že obstaja, je že ustvarjen, oziroma dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oz. pridobil. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so namreč dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oziroma vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo.

 

IP je tako zaključil, da za zahtevana poročila o delu na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb za obdobje od leta 2003 do 31. 12. 2004 ni izpolnjen tretji pogoj za obstoj informacije javnega značaja, ki je v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«. Na podlagi navedenega pritožbi prosilke v delu, ki se nanaša na poročila o delu opravljenem na podlagi avtorske in podjemne pogodbe, sklenjene v obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2004, ni mogoče ugoditi in jo je treba, na podlagi tretjega odstavka 248. člena ZUP, zavrniti.

 

Glede preostalih zahtevanih poročil o delu za avtorske in podjemne pogodbe, sklenjene v obdobju od 1. 1. 2005 do 10. 3. 2015, pa IP za razjasnitev predmeta pritožbe in ugotavljanja, ali organ z dokumenti razpolaga, pojasnjuje, da so predmet pritožbe le poročila o delu oz. dokumenti, ki imajo smiselno enako vsebino. Gre torej za poročila, ki jih je pripravil in podpisal profesor, ali pa za skupna poročila več profesorjev, ki jih je praviloma pripravil in podpisal nosilec predmeta ali izpraševalec. Po pregledu prejetih dokumentov (ki po mnenju organa predstavljajo poročila o delu) je IP ugotovil, da ne gre za enotna poročila v smislu poročila na nekem predpisanem obrazcu, temveč za dokumente z različnimi naslovi, ki vsebinsko ustrezajo poročilu o opravljenem delu po podjemni ali avtorski pogodbi. IP je še ugotovil, da organ razpolaga tudi z več poročili o delu, ki so vezana na eno pogodbo. Hkrati pa so primeri, ko je na enem dokumentu poročilo o opravljenem delu po dveh pogodbah za enega ali več profesorjev. 

 

IP je pregledal prejete dokumente in ugotovil, da zahtevanih poročil o delu po podjemnih in avtorskih pogodbah ne predstavljajo naslednji dokumenti:

-       "Poročilo o opravljenih aktivnostih za pedagoga (Podatke posredujeta: Služba za študijske zadeve, Kadrovska služba)" – ne gre za poročila o delu, ki bi jih pripravili profesorji;

-       Zapisniki o izpitih – gre za zapisnik o (ne)opravljenem izpitu posameznega študenta;

-       Elektronska sporočila – ne gre za sporočila profesorjev, ki bi ustrezala poročilu o delu;

-       "Obračun za izdelavo poročil" – gre za dokument kadrovske službe o obračunu honorarja za sodelovanje v habilitacijskih postopkih.

-       "Izvajanje predmetov v tujem jeziku" – gre za dokument z razpredelnico, ki ne vsebuje poročila o opravljenem delu, temveč podatke o izplačilih (skupno izplačilo, že izplačano, razlika izplačila, …);

-       Dokument za posameznega profesorja z razpredelnico, ki vsebuje podatke o sodelovanju na izpitih kot nadzor izpita ali komisijski izpit;

-       Dokument, napisan z roko na karo listu – ne gre za dokument, ki bi ga napisal in podpisal profesor, na katerega se nanašajo izplačila. Gre za dokumente z obdobja 2007/2008;

-       "Priloga k pogodbi" – IP ugotavlja, da navedeni dokument sicer vsebuje določene podatke o opravilu ter količini in enot opravila, vendar gre za dokument, ki ga ni izdelal profesor temveč računovodska služba organa;

-       konkretni izdelki (npr. študije, mnenja, članki, prezentacije, ocena doktorske disertacije, itd.);

-       "Zapisnik o delu podiplomskega študenta na študiji primera";

-       Zapisnik o javnem zagovoru doktorske disertacije ter

-       Obračun potnih stroškov.   

Navedeni dokumenti torej ne vsebujejo poročila, v smislu opravljenega dela po avtorski ali podjemni pogodbi in niso predmet presoje tega pritožbenega postopka.

 

Medtem ko zahtevana poročila predstavljajo naslednji dokumenti:

-       "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na izrednem podiplomskem študiju";

-       "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na rednem podiplomskem študiju";

-       "Seznam prijavljenih študentov" – ta dokument vsebuje ime in priimek pedagoškega delavca (nosilca predmeta in sodelavce), obseg dela ter podpis izpraševalca; IP je tudi dokumente z enako vsebino in obliko imenoval Seznam prijavljenih študentov, čeprav naziv dokumenta Seznam prijavljenih študentov manjka; 

-       "Obračun";

-       "Obračun pedagoškega dela na izrednem podiplomskem študiju";

-       poročilo, ki je v obliki tabele in se začne z navedbo programa – IP je ugotovil, da navedeni dokument ne nosi naziva, ki bi ga IP lahko uporabil za poimenovanje dokumenta, zato bo IP v izreku te odločbe te dokumente za vsakega profesorja posebej imenoval z navedbo Poročilo v obliki tabele za izpit z dne »datum« za pogodbo »števila pogodbe«;

-       "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na rednem dodiplomskem in podiplomskem študiju";

-       "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na izrednem dodiplomskem študiju";

-       "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na izrednem podiplomskem študiju" ter

-       "Poročilo o opravljeni neposredni pedagoški obveznosti na drugi fakulteti".

IP ugotavlja, da je na vseh navedenih dokumentih z roko napisana številka pogodbe (PP za podjemno pogodbo in AR za avtorsko pogodbo), tako da bo IP v izreku te odločbe uporabil naziv dokumenta in številko pogodbe (kar je napisano z roko).

 

Zahtevana poročila predstavljata tudi dokumenta z zadevo "Zahtevek za izplačilo avtorske pogodbe" in "Zahtevek za izplačilo avtorskega honorarja". IP je ugotovil, da gre poročila o delu v zvezi z avtorskimi pogodbami, ki sodijo v Službo za znanstveno-raziskovalno delo. Navedena poročila IP v izreku te odločbe ne bo vezal na številko pogodbe (ker številka pogodbe na poročilu ni napisana niti ročno), temveč na profesorja, leto in dejstvo, da gre za poročilo znanstveno-raziskovalnega dela po avtorski pogodbi.

 

Po pregledu navedenih poročil je IP ugotovil, da določeni dokumenti, poleg poročila o delu za zahtevanega profesorja, vsebujejo tudi poročila o delu profesorjev, na katere se zahteva ne nanaša, in da določena poročila vsebujejo tudi druge podatke, ki niso predmet presoje v tem pritožbenem postopku (npr. podatek o bruto znesku). Ker je IP dolžan odločiti v okviru zahtevka, bo v nadaljevanju presojal le prost dostop do zahtevanih informacij in v izreku te odločbe odločil, da se prosilki posredujejo navedena poročila o delu na način, da bodo vidni le podatki, ki so predmet presoje, tj. kaj oz. katero delo je posamezen profesor, za katere prosilka zahteva podatke, opravil v določenem obdobju. Preostali podatki na poročilih o delu pa niso predmete zahteve in posledično ne predmet presoje v tem pritožbenem postopku.

 

IP je torej ugotovil, da organ z vsemi poročili o opravljenem delu na podlagi avtorskih in/ali podjemnih pogodb, ki so bile od vključno 1. 1. 2005 do 10. 3. 2015 sklenjene z red. prof. dr. Maksom Tajnikarjem, red. prof. dr. Markom Hočevarjem, red. prof. dr. Markom Jakličem, red. prof. dr. Metko Tekavčič, red. prof. dr. Rudijem Rozmanom, red. prof. dr. Tanjo Mihalič, red. prof. dr. Andrejem Kovačičem, red. prof. dr. Nevenko Hrovatin, red. prof. dr. Mirkom Gradišarjem, red. prof. dr. Mitjem Čokom, red. prof. dr. Danijelom Pučko, red. prof. dr. Slavko Kavčič in red. prof. dr. Janezom Prašnikarjem, ki so predmet tega pritožbenega postopka, ne razpolaga. Po pregledu dokumentacije in navedb organa IP ugotavlja, da organ razpolaga z določenimi dokumenti, ki izkazujejo, da je bilo delo po podjemni ali avtorski pogodbi opravljeno, vendar ti dokumenti (zgoraj navedeni) ne predstavljajo poročila o delu oz. dokumenta, ki ima smiselno enako vsebino (npr. zapisnik o opravljenem delu, izjava avtorja o zaključku dela,...) in je predmet tega pritožbenega postopka.

Delovno področje organa

 

V nadaljevanju je IP ugotavljal obstoj kriterija iz prvega odstavka 4. člena ZDIJZ, da zahtevane informacije izvirajo iz delovnega področja organa. Kot je IP že ugotovil v delni odločbi št. 090-112/2015/12 z dne 7. 9. 2015 se avtorske in podjemne pogodbe, ki so bile tudi podlaga za pripravo zahtevanih poročil o delu, nanašajo na izvajanje javne službe organa, npr. na izvajanje pedagoške in drugih dejavnosti, ki po prvem odstavku 73. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14; v nadaljevanju ZViS) veljajo za javno službo. IP je v delni odločbi št. 090-112/2015/12 z dne 7. 9. 2015 tudi poudaril, da tudi če dejavnost organa ni financirana neposredno iz proračuna, še ne pomeni, da v tem delu ne gre za javno službo. Tudi če bi bila delitev na tržno dejavnost in javno službo relevantna, pa je IP poudaril, da gre pri pogodbah za podatke, za katere je novela ZDIJZ-C predvidela absolutno javnost tudi za povsem tržne subjekte. Vse navedeno velja tudi za poročila o delu, pripravljena na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb, zato se IP na tem mestu v celoti sklicuje na argumente, podane v delni odločbi št. 090-112/2015/12 z dne 7. 9. 2015 glede kriterija delovnega področja organa.

 

Upoštevaje navedeno, lahko IP zaključi, da zahtevana poročila o opravljenem delu na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb predstavljajo informacijo javnega značaja v smislu 4. člena ZDIJZ, saj gre za podatke, ki se nanašajo oz. izvirajo iz delovnega področja organa, organ z njimi razpolaga in se nahajajo v materializirani obliki. V konkretnem primeru so torej glede zahtevanih poročil o delu avtorskih in podjemnih pogodb iz 1. točke izreka te odločbe izpolnjeni vsi pogoji za informacijo javnega značaja iz 4. člena ZDIJZ.

 

2.     Varstvo osebnih podatkov

 

Organ se je skliceval na izjemo iz 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki določa, da organ zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Ker je IP ugotovil, da gre pri dokumentih, ki so predmet presoje, za informacije javnega značaja, je treba nadalje presoditi, ali je podana zatrjevana izjema.

 

Upoštevaje definicijo osebnega podatka iz 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1), so podatki o imenu in priimku profesorja ter kaj  oz. kakšno delo je opravil na podlagi avtorske in podjemne pogodbe nedvomno osebni podatki. Ker razkritje osebnega podatka javnosti predstavlja vrsto obdelave osebnih podatkov, je za presojo dopustnosti razkritja treba upoštevati splošne podlage za obdelavo osebnih podatkov, opredeljene v 8. in 9. členu (javni sektor) ZVOP-1. Iz navedenih členov kot splošno pravilo izhaja, da je obdelava osebnih podatkov dopustna, če tako določa zakon ali če je za to podana privolitev posameznika.

 

Pred argumentacijo, kateri osebni podatki so varovani in kateri prosto dostopna informacija javnega značaja, IP pojasnjuje, da posameznikov, na katere se nanašajo zahtevana poročila o delu, ni pozval, naj se kot morebitni stranski udeleženci opredelijo do zahteve za dostop do informacij javnega značaja. Razlogi za to so obširno pojasnjeni v delni odločbi št. 090-112/2015/12 z dne 7. 9. 2015 in se IP nanje v izogib ponavljanju v celoti sklicuje. IP povzema, da skladno s sodno prakso Upravnega sodišča RS v primerih, kot je obravnavani, pravna korist posameznikov (javnih uslužbencev) z odločitvijo o razkritju nekaterih njihovih podatkov ne more biti ogrožena, saj že sam zakon določa javnost zahtevanih podatkov. Tudi če bi bili posamezniki (javni uslužbenci) v postopek vključeni kot stranski udeleženci, to ne bi moglo v ničemer vplivati na izid postopka dostopa do informacij javnega značaja.

 

2.1  Varovani osebni podatki

 

IP je v ugotovitvenem postopku pregledal poročila o delu in ugotovil, da je v nekaterih poročilih o delu navedeno osebno ime fizične osebe (gosta iz prakse; osebe, ki je opravljala izpit ter osebno ime in kontaktni podatkih fizične osebe), za razkritje katerega v postopku po ZDIJZ ni mogoče najti ustrezne pravne podlage. V zvezi s tem osebnim podatkom je IP ugotovil, da pravna podlaga za njegovo razkritje ni podana, zato je treba uporabiti izjemo iz 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Razkritje tega podatka bi pomenilo kršitev ZVOP-1, zato je IP v 1. točki izreka te odločbe odločil, da ga mora organ prekriti s tehniko anonimizacije, da se prosilka in javnost z njimi ne morejo seznaniti. Pri tem se je IP oprl na določbo 7. člena ZDIJZ, ki določa, da se prosilcu, če dokument le deloma vsebuje varovane informacije in se te informacije da iz dokumenta izločiti, omogoči dostop do preostalega dela dokumenta.

 

2.2  Pravne podlage za razkritje osebnih podatkov

Podatek o porabi javnih sredstev

 

Iz določbe 1. alineje 3. odstavka 6. člena ZDIJZ izhaja, da se, ne glede na morebitne izjeme (tudi izjemo varstva osebnih podatkov) dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. točke prvega odstavka ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače. IP ugotavlja, da so v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji, določeni v 3. odstavku 6. člena ZDIJZ, na podlagi katerih je dopustno razkritje osebnih podatkov profesorjev v zvezi z opravljenim delo na podlagi avtorskih in podjemnih pogodbah, ker gre za podatke o porabi javnih sredstev.

 

IP poudarja, da je treba v konkretnem primeru podatek o opravljenem delu obravnavati v povezavi s honorarjem po avtorski ali podjemni pogodbi, katerega prost dostop je IP prosilki omogočil z delno odločbo št. 090-112/2015/12 z dne 7. 9. 2015. Argumente, da podatek o opravljenem delu na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe predstavlja podatek o porabi javnih sredstev, je torej nedvomno in neizogibno povezan z razlago, da honorar po avtorski ali podjemni pogodbi predstavlja podatek o porabi javnih sredstev. IP tako poudarja, da četudi v primeru izplačil na podlagi avtorskih in podjemnih pogodbah in z njimi povezanim podatkom o opravljenem delu, ne gre za neposredno, niti za posredno porabo proračunskih sredstev, nedvomno gre za porabo javnih sredstev. Navedeno potrjuje tudi dejstvo, da je Računsko sodišče že večkrat revidiralo fakultete tudi v delu, ki se nanaša na izplačila po avtorskih in podjemnih pogodbah[1]. IP je že v delni odločbi št. 090-112/2015/12 z dne 7. 9. 2015 podrobno utemeljil, da četudi ne gre za porabo proračunskih sredstev, so sredstva, ki izhajajo iz avtorskih in podjemnih pogodb javna sredstva v smislu, kot ga zajema 3. odstavek 6. člena ZDIJZ. Na tem mestu IP ponavlja zgolj prakso Ustavnega sodišča RS, ki je v odločbi št. U-I-272/97 z dne 23. 11. 2000[2] zavzelo stališče, da so s sredstvi javnih financ mišljena v primeru javnih zavodov vsa sredstva, ki jih ti zavodi pridobivajo na katerega od načinov, uzakonjenih v prvem odstavku 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP; v nadaljevanju ZZ), torej iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi. Iz predmetne odločitve Ustavnega sodišča RS tako nedvomno sledi, da je treba pojem javna sredstva razlagati široko (zajema tudi sredstva, pridobljena na trgu) in da ta pojem ne zajema le proračunskih sredstev, ampak je precej širši.

 

IP poudarja, da podatek o tem, kaj, kakšno delo in v kakšnem obsegu je posamezen profesor opravil na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe, nedvomno pove bistveno več o porabi javnih sredstev v smislu 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, kot pa zgolj podatek o tem, kolikšen je honorar v sklenjeni pogodbi. V tem smislu je treba zaradi transparentnosti delovanja javnega sektorja in porabe javnih sredstev pojem poraba javnih sredstev razlagati široko. Takšno stališče je zavzelo tudi Upravno sodišče RS v sodbi I U 599/2014-20 z dne 3. 11. 2015, kjer je zapisalo, da je treba »…pojem "poraba javnih sredstev" razlagati široko ne pa ozko in sicer je pomembno ne samo, koliko se porablja javnih sredstev ampak tudi, kako se gospodari in porablja javna sredstva…«. Za transparentnost gospodarjenja javnih sredstev sta v konkretnem primeru potrebna tako podatek o višini honorarja (predmet odločanja delne odločbo št. 090-112/2015/12 z dne 7. 9. 2015) kot tudi podatek o opravljenem delu. Šele s prostim dostopom do obeh podatkov je mogoča njuna primerjavo, ki pokaže porabo javnih sredstev v širšem pomenu.

 

IP zaključuje, da gre pri zahtevanih podatkih za podatke o porabi javnih sredstev, kar pomeni, da so podatki, ki se nanašajo na prejemnike izplačil po avtorskih ali podjemnih pogodbah v delu, ki zajemajo ime in priimek profesorja ter podatek o opravljenem delu, tudi skladno z določbo 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ prosto dostopne informacije javnega značaja. Gre namreč za dostop do tistih osebnih podatkov prejemnikov avtorskih honorarjev in izplačil po podjemnih pogodbah, za katere je že zakonodajalec ocenil, da v primerjavi z drugimi osebnimi podatki posameznika, uživajo znatno zmanjšano stopnjo varovanja. Zakonodajalec je s tem opredelil tiste dele informacijske zasebnosti posameznika, glede katerih mora ta trpeti določene posege zaradi varstva pravic drugih in varstva javnega interesa. Zakoniti cilj oziroma namen, zaradi katerega ZDIJZ dopušča tudi posege v varstvo osebnih podatkov, je opredeljen v 2. členu tega zakona, ki določa, da je namen zakona zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja.

 

Podatek, povezan z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca

 

Čeprav je IP ugotovil, da je treba zahtevane podatke o opravljenem delu po avtorski ali podjemni pogodbi prosilki razkriti, ker gre za podatke o porabi javnih sredstev, je IP nadalje še ugotovil, da so zahtevani podatki povezani tudi z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca. Prosilka namreč zahteva podatke o profesorjih, ki so ali so bili pri organu zaposleni kot javni uslužbenec ali javni funkcionarji.

 

Stališče organa, da v konkretnem primeru ne gre za podatke, povezane z delovnim razmerjem javnega uslužbenca, ne vzdrži pravne presoje. Iz sodbe Upravnega sodišča RS št. II U 72/2009-12 z dne 19. 5. 2010[3] namreč izhaja, da je kriterij »v povezavi z delovnim razmerjem« v konkretnem primeru treba razlagati široko. V predmetni zadevi je bila prosilka za dostop do informacij javnega značaja Univerza v Mariboru, Upravno sodišče RS pa je zavzelo stališče, da je podatek o tem, ali so delavci Univerze v Mariboru podali izjavo o sklenitvi pogodbenih razmerij za namene akreditacijskih postopkov pri drugih delodajalcih, v zvezi z delovnim razmerjem teh javnih uslužbencev. Po 63. členu ZViS je delovna in pedagoška obveznost zaposlenih v visokošolskem izobraževanju zakonsko določena, iz zadnjega odstavka 63. člena predmetnega zakona pa izhaja, da se pogodba o delu (kamor spada tudi avtorska pogodba) lahko sklene zgolj izjemoma in ne več kot v obsegu ene tretjine s tem zakonom določene pedagoške obveznosti in največ za obdobje deset mesecev v študijskem letu. Kdor ima sklenjeno delovno razmerje na področju visokošolskega izobraževanja v skladu s tem zakonom, mora pred sklenitvijo pogodbe o delu, predložiti soglasje delodajalca. Povedano drugače, po stališču Upravnega sodišča je vprašanje sklepanja podjemnih (tudi avtorskih!) pogodb v visokem šolstvu v zvezi z delovnim razmerjem pri javnih visokošolskih zavodih (kar organ nedvomno je) zaposlenih javnih uslužbencev. Posledično je, po mnenju IP, dostop do podatkov o opravljenem delu po avtorskih in podjemnih pogodbah treba osvetliti tudi na podlagi tega kriterija.

 

IP je po pregledu Pravilnika o plačah in drugih prejemkih iz rednega delovnega razmerja ter o izplačilih in drugih prejemkih iz pogodbenega razmerja na Ekonomski fakulteti (v nadaljevanju Pravilnik) ugotovil, da se neposredna pedagoška obveznost za opravljanje pedagoškega dela (obsega delo na rednem in izrednem študiju, študiju na daljavo in podiplomskem študiju), ki nedvomno sodi v okvir izvajanja javne službe organa, lahko izvaja tudi na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb. Po pregledu poročil o delu, ki so predmet tega pritožbenega postopka, je IP ugotovil, da gre v večini za poročila za opravljeno delo, ki sodi v okvir del na rednem in izrednem študiju, študiju na daljavo in podiplomskem študiju (mentorstvo, predavanja, seminarji, konzultacije, prisotnost pri izpitih in zagovorih magistrskega ali doktorskega dela, delo ko predsednik oz. član komisije za obrambo magistrskega dela ali specialističnega dela, ocena primernosti teme, ocena predložene disertacije). Vsa navedena dela v skladu s II. in III. poglavjem Pravilnika sodijo v pedagoške obveznosti.

 

Glede na navedeno gre v konkretnih primerih tudi za podatek v zvezi z delovnim razmerjem, saj se zahtevana poročila o delu nanašajo na dela po avtorskih in podjemnih pogodbah, ki dejansko sodijo v okvir delovnih obveznosti iz rednega delovnega razmerja javnega uslužbenca. Vendar, kot navedeno, zakonodaja dopušča (63. člen ZViS), da se neposredna pedagoška obveznost, ki se izvaja kot javna služba, če so bile izkoriščene vse možnosti za sklenitev pogodbe o zaposlitvi in je treba zagotoviti nemoteno izvajanje pedagoške dejavnosti, lahko pod določenimi pogoji (ne več kot v obsegu ene tretjine s tem zakonom določene pedagoške obveznosti in največ za obdobje deset mesecev v študijskem letu ) izvaja na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb.

 

Upoštevaje vse zgoraj navedeno je IP zaključil, da gre pri podatku o imenu in priimku posameznika ter njegovem opravljenem delu po avtorski ali podjemni pogodbi, za kar je posameznik prejel tudi avtorski honorar ali honorar po podjemni pogodbi, za prosto dostopno informacijo javnega značaja.

 

Prav tako je IP po uradni dolžnosti preveril, ali so podane druge izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja in ugotovil, da ni podana nobena druga izjema.

 

3.     Sklepno

 

V skladu z navedenim in na podlagi citiranih pravnih podlag je IP ugotovil, da je bil na prvi stopnji iz ugotovljenih dejstev delno napravljen napačen sklep glede dejanskega stanja in da je bil napačno uporabljen materialni predpis, na podlagi katerega je bilo odločeno o zadevi (3. točka prvega odstavka 6. člena ZDIJZ v povezavi s 1. alinejo tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ). Zato je IP, na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP, izpodbijano odločbo organa delno odpravil ter odločil, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. V preostalem delu, kjer je IP ugotovil neobstoj zahtevanih dokumentov in obstoj varovanih osebnih podatkov, pa je pritožbo, na podlagi tretjega odstavka 248. člena ZUP, kot neutemeljeno zavrnil, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/2007-UPB3, s spremembami in dopolnitvami; ZUT) oproščena plačila upravne takse.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Pouk o pravnem sredstvu: 

 

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve tega sklepa in odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi ta sklep in odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Monika Voga, univ.dipl.prav.,

 svetovalka pri Informacijskem pooblaščencu

 

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 

 

 

 


[1] Več o revizijah Računskega sodišča na fakultetah in univerzah na povezavi http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/RevizijeArhivW?SearchView&query=%28[MetaPodatkiTX]=veleposlani%C5%A1tvo%20OR%20[Naslov]=veleposlani%C5%A1tvo%20OR%20[Revidiranec]=veleposlani%C5%A1tvo%20OR%20[Cilj]=veleposlani%C5%A1tvo%29&SearchOrder=3&Count=10&start=1&appSource=AA288C363EA722B2C125715C001B5795

[2] »Zakon torej omenjenih sredstev v nobenem pogledu ne odvaja od celote gospodarjenja javnega zavoda. Tudi zanje velja določba drugega odstavka 48. člena ZZ, da sme zavod presežek prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, zaradi katerih je ustanovljen. Javni zavodi so ustanovljeni za opravljanje javnih služb (3. člen ZZ). Sredstva, namenjena opravljanju javnih služb, so brez dvoma del javne porabe, nad katero je RS po prvem odstavku 150. člena Ustave najvišji organ kontrole. Iz tega izhaja, da se pristojnost nadzora RS v skladu z Ustavo razteza tudi na rabo tistih sredstev, ki jih javni zavod pridobi s prodajo blago in storitev na trgu. Prav to pa je dovolj razločno uzakonjeno tudi v izpodbijanih členih ZRacS: prva alinea prvega odstavka 19. člena določa, da opravlja RS nadzor nad poslovanjem pravnih oseb javnega prava, med katere vsekakor sodijo javni zavodi; prva alinea prvega odstavka 21. člena pa določa, da opravlja RS pri revidiranih osebah nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in učinkovito rabo sredstev javnih financ. Ni razloga za dvom, da so s sredstvi javnih financ mišljena v primeru javnih zavodov vsa sredstva, ki jih ti zavodi pridobivajo na katerega od načinov, uzakonjenih v prvem odstavku 48. člena ZZ, torej iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.«

[3] S predmetno sodbo se lahko seznanite tudi na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/sodbe_UPRS/U_72-2009-12__021-89-2008_.pdf