Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 15.10.2019
Naslov: AKC d.o.o. - Nepremičninski sklad
Številka: 0902-8/2019
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Prosilec je od zavezanca, poslovnega subjekta pod prevladujočim položajem, zahteval informacije v zvezi z obnovo strehe na nepremičnini, v kateri je zavezanec etažni lastnik. Zavezanec je zahtevo zavrnil zato, ker gre za informacije v zvezi z upravljanjem nepremičnine, kar je njegova osnovna dejavnost. IP je odločitvi pritrdil, vendar iz drugih razlogov. Odločil je, da zahtevane informacije ne predstavljajo informacij javnega značaja v smislu 4a. člena ZDIJZ.

 

 

ODLOČBA:

 

Številka: 0902-8/2019/4
Datum: 16. 10. 2019

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) po informacijski pooblaščenki, Mojci Prelesnik, izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/05, 51/07 – ZUstS-A; v nadaljnjem besedilu ZInfP), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odločba US, 102/15 in 7/18; v nadaljevanju ZDIJZ) ter prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP) o pritožbi družbe AKC, podjetje za organizacijo, poslovno svetovanje in finančne storitve, d. o. o., Kavškova ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prosilec), z dne 24. 9. 2019, zoper odgovor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju zavezanec), z dne 23. 9. 2019, v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, naslednjo

O D L O Č B O:


1.    Pritožba prosilca z dne 24. 9. 2019 zoper odgovor Nepremičninska sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o., z dne 23. 9. 2019, se zavrne.

2.    V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.


O B R A Z L O Ž I T E V:


Prosilec je dne 26. 8. 2019 na podlagi ZDIJZ na zavezanca naslovil vlogo, v kateri je zahteval naslednje informacije: »1. Ali pred plačilom stroškov za vzdrževanje, ki vam jih pošiljajo upravniki vaše etažne lastnine, preverjate upravičenost teh stroškov (veljaven sklep etažnih lastnikov)?, 2. Upravnik SPL je v večstanovanjski zgradbi na Plešičevi ulici 39 v letu 2018 in 2019 obnovil fasado. Koliko in kdaj ste za fasado plačali v letih 2018 in 2019 in za katere izvajalce?, 3. Na osnovi katerega sklepa etažnih lastnikov?, 4. Ali vam je upravnik poslal tudi račun za svoje delo (v celoti znaša 4.600 eur), za kar bi moral imeti ne le sklep etažnih lastnikov, ampak tudi pogodbo z etažnimi lastniki (tako določa 2. člen pogodbe o upravljanju)? Če je, koliko je znašal? 5. Ali ste ga plačali?. Prosil je, da mu informacije posreduje v elektronski obliki na elektronski naslov.

Zavezanec je zahtevo prosilca obravnaval na podlagi določb ZDIJZ in je dne 23. 9. 2019 prosilcu posredoval odgovor v obliki dopisa. V njem je zahtevo prosilca v celoti zavrnil. Pri tem je navedel, da zahtevane informacije niso informacije javnega značaja po 4a. členu ZDIJZ. Ker je zavezanec poslovni subjekt pod prevladujočim položajem, je zavezan k posredovanju informacij po 4a. členu ZDIJZ. Navedel je, da je pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem, kamor sodi tudi investicijsko vzdrževanje tega premoženja, vključno z obnovo stavbe, temeljna dejavnost zavezanca. Zahtevana dokumentacija oziroma podatki, ki jih zahteva prosilec, se nanašajo na gospodarsko dejavnost zavezanca in ne sodijo v sfero zavezančevih internih potreb oziroma ne gre za informacije, ki bi sodile v sfero podpornih dejavnosti, za katere ZDIJZ terja razkrivanje določenih podatkov iz sklenjenih poslov. Na tej podlagi informacije, ki jih je zahteval prosilec, ne sodijo v sfero podpornih dejavnosti organa, ki bi jih bilo mogoče šteti za informacije javnega značaja po 1a. in 4a. členu ZDIJZ.

Zoper izpodbijano odločbo je prosilec dne 24. 9. 2019 pri IP vložil pritožbo. Prosilec v svoji pritožbi navaja le, da je bil zavrnjen dostop do podatkov o razpolaganju z javnimi sredstvi.

IP je prejeto pritožbo dne 26. 9. 2019 poslal v seznanitev zavezancu in ga pozval, da se opredeli do pritožbenih navedb prosilca ter da IP posreduje vse dokumente, iz katerih izhajajo zahtevane informacije. V odgovoru z dne 9. 10. 2019 je zavezanec posredoval dokument »Odločanje s podpisovanjem listine – razglasitev glasovanja« z dne 17. 9. 2018, tabelo »Plešičeva ulica 39, Ljubljana, Plačila fasad 2018-2019« z dne 8. 10. 2019 ter številne račune upravnika zgradbe SPL, d. d. in potrdila o plačilu teh računov. Ob tem je po pooblaščencu podal pojasnilo, v katerem je navedel, da ni dvoma, da sodi med »nove zavezance«, torej med poslovne subjekte pod prevladujočim položajem. Pri tem se je skliceval na prakso IP in na upravno sodno prakso ter še navedel, da statut zavezanca v 6. členu določa, da je osnovni namen zavezanca upravljanje in gospodarjenje z nepremičninami in zagotavljanje namenskih najemnih stanovanj in oskrbovanih stanovanj za upokojence in druge starejše osebe. Iz navedenega razloga je ena najpomembnejših dejavnosti »Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb« (šifra F 41.200 iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti), kamor sodijo tudi adaptacije, popravila stavb, prenavljanje in obnova, torej tudi prenova ali energetska prenova stavb z novo fasado. Ker se vprašanja prosilca nanašajo na opravljanje osnovne dejavnosti zavezanca, je bila odločitev, da se zahteva prosilca zavrne, pravilna. Zavezanec še navaja, da gre za pravno vprašanje, zato presoja dokumentov za ugotavljanje dejanskega stanja, ni potrebna. Po mnenju zavezanca obnova fasade na Plešičevi 39 v Ljubljani ni bila namenjena »internim« potrebam organa. Zavezanec ima namreč sedež na Mali ulici v Ljubljani, v zgradbi na Plešičevi 39 v Ljubljani pa je zavezanec eden od etažnih lastnikov. Z navedeno nepremičnino upravlja v svojstvu izvajanja osnovne dejavnosti upravljanja nepremičnin in zagotavljanja namenskih najemnih in oskrbovanih stanovanj. Kljub temu je zavezanec posredoval vse dokumente, ki bi lahko vsebovali odgovore na vprašanja prosilca.

Pritožba ni utemeljena.

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odgovor zavezanca v delu, v katerem ga prosilec izpodbija. Odgovor preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

IP ugotavlja, da v obravnavanem primeru ni sporno, da je družba Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o., zavezanec po prvem odstavku 1a. člena ZDIJZ, torej kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in je kot zavezanec tudi vpisan v register zavezancev za informacije javnega značaja na spletni strani AJPES. Tako pa izhaja tudi iz upravno sodne prakse Upravnega sodišča Republike Slovenije (glej sodbo opr. št. I U 1654/2015 z dne 9. 2. 2017) in prakse IP (odločbe št. 090-141/2015/27 z dne 6. 6. 2017). V obravnavanem primeru prav tako ni sporno, da zavezanec z zahtevanimi informacijami razpolaga v materializirani obliki. Slednje je IP ugotovil tudi sam, in sicer z vpogledom v zahtevane informacije. Sporno med strankama je, ali zahtevani podatki predstavljajo prosto dostopne informacije javnega značaja.

Ob tem IP pojasnjuje, da je za poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom, kamor spada tudi zavezanec v konkretnem primeru, definicija javnega značaja določena ožje, kot to velja za zavezance iz 1. člena – organe javnega sektorja, ki so podvrženi določilom ZDIJZ v celoti.

Pri poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava so informacije javnega značaja le tiste informacije, ki jih ZDIJZ taksativno navaja v 4a. členu:
1) informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na (prva alineja prvega odstavka 4a. člena)
- pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali
- izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ali sponzorske, donatorske ali avtorske pogodbe ali druge pravne posle, s katerimi se dosega učinek, enak učinkom pravnih poslov iz prejšnjih alinej;
2) informacija o vrsti zastopnika oz. članstvu v poslovnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora,
- informacija o višini dogovorjenega ali izplačanega prejemka ali bonitet člana poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika poslovnega subjekta, člana nadzornega organa in
- informacija v zvezi z zaposlitvijo ali imenovanjem navedenih oseb, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev in meril za zaposlitev ali imenovanje (druga alineja prvega odstavka 4a. člena).

Prosilec je zahteval informacije, katerim ustrezajo dokumenti, kot so sklepi etažnih lastnikov nepremičnine, računi o plačilu upravniku in potrdila o plačilu teh storitev.

IP je, upoštevaje zgoraj navedeno definicijo informacije javnega značaja iz 4a. člena ZDIJZ, ugotovil, da očitno ne gre za informacije javnega značaja. Določba 4. člena ZDIJZ določa »informacije javnega značaja« na splošno (pri subjektih, ki so zavezanci po 1. členu ZDIJZ), določba 4a. člena ZDIJZ pa definira ta pojem za poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom, kamor sodi tudi zavezanec, precej ožje. Ker je določba 4a. člena ZDIJZ jasna in je ni mogoče razlagati ekstenzivno, IP ugotavlja, da prosilec ni zahteval informacij, ki pri poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom spadajo v okvir definicije informacije javnega značaja in posledično zapadejo pod domet ZDIJZ. Zahtevane informacije se posledično ne nanašajo na informacije, ki jih taksativno določa 4a. člen, ker ne gre za informacije iz sklenjenega pravnega posla za izdatke ali za informacije v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja. Prav tako pa tudi ne gre za informacije iz druge alineje prvega odstavka 4a. člena ZDIJZ v zvezi s prejemki članov poslovodnega ali nadzornega organa, niti za podatke v zvezi z imenovanjem teh oseb. Informacij, ki jih je zahteval prosilec, v skladu s 4a. čl. ZDIJZ torej pri zavezancu že pojmovno ni mogoče šteti za informacije javnega značaja.

Ker je IP ugotovil, da v konkretnem primeru niso izpolnjeni pogoji za informacijo javnega značaja po 4a. členu ZDIJZ, se ni spuščal v stališče zavezanca, da ne gre za informacijo javnega značaja po 4a. členu ZDIJZ, zato ker gre za podatke v zvezi z osnovno dejavnostjo zavezanca. Prav tako pa se ni spuščal v presojo navedb prosilca, da gre za »razpolaganje z javnimi sredstvi«, saj je ta okoliščina relevantna za odločanje o dostopu do informacij javnega značaja organov iz 1. člena in ne za zavezance iz 1a. člena ZDIJZ.

V skladu z navedenim je IP ugotovil, da je odločitev zavezanca pravilna in zakonita, pritožba prosilca pa neutemeljena. Zato je pritožbo prosilca, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP, zavrnil, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000 s spremembami in dopolnitvami; ZUT) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

Postopek vodila:
Manja Resman, univ. dipl. prav.
svetovalka IP

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
informacijska pooblaščenka