Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 30.11.2016
Title: Zveza Srbske diaspore Slovenije - Ministrstvo za kulturo
Number: 090-192/2016
Category: Avtorsko delo, Ali dokument obstaja?, Osebni podatek
Status: Sustained in part


POVZETEK:

Prosilec je zahteval dostop do dokumentov v zvezi z javnim razpisom ministrstva. Organ je zahtevo zavrnil v delu, kjer je ugotovil, da z zahtevano informacijo ne razpolaga in v delu, ki se nanaša na posredovanje fotokopij delov projektnih vlog izbranih prijaviteljev, ki predstavljajo avtorsko varovano delo. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da projektne vloge ne predstavljajo avtorskega dela, ker  ni izpolnjen kriterij individualnosti. Po pregledu vseh projektnih vlog izbranih prijaviteljev je IP ugotovil, da se izraženost v vlogah glede na individualnost oziroma ustvarjalnost med prijavitelji ne razlikuje toliko, da bi bilo mogoče vloge šteti za avtorsko delo. Ideje projekta niso napisane na poseben, izviren način, ki bi se med seboj bistveno razlikovale. Prav tako sama raba besed in stavčnih struktur ni drugačna od običajne rabe teh elementov v vlogah na javne razpise. Gre za klasično predstavitev prijavljenega projekta na javni razpis in ne izkazuje ustvarjalnega podviga avtorja. IP je torej pritožbi v tem delu ugodil in organu naložil posredovanje fotokopij. V preostalem delu pa je IP pritožbo zavrnil, ker organ z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-192/2016/20

Datum: 30. 11. 2016

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odločba US in 102/15; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/05, 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) ter prvega odstavka 248. člena in prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/06 – UPB, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi Zveze srbske diaspore Slovenije, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prosilec), ki jo zastopa predsednik ………… zoper odločbo Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. 090-31/2016/2 z dne 8. 8. 2016, v zadevi odobritve dostopa do informacije javnega značaja naslednjo

 

 

O D L O Č B O:

 

1.      Pritožbi prosilca z dne 12. 8. 2016 se delno ugodi in se 1. točka izreka odločbe Ministrstva za kulturo št. 090-31/2016/2 z dne 8. 8. 2016 odpravi v delu, ki se nanaša na dostop do fotokopij točk 4.B, 4.C, 4.E in 4.F prijavnega obrazca projektnih vlog izbranih prijaviteljev, ter se odloči:

 

Organ je dolžan prosilcu v roku 31 (enaintridesetih) dni od prejema te odločbe posredovati fotokopije točk 4.B, 4.C, 4.E in 4.F prijavnega obrazca projektnih vlog naslednjih izbranih prijaviteljev na javnem razpisu JR-ESS-2016-2017-Socialna vključenost: Bošnjaško mladinsko kulturno društvo BMKD, Velenje; Društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva Ljiljan, Ljubljana; Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, Murska Sobota; Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Krško; Hrvaško kulturno društvo Pomurje, Lendava; Hrvaško kulturno umetniško društvo Komušina Škofja Loka, Škofja Loka; Inštitut časopis za kritiko znanosti, Ljubljana; Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Koper; OLOOP – Zavod za sodobno tekstilno umetnost in oblikovanje Ljubljana, Ljubljana; RAZVOJ Maribor, Maribor; ROMANO PEJTAUŠAGO, Romsko društvo Kamenci, so.p., Črenšovci in ZSR – zavod za socialni razvoj Murska Sobota, Murska Sobota.

 

2.      Pritožba prosilca zoper 1. točko izreka izpodbijane odločbe, v delu, ki se nanaša na varovane osebne podatke izvajalcev operacije v točki 6 prijavnega obrazca izbranih prijaviteljev ter zoper 2. in 3. točko izreka izpodbijane odločbe se zavrne.

 

3.      V postopku reševanja te pritožbe posebni stroški niso nastali.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Prosilec je dne 11. 7. 2016 zahteval dostop do naslednjih dokumentov v zvezi z javnim razpisom JR-ESS-2016-2017-Socialna vključenost:

-       overjene kopije projektnih vlog v fizični ali elektronski obliki in vpogled v celotno komisijsko reševanje projektnih vlog oz. vlog, ki so bile pozitivno ocenjene;

-       overjene kopije v fizični ali elektronski obliki in vpogled v celotno komisijsko ocenjevanje izvedbenih poročil projektov in podobno;

-       overjene kopije v fizični ali elektronski obliki in vpogled v odločitve ocenjevalne strokovne komisije in njeno sestavo;

-       overjene kopije v fizični ali elektronski obliki za zadolženo osebo (ime in priimek, ki je pisala neresničnosti na opredmetenem sklepu št. 5440-16/2016/1 z dne 23. 6. 20162016 in je prosilca ob zlorabi položaja načrtno oškodovala) ter

-       pravilnika in ocenjevalnih kriterijev, če že obstajajo o takšnih komisijskih zahtevah javnega razpisa.

 

Organ je o zahtevi odločil z odločbo št. 090-31/2016/2 z dne 8. 8. 2016, s katero je zahtevi prosilca delno ugodil. Organ je zavrnil dostop do fotokopij obrazcev 4.B, 4.C, 4.E in 4.F vlog izbranih prijaviteljev zaradi obstoja avtorskih pravic in prosilcu v tem delu omogočil le vpogled. Na obrazcih 6 vlog izbranih prijaviteljev pa je zaradi obstoja izjeme varstva osebnih podatkov prekril imena in priimke izvajalcev operacije. Nadalje je organ zavrnil dostop do dokumentov o komisijskem ocenjevanju izvedbenih poročil projektov in podobno (2. alineja zahteve) ter do dokumenta, iz katerega sta razvidna ime in priimek zadolžene osebe, ki je pisala neresničnosti na opredmetenem sklepu št. 5440-16/2016/1 z dne 23. 6. 2016 (4. alineja zahteve), zaradi neobstoja dokumenta. V preostalem delu je organ zahtevi ugodil in prosilcu z dopisom št. 090-31/2016/3 z dne 8. 8. 2016 posredoval zahtevane dokumente, in mu omogočil vpogled ter prosilca pozval, naj predlaga nekaj možnih terminov za izvedbo vpogleda.

 

Prosilec se je zoper navedeno odločbo pravočasno pritožil, in navedel, da je obrazložitev odločbe pomanjkljiva, zato se odločba niti ne da preizkusiti. Predlagal je, da se odločba odpravi in odloči v skladu z zakonodajo.

 

Organ po prejemu pritožbe odločbe ni nadomestil z novo, zato je pritožbo, na podlagi 245. člena ZUP, dne 23. 8. 2016 odstopil v reševanje IP, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe. Organ je dne 14. 9. 2016 IP posredoval še manjkajočo dokumentacijo.

 

IP je v pritožbeni postopek vključil vseh 12 izbranih prijaviteljev na javnem razpisu JR-ESS-2016-2017-Socialna vključenost. Stransko udeležbo so priglasili samo naslednji: Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Koper, ROMANO PEJTAUŠAGO, Romsko društvo Kamenci, so.p., Črenšovci in ZSR – zavod za socialni razvoj Murska Sobota, Murska Sobota. Vsi navedeni so navedli, da točke 4.B, 4.C, 4.E in 4.F prijavnega obrazca njihovih projektnih vlog predstavljajo avtorsko varovano delo, zato ne dovolijo reproduciranja teh delov prijavnih vlog. Prav tako so navedli, da imena in priimki izvajalcev operacij v točki 6 prijavnega obrazca predstavljajo izjemo po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.

 

Pritožba je delno utemeljena.

 

IP pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan izpodbijano odločbo preizkusiti v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Kot izhaja iz izpodbijane odločbe in pritožbe prosilca, je predmet tega pritožbenega postopka presoja, ali je organ pravilno in utemeljeno zavrnil dostop do:

- fotokopij točk 4.B, 4.C, 4.E in 4.F prijavnega obrazca projektnih vlog izbranih prijaviteljev in prosilcu omogočil le vpogled, ker je presodil, da gre za avtorsko varovano delo;

- imen in priimkov izvajalcev operacij, navedenih v točki 6 prijavnega obrazca projektnih vlog izbranih prijaviteljev zaradi izjeme varstva osebnih podatkov ter

- dokumentov komisijskega ocenjevanja izvedbenih poročil projektov in podobno ter dokumenta, iz katerega je razvidna zadolžena oseba (ime in priimek osebe, ki je pisala neresničnosti na sklepu št. 5440-16/2016/1 z dne 23. 6. 2016 in prosilca ob zlorabi položaja načrtno oškodovala), zaradi neobstoja dokumenta.

 

Ali so točke 4.B, 4.C, 4.E in 4.F prijavnega obrazca projektnih vlog izbranih prijaviteljev avtorsko delo?

 

Organ je zavrnil zahtevo za dostop do fotokopij točk 4.B, 4.C, 4.E in 4.F prijavnega obrazca projektnih vlog izbranih prijaviteljev iz naslova varstva avtorskih pravic in prosilcu omogočil le vpogled. Iz ZDIJZ izhaja, da ima prosilec, na podlagi 17. člena ZDIJZ, pravico določiti, na kakšen način se želi seznaniti z zahtevano informacijo. Organ nima nikakršne pravice prosilcu odreči pravice do oblike, v kateri želi prejeti zahtevano informacijo. Edino omejitev, ki vpliva na obliko informacije, predstavlja določba drugega odstavka 25. člena ZDIJZ, po kateri lahko prosilec dobi samo vpogled v informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico. Glede na navedeno, se torej v primeru, da zahtevana informacija predstavlja avtorsko delo, lahko zavrne le določen način seznanitve z njo (fotokopija), ne pa tudi sam dostop do informacije (npr. vpogled). Organ je prosilcu z izpodbijano odločbo vpogled v zahtevane informacije tudi omogočil. Ker pa prosilec izrecno zahteva in se pritožuje zaradi neposredovanja fotokopije zahtevanega dokumenta, je IP v nadaljevanju ugotavljal, ali je ta dokument zavarovan z zakonom, ki ureja avtorsko pravico in posledično, ali je iz tega razloga mogoče omejiti način seznanitve z zahtevano informacijo.

V skladu s 5. členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP; v nadaljevanju ZASP) je avtorsko delo individualna intelektualna stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki je na kakršenkoli način izražena, če ni v ZASP drugače določeno. Iz navedene definicije in obstoječe sodne prakse ter pravne teorije izhaja pet predpostavk, ki morajo biti izpolnjene, da se posamezno delo šteje za avtorsko delo po ZASP, in sicer so to individualnost, intelektualnost oz. duhovnost, stvaritev, področje ustvarjalnosti in izraženost. Če torej posamezno delo izpolnjuje vse navedene predpostavke kumulativno, se šteje, da gre za avtorsko delo.

 

Ob vpogledu v točke 4.B, 4.C, 4.E in 4.F prijavnega obrazca projektnih vlog izbranih prijaviteljev, IP pritrjuje stališču prosilca, da ne gre za avtorsko delo. V konkretnem primeru namreč ni izpolnjen kriterij individualnosti. Individualnost dela predstavlja značilnost, ki avtorsko delo ločuje od drugih avtorsko varovanih del, od avtorsko nevarovanih del, in hkrati od umetniške in kulturne dediščine, ki je last širše javnosti. Gre za zahtevo po tem, da ima delo vsaj še toliko izvirnih potez, da se ga še lahko uvršča med avtorska dela. Če torej avtor neodvisno od nekega drugega dela, ustvari svoje delo z individualnimi potezami, torej brez posnemanja oz. neposrednega prevzemanja iz drugega dela, je izpolnjena predpostavka individualnosti dela. V primeru pa, ko vsebuje stvaritev le nabor podatkov in dejstev, pri taki stvaritvi ni izpolnjen pogoj individualnosti in ta ni varovana kot avtorsko delo.

 

V konkretnem primeru so prijavitelji v točkah 4.B, 4.C, 4.E in 4.F predstavili namen in cilje operacije, opredelili ciljne skupine in njihove potrebe, opisali načrtovane aktivnosti v obliki delovnega programa in terminskega načrta ter navedli načrt informiranja in komuniciranja z javnostjo o operaciji. V navedenih točkah so prijavitelji predstavili idejo svojega prijavljenega programa oz. operacije, ki je namenjena večji socialni vključenosti, krepitvi usposobljenosti in vstopu na trg dela na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) pripadnikov ranljivih skupin (manjšinske etične skupnosti in invalidi). IP poudarja, da se avtorskopravno varuje izraženost ideje in ne ideja sama[1]. Dejstvo torej, da so si prijavitelji operacije morda domislili neke nove ideje, prijeme in aktivnosti spodbujanja, motivacije in proaktivnega delovanja posameznikov iz ranljivih skupin, še ne pomeni, da točke 4.B, 4.C, 4.E in 4.F prijavnega obrazca kot izraz teh idej izpolnjujejo kriterij individualnosti. Za dosego tega kriterija bi operacija morala biti izražena na svojevrsten in izviren način (npr. v obliki pravljice, pesmi, slikovno itd.) – torej bi morala biti podana drugače od ostalih operacij.

 

Po pregledu vseh projektnih vlog izbranih prijaviteljev je IP ugotovil, da se izraženost v točkah 4.B, 4.C, 4.E in 4.F glede na individualnost oziroma ustvarjalnost med prijavitelji ne razlikuje toliko, da bi bilo mogoče navedene točke šteti za avtorsko delo. Ideje operacij niso napisane na poseben, izviren način in ne vsebujejo kakšnih grafičnih elementov, ki bi se med seboj bistveno razlikovale. Prav tako sama raba besed in stavčnih struktur ni drugačna od običajne rabe teh elementov v vlogah na javne razpise. IP zaključuje, da gre za klasično predstavitev prijavljene operacije na javni razpis in ne izkazuje ustvarjalnega podviga avtorja (npr. izvirnega prepleta njegovih vsebinskih oziroma oblikovnih potez).

 

IP na podlagi navedenega zaključuje, da kriterij individualnosti v konkretnem primeru ni izpolnjen. Posledično IP ugotavlja, da zahtevane točke 4.B, 4.C, 4.E in 4.F prijavnega obrazca projektnih vlog izbranih prijaviteljev ne predstavljajo avtorskega dela, zaradi česar ni ovir, da bi jih organ prosilcu posredoval v obliki fotokopije.

 

Glede na navedeno je pritožba prosilca v tem delu utemeljena, saj je organ na prvi stopnji iz ugotovljenih dejstev napravil napačen sklep in posledično napačno uporabil pravni predpis, zato je IP pritožbi prosilca delno ugodil in na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP 1. točko izreka izpodbijane odločbe odpravil v delu, ki se nanaša na dostop do fotokopij točk 4.B, 4.C, 4.E in 4.F prijavnega obrazca projektnih vlog izbranih prijaviteljev in v tem delu sam rešil zadevo. Organ je dolžan prosilcu v roku enaintridesetih (31) dni po vročitvi te odločbe posredovati fotokopije točk 4.B, 4.C, 4.E in 4.F prijavnega obrazca projektnih vlog izbranih prijaviteljev, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

Ali imena in priimki izvajalcev operacij, navedenih v točki 6. prijavnega obrazca »Izvajalci operacije«, predstavljajo varovan osebni podatek?

 

V skladu s 3. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ organ zavrne dostop do informacije javnega značaja, če se podatek nanaša na osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. ZDIJZ pri ugotavljanju navedene izjeme napotuje na določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1). Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov določa 8. člena ZVOP, po kateri se osebni podatki lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. V skladu z definicijo obdelave osebnih podatkov iz 3. točke 6. člena ZVOP-1 razkritje in dajanje na razpolago izrecno pomeni obdelavo osebnih podatkov.

 

IP je pregledal točke 6 prijavnih obrazcev izbranih prijaviteljev in ugotovil, da so v tretjem stolpcu z imeni in priimki navedeni izvajalci operacij (koordinatorji, pomočniki koordinatorjev, (so)mentorji, vodje projektov, zunanji izvajalci itd.). Ker so posamezniki z osebnim imenom določljivi in ker za posredovanje njihovih imen in priimkov prosilcu oz. javnosti na podlagi zahteve po ZDIJZ ne obstaja zakonska podlaga, je organ pravilno odločil, da gre za varovane osebne podatke in izjemo po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Organ je tudi v skladu s 7. členom ZDIJZ in 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07, 95/11 in 24/16), pred posredovanjem dokumentov prosilcu pravilno prekril imena in priimke izvajalcev operacije v točki 6 prijavnega obrazca izbranih prijaviteljev.

 

Glede na navedeno je pritožba prosilca v tem delu neutemeljena, zato jo je IP, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP, zavrnil in potrdil odločitev organa v 1. točki izreka izpodbijane odločbe, ki se nanaša na dostop do varovanih osebnih podatkov v točki 6. prijavnega obrazca izbranih prijaviteljev.

 

Ali organ razpolaga z dokumentom komisijskega ocenjevanja izvedbenih poročil projektov in podobno ter dokumentom, iz katerega je razvidna zadolžena oseba?

 

Kot izhaja iz prvega odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi iz prvega odstavka 1. člena ZDIJZ, informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki že obstaja, je že ustvarjen, oziroma dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oz. pridobil. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so namreč dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oziroma vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo.

 

Glede dostopa do fotokopij in vpogleda v celotno komisijsko ocenjevanje izvedbenih poročil projektov in podobno je IP ugotovil, da organ z navedenimi dokumenti ne razpolaga. Operacije (projekti) so se začeli izvajati šele julija ali avgusta, zato organ do dneva izdaje izpodbijane odločbe še ni prejel nobenega poročila o izvedbi izbranih projektov. Navedeno pomeni, da tudi komisija še ni ocenjevala poročil o izvedbi izbranih projektov.

 

Nadalje je IP ugotovil, da organ tudi ne razpolaga z dokumentov, ki ga prosilec zahteva v 4. alineji zahteve, tj. dokumentom, iz katerega izhaja ime in priimek zadolžene osebe, ki je pisala neresničnosti na sklepu št. 5440-16/2016/1 z dne 23. 6. 2016 in je prosilca ob zlorabi položaja načrtno oškodovala. Organ niti ne razpolaga z omenjenim sklepom, ampak z dokumentom št. 5440-16/2016/1 z dne 31. 3. 2016 (vloga prosilca kot prijavitelja na predmetni javni razpis) in sklepom št. 5440-16/2016/2 z dne 23. 6. 2016 (sklep o neizbiri prosilca). Prav tako organ na podlagi navedb prosilca ni prepoznal dokumenta, ki ga prosilec zahteva in bi organ z njim lahko razpolagal.

 

Na podlagi ugotovljenega IP nima razloga, da ne bi sledil navedbam organa, da z zahtevanimi informacijami ne razpolaga, vendar jih prosilcu ne želi posredovati. Hkrati prosilec sam tudi ni predlagal nobenih drugih dokaznih sredstev oz. ni navedel nobenih okoliščin, iz katerih bi izhajalo, da zahtevane informacije dejansko obstajajo. Ker organ z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga, to pomeni, da niso izpolnjeni vsi pogoji za obstoj informacije javnega značaja po prvem odstavku 1. člena ZDIJZ v zvezi s prvim odstavkom 4. člena ZDIJZ. Manjka pogoj, ki je v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«.

 

Na podlagi navedenega je IP pritožbo prosilca zoper 2. in 3. točko izreka izpodbijane odločbe kot neutemeljeno zavrnil, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP.

 

IP se je opredelil še do zahteve prosilca do overjenih fotokopij zahtevanih dokumentov in navaja, da organ na zahtevo po ZDIJZ ni dolžan fotokopij overiti in/ali dokument označiti z oznako "Kopija enaka originalu". V nasprotnem primeru bi namreč šlo za ustvarjanje novega dokumenta. Zavezanec po ZDIJZ ni dolžan na novo ustvariti, na novo pridobiti ali izdelati dokumentov, ki jih v času vložene zahteve za dostop do informacij javnega značaja ne poseduje. Kot navedeno organ ni dolžan izdelati, predelati ali spremeniti (dograditi) informacije, s katero razpolaga. Dolžnost posredovanja informacij se namreč nanaša le na tako imenovane »surove« informacije (več: Komentar Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, doc. dr. Senko Pličanič s soavtorji, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2005, str. 83), zato organ na podlagi ZDIJZ ni obvezan, da informacije posebej opremi s pečatom organa oz. potrdi istovetnost kopije z izvirnikom. IP na tem mestu poudarja, da s tem informacije javnega značaja ne izgubijo na verodostojnosti; morebiten dvom v istovetnost posredovane fotokopije informacije javnega značaja se lahko preizkusi oz. odpravi z vpogledom v izvirnik zahtevane informacije, kar pa je organ prosilcu tudi že odobril, vendar se prosilec do dne 14. 9. 2016 še ni javil za vpogled.

 

Na podlagi petega odstavka 213. člena ZUP, ki se smiselno uporablja tudi za odločbo o pritožbi (prvi odstavek 254. člena ZUP), se v izreku odloči tudi o tem, ali so nastali stroški postopka. IP je ugotovil, da v tem postopku posebni stroški niso nastali, zato je odločil, kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

 

Postopek vodila           :

Monika Voga, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP

 

 

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav

informacijska pooblaščenka

 

 

 


[1] Glej 9. člen ZASP – ideje so avtorskopravno nevarovane.